Sitemap

Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 1
Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 6
Wat willen we bereiken? Blz. 7
Relevante beleidsnota's Blz. 8
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 9
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 10
01. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken. Blz. 11
02. De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken. Blz. 12
03. Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid. Blz. 13
04. Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk. Blz. 14
05. Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur. Blz. 15
06. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden. Blz. 16
Klanten beleven een optimale dienstverlening. Blz. 17
07. Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk. Blz. 18
08. Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is. Blz. 19
Wat gaat het kosten? Blz. 20
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 21
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
Relevante beleidsnota's Blz. 24
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 25
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. Blz. 26
01. Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven. Blz. 27
02. De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten. Blz. 28
03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers. Blz. 29
04. Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport. Blz. 30
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. Blz. 31
05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties. Blz. 32
06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties. Blz. 33
Wat gaat het kosten? Blz. 34
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 35
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 36
Wat willen we bereiken? Blz. 37
Relevante beleidsnota's Blz. 38
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 39
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. Blz. 40
01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie. Blz. 41
02. Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan. Blz. 42
03. Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen. Blz. 43
04. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. Blz. 44
05. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Blz. 45
06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren. Blz. 46
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 47
Wat gaat het kosten? Blz. 48
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 49
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 50
Wat willen we bereiken? Blz. 51
Relevante beleidsnota's Blz. 52
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 53
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. Blz. 54
01. Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio. Blz. 55
02. Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld. Blz. 56
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar.... Blz. 57
03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening Blz. 58
04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen Blz. 59
05. Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren. Blz. 60
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. Blz. 61
06. Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (privacy/AVG) Blz. 62
07. Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg) Blz. 63
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 64
Wat gaat het kosten? Blz. 65
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 66
Programma 5. Werk en inkomen Blz. 67
Wat willen we bereiken? Blz. 68
Relevante beleidsnota's Blz. 69
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 70
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. Blz. 71
01. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten. Blz. 72
02. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling. Blz. 73
03. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo. Blz. 74
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. Blz. 75
04. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden. Blz. 76
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. Blz. 77
05. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken. Blz. 78
06. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven. Blz. 79
07. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen. Blz. 80
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. Blz. 81
08. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie. Blz. 82
09. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020. Blz. 83
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Blz. 84
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders. Blz. 85
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 86
Wat gaat het kosten? Blz. 87
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 88
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 89
Wat willen we bereiken? Blz. 90
Relevante beleidsnota's Blz. 91
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 92
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. Blz. 93
01. Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Blz. 94
02. Aanpassen van onze subsidievoorwaarden, aan de eisen van deze tijd. Blz. 95
03. Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd. Blz. 96
04. Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente. Blz. 97
05. Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen. Blz. 98
06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad. Blz. 99
07. Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo. Blz. 100
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. Blz. 101
08. Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD. Blz. 102
09. Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon. Blz. 103
10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten.... Blz. 104
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. Blz. 105
11. Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein. Blz. 106
12. Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden. Blz. 107
13. Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp. Blz. 108
14. In beeld brengen van cliëntervaringen. Blz. 109
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Blz. 110
15. Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Blz. 111
16. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG. Blz. 112
17. Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat we waar nodig versterken. Blz. 113
18. Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur. Blz. 114
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. Blz. 115
19. In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken. Blz. 116
20. De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik van bestaande voorzieningen. Blz. 117
21. Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente. Blz. 118
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. Blz. 119
22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur.... Blz. 120
23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniginggebonden sporter. Blz. 121
24. Doorontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport. Blz. 122
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 123
Wat gaat het kosten? Blz. 124
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 125
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 126
Wat willen we bereiken? Blz. 127
Relevante beleidsnota's Blz. 128
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 129
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. Blz. 130
01. Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra- concepten te ontwikkelen die toegankelijk...... Blz. 131
02. Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda. Blz. 132
03. Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente. Blz. 133
04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer. Blz. 134
05. Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp. Blz. 135
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. Blz. 136
06. Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen. Blz. 137
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. Blz. 138
07. Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren. Blz. 139
08. Voorkomen overlast door jongeren. Blz. 140
09. Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk. Blz. 141
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. Blz. 142
10. Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren. Blz. 143
11. Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt. Blz. 144
12. Terugdringen van laaggeletterdheid. Blz. 145
Wat gaat het kosten? Blz. 146
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 147
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 148
Wat willen we bereiken? Blz. 149
Relevante beleidsnota's Blz. 150
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 151
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. Blz. 152
01. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. Blz. 153
02. Tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. Blz. 154
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. Blz. 155
03. Dierenwelzijn bevorderen. Blz. 156
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. Blz. 157
04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Blz. 158
06. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Blz. 159
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. Blz. 160
07. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. Blz. 161
08. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Blz. 162
09. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben Blz. 163
10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. Blz. 164
11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. Blz. 165
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 166
Wat gaat het kosten? Blz. 167
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 168
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 169
Wat willen we bereiken? Blz. 170
Relevante beleidsnota's Blz. 171
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 172
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. Blz. 173
01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten. Blz. 174
02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties. Blz. 175
03. Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen. Blz. 176
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. Blz. 177
04. Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Blz. 178
Wat gaat het kosten? Blz. 179
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 180
Programma 10. Bouwen en wonen Blz. 181
Wat willen we bereiken? Blz. 182
Relevante beleidsnota's Blz. 183
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 184
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Blz. 185
01. Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling enkel levensloopbestendige woningen realiseren. Blz. 186
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. Blz. 187
02. Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn. Blz. 188
03. Verduurzaming van de woningvoorraad. Blz. 189
04. Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk. Blz. 190
05. Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Blz. 191
06. Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente. Blz. 192
Wat gaat het kosten? Blz. 193
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 194
Programma 11. Financiën en belastingen Blz. 195
Wat willen we bereiken? Blz. 196
Relevante beleidsnota's Blz. 197
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 198
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 199
01. De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief Blz. 200
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 201
Wat gaat het kosten? Blz. 202
Vraag naar extra geld (nieuw beleid) Blz. 203
Algemene inleiding Blz. 204
Vertrekpunt Kadernota Blz. 205
Vertrekpunt Kadernota Blz. 206
Autonome ontwikkelingen Blz. 207
Autonome ontwikkelingen Blz. 208
Nieuw beleid Blz. 209
Nieuw beleid Blz. 210
Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 211
Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 212
Toelichting tabel Blz. 213
Tabel Blz. 214
Toelichting tabel Blz. 215
Paragrafen Blz. 216
Lokale heffingen Blz. 217
Inleiding Blz. 218
Beleid Blz. 219
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 220
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Blz. 221
Rioolheffing Blz. 222
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 223
Leges Blz. 224
Overige belastingen Blz. 225
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 226
Overzicht tarieven Blz. 227
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 228
Inleiding Blz. 229
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 230
Inventarisatie van de risico's Blz. 231
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 232
Financiële kengetallen Blz. 233
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 234
Inleiding Blz. 235
Wegen Blz. 236
Openbare verlichting Blz. 237
Civiele kunstwerken Blz. 238
Groen Blz. 239
Riolering Blz. 240
Gebouwen Blz. 241
Speelvoorzieningen Blz. 242
Financiering Blz. 243
Inleiding Blz. 244
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 245
Financieringsbehoefte Blz. 246
Renterisicobeheer Blz. 247
Kredietrisicobeheer Blz. 248
Leningenportefeuille Blz. 249
Bedrijfsvoering Blz. 250
Inleiding Blz. 251
Organisatie ontwikkeling Blz. 252
Informatievoorziening Blz. 253
Control Blz. 254
Facilitaire zaken Blz. 255
Kengetallen Blz. 256
Overzicht overhead Blz. 257
Verbonden partijen Blz. 258
Inleiding Blz. 259
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 260
Vennootschappen en coöperaties Blz. 261
Stichtingen en verenigingen Blz. 262
Overig Blz. 263
Grondbeleid Blz. 264
Algemeen grondbeleid Blz. 265
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 266
Reserves en voorzieningen Blz. 267
Meerjarenperspectief Blz. 268
Materiële vaste activa (gedeelte voorheen 'Niet in exploitatie genomen gronden'[NIEGG]) Blz. 269
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 270
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 271
Financiële begroting Blz. 272
Overzicht van baten en lasten Blz. 273
Programma's Blz. 274
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 275
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 276
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 277
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 278
Geraamd resultaat Blz. 279
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 280
Programma 1 Gebiedsgericht werken Blz. 281
Programma 2 Economie en vastgoed Blz. 282
Programma 3 Veiligheid en handhaving Blz. 283
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 284
Programma 5 Werk en inkomen Blz. 285
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur Blz. 286
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 287
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 288
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer Blz. 289
Programma 10 Bouwen en wonen Blz. 290
Programma 11 Financiën en belastingen Blz. 291
Totaal Blz. 292
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 293
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 294
Verschil autonome ontwikkelingen per programma Blz. 295
Inleiding Blz. 296
Programma 1: Gebiedsgericht werken Blz. 297
Programma 2: Economie en vastgoed Blz. 298
Programma 3: Veiligheid en handhaving Blz. 299
Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking Blz. 300
Programma 5: Werk en inkomen Blz. 301
Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur Blz. 302
Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 303
Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu Blz. 304
Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer Blz. 305
Programma 10: Bouwen en wonen Blz. 306
Programma 11: Financiën en belastingen Blz. 307
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 308
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 309
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 310
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 311
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 312
Geprognosticeerde balans Blz. 313
Geprognosticeerde balans Blz. 314
EMU-saldo Blz. 315
EMU-saldo Blz. 316
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 317
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 318
Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan) Blz. 319
Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan) Blz. 320
Reserves en voorzieningen Blz. 321
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 322
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 323
Toelichting op de reserves Blz. 324
Inleiding Blz. 325
Algemene reserves Blz. 326
Algemene reserve Blz. 327
Inkomensreserve Blz. 328
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 329
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 330
Reserve personeel en organisatie Blz. 331
Reserve onderwijshuisvesting/ integraal huisvestingsplan (IHP) Blz. 332
Reserve participatie Blz. 333
Reserve verkoopopbrengst hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG) Blz. 334
Reserve investeringen speeltuin De Viking Blz. 335
Reserve hondenbeleid Blz. 336
Reserve recreatie en toerisme Blz. 337
Reserve centrummanagement/ ondernemersinitiatieven Blz. 338
Reserve I&A Blz. 339
Fondsen grondexploitaties Blz. 340
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 341
Reserve fonds investering ruimtelijke ordening Blz. 342
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 343
Reserve fonds herstructurering woongebieden Blz. 344
Reserve verevening bedrijfsomgevingen Blz. 345
Dekkingsreserves Blz. 346
Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie Blz. 347
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo Blz. 348
P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat Blz. 349
Dorpsstraat deel Rabobank-ter hoogte van de Plus supermarkt Blz. 350
Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo Blz. 351
Tijdelijke huisvesting Blz. 352
Dekkingsreserves vanuit fonds bovenwijks Blz. 353
Toelichting op de voorzieningen Blz. 354
Inleiding Blz. 355
Pensioenen wethouders Blz. 356
Voorzieningen onderhoud/egalisatie Blz. 357
Voorziening groot onderhoud wegen Blz. 358
Voorziening groot onderhoud gebouwen Blz. 359
Voorziening onderhoud brede school Coevering Blz. 360
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's Blz. 361
Voorziening Wonen Blz. 362
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 363
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Blz. 364
Egalisatievoorziening rioleringen Blz. 365
Voorziening breedtesport impuls middelen Blz. 366
Voorziening gemeentelijk herplantfonds Blz. 367
Voorziening afgesloten complexen grondbedrijf Blz. 368
Voorziening voorschoolse educatie Blz. 369
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 370
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 371
Toelichting op de financiële uitgangspunten Blz. 372
Toelichting op de financiële uitgangspunten Blz. 373
Bijlagen Blz. 374
Taskforce Sociaal Domein Blz. 375
Taskforce Sociaal Domein Blz. 376
Vaststellingsbesluit Blz. 377
Vaststellingsbesluit Blz. 378
Ingediende en aangenomen amendementen en moties Blz. 379
Overzicht ingediende en aangenomen amendementen en moties Blz. 380
Ingediende en aangenomen amendementen Blz. 381
Ingediende en aangenomen moties Blz. 382
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap