Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk. 1.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan gezonde, leefbare en veilige wijken.
2.     De gemeente verandert haar manier van werken en organiseren, zodat de integrale samenwerking wordt verbeterd en beter aansluit bij de wijken.
3.     Bewoners, gemeente en (maatschappelijke) partners werken samen aan de uitvoeringsagenda van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid.
4.     Bewoners uitdagen en ondersteunen om te komen met initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke, sociaal bewuste en veilige wijk.
5.     Sociale samenhang vergroten en ontmoeting in de wijk mogelijk maken met behulp van sport, bewegen en cultuur.
6. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap (TMSG) vinden.
Klanten beleven een optimale dienstverlening. 7.     Bewoners en (maatschappelijke) partners (etc.) objectief inzicht geven in de wijk.
8.     Verbeteren van de cultuur in onze organisatie zodat samenwerking met onze inwoners vanzelfsprekend is.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-? 2020
Samen... Werkt 2013 4e kwartaal 2019
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo 2019-2022 4e kwartaal 2022

Wat gaan we ervoor doen?

Een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving. Prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid 997 0 1.117 1.117 1.099 1.099
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.676 0 3.678 3.647 3.634 3.628
Totaal Lasten 4.673 0 4.795 4.764 4.733 4.727
Baten
0.10 Mutaties reserves 95 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 41 0 21 21 21 21
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 604 0 681 681 681 681
Totaal Baten 740 0 702 702 702 702

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 1
2020 2021 2022 2023
Lagere huur diverse kinderopvanglocaties -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Programmamanager wijkontwikkelingsplannen -41.500 -41.500 -41.500 -41.500
---> Ten laste van grondexploitatie 41.500 41.500 41.500 41.500
Opstellen en uitvoeren van wijkontwikkelingsplannen -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Lagere huur diverse kinderopvanglocaties

Het huurcontract voor de accommodatie aan de Deelenstraat is vanwege gedeeltelijke leegstand met een lagere huur afgesloten. Het voormalige kinderdagverblijf aan de Rederijkerstraat is niet meer commercieel verhuurd, maar is (vanwege leegstand) aan Start Ups verhuurd, die voorheen in het pand aan de Stationsstraat (tijdelijk) waren gehuisvest. De huurinkomsten zijn hierdoor structureel gedaald.
 

Programmamanager wijkontwikkelingsplan

In de Meerjarenbegroting 2019-2022 is voorgesteld om 50% van de kosten voor de programmamanager Wijkontwikkelingsplannen te dekken uit de reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. Dit blijkt achteraf boekhoudkundig niet juist. Vandaar dat nu wordt voorgesteld om de helft van de uren te verantwoorden binnen de verschillende projecten van het Grondbedrijf. Dit heeft geen effect voor het begrotingsresultaat.
 

Opstellen en uitvoeren van wijkontwikkelingsplannen

In het raadsvoorstel (GM2017-038371) is besloten dat er € 45.000,- voor 2019 beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid. Er is in dit raadsvoorstel aangegeven dat er ook voor volgende wijkontwikkelingsplannen geld aangevraagd dient te worden. Daarnaast heeft de evaluatie van het eerste proces aangetoond dat het goed is om ook budget te reserveren voor het opstellen van het wijkontwikkelingsplan. Dit is ongeveer € 15.000,- per plan. Met deze extra € 60.000,- per jaar kunnen er 1 à 2 nieuwe plannen per jaar worden opgesteld en kunnen de nieuwe extra activiteiten uit de lopende wijkontwikkelingsplannen worden uitgevoerd.