Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s): Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen. 1.     Mogelijkheden bieden aan (toekomstige) partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterwerk om duurzame en toekomstbestendige kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien.
2.     Verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en voorschoolse partijen via een lokale educatieve agenda.
3.     Zorgen voor een goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente.
4.     Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.
5.     Versterken van de zorgketen voor jeugdigen door het realiseren van een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp.
Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen. 6.     Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugdigen door o.a. het stimuleren van projecten voor en door jeugdigen.
Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk. 7.     Onze wijken worden voorzien van goede en veilige speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken voor jongeren.
8.     Voorkomen van overlast door jeugdigen.
9.     Inzetten op daadkrachtig jongerenwerk dat haar krachten bundelt met overige spelers in de wijk.
Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij. 10.  Samen met onderwijs en bedrijfsleven de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verbeteren.
11.  Ondersteunen van initiatieven die een leven lang leren voor inwoners mogelijk maakt.
12.  Terugdringen van laaggeletterdheid.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota “Ik ben de toekomst” Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015 7 december 2010
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2015-2020 30 mei 2016 4e kwartaal 2020
Speelruimteplan 2019-2023 4e kwartaal 2019

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is een veilige, gezonde en stimulerende omgeving voor zowel lichaam als geest zodat jeugdigen kunnen leren, spelen en verblijven middels doorgaande ontwikkelingslijnen.

Doelstellingen

Jeugdigen groeien op in een kansrijke omgeving waarin zij hun talenten en identiteit kunnen ontwikkelen.

Doelstellingen

Jeugdigen voelen zich thuis in de wijk en dragen bij aan prettig wonen in een fijne wijk.

Doelstellingen

Inwoners zijn beter in staat om mee te doen in een snel veranderende maatschappij.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 728 0 1.023 1.043 1.043 1.043
4.1 Openbaar basisonderwijs 14 0 37 37 37 37
4.2 Onderwijshuisvesting 1.817 0 1.613 1.984 2.520 2.464
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.780 0 2.410 2.522 2.614 2.613
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 11.547 0 9.219 9.184 9.184 9.184
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 927 0 806 806 806 806
7.1 Volksgezondheid 1.244 0 1.495 1.509 1.524 1.538
Totaal Lasten 18.057 0 16.604 17.085 17.727 17.684
Baten
0.10 Mutaties reserves 924 0 328 761 761 761
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 450 0 657 750 843 843
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 47 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.421 0 985 1.511 1.604 1.604

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 7
2020 2021 2022 2023
Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting 187.000 207.000 207.000 207.000
Bijstelling budget OAB/VVE 89.004 89.004 89.004 89.004
Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting -108.000 -108.000 -108.000 -108.000
Verhoging kosten leerplicht -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Aanvraag OLP en meubilair 16e en 17e groep 0 -1.830 -1.788 -1.746
Stopzetten bijdrage aan scholen voor conciërges 60.000 60.000 60.000 60.000
Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool (alternatieve variant) 54.000 54.000 54.000 54.000
Specificatie investeringen programma 7
2020 2021 2022 2023
Aanvraag OLP en meubilair 16e en 17e groep 18.000 0 0 0

Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting en bijstelling budget OAB/VVE

Door een nieuwe verdeling van de Rijksbijdrage voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ontvangen wij als gemeente in de komende jaren meer middelen. Dit betekent dat een stukje van het budget wat we uit eigen middelen inzetten vrijvalt. Voor de jaren vanaf 2023 zal opnieuw gekeken moeten worden naar de posten OAB/VVE en voorschoolse educatie aangezien dan een nieuwe planperiode ingaat voor de herijkte doeluitkering.

Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting

De normbedragen voor de onderwijshuisvesting zijn al een heel lange tijd niet toereikend om voorzieningen zoals nieuwbouw of uitbreiding te realiseren. Onze gemeente is met de nieuwbouw van het Strabrecht College reeds geconfronteerd met de veel te lage normbedragen. In november 2018 is van de VNG een schrijven ontvangen waarin melding wordt gemaakt van de veel te lage normbedragen en de acties die de VNG hierop heeft ondernomen. Om voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting mogelijk te maken, adviseert de VNG om de normbedragen te verhogen met 55,17%. De VNG geeft aan dat de gemeenten hiervoor niet gecompenseerd gaan worden in de algemene uitkering aangezien het hier niet gaat om een nieuwe taak. De verhoging van de normbedragen heeft consequenties voor de planvoorstellen uit het IHP 2015-2020 die nog niet zijn uitgevoerd. Met deze planvoorstellen heeft uw raad al eerder ingestemd waardoor er toezeggingen liggen aan de schoolbesturen om uitvoering te geven aan deze goedgekeurde planvoorstellen.

De inrichting van het buitenterrein Strabrecht College en de inrichting van de openbare ruimte scholen Skandia zijn niet opgenomen in deze kostenraming. Hiervoor worden afzonderlijke kredieten aangevraagd.

Verhoging kosten leerplicht

In 2019 is door gemeente Eindhoven een aanbesteding voor een nieuw systeem voor Centraal Leerling Registratie (CLR) uitgevoerd. Het nieuwe systeem dat is voortgekomen uit de aanbesteding kent structurele hogere kosten voor alle gemeenten binnen de regio.

Aanvraag OLP en meubilair 16e en 17e groep

Stichting PlatOO heeft een aanvraag ingediend voor het huisvestingsprogramma Onderwijs 2020. Deze aanvraag heeft betrekking op uitbreiding Onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor de 16e en 17e groep. Op basis van het leerlingenaantal heeft de school alleen recht op uitbreiding OLP en meubilair voor de 16e groep. De vergoeding  hiervoor bedraagt € 18.200,-.

Stoppen bijdrage aan scholen voor conciërges

De gemeente stelt al jaren een bedrag van € 5.000,- per basisschool beschikbaar voor de functie van conciërge. De basisscholen ontvangen zelf ook al jaren een vergoeding van het rijk voor onderwijsondersteunende functies zoals een conciërge. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 gaan de basisscholen extra middelen ontvangen voor het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Deze middelen kunnen ook worden ingezet voor de functie conciërge. Nu de basisscholen zelf voldoende budget van het rijk ontvangen voor onderwijsondersteunende functies zoals een conciërge en het hier geen kerntaak van de gemeente betreft, kan de bijdragen per basisschool van € 5.000,- (in totaal € 60.000,-) vanaf 2020 komen te vervallen. 

Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool (alternatieve variant)
Er is jaarlijks € 108.000,- extra benodigd als storting in de reserve Integraal Huisvestingsplan (IHP) indien wij niet uitgaan van een herontwikkeling locatie Dommeldalschool. Als wij daar wél van uitgaan, dan is er jaarlijks een storting van € 84.000,- nodig. Dit komt door eenmalige opbrengsten die dienen als extra dotatie in de reserve IHP. Het voordeel bedraagt dan € 24.000,- per jaar (€ 108.000,- -/- € 84.000,-). Bovendien komt er door de herontwikkeling structureel ruimte vrij in de begroting vanwege de sloop van bestaande schoolgebouwen en het wegvallen van de kapitaallasten ervan. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 30.000,- per jaar. Deze kapitaallasten vallen buiten de reserve IHP en zijn dus niet van invloed op de hoogte van de storting in de reserve IHP. De versnelde afwaardering van de gesloopte gebouwen komt ten laste van het resultaat in het jaar van de sloop (nog niet bekend).