Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners. 1.   Aanpakken van lokale bereikbaarheids-knelpunten.
2.   Optimalisatie van parkeren voor alle doelgroepen en locaties.
3.   Op niveau houden van de kwaliteit van de staat van de openbare wegen.
Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio. 4.   Optimaal participeren in en benutten van de regionale en intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bereikbaarheid.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie 2020-2021 2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024 2022 e.v.
Fietspadenplan N.v.t. 13 september 2010
Kadervoorstel Parkeren N.v.t. 25 juni 2012
Aanvullend lokaal openbaar vervoer N.v.t. 21 maart 2016
Lokale bereikbaarheidsagenda 2021
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig N.v.t. 3 juni 2013
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda 2018-2030 10 december 2018
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen 2019-2022 11 maart 2019 2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2017-2021 31 oktober 2016 2021

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

Doelstellingen

Er is een goede doorstroming van het verkeer in de regio.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1 0 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 9 0 11 11 11 11
2.1 Verkeer en vervoer 3.966 0 4.184 4.606 4.862 4.881
2.2 Parkeren 165 0 184 196 195 194
Totaal Lasten 4.140 0 4.378 4.813 5.067 5.086
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 135 235 277 281
0.63 Parkeerbelasting 388 0 413 413 413 413
2.1 Verkeer en vervoer 139 0 92 92 92 92
Totaal Baten 526 0 641 741 782 786

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

De schuin gedrukte investeringen zijn afkomstig uit het activiteitenplan Meerjarenbegroting 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad.

Specificatie nieuw beleid programma 9
2020 2021 2022 2023
Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens 0 -508 -10.800 -10.800
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor 0 0 -3.000 -3.000
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 0 -774 -16.575 -16.575
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen 0 -368 -8.063 -8.063
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide 0 0 0 -4.125
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein 0 0 -3.750 -3.680
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg 0 -1.875 -1.840 -1.840
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 0 0 0 0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn 0 0 -5.625 -5.625
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan 0 -12.450 -12.100 -12.100
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ 0 -8.004 -7.779 -7.779
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem landmeters 0 -7.050 -6.840 -6.840
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 0 -2.700 -2.630 -2.630
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker 0 -8.642 -8.443 -8.443
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller 0 0 -1.245 -1.245
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB 0 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290 0 0 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540 0 0 0 0
Reconstructie Hout West 0 -4.950 -4.858 -4.858
Herinrichting wijk Hulst -3.750 -3.680 -3.610 -3.610
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 0 -1.063 -22.763 -22.338
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 0 -350 -7.500 -7.360
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) -5.866 -11.621 -17.267 -22.804
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering; aanvullend bedrag) 0 -2.791 -5.529 -8.216
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) -2.220 -4.408 -6.563 -8.686
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) -14.705 -29.107 -43.207 -57.004
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: aanhanger met dranghekken 0 0 0 0
Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen 0 -1.500 -1.472 -1.444
Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding) -8.200 -8.200 -8.200 -8.200
Wegenbeheerplan (afzien van aanpassing kwaliteitsniveau) 100.000 100.000 100.000 100.000
Reconstructie wegen buitengebied 0 -53.375 -122.910 -185.839
Ventweg Geldropseweg 0 0 -3.000 -2.944
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Bolsiusstraat 0 0 -3.750 -3.680
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Vogelpoelstraat 0 0 -4.500 -4.416
Fietsstraat Zomerland 0 -1.050 -9.750 -9.568
Specificatie investeringen programma 9
2020 2021 2022 2023
Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens 0 29.000 259.000 0
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor 0 0 80.000 0
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 0 44.200 397.800 0
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen 0 21.000 194.000 0
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide 0 0 110.000 0
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein 0 100.000 0 0
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg 0 25.000 0 0
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 0 0 0 200.000
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn 0 0 150.000 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan 0 70.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ 0 45.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem landmeters 0 30.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 0 20.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker 0 85.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller 0 0 7.000 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB 0 0 0 45.000
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 14.000
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 14.000
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290 0 20.000 0 0
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540 0 0 40.000 0
Reconstructie Hout West 0 66.000 0 0
Herinrichting wijk Hulst 50.000 0 0 0
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 60.700 546.300 0 0
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 20.000 180.000 0 0
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) 78.203 78.203 78.203 78.203
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering, aanvullend bedrag) 37.209 37.209 37.209 37.209
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) 37.000 37.000 37.000 37.000
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) 173.000 173.000 173.000 173.000
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: aanhanger met dranghekken 0 0 0 8.000
Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen 40.000 0 0 0
Reconstructie wegen buitengebied 575.000 696.000 647.000 524.000
Ventweg Geldropseweg 0 40.000 0 0
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Bolsiusstraat 0 50.000 0 0
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Vogelpoelstraat 0 60.000 0 0
Fietsstraat Zomerland 30.000 100.000 0 0

Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens

Het betreft een onderdeel van de HOV-lijn Eindhoven-Geldrop. Op dit wegvak rijden thans 3 buslijnen die als gevolg van de hoge verkeersintensiteit op de Eindhovenseweg dagelijks vertraging oplopen en daardoor geen betrouwbare dienstregeling kunnen rijden. In de Regionale Bereikbaarheidsagenda is de verlenging van de bestaande busstroken op Eindhovens en Geldrops grondgebied opgenomen zodat de actuele verliestijden kunnen worden weggenomen en het openbaar vervoer beter kan concurreren met de automobilist. De maatregel draagt bij aan de verbetering van het daily urban system en de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer wordt vergroot. 

Aanleg fietsstraat Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - Spoor

Het betreft het herinrichten van dit wegvak tot een fietsstraat op gelijke wijze zoals enkele jaren terug door de gemeente Helmond reeds is uitgevoerd op het wegvak direct ten noorden van het spoor. De maatregel komt voort uit het convenant met de gemeenten Nuenen en Helmond, alsmede beheersmaatschappij Gulbergen, in relatie tot de aanleg van de regionale fietsverbinding parallel aan het spoor en een goede bereikbaarheid van 't Broek in Mierlo. Dit project heeft een samenhang met de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden op dit wegvak.

Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg

De Eindhovenseweg, tussen de Gijzenrooiseweg en Hooge Akker, kan op steeds meer momenten het verkeersaanbod niet langer verwerken. In beide spitsperioden leidt dit in toenemende mate tot filevorming waardoor de bereikbaarheid van beide kernen negatief wordt beïnvloed. Stagnatie in de verkeersafwikkeling op deze hoofdweg heeft tevens sluipverkeer tot gevolg op wegen die daar niet voor zijn ingericht, zoals op Hulst en Tournooiveld thans het geval is. De filevorming op de Eindhovenseweg is inmiddels van een dusdanige omvang dat deze verder reikt dan de aanwezige busstroken lang zijn waardoor de kwaliteit van het openbaar vervoer ook onder druk staat. Om tot een aanzienlijke verbetering te komen in deze problematiek is in de Regionale Bereikbaarheidsagenda opgenomen dat op de kruispunten met de Gijzenrooiseweg en Hooge Akker enkele voorsorteervakken kunnen worden toegevoegd en verlengd binnen de thans beschikbare verkeersruimte waardoor de basisnetwerken voor auto en openbaar vervoer beter op orde komen. Dit project heeft een samenhang met het project tot verlenging van de busstroken Eindhovenseweg en de noodzakelijke vervanging van de VRI Eindhovenseweg / Hooge Akker.

By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen

Tijdens de ochtendspits ontstaat er filevorming op de Dommeldalseweg omdat de rotonde het verkeer niet altijd kan verwerken. De aanleg van een by-pass voor het verkeer vanuit de Dommeldalseweg richting A67 geeft een aanzienlijke verbetering van de verkeersafwikkeling en voorkomt sluipverkeer door het centrum. Op het moment dat onze hoofdwegen niet functioneren zoals ze zouden moeten doen ontstaat er immers sluipverkeer op plaatsen waar we dat niet willen en kunnen faciliteren.

Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide

Het betreft een korte ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk in relatie tot het station en het Geldropse centrum. In het park Beekweide is enkele jaren terug al een forse kwaliteitssprong als onderdeel van het fietsnetwerk gerealiseerd. Het resterende deel van de fietsverbinding ter hoogte van het plan De Jonkvrouw verdient een opwaardering zodat deze eveneens gaat voldoen aan de lokale en regionale kwaliteitseisen. Daarmee ontstaat een gesloten en meer herkenbaar hoogwaardig fietsnetwerk welke een bijdrage geeft aan het daily urban system.

Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein

Op dit deel van het Bogardeind ontbreekt thans nog de ruimte om daar een volwaardig fiets- en voetpad te realiseren. Nadat het bouwplan Topa is gerealiseerd kunnen deze alsnog worden aangelegd met een normale maatvoering. Dit stukje fietspad maakt tevens onderdeel uit van het lokale en regionale fietsnetwerk maar is boven alles belangrijk voor een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis en het Geldropse centrum.

Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg

Met het vaststellen van het bestemmingsplan Rielseheideweg is besloten dat in het kader van veiligheid een tweede ontsluiting wenselijk is voor het Woonwagencentrum. 

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind

Dit kruispunt is cruciaal in het realiseren van een betrouwbare verkeersafwikkeling in het zuidelijk deel van Geldrop. De installatie dateert uit 1997 en heeft de technische levensduur reeds overschreden. Dit betekent dat de leverancier niet langer garant kan staan voor reparaties en het vervangen van onderdelen steeds moeilijker worden.

Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn

Dit kruispunt maakt onderdeel uit van een belangrijke schoolroute waar vooral verkeersveiligheid een belangrijke rol speelt. De installatie dateert uit 1997 en geeft steeds meer technische problemen die door de leeftijd niet of steeds moeilijker kunnen worden opgelost.

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst

Dit betreft diverse vervangingen, afkomstig uit het jaarlijkse investeringsplan van de buitendienst.

Reconstructie Hout West

De riolering en de aanwezige (asfalt)verharding is dringend aan vervanging toe. Met deze noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden is een beperkte reconstructie van de weg gewenst zodat de afwatering beter wordt geregeld en de bermen minder snel stuk worden gereden. 

Herinrichting wijk Hulst

De inrichting van de wijk is gedateerd en leidt tot klachten van bewoners. Door een toenemend autobezit voldoen de parkeervoorzieningen niet meer. De inrichting van de openbare ruimte is door het ontbreken van niveauverschillen en de toegepaste materialen onduidelijk en geeft aanleiding tot ongewenst verkeersgedrag zoals te hoge snelheden en parkeeracties op plaatsen waar dat eigenlijk niet kan. Ook de bereikbaarheid van de wijk als geheel is een terugkerend onderwerp wat verbetering behoeft. Een integrale aanpak van de geschetste problemen is gewenst zodat meer tegemoet kan worden gekomen aan de klachten/wensen van de bewoners.

Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III

Zie: project Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg.

Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

De installatie dateert uit 1989 en is aan het einde van de technische levensduur. Uit het oogpunt van verduurzaming is vervanging ook meer dan gewenst omdat dit nog de enige installatie is met gloeilampen terwijl eigenlijk al de 2e generatie LED gangbaar is geworden met een aanzienlijk lager stroomgebruik. De vervanging is gekoppeld aan de het project 59 extra voorsorteervak Eindhovenseweg / Daf III.

Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering)

Op dit moment zijn vooral regionale en grensoverschrijdende fietsprojecten in voorbereiding die zeer waarschijnlijk een financiële bijdrage vragen van onze gemeente. Daarbij moet gedacht worden aan een nieuwe hoogwaardige fietsverbinding tussen Geldrop en de HTC in Eindhoven, alsmede een opwaardering van de bestaande fietsroute langs het Eindhovens Kanaal. De omvang van deze gemeentelijke bijdrage is op dit moment nog niet bekend. De eerder overeengekomen regionale fietsroute parallel aan het spoor, tussen Eindhoven en Helmond, vraagt voor onze gemeente geen financiële bijdrage (behoudens de in het convenant genoemde opwaardering van de Vaarleseweg tot fietsstraat (zie ook project 4)).

Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten en armaturen)
Met ingang van 2017 worden alle investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd. Voorheen werden vervangingsinvesteringen openbare verlichting volledig ten laste gebracht van de exploitatie in het jaar van investeren. Vanaf 2017 worden de kosten uitgesmeerd over afschrijvingstermijnen van 40 jaar (masten) en 20 jaar (armaturen). Vanaf de Meerjarenbegroting 2018-2021 nemen wij de vervangingsinvesteringen openbare verlichting, net als bij rioolvervangingsprojecten, jaarlijks op in het activiteitenplan van de begroting.
 
Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen

Op dit deel van het Bogardeind staat de leefbaarheid en verkeersveiligheid sterk onder druk. Het betreft het enige deel van onze hoofdwegen waar nog geen vrijliggend fietspad of ventweg aanwezig is. De woningen staan erg dicht op de weg waardoor geluidhinder aan de orde van de dag is en de luchtkwaliteit veel te wensen overlaat. Een groenstructuur ontbreekt volledig. De parkeermogelijkheden zijn volstrekt onvoldoende waarmee aanleiding wordt gegeven aan illegale parkeeracties welke weer ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Ook de verkeersafwikkeling laat te wensen over waardoor er steeds meer verkeer het Bogardeind ontwijkt en vervolgens door de wijk Akert gaat sluipen. Een integrale aanpak van de geschetste problematiek is de enige wijze om, in samenspraak met de bewoners, te komen tot een duurzame oplossing.

Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau)

In de raad is het wegenbeheerplan vastgesteld maar is er een discussie over het kwaliteitsniveau dat we voor onze wegen willen. De keuze voor het kwaliteitsniveau bepaalt mede de hoogte van de jaarlijkse uitgaven voor onderhoud. Samen met de raad willen we het niveau bepalen en de financiële impact hebben vooralsnog begroot op € 100.000,- als investering per jaar.

In de Kadernota staat het volgende heroverwegingsvoorstel van het College: "Aangezien het niveau van het onderhoud van wegen niet zorgt voor grote problemen lijkt het ons niet verstandig om extra geld uit te trekken om het kwaliteitsniveau te verhogen. Daarmee zou de voorgestelde onderhoudskosten komen te vervallen.".

Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding)

Het wegenareaal neemt nog steeds jaarlijks toe met de uitbreidingen op de nieuwbouwlocaties.

Reconstructie wegen buitengebied

De druk op het wegenonderhoudsbudget is zodanig dat de wegen in het buitengebied niet aan de orde komen, de financiële impact voor een reconstructie zijn te fors. Door de schades en het verzwaarde gebruik van de wegen is een reconstructie onontkoombaar. Het betreft hier de wegen in willekeurige volgorde zoals Aardborstweg, fietspad Aardborstweg, ’t Voortje, de Weijer, Heezerweg, Trimpert, Sang en Sanghorst, Rielsedijk voor de komende vier jaar.

Ventweg Geldropseweg
Naar aanleiding van een breed verkeerskundig onderzoek is geconcludeerd dat de rijsnelheid van gemotoriseerd verkeer te hoog is en op gespannen voet staat met het vele fietsverkeer en de leefbaarheid in de directe woonomgeving. Enkele snelheidsremmende maatregelen passend in een fietsstraat zijn gewenst, naast de realisatie van de centrale ontsluitingsweg in Luchen waardoor er minder verkeer gebruik zal maken van de ventweg Geldropseweg.

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Bolsiusstraat

Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in de Bolsiusstraat tegen te gaan is een herinrichting, waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: Herinrichting Vogelpoelstraat

Parkeren in de wijk Braakhuizen-Zuid is lastig. In de tijd dat de wijk is ontstaan had nog niet elk gezin een auto en golden er andere normen voor het parkeren dan tegenwoordig. De enige optie om het probleem in Vogelpoelstraat tegen te gaan is een herinrichting, waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, met smallere straten en meer ruimte om te parkeren. Volgens het wegenbeheerplan zijn deze wegen nog niet aan grootschalig onderhoud toe.

Fietsstraat Zomerland

Naar aanleiding van klachten van bewoners over te hoge snelheid in de straat is door de gemeenteraad aan ons verzocht onderzoek uit te voeren naar de verkeersveiligheid op deze fietsstraat. Uit dit onderzoek is gebleken dat de snelheid van het autoverkeer te hoog is en dat de inrichting van de straat niet voldoet aan de richtlijnen. Met de herinrichting van de straat moeten deze knelpunten opgelost worden.