Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Portefeuillehouder(s): Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. 1.      In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen.
2.      Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente.
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich) op orde. 3.      Dierenwelzijn bevorderen.
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. 4.      Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.
5. Het gemeentelijk rioleringsplan
6.      Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. 7.      De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen.
8.      De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn.
9.      De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben.
10.    Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.
11.    Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Duurzaamheid 2016-2019 26 september 2016 3e kwartaal 2020
Omgevingsvisie 2020-2021 2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024 2022 e.v.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 6 november 2017 2022
Groenbeleidsplan 2014-2024 10 februari 2014 2024
Transitievisie Warmte 2021-2024 4e kwartaal 2020
Beleidsvisie zon en wind 2021-2024 4e kwartaal 2020
Speelruimteplan 2020-2024 28 oktober 2019 2024

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.

Doelstellingen

In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde.

Doelstellingen

In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.

Doelstellingen

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Cure afvalbeheer
Cure Afvalbeheer is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard die zorgt voor afvalinzameling, vermarkting en transport.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
In 2013 is de ODZOB opgericht vanuit de gedachte dat de kwaliteit van vergunningverlening milieu aan bedrijven, het toezicht op deze vergunningen en de handhaving daarvan moet worden verhoogd. Door de uitvoering van deze Veiligheids-. Toezicht- en Handhavingstaken (VTH-taken) te centraliseren op regionaal niveau is de aanwezigheid van voldoende kennis beter geborgd en wordt de doortastendheid vergroot. De taken vallen uiteen in een deel verplichte taken en een deel keuze taken.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.425 0 2.575 2.610 2.670 2.681
7.2 Riolering 2.601 0 2.951 3.163 3.370 3.506
7.3 Afval 4.115 0 4.358 4.424 4.487 4.555
7.4 Milieubeheer 706 0 586 579 585 585
Totaal Lasten 9.847 0 10.470 10.775 11.112 11.327
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 43 36 31 25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 24 0 52 52 52 52
7.2 Riolering 3.512 0 3.882 4.089 4.307 4.458
7.3 Afval 4.375 0 5.548 5.592 5.669 5.751
7.4 Milieubeheer 53 0 34 31 29 27
Totaal Baten 7.965 0 9.558 9.799 10.087 10.314

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

De schuin gedrukte investeringen zijn afkomstig uit het activiteitenplan Meerjarenbegroting 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad.

Specificatie nieuw beleid programma 8
2020 2021 2022 2023
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) GRP GRP GRP GRP
Vervanging riolering Dwarsstraat GRP GRP GRP GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen GRP GRP GRP GRP
Drukriolering GRP GRP GRP GRP
Onderzoeksbudget energietransities pm pm pm pm
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" -4.275 -8.419 -12.432 -16.313
Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf 0 -7.000 -29.250 -28.704
Natuuropgave Sang en Goorkens 0 0 pm pm
Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget) 0 0 0 -25.000
Reconstructie groen 0 0 0 0
Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (aanvullend budget) -1.980 -15.960 -29.940 -43.920
Speelruimtebeleidsplan (investeringen) 0 -17.792 -35.175 -52.150
Speelruimtebeleidsplan (vrijval exploitatie) 51.000 41.506 32.366 23.578
Specificatie investeringen programma 8
2020 2021 2022 2023
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) 1.381.828 1.234.912 1.252.639 2.369.852
Vervanging riolering Dwarsstraat 431.233 0 0 0
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen 136.345 268.851 193.494 53.186
Drukriolering 0 0 10.825 77.589
Onderzoeksbudget energietransities pm pm pm pm
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" 15.000 15.000 15.000 15.000
Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf 200.000 190.000 pm pm
Natuuropgave Sang en Goorkens 0 0 pm pm
Reconstructie groen 114.000 114.000 114.000 114.000
Speelruimtebeleidsplan (investeringen) 175.000 175.000 175.000 154.000

Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval), Vervanging riolering Dwarsstraat en Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen

Diverse rioolvervangingsprojecten worden, indien nodig en mogelijk gecombineerd met aanpassingen in de openbare ruimte, uitgevoerd. Daarnaast worden uitgaven gedaan voor het vervanging van elektromechanische delen van het rioleringssysteem. Dit gebeurt op basis van door de raad goedgekeurd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Drukriolering

De drukriolering in het buitengebied nadert het einde van de technische levensduur. Een vervangingsplanning wordt in de komende jaren opgesteld. Hierbij staat voorop dat vervanging alleen gebeurt waar noodzakelijk op basis van kwaliteit.

Onderzoeksbudget energietransities

In Regionaal verband wordt momenteel hard gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). Voor deze strategie is inzicht nodig in de mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking, besparing en aanwezige warmtebronnen. Hiervoor moet op zowel regionaal niveau als lokaal niveau onderzoek worden verricht. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel geld het Rijk daarvoor beschikbaar stelt is uit voorzorg een gemeentelijk bedrag gereserveerd. 

Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af"

Alle gemeenten zijn verplicht om eind 2021 een transitievisie warmte vast te stellen. Vanuit de RES zal een globaal overzicht van de beschikbare warmtebronnen worden geleverd. Aan de hand van die informatie moet de gemeente het plan verder vorm geven. Omdat het vrij zeker is dat wij zelf nog verder onderzoek moeten doen naar de beschikbare warmtebronnen c.q. beschikbare alternatieven is ook hiervoor uit voorzorg een bedrag gereserveerd. Bovendien moet de vastgestelde warmtevisie nog verder worden uitgewerkt in warmteplannen op wijkniveau.  

Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf

Vanuit het Rijk rust de verplichting op het landelijke Natuurnetwerk Nederland voor 2028 te realiseren. Voor het Dommeldal geldt nog de opgave om ruim 27ha natuur in te richten, waarvan nog 15ha grond ook nog moet worden verworven. In het regionale project Dommeldal uit de verf werken we samen met de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, waterschap de Dommel, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap aan deze natuuropgave. Hierin is afgesproken dat wij voor de natuuropgave in het Geldropse Dommeldal (tussen Eindhovens Kanaal en A67) aan de lat staan. Wel zijn hier behoorlijk wat subsidiemogelijkheden aanwezig vanuit het provinciale Groen Ontwikkelfonds Brabant.

In 2020 en 2021 willen hiervoor gronden gaan verwerven. Ook zijn ecologische- en hydrologische onderzoeken nodig en zullen inrichtingsplannen moeten worden opgesteld.

Natuuropgave Sang en Goorkens

Vanuit het Rijk rust de verplichting op het landelijke Natuurnetwerk Nederland voor 2028 te realiseren.

Voor de natte natuurparel Sang en Goorkens zijn het waterschap Aa en Maas en de provincie met een nieuw traject gestart om te kijken om de nog resterende natuuropgave voor Sang en Goorkens in beeld te brengen. Er dienen onder anderen nog twee ecologische verbindingszones (Goorloop en Overakkerseloop) te worden ingericht. We verwachten dat in de loop van 2020 duidelijker wordt wat voor (financiële) bijdrage van de gemeente gevraagd wordt.

Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget)

Met de realisatie van nieuwe wijken wordt ook het groen areaal vergroot. Dit moet worden onderhouden en daar hebben we meer middelen voor nodig.

Reconstructie groen

Op een aantal plekken in de gemeente kom het voor dat het plantsoen ‘op’ is en komt het plantsoen in aanmerking voor een reconstructie. Vaak als er een rioolvervangingsproject/wegreconstructie word opgestart zullen wij daarbij aansluiten. In het kader van biodiversiteit word er gekeken of we met simpele ingrepen bepaalde delen kunnen vergroenen of meer biodivers kunnen inrichten. Waarbij we willen inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht

Vanuit een collectief en regionaal belang wordt het milieutoezicht in een periode van 4 jaar uitgevoerd volgens het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018 (ROK). Het ROK is een regionaal uniforme toezichtstrategie voor alle inrichtingen (basis- en verzoektaken) met als doelstelling:

  • Wabo-milieutoezicht risicogericht en informatiegestuurd uitvoeren = slimmer;
  • Uniformering van de uitvoeringspraktijk (ODZOB, gemeenten, provincie) = efficiënter;
  • Betere samenwerking handhavingspartners in de regio (en daarbuiten) = effectiever;
  • Gezamenlijke aanpak op regionale en bovenregionale problemen = doelgerichter;
  • Werken aan een gelijk speelveld voor bedrijven = eerlijker;
  • Breder draagvlak voor (de ontwikkeling van) nieuwe werkwijzen en methoden = innovatiever.

Speelruimtebeleidsplan

Het speelruimtebeleid wordt in 2019 geactualiseerd. Op basis van een goedgekeurd speelruimteplan door de Raad worden uitgaven gedaan om de speelruimte in de gemeente te optimaliseren. We willen met het nieuwe speelruimteplan inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Een speelruimteplan voor jong en oud. Veel speelplekken in de gemeente zijn niet uitdagend en hebben een minimale speelwaarde. In het nieuwe plan willen we inzetten op uitdagende speellandschappen met hoge speelwaarden waar kinderen blijven spelen (dit gebeurd aan de hand van gemaakte analyse). De kleine speelplekken met weinig uitdaging worden omgevormd tot informele speelplek (zonder speeltoestellen) en wordt er meer ingezet op centrale speelplekken. Dit proces moet in samenspraak gaan met bewoners. Het streefbeeld wordt gelijkmatig gerealiseerd in 3 jaar tijd. Dit vergt een investering van € 525.000,- (3 x € 175.000,-). Na het afronden van dit project is een jaarlijks investeringsbedrag van € 154.000,- nodig voor reguliere vervangingen. Enerzijds drukken de kapitaallasten van deze investeringen op de exploitatie Speelvoorzieningen. Anderzijds valt er geld vrij binnen de exploitatie, omdat sommige kosten dan niet meer worden gemaakt.