Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving. 1.     Vitale centra behouden voor onze inwoners zodat zij in de eigen kern prettig kunnen winkelen en verblijven.
2.     De gemeente Geldrop-Mierlo (op economisch gebied) beter op de kaart zetten.
3.     Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.
4.     Meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport.
Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking. 5.     Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.
6.     Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Economisch beleidsplan 16 april 2007 3e kwartaal 2021
Bedrijventerreinenstrategie n.v.t. 1 februari 2016
Ondernemersfonds Geldrop n.v.t. 5 november 2012
Ondernemersfonds Mierlo n.v.t. 26 november 2012
Centrumplan Geldrop n.v.t. 16 december 2013
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum) n.v.t. 16 december 2019
Visie op supermarktstructuur n.v.t. 28 september 2015 4e kwartaal 2020
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum n.v.t. 11 juli 2016 1e kwartaal 2021
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum n.v.t. 13 mei 2019
Regionale en sub-regionale detailhandelsvisie n.v.t. 27 juli 2015
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement 10 april 2017 1e kwartaal 2021
Regionaal Ontwikkel Fonds 18 december 2017
Samenwerkingsagenda 2018-2025 18 december 2017
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed 31 oktober 2016
Sport- en beweegnota 10 december 2018

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een groene omgeving.

Doelstellingen

Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de normen, is duurzaam en sluit aan op de behoefte van de bevolking.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 568 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 496 0 432 417 413 409
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 91 0 55 51 51 51
3.4 Economische promotie 257 0 475 482 490 497
Totaal Lasten 1.411 0 962 951 954 958
Baten
0.10 Mutaties reserves 370 0 172 171 153 91
3.1 Economische ontwikkeling 20 0 33 33 33 33
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 36 0 5 5 5 5
3.4 Economische promotie 705 0 654 654 654 654
Totaal Baten 1.131 0 865 864 845 784

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

De schuin gedrukte investeringen zijn afkomstig uit het activiteitenplan Meerjarenbegroting 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad.

Specificatie nieuw beleid programma 2
2020 2021 2022 2023
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
Centrum Geldrop: Langparkeren Molenstraat 12 0 -3.375 -3.312 -3.249
Centrum Geldrop: Langparkeren Kasteelpark 0 -15.000 -14.720 -14.440
Specificatie investeringen programma 2
2020 2021 2022 2023
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren 0 0 35.000 35.000
Centrum Geldrop: Langparkeren Molenstraat 12 45.000 0 0 0
Centrum Geldrop: Langparkeren Kasteelpark 200.000 0 0 0

Thema Verweven (aanvullend budget)

Bij de start van Villagemarketing is een inschatting gemaakt van de benodigde middelen. Nu de stichting daadwerkelijk is opgericht en de plannen zijn besproken met het gemeentebestuur is de conclusie getrokken dat er een aanvulling moet komen op het initiële budget. De stichting neemt een aantal taken van de gemeente over, denk hierbij aan de recreatieve promotie, maar bijvoorbeeld ook de aanleg van nieuwe routes.

Centrum Geldrop; langparkeren Molenstraat 12 en langparkeren Kasteelpark

De beide locaties zijn mogelijkheden om het langparkeren voor bezoekers van het centrum te faciliteren.