Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Verschil autonome ontwikkelingen per programma

Inleiding

Totaal verschil dat wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen 2020
Begrotingssaldo 2021 in MPB 2020-2023 (= begroting 2021 oud*) 0
Begrotingssaldo 2021 in MPB 2021-2024 (= begroting 2021 nieuw) 0
Verschil 0

* = begroting 2019; jaarschijf 2020

Per programma:

Programma 1: Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken
Begroting 2021 oud -4.003.000
Begroting 2021 nieuw -4.244.000
Verschil -241.000
Autonome ontwikkelingen -90.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -151.000

Programma 2: Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed
Begroting 2020 oud -191.000
Begroting 2020 nieuw -97.000
Verschil 94.000
Autonome ontwikkelingen 94.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 0

Programma 3: Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving
Begroting 2020 oud -1.876.000
Begroting 2020 nieuw -1.985.000
Verschil -109.000
Autonome ontwikkelingen -109.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 0

Programma 4: Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Begroting 2020 oud -3.078.000
Begroting 2020 nieuw -2.993.000
Verschil 85.000
Autonome ontwikkelingen 20.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 65.000

Programma 5: Werk en inkomen

5. Werk en inkomen
Begroting 2020 oud -6.453.000
Begroting 2020 nieuw -6.672.000
Verschil -219.000
Autonome ontwikkelingen -200.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -19.000

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur
Begroting 2020 oud -12.760.000
Begroting 2020 nieuw -14.973.000
Verschil -2.213.000
Autonome ontwikkelingen -180.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -2.033.000

Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs
Begroting 2020 oud -15.465.000
Begroting 2020 nieuw -16.706.000
Verschil -1.241..000
Autonome ontwikkelingen -154.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -1.087.000

Programma 8: Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu
Begroting 2020 oud -963.000
Begroting 2020 nieuw -847.000
Verschil 116.000
Autonome ontwikkelingen 67.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 49.000

Programma 9: Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer
Begroting 2020 oud -4.115.000
Begroting 2020 nieuw -3.750.000
Verschil 365.000
Autonome ontwikkelingen 307.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 58.000

Programma 10: Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen
Begroting 2020 oud -1.059.000
Begroting 2020 nieuw -639.000
Verschil 420.000
Autonome ontwikkelingen 454.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen -34.000

Programma 11: Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen
Begroting 2020 oud 49.963.000
Begroting 2020 nieuw 52.907.000
Verschil 2.944..000
Autonome ontwikkelingen -209.000
Gevolgen septembercirculaire + 2e turap + beleidsaanpassingen 3.153.000

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de Meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van nieuw beleid.

2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Gebiedsgericht werken
Programma 2 Economie en vastgoed
Villagemarketing 150.000 150.000
Eenmalig promotiebudget i.k.v. verzelfstandiging markten 4.000
Bewust lagere tarieven Toeristenbelasting t.l.v. reserve -111.881 -111.072 -92.748 -30.803
Onttrekking reserve Recreatie en toerisme 111.881 111.072 92.748 30.803
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Eenmalige compensatiemaatregelen centrum Geldrop 25.000
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Aanpassing wachtgeld voormalig wethouders 129.454 111.075 69.199 1.967
Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil) 48.000 32.000
Programma 5 Werk en inkomen
Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte) 56.400
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur
Cultuurmakelaar 15.000 15.000
Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (incidenteel) 32.000
Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind 48.000
Nieuw beleid: taskforce sociaal domein 180.000 80.000
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs
Eerdere afronding project "Pedagogische buurt" -30.000
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 50.000
Bewust lagere tarieven Hondenbelasting t.l.v. reserve -40.991 -35.495 -29.869 -24.110
Onttrekking reserve Hondenbeleid 40.991 35.495 29.869 24.110
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: inruil 18.800 14.000
Programma 10 Bouwen en wonen
Nieuw beleid: omgevingswet 40.000
Nieuw beleid: woonwensenonderzoek SGE 10.000 10.000
Programma 11 Financiën en belastingen
Programma Betere dienstverlening 65.023 17.865
Neg. saldo bij MPB 2019-2022 489.677 97.626
Neg. saldo bij RV Herinrichting Kalander- en Haspelstraat 2.208 2.166
Neg. saldo bij RV Centrumplan Geldrop 13.222
Neg. saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019 57.540 72.253
Neg. saldo bij Kadernota 2020-2023 8.224 428.670 1.182.819
Neg. saldo bij MPB 2020-2023 1.072.169 523.591 878.170 650.000
Onderuitputting kapitaallasten 454.532 133.563 46.290 16.838
 Totaal 2.094.926 831.101 1.271.091 405.940 1.243.109 947.369 16.838 661.967
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2020-2023 -1.263.825 -865.151 -295.740 645.129
Saldo Meerjarenbegroting 2020-2023 0 0 0 1.310.058
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2020-2023 -1.263.825 -865.151 -295.740 1.955.187

Toelichting incidenteel:

Villagemarketing

De ontwikkeling van de beide centra is een belangrijk speerpunt van de gemeente. Het thema Verweven is hierbij één van de profileringen. Vanaf 2018 heeft de Raad voor vier jaar incidenteel geld beschikbaar gesteld voor een verdere borging van het thema Verweven via diverse uitvoeringsprojecten, uitingen en initiatieven.

Eenmalig promotiebudget i.k.v. verzelfstandiging markten

De Stichting Markten Geldrop-Mierlo neemt de taak van de gemeente over om de weekmarkten te organiseren. De Raad heeft hiervoor een incidenteel promotiebudget beschikbaar gesteld van € 4.000,- in 2019 en 2020.
 

Bewust lagere tarieven Toeristenbelasting t.l.v. reserve / Onttrekking reserve Recreatie en toerisme

De onttrekking aan de reserve Recreatie en toerisme vormt een incidentele baat. Hier staat een negatieve incidentele baat voor hetzelfde bedrag tegenover. De exploitatie Recreatie en toerisme is immers niet kostendekkend (meer kosten dan opbrengsten begroot). Eigenlijk zouden de opbrengsten moeten stijgen. Er is echter voor gekozen om de baten incidenteel lager te houden en het tekort wat hierdoor ontstaat (incidenteel) te dekken uit de bijbehorende reserve.

Eenmalige compensatiemaatregelen centrum Geldrop

Ter compensatie van de overlast van de reconstructie van het centrum van Geldrop heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van publieksvriendelijke acties en evenementen die ten goede komen aan de burgers die het centrum bezoeken.

Aanpassing wachtgeld voormalig wethouders

Het wachtgeld van voormalig wethouders is een post die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloed. Vooraf staat vast wanneer wachtgeld begint en wanneer het eindigt (tijdelijkheid).

Extra formatie voor dienstverlening (flexibele schil)

Vanuit de afdeling Publiekszaken bestaat als gevolg van de hoeveelheid klantvragen continu druk op de formatie. Om de druk te verlagen en te kunnen voldoen aan de klantvragen is, voor een periode van 3 jaar, extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld, in de vorm van een flexibele schil, zodat op piekmomenten ondersteuning kan worden ingevlogen. Daarnaast zetten we vanuit het programma dienstverlening in op verbeteringen die bij moeten dragen aan een (nog) betere dienstverlening en een verhoging van de klanttevredenheid. Dat moet tot duurzame efficiency-verhoging leiden. De verwachting is dat daardoor op termijn de extra benodigde formatie niet meer nodig is, vandaar de vraag van tijdelijke aard.

Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte)

In 2017 en 2018 heeft de gemeente een verbeterslag gemaakt met de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Deze werd ingegeven door een wijziging van de Wet Inburgering. In 2020 wordt deze wet opnieuw aangepast en wordt het gemeentelijk takenpakket verder uitgebreid. Op basis van de evaluatie in 2018 wordt deze taak voortgezet in 2019 en 2020.

Cultuurmakelaar

In 2018 is het cultuurbeleidsplan 2018-2021 "De Kracht van Cultuur" vastgesteld door de Raad. Hierbij is voor de jaren 2018 tot en met 2021 een bedrag van € 15.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de kosten van de cultuurmakelaar.

Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte)

Met vertrek van medewerkers zijn de taken op het gebied van subsidies die voorheen door een medewerker in schaal 9 werden uitgevoerd, overgenomen door beleidsmedewerkers. Daardoor loopt hun takenpakket over en wordt niet voldaan aan termijnen. Om de werkzaamheden voorlopig goed te beleggen en onze dienstverlening op dit vlak op orde te krijgen, is de formatie tijdelijk uitgebreid met 20 uur in de week voor de jaren 2019 en 2020.

Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind

Voor de uitvoering van het preventieplan heeft de Raad voor de jaren 2019 en 2020 € 48.000,- extra beschikbaar gesteld. 

Nieuw beleid: taskforce sociaal domein

Het betreft tijdelijke inzet van capaciteit.

Eerdere afronding project "Pedagogische buurt"

In 2020 is er een eenmalig voordeel vanwege de eerdere afronding van het project "Pedagogische buurt".

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De raad heeft voor de jaren 2017 t/m 2020 een aanvullend budget van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor extra energiebesparende maatregelen bij gemeentelijk vastgoed.

Bewust lagere tarieven Hondenbelasting t.l.v. reserve / Onttrekking reserve Hondenbeleid

De onttrekking aan de reserve Hondenbeleid vormt een incidentele baat. Hier staat een negatieve incidentele baat voor hetzelfde bedrag tegenover. De exploitatie Hondenbeleid is immers niet kostendekkend (meer kosten dan opbrengsten begroot). Eigenlijk zouden de opbrengsten moeten stijgen. Er is echter voor gekozen om de baten incidenteel lager te houden en het tekort wat hierdoor ontstaat (incidenteel) te dekken uit de bijbehorende reserve.

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst; inruil

Het betreft de incidentele opbrengsten uit de inruil van vervoermiddelen van de buitendienst.

Nieuw beleid: omgevingswet

Dit zijn eenmalige opstartkosten voor verdere voorbereiding en ontwikkeling van de omgevingsvisie, training, e.d.

Nieuw beleid: woonwensenonderzoek SGE

Het betreft eenmalige onderzoekskosten.

Programma Betere Dienstverlening

De bijdrage aan de Dienst Dommelvallei voor de uitvoering van het programma Betere Dienstverlening geldt voor de jaren 2019 t/m 2021.

Negatief saldo bij MPB 2019-2022

Het negatieve begrotingssaldo uit de Meerjarenbegroting 2019-2022 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Negatief saldo bij RV Herinrichting Kalander- en Haspelstraat en RV Centrumplan Geldrop

De financiële gevolgen van beide raadsvoorstellen komen ten laste van het begrotingssaldo. Maar omdat het begrotingssaldo nul is worden de lasten vervolgens onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019

Het negatieve begrotingssaldo uit de 1e tussentijdse rapportage 2019 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst.

Negatief saldo bij Kadernota 2020-2023

Het negatieve begrotingssaldo uit de Kadernota 2020-2023 komt ten laste van de Algemene Reserve. Dit vormt een incidentele baat voor de algemene dienst. (Voor het bedrag van € 8.224,- geldt het omgekeerde: een positief saldo ten gunste van de algemene dienst).

Onderuitputting kapitaallasten

Een gemeente moet de volledige lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de Meerjarenbegroting. Volgens ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingskosten in het jaar ná ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van de investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk , maar brengen wij tot uitdrukking in het overzicht van incidentele baten en lasten. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende Meerjarenbegroting. Het begrip "Onderuitputting kapitaallasten" laat zich ook uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 2021 2022 2023 2024
Investering van € 1.000.000,- (spreiding in jaren) 50.000 350.000 600.000
Kapitaallasten vanaf 2024 (1 jaar ná einde investering) 100.000
Onderuitputting kapitaallasten 100.000 100.000 100.000

Als je start met investeren in 2020, dan moet je aan kunnen tonen dat je vanaf die tijd de volledige kapitaallast kunt dragen. En dus beoordeelt de provincie de kapitaallast (die in werkelijkheid pas vanaf 2023 start) in de jaren 2020, 2021 en 2022 als een incidentele baat. Dit noemt men de onderuitputting kapitaallasten (zie onderste regel in bovenstaand overzicht). In werkelijkheid hebben wij deze kosten niet in 2020, 2021 en 2022. Het is puur een fictieve aanpassing. Het begrotingssaldo verandert hier niet door, alleen de verhouding structureel-incidenteel: door onderuitputting kapitaallasten daalt het structurele begrotingssaldo en stijgt het incidentele begrotingssaldo.

Het bedrag in het overzicht van incidentele baten en lasten is berekend aan de hand van de staat van investeringen, behorende bij de Meerjarenbegroting 2020-2023.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2020 2021 2022 2023
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Algemene reserve
Algemene reserve grondexploitaties 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
Totaal algemene reserves 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
Bestemmingsreserve
Reserve personeel en organisatie 5.562 0 5.562 27.810 5.562 0 5.562 0
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 1.107.093 677.849 1.127.093 1.110.607 1.127.093 1.110.607 1.127.093 1.110.607
Reserve verkoopopbrengst HNG 0 216.621 0 0 0 0 0 0
Totaal bestemmingsreserves 1.112.655 894.470 1.132.655 1.138.417 1.132.655 1.110.607 1.132.655 1.110.607
Dekkingsreserves
Bouw vergaderaccommodatie 0 0 0 60.000 0 60.000 0 60.000
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 0 6.507 0 6.507 0 6.507 0 6.507
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 0 22.850 0 22.850 0 22.850 0 22.850
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus 0 24.338 0 24.338 0 24.338 0 24.338
Onderzoek en realisatie kiosk 0 7.052 0 7.052 0 7.052 0 7.052
Tijdelijke huisvesting 0 7.939 0 0 0 0 0 0
FBW Herinrichting Langstraat 0 13.179 0 13.179 0 13.179 0 13.179
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 0 18.110 0 18.110 0 18.110 0 18.110
FBW Herinrichting Heggestraat 0 0 0 0 0 4.374 0 4.374
FBW Rotonde centrum Geldrop 0 6.478 0 6.478 0 6.478 0 6.478
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 0 0 0 4.359 0 4.359 0 4.359
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 0 0 0 13.241 0 13.241 0 13.241
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 0 13.020 0 13.020 0 13.020 0 13.020
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 0 0 0 14.940 0 14.940 0 14.940
FBW Parkeerverwijssysteem 0 0 0 3.827 0 3.827 0 3.827
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 0 11.320 0 11.320 0 11.320 0 11.320
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 0 0 0 3.900 0 3.900 0 3.900
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 0 0 0 0 0 11.240 0 11.240
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 0 12.344 0 12.344 0 12.344 0 12.344
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 0 1.665 0 1.665 0 1.665 0 1.665
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 0 17.491 0 17.491 0 17.491 0 17.491
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 0 9.907 0 9.907 0 9.907 0 9.907
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 0 5.153 0 5.153 0 5.153 0 5.153
FBW Beleefpad Katoenpad 0 1.099 0 1.099 0 1.099 0 1.099
FBW Kasteelseloop en Molenheide 0 1.116 0 1.116 0 1.116 0 1.116
FBW Herinrichting Stationsomgeving 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 0 15.682 0 15.682 0 15.682 0 15.682
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 0 0 0 0 0 5.760 0 5.760
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 0 0 0 0 0 1.600 0 1.600
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 0 2.930 0 2.930 0 2.930 0 2.930
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg 0 0 0 0 0 8.840 0 8.840
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 0 0 0 12.140 0 12.140 0 12.140
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 0 0 0 4.000 0 4.000 0 4.000
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 0 0 0 0 0 2.200 0 2.200
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 0 0 0 2.000 0 2.000 0 2.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 0 0 0 0 0 0 0 4.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 0 800 0 800 0 800 0 800
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 0 0 0 21.000 0 21.000 0 21.000
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 0 0 0 0 0 4.300 0 4.300
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
FBW Santheuvel 0 0 0 20.774 0 20.774 0 20.774
Totaal dekkingsreserves 0 203.980 0 356.222 0 397.536 0 401.536
Totaal 1.112.655 1.198.450 1.132.655 1.594.639 1.132.655 1.608.143 1.132.655 1.612.143