Verplichte beleidsindicatoren

Verplichte beleidsindicatoren

Nr. Programma(nr.) Naam Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Eenheid
14. 02. Economie en vastgoed Functiemenging 45,4 %
16. 02. Economie en vastgoed Vestigingen 132,8 per 1.000 inw. 15-74 jaar
6. 03. Veiligheid en handhaving Verwijzingen Halt 150 per 10.000 inw. 12-17 jaar
7. 03. Veiligheid en handhaving Harde kern jongeren 2 per 10.000 inwoners
8. 03. Veiligheid en handhaving Winkeldiefstal 0,9 aantal per 1.000 inwoners
9. 03. Veiligheid en handhaving Geweldsmisdrijven 2,8 aantal per 1.000 inwoners
10. 03. Veiligheid en handhaving Diefstal uit woning 2,0 aantal per 1.000 inwoners
11. 03. Veiligheid en handhaving Vernieling en beschadiging 4,3 aantal per 1.000 inwoners
21. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Banen 589,6 per 1.000 inwoners 15-74 jaar
22. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Jongeren met delict voor rechter 1 % jongeren 12-21 jaar
23. 05. Sociale zaken en armoedebeleid % kinderen in uitkeringsgezin 6 % kinderen waarvan ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen
24. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Netto arbeidsparticipatie 68,6 % werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26. 05. Sociale zaken en armoedebeleid % werkloze jongeren 2 % werkloze jongeren 16-22 jaar
27. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Bijstandsuitkeringen 28,77 per 1.000 inwoners 18 jaar e.o.
28. 05. Sociale zaken en armoedebeleid Lopende re-integratievoorzieningen 6,5 per 1.000 inwoners 15-65 jaar
20. 06. Zorg, welzijn en cultuur Niet-sporters 45,5 % bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
29. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdhulp 10,5 % van alle jongeren tot 18 jaar
30. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdreclassering 0,2 % jongeren 12-22 jaar tov alle jongeren 12-22 jaar
31. 06. Zorg, welzijn en cultuur Jongeren met jeugdbescherming 0,7 % jongeren tot 18 jaar
32. 06. Zorg, welzijn en cultuur Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 450 per 10.000 inwoners
17. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Absoluut verzuim 0,5 per 1.000 inwoners van 5-18 jaar
18. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Relatief verzuim 7 per 1.000 inwoners van 5-18 jaar
19. 07. Jeugdbeleid en onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2,0 % leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
25. 07. Jeugdbeleid en onderwijs % achterstandsleerlingen 11 %
1. 08. Democratisch bestuur Formatie 4,95 fte per 1.000 inwoners
2. 08. Democratisch bestuur Bezetting 4,74 fte per 1.000 inwoners
3. 08. Democratisch bestuur Apparaatskosten 599 kosten per inwoner in euro
4. 08. Democratisch bestuur Externe inhuur 10,13 % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5. 08. Democratisch bestuur Overhead 10,81 % van totale lasten
33. 09. Natuur, milieu en duurzaamheid Huishoudelijk restafval 117 kg per inwoner
34. 09. Natuur, milieu en duurzaamheid Hernieuwbare elektriciteit 1,8 %
36. 11. Bouwen en wonen Nieuwbouw woningen 10,4 aantal per 1.000 woningen
37. 11. Bouwen en wonen Demografische druk 76,7 % personen van 0-20 jaar en 65 jaar eo in verhouding tot personen van 20-64 jaar
35. 12. Financiën en belastingen WOZ-waarde woningen 241 x 1.000 euro
38. 12. Financiën en belastingen Woonlasten meerpersoonshuishouden 653 euro
39. 12. Financiën en belastingen Woonlasten éénpersoonshuishouden 575 euro