Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.566 1.558 1.455 1.361 1.288
Materiële vaste activa 101.210 116.457 117.518 115.167 113.414
Financiële vaste activa 11.984 11.695 11.622 11.548 11.476
Totaal Vaste activa 114.760 129.711 130.595 128.075 126.177
Vlottende activa
Voorraden 10.473 1.165 -11.131 -20.176 -19.389
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.015 9.015 9.015 9.015 9.015
Liquide middelen 517 517 517 517 517
Overlopende activa 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650
Totaal Vlottende activa 25.655 16.347 4.052 -4.993 -4.206
Totaal Activa 140.416 146.058 134.647 123.082 121.971
Passiva 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Vaste passiva
Eigen vermogen 43.729 41.878 40.131 42.775 46.253
Voorzieningen 25.149 14.975 15.492 16.590 17.896
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 47.499 65.166 54.985 39.678 33.784
Totaal Vaste passiva 116.377 122.019 110.608 99.043 97.932
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 15.704 15.704 15.704 15.704 15.704
Overlopende passiva 8.335 8.335 8.335 8.335 8.335
Totaal Vlottende passiva 24.039 24.039 24.039 24.039 24.039
Totaal Passiva 140.416 146.058 134.647 123.082 121.971

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de Septembercirculaire 2019 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (x € 1.000,-) voor Geldrop-Mierlo is voor 2020 € 3.905,-.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting. Voor bepaling EMU-saldo gebruik gemaakt van het nieuwe model 2019 dat door het CBS is opgesteld.

Omschrijving 2019 2020 2021
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -1.925 -1.852 -1.746
2 Mutatie (im)materiële vaste activa 15.781 18.759 4.974
3 Mutatie voorzieningen 2.267 459 516
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -11.898 -8.697 -10.317
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo (1-2+3-4-5) -3.540 -11.456 4.113

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

 • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
 • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
 • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
 • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.
Vormen 2020 2021 2022 2023
Beloningen tijdens het dienstverband 15.495 15.531 15.526 15.539
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 302 279 189 85
Afvloeiingsregelingen 44 44 44 44
Totaal 15.841 15.854 15.759 15.668

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)

De gehanteerde afkortingen staan voor:

 • Kolom "P" = nummer van het programma waar het betrekking op heeft
 • Kolom "Invest." = investeringen (hieruit ontstaan jaarlijkse kapitaallasten)
 • Kolom "Kap.lst." = kapitaallasten (afschrijvings- en rentekosten, voortkomend uit de gedane investering)
 • Kolom "Grex" = % ten laste van de Fondsen Grondexploitaties (Nota Kostenverhaal)
 • expl. = exploitatie (jaarlijkse lasten of baten; geen investeringen)
 • expl. R&T = (gesloten) exploitatie Recreatie & Toerisme
 • GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan (kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Riolering)
P Activiteitenplan Invest. 2020 Invest. 2021 Invest. 2022 Invest. 2023 Totaal invest. Grex Kap.lst. 2020 Kap.lst. 2021 Kap.lst. 2022 Kap.lst. 2023
Uit act.plan MPB 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad
6. Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei 0 84.000 0 0 84.000 0 0 -11.340 -11.046
9. Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens 0 29.000 259.000 0 288.000 50% 0 -508 -10.800 -10.800
9. Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor 0 0 80.000 0 80.000 50% 0 0 -3.000 -3.000
9. Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg 0 44.200 397.800 0 442.000 50% 0 -774 -16.575 -16.575
9. By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen 0 21.000 194.000 0 215.000 50% 0 -368 -8.063 -8.063
9. Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide 0 0 110.000 0 110.000 50% 0 0 0 -4.125
9. Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein 0 100.000 0 0 100.000 50% 0 0 -3.750 -3.680
9. Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg 0 25.000 0 0 25.000 0 -1.875 -1.840 -1.840
9. Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind 0 0 0 200.000 200.000 50% 0 0 0 0
9. Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn 0 0 150.000 0 150.000 50% 0 0 -5.625 -5.625
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan 0 70.000 0 0 70.000 0 -12.450 -12.100 -12.100
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Bus 77-BH-RJ 0 45.000 0 0 45.000 0 -8.004 -7.779 -7.779
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: GPS systeem landmeters 0 30.000 0 0 30.000 0 -7.050 -6.840 -6.840
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 0 20.000 0 0 20.000 0 -2.700 -2.630 -2.630
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Afron hoogwerker 0 85.000 0 0 85.000 0 -8.642 -8.443 -8.443
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller 0 0 7.000 0 7.000 0 0 -1.245 -1.245
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0
9. Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 0 0 40.000 0 40.000 0 0 0 0
2. Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren 65.000 65.000 215.000 215.000 560.000 expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
2. Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren 0 0 35.000 35.000 70.000 expl. R&T expl. R&T expl. R&T expl. R&T
9. Reconstructie Hout West 0 66.000 0 0 66.000 0 -4.950 -4.858 -4.858
9. Herinrichting wijk Hulst 50.000 0 0 0 50.000 -3.750 -3.680 -3.610 -3.610
Subtotaal -3.750 -51.001 -108.498 -112.259
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 0 -54.820 -114.362 -114.362
Totaal -3.750 3.819 5.864 2.103
Uit act.plan MPB 2019-2022, gevoteerd maar aangepast in Kadernota
8. Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) 1.381.828 1.234.912 1.252.639 2.369.852 6.239.231 GRP GRP GRP GRP
8. Vervanging riolering Dwarsstraat 431.233 0 0 0 431.233 GRP GRP GRP GRP
8. Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen 136.345 268.851 193.494 53.186 651.876 GRP GRP GRP GRP
8. Drukriolering 0 0 10.825 77.589 88.414 GRP GRP GRP GRP
9. Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III 60.700 546.300 0 0 607.000 50% 0 -1.063 -22.763 -22.338
9. Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 20.000 180.000 0 0 200.000 50% 0 -350 -7.500 -7.360
9. Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) 78.203 78.203 78.203 78.203 312.812 -5.866 -11.621 -17.267 -22.804
9. Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) 37.000 37.000 37.000 37.000 148.000 -2.220 -4.408 -6.563 -8.686
9. Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) 173.000 173.000 173.000 173.000 692.000 -14.705 -29.107 -43.207 -57.004
9. Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: aanhanger met dranghekken 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0
8. Onderzoeksbudget energietransities pm pm pm pm 0 0 0 0 0
8. Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 -4.275 -8.419 -12.432 -16.313
8. Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf 200.000 190.000 pm pm 390.000 0 -7.000 -29.250 -28.704
8. Natuuropgave Sang en Goorkens 0 0 pm pm 0 0 0 0
9. Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen 40.000 0 0 0 40.000 50% 0 -1.500 -1.472 -1.444
8. Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget) expl. expl. expl. expl. 0 0 0 0 -25.000
8. Reconstructie groen 114.000 114.000 114.000 114.000 456.000 0 0 0 0
Subtotaal -27.066 -63.468 -140.454 -189.653
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 -40.626 -93.470 -116.365 -116.365
Totaal 13.560 30.002 -24.089 -73.288
Uit Kadernota 2020-2023
Ruimte
8. Speelruimtebeleidplan (investeringen) 175.000 175.000 175.000 154.000 679.000 0 -17.792 -35.175 -52.150
8. Speelruimtebeleidplan (vrijval exploitatie = financieel voordeel) expl. expl. expl. expl. 0 51.000 41.506 32.366 23.578
9. Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) expl. expl. expl. expl. 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
9. Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding) expl. expl. expl. expl. 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200
9. Reconstructie wegen buitengebied 575.000 696.000 647.000 524.000 2.442.000 0 -53.375 -122.910 -185.839
10. Omgevingswet expl. expl. expl. expl. 0 -40.000 0 0 0
10. Uitvoering Woonvisie lokaal expl. expl. expl. expl. 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
10. Uitvoering regionale visie op wonen expl. expl. expl. expl. 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
10. Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) expl. expl. expl. expl. 0 -10.000 0 0 -10.000
2. Centrum Geldrop:
2. Langparkeren Molenstraat 12 45.000 0 0 0 45.000 0 -3.375 -3.312 -3.249
2. Langparkeren Kasteelpark 200.000 0 0 0 200.000 0 -15.000 -14.720 -14.440
9. Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid:
9. Herinrichting Bolsiusstraat 0 50.000 0 0 50.000 0 0 -3.750 -3.680
9. Herinrichting Vogelpoelstraat 0 60.000 0 0 60.000 0 0 -4.500 -4.416
9. Ventweg Geldropseweg 40.000 40.000 0 0 -3.000 -2.944
10. Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo 65.000 65.000 0 -4.875 -4.784 -4.693
10. Aanpassen waterrad Hofdael 75.000 75.000 0 -6.375 -6.244 -6.113
10. ? Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan -75.000 -75.000 0 6.375 6.244 6.113
10. Hertaxatie gebouwen 50.000 50.000 0 0 0 -6.750
Maatschappelijke Ontwikkeling
1. Lagere huur diverse kinderopvanglocaties expl. expl. expl. expl. 0 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
1. Programmamanager wijkontwikkelingsplannen expl. expl. expl. expl. 0 -41.500 -41.500 -41.500 -41.500
1. ? Ten laste van grondexploitatie expl. expl. expl. expl. 0 41.500 41.500 41.500 41.500
6. Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen … 120.000 120.000 0 -10.200 -9.990 -9.780
6. Verlaging afdrachten monumentenbeleid expl. expl. expl. expl. 0 8.000 8.000 8.000 8.000
6. Exploitatie en beheer SCC Hofdael expl. expl. expl. expl. 0 -80.475 -119.534 -53.764 -4.372
6. Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael 350.000 0 0 0 350.000 0 -29.750 -29.138 -28.525
6. Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop 95.000 0 0 0 95.000 -11.242 -10.965 -10.688 -10.410
6. Beschermd wonen expl. expl. expl. expl. 0 0 0 0 0
6. Taskforce Sociaal Domein expl. expl. expl. expl. 0 -180.000 -80.000 0 0
6. Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein expl. expl. expl. expl. 0 -3.000.000 -3.000.000 -1.952.994 -784.291
7. Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting expl. expl. expl. expl. 0 187.000 207.000 207.000 207.000
7. Bijstelling budget OAB/VVE expl. expl. expl. expl. 0 89.004 89.004 89.004 89.004
7. Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting expl. expl. expl. expl. 0 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000
7. Verhoging kosten leerplicht expl. expl. expl. expl. 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
8. Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht expl. expl. expl. expl. 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
11. Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties expl. expl. expl. expl. 0 420.282 420.282 420.282 420.282
Ondersteuning
3. Aankoop brandweerkazerne Mierlo 0 0 914.095 0 914.095 0 0 0 -59.655
3. ? Extra huurinkomsten VRBZO expl. expl. expl. expl. 0 0 0 0 59.655
4. Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders expl. expl. expl. expl. 0 65.000 65.000 65.000 65.000
Totaal -2.815.131 -2.827.774 -1.740.773 -626.375
Nieuw in MPB 2020-2023
Ruimte
9. Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering, aanvullend bedrag) 37.209 37.209 37.209 37.209 148.836 0 -2.791 -5.529 -8.216
8. Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (aanvullend budget) expl. expl. expl. expl. 0 -1.980 -15.960 -29.940 -43.920
9. Wegenbeheerplan (afzien van aanpassing kwaliteitsniveau) expl. expl. expl. expl. 0 100.000 100.000 100.000 100.000
9. Fietsstraat Zomerland 30.000 100.000 0 0 130.000 0 -1.050 -9.750 -9.568
Maatschappelijke Ontwikkeling
1. Opstellen en uitvoeren wijkontwikkelingsplannen expl. expl. expl. expl. 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
7. Aanvraag OLP en meubilair 16e en 17e groep 18.000 0 0 0 18.000 0 -1.830 -1.788 -1.746
6. Wet verplichte GGZ expl. expl. expl. expl. 0 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
6. Bestuursopdracht GGD expl. expl. expl. expl. 0 -39.740 7.948 7.948 7.948
7. Stopzetten bijdrage aan scholen voor conciërges expl. expl. expl. expl. 0 60.000 60.000 60.000 60.000
7. Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool (alternatieve variant) expl. expl. expl. expl. 0 54.000 54.000 54.000 54.000
6. Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 -170.000 -166.500
5. Verhogen bijdrage begroting Senzer expl. expl. expl. expl. 0 0 -199.758 -487.994 -330.182
Ondersteuning
3. Dommelstroom Interventie Team expl. expl. expl. expl. 0 -12.050 -12.050 -12.050 -12.050
3. Verordening "Kwaliteit VTH" (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) expl. expl. expl. expl. 0 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Algemeen
1-11 Afzien van toepassing materiële indexering in 2020 (wel weer vanaf 2021) 249.085 249.085 249.085 249.085
1-11 OZB-verhoging van 3% per jaar in 2020, 2021 en 2022 (niet 2023) 156.400 327.000 511.500 511.500
11. Taakstelling Dienst Dommelvallei 35.000 35.000 35.000 35.000
Totaal 479.715 478.594 179.482 324.351
Totaal -2.325.606 -2.315.359 -1.579.516 -373.209
- waarvan incidenteel -230.000 -80.000 0 -10.000
- waarvan structureel -2.095.606 -2.235.359 -1.579.516 -363.209

 

 

Toelichting
Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.