Toelichting op de financiële uitgangspunten

Toelichting op de financiële uitgangspunten

Inleiding
In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze Meerjarenbegroting.

Indexen
Voor de begroting 2020 en verder zijn de volgende indexen gebruikt. Deze zijn eerder voorgelegd aan de raad bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023 in de raadsvergadering op 1 juli 2019.

Indexcijfers MPB 2021-2024 2021 2022 2023 2024
Loonkostenindex 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%
Materiële kostenindex 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
Gewogen kostenontwikkeling 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

De materiële kostenindex was in 2020 aanvankelijk ook 1,60%. Voorgesteld wordt om af te zien van toepassing van de materiële kostenindexering in 2020 als een soort van "kaasschaafmethode" (wel weer vanaf 2021). De financiële gevolgen hiervan zijn terug te vinden op het activiteitenplan. 

 

Rente
Vanaf 2017 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat wij ieder jaar opnieuw moeten bepalen met welke rentepercentages wordt gerekend in de gemeentelijke begroting. De rente die aan taakvelden wordt doorbelast (= rente activa) wordt bepaald op basis van voorcalculatie. Het is een verplichting in het BBV om in de jaarrekening de werkelijke rentepercentages te bepalen op basis van nacalculatie.

Het gaat om de volgende (voorcalculatorische) percentages:

Algemene uitkering
In meerjarenperspectief wordt door het Rijk rekening gehouden met een bepaalde groei van het areaal per maatstaf. Voor de berekening van de algemene uitkering in meerjarenperspectief wordt hierbij aangesloten.

Kostendekkende tarieven
Voor de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges wordt als uitgangspunt een kostendekkendheid van 100% gehanteerd.

Onroerende Zaakbelasting (OZB)
Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief wordt aangesloten bij de toename of afname van de WOZ-waarden. De totale OZB-opbrengst neemt, naast de indexering, toe met de areaaluitbreiding gebaseerd op het woningbouwprogramma van onze gemeente.