Meer
Publicatiedatum: 18-12-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. 1.     De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen 2017-2020 18 december 2017 2021
Financiële verordening 2017-2020 18 december 2017 2021

Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.905 426 6 6 2.242 2.242
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 544 0 0 0 0 1.310
0.4 Overhead 9.477 11.158 10.720 10.826 10.794 10.935
0.5 Treasury 338 341 365 364 357 351
0.61 OZB woningen 192 199 154 154 154 155
0.62 OZB niet-woningen 30 0 30 30 30 30
0.64 Belastingen overig 379 372 372 374 376 378
0.8 Overige baten en lasten 4 -20 453 1.227 2.022 2.823
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -1 100 100 100 100 100
Totaal Lasten 13.869 12.575 12.199 13.080 16.075 18.324
Baten
0.10 Mutaties reserves 2.564 3.824 2.287 1.676 815 -140
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.099 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 252 189 182 163 177 177
0.5 Treasury 2.777 2.132 1.994 1.962 1.926 1.946
0.61 OZB woningen 3.461 3.557 3.887 4.174 4.479 4.603
0.62 OZB niet-woningen 1.555 1.639 1.663 1.704 1.747 1.791
0.64 Belastingen overig 328 299 308 316 324 332
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 49.715 51.835 54.784 56.594 58.065 59.711
0.8 Overige baten en lasten -22 0 0 0 0 0
Totaal Baten 63.728 63.474 65.106 66.589 67.532 68.419

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 11
2020 2021 2022 2023
Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties 420.282 420.282 420.282 420.282
Afzien van toepassing materiële indexering in 2020 (wel weer vanaf 2021) 249.085 249.085 249.085 249.085
OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief) 156.400 327.000 511.500 511.500
Taakstelling Dienst Dommelvallei 35.000 35.000 35.000 35.000

Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties

Sinds de Meerjarenbegroting 2016-2019 rekenen wij jaarlijks rente toe aan de Algemene Reserve Grondexploitaties. In de huidige berekening van het rentepercentage voor de grondexploitaties, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording, wordt al rekening gehouden met deze toerekening. Om dubbele toerekening te voorkomen stellen wij daarom voor om geen rente meer afzonderlijk toe te rekenen aan de Algemene Reserve Grondexploitaties.

Afzien van toepassing materiële indexering in 2020 (wel weer vanaf 2021)
Het College stelt voor om als "kaasschaaf-methode" de materiële kostenindex voor 2020 achterwege te laten (wel weer vanaf 2021). Dit levert een structureel voordeel op. Veiligheidshalve is de post Onvoorzien verhoogd van € 77.500,- naar € 155.000,- om onvoorziene problemen die hierdoor zouden kunnen ontstaan op te lossen (stelpost).
 
OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief)

Dit zijn de meeropbrengsten indien de OZB in 2020, 2021 en 2022 jaarlijks met 3% wordt verhoogd. Gelet op het positieve begrotingssaldo in 2023 is er in 2023 geen extra verhoging van 3% (meer) geraamd. Hoewel wij de 3% verhoging nu ramen in 2020, 2021 en 2022 bezien wij elk jaar of de extra verhoging wel nodig is. Dus mocht de financiële positie volgend jaar voldoende toereikend zijn, dan stelt het College in de volgende Meerjarenbegroting voor om af te zien van de 3% verhoging in 2021 en 2022. 

Taakstelling Dienst Dommelvallei

In het directeurenoverleg van Dienst Dommelvallei is besloten om Dienst Dommelvallei per 2020 een taakstelling op te leggen van € 80.000,- structureel. Hiervan bedraagt het aandeel van de gemeente Geldrop-Mierlo € 35.000,-. De invulling van deze taakstelling is voor een groot deel te realiseren door het niet-indexeren van de materiële budgetten.