Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. 1.     De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Verstuurd aan de raad (in geval van RIB) / Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen 2017-2020 18 december 2017 2021
Financiële verordening 2017-2020 18 december 2017 2021
RIB Tussentijdse afwijkingenrapportage 2019 13 februari 2020 N.v.t.
RIB 3e tussentijdse rapportage (accountantsversie Jaarstukken) 2019 16 april 2020 N.v.t.
RIB Bestuurlijk proces Planning- en Controlcyclus 2020 12 mei 2020 N.v.t.
1e tussentijdse rapportage 2020 15 juni 2020 N.v.t.
Proces behandeling meerjarenbegroting 2021-2024 2020 29 juni 2020 N.v.t.
Jaarstukken 2019 29 juni 2020 N.v.t.
RIB Uitkomsten Meicirculaire + Junibrief en inschatting gevolgen coronacrisis 2020 8 juli 2020 N.v.t.
RIB Herfinanciering bestaande geldleningen 2020 e.v. 25 augustus 2020 N.v.t.
2e tussentijdse rapportage 2020 21 september 2020 N.v.t.
Meerjarenbegroting 2021-2024 9 november 2020 (o.v.) N.v.t.
Belastingverordeningen 2021 14 december 2020 (o.v.) N.v.t.
Tussentijdse afwijkingenrapportage 2020 14 december 2020 (o.v.) N.v.t.

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.905 0 426 426 2.662 2.662
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 544 0 1.253 1.792 1.808 1.683
0.4 Overhead 9.477 0 10.714 10.823 10.789 10.924
0.5 Treasury 338 0 365 364 357 351
0.61 OZB woningen 192 0 154 154 154 155
0.62 OZB niet-woningen 30 0 30 30 30 30
0.64 Belastingen overig 379 0 372 374 376 378
0.8 Overige baten en lasten 4 0 702 1.476 2.271 3.072
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -1 0 100 100 100 100
Totaal Lasten 13.869 0 14.115 15.539 18.547 19.355
Baten
0.10 Mutaties reserves 2.564 0 1.215 1.152 1.693 510
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.099 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 252 0 182 163 177 177
0.5 Treasury 2.777 0 1.994 1.962 1.926 1.946
0.61 OZB woningen 3.461 0 3.731 3.847 3.967 4.091
0.62 OZB niet-woningen 1.555 0 1.663 1.704 1.747 1.791
0.64 Belastingen overig 328 0 308 316 324 332
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 49.715 0 54.784 56.594 57.415 59.061
0.8 Overige baten en lasten -22 0 0 0 0 0
Totaal Baten 63.728 0 63.877 65.739 67.249 67.907

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 11
2020 2021 2022 2023
Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties 420.282 420.282 420.282 420.282
Afzien van toepassing materiële indexering in 2020 (wel weer vanaf 2021) 249.085 249.085 249.085 249.085
OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief) 156.400 327.000 511.500 511.500
Taakstelling Dienst Dommelvallei 35.000 35.000 35.000 35.000

Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties

Sinds de Meerjarenbegroting 2016-2019 rekenen wij jaarlijks rente toe aan de Algemene Reserve Grondexploitaties. In de huidige berekening van het rentepercentage voor de grondexploitaties, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording, wordt al rekening gehouden met deze toerekening. Om dubbele toerekening te voorkomen stellen wij daarom voor om geen rente meer afzonderlijk toe te rekenen aan de Algemene Reserve Grondexploitaties.

Afzien van toepassing materiële indexering in 2020 (wel weer vanaf 2021)
Het College stelt voor om als "kaasschaaf-methode" de materiële kostenindex voor 2020 achterwege te laten (wel weer vanaf 2021). Dit levert een structureel voordeel op. Veiligheidshalve is de post Onvoorzien verhoogd van € 77.500,- naar € 155.000,- om onvoorziene problemen die hierdoor zouden kunnen ontstaan op te lossen (stelpost).
 
OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief)

Dit zijn de meeropbrengsten indien de OZB in 2020, 2021 en 2022 jaarlijks met 3% wordt verhoogd. Gelet op het positieve begrotingssaldo in 2023 is er in 2023 geen extra verhoging van 3% (meer) geraamd. Hoewel wij de 3% verhoging nu ramen in 2020, 2021 en 2022 bezien wij elk jaar of de extra verhoging wel nodig is. Dus mocht de financiële positie volgend jaar voldoende toereikend zijn, dan stelt het College in de volgende Meerjarenbegroting voor om af te zien van de 3% verhoging in 2021 en 2022. 

Taakstelling Dienst Dommelvallei

In het directeurenoverleg van Dienst Dommelvallei is besloten om Dienst Dommelvallei per 2020 een taakstelling op te leggen van € 80.000,- structureel. Hiervan bedraagt het aandeel van de gemeente Geldrop-Mierlo € 35.000,-. De invulling van deze taakstelling is voor een groot deel te realiseren door het niet-indexeren van de materiële budgetten.