Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. 1.   Zowel bij nieuwbouw als herontwikkeling, enkel levensloopbestendige woningen realiseren.
Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast. 2.   Woningdifferentiatie dient in alle wijken voldoende aanwezig te zijn.
3.   Verduurzaming van de woningvoorraad.
4.   Wijken zijn vrij van probleemlocaties die zorgen voor sociale of fysieke verslechtering van de wijk.
5.   Wijken en de woningen in het bijzonder mogen niet teveel verouderen, maar moeten op alle vlakken toekomstbestendig zijn.
6.   Implementeren van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet in de gemeente.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028 2020-2028 15 juni 2020
Verordening Starterslening 2020 N.v.t. 15 juni 2020
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023 2020-2023 16 december 2019 4e kwartaal 2023
regionale visie op Wonen SGE 2020-2040 28 oktober 2019
Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven 18 december 2017 2021
Omgevingsvisie 2020-2022 2021/2022
Omgevingsplan 2021-2024 2021 e.v.

Wat gaan we ervoor doen?

De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft.

Doelstellingen

Wijken en woningen bestaan uit een goede balans, voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Er is geen verloedering of overlast.

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 673 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 359 0 518 512 499 499
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 49 0 50 50 50 50
8.1 Ruimtelijke ordening 249 0 288 286 284 251
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.295 0 17.522 21.396 16.598 16.339
8.3 Wonen en bouwen 1.293 0 1.161 1.161 1.161 1.161
Totaal Lasten 10.918 0 19.539 23.405 18.593 18.300
Baten
0.10 Mutaties reserves 50 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 283 0 395 396 396 396
8.1 Ruimtelijke ordening 223 0 155 155 155 155
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.256 0 17.542 21.417 18.814 18.555
8.3 Wonen en bouwen 932 0 841 841 841 841
Totaal Baten 8.744 0 18.934 22.810 20.207 19.948

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 10
2020 2021 2022 2023
Omgevingswet -40.000 0 0 0
Uitvoering Woonvisie lokaal -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Uitvoering regionale visie op wonen -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) -10.000 0 0 -10.000
Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo 0 -4.875 -4.784 -4.693
Aanpassen waterrad Hofdael 0 -6.375 -6.244 -6.113
--- Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan 0 6.375 6.244 6.113
Hertaxatie gebouwen 0 0 0 -6.750
Specificatie investeringen programma 10
2020 2021 2022 2023
Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo 65.000
Aanpassen waterrad Hofdael 75.000
-- Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan -75.000
Hertaxatie gebouwen 50.000

Omgevingswet

In 2020 is verdere ondersteuning voor het opstellen van een omgevingsvisie, een omgevingsplan en mogelijk programma’s nodig. Ook in 2020 is het verder trainen van medewerkers nog steeds aan de orde. Meer dan in 2019, zal in 2020 de nadruk liggen op participatie en deelname van ketenpartners en bestuur. Ook hiervoor is financiële ruimte nodig.

Uitvoering Woonvisie lokaal

In 2019 stellen we de woonvisie voor Geldrop-Mierlo op. De woonvisie gaat in op de trends en ontwikkelingen die we zien op het gebied van wonen. Deze vertalen we door in speerpunten op het gebied van wonen die wij voor onze eigen gemeente zien de komende jaren. Daaraan wordt ook een concreet actieprogramma gekoppeld. De woonvisie inclusief actieplan zal nog voor de begroting aan de raad worden voorgelegd.

Uitvoering regionale visie op wonen

Elke drie jaar wordt er door het Stedelijk Gebied Eindhoven een regionaal woonwensenonderzoek uitgevoerd. Het woonwensenonderzoek geeft een beeld van de situatie op de lokale woningmarkt, de verhuisbewegingen en de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren. Daarbij vindt een confrontatie plaats tussen de verwachtte vraag en het beschikbare aanbod. Dat geeft inzicht in mogelijke knelpunten; waar ontstaan mogelijke tekorten of overschotten, van welk type woningen en in welke prijsklassen? Dit woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd op regionaal niveau, waarbij via een dashboard de situatie per gemeente in beeld wordt gebracht.

Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Elke drie jaar wordt er door het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) een regionaal woonwensenonderzoek uitgevoerd. Het woonwensenonderzoek geeft een beeld van de situatie op de lokale woningmarkt, de verhuisbewegingen en de te verwachten vraag en het beschikbare aanbod. Dat geeft inzicht in mogelijke knelpunten; waar ontstaan mogelijke tekorten of overschotten, van welk type woningen en in welke prijsklassen? Dit woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd op regionaal niveau, waarbij via een dashboard de situatie per gemeente in beeld wordt gebracht.

Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo

Bij een technische controle van de Standerdmolen in Mierlo is geconstateerd dat de steenbalk gespleten is. De constructeur heeft gerapporteerd, dat dit uit constructieve veiligheid op korte termijn moet worden hersteld. Voor de herstelwerkzaamheden is het noodzakelijk om de molenkast in zijn geheel te lichten. 

Aanpassen waterrad Hofdael

Het waterrad in het gebouw staat bij lage waterstanden stil. Behalve dat dit niet gewenst is voor het beeld is dit ook niet goed voor het waterrad omdat het in disbalans komt, schade geeft aan de constructie en daarna niet meer aan de gang te krijgen is. Een oplossing wordt onderzocht en zal middels een raadsvoorstel nog worden voorgelegd zodat dan de financiële impact helder wordt. Vooralsnog is een bedrag van € 75.000,- hiervoor opgenomen. Dekking wordt gezocht in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Hertaxatie gebouwen

Eénmaal in de zes jaar moeten onze gebouwen worden getaxeerd om de waarde vast te stellen voor de verzekering hiervan.