Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s): Burgemeester B.H.M. Link

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving. 1.     Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.
2.     Beter en uitgebreider met de burgers communiceren over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan.
3.     Betrokkenheid van de burgers bij de preventie en handhaving verhogen o.a. door het inzetten van moderne ICT-hulpmiddelen.
4.     Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken.
5.     Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
6.     Verbinding tussen terreinen Zorg-Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 2019-2022 10 december 2018 eind 2021
Handhavingsbeleidsplan ‘Samen gericht handhaven’ 2017-2021 18 december 2017 2022
Algemene Plaatselijke Verordening 2 juli 2018

Wat gaan we ervoor doen?

De inwoners van Geldrop-Mierlo voelen zich veilig, zeker in hun directe leefomgeving.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost
In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.

Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-Brabant (RIEC) en het Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT)
Het RIEC en het BOT ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
De VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak;
  • Het - samen met GGD - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB verzorgt tot 2020 het grootste deel van het milieutoezicht en -handhaving bij bedrijven binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Vanuit een collectief en regionaal belang wordt vanaf 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd.
Daarbij zijn alle milieurisico’s afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.031 0 2.064 2.062 2.059 2.059
Totaal Lasten 2.031 0 2.064 2.062 2.059 2.059
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 84 0 79 79 79 79
Totaal Baten 84 0 79 79 79 79

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 3
2020 2021 2022 2023
Aankoop brandweerkazerne Mierlo 0 0 0 -59.655
---> Extra huurinkomsten VRBZO 0 0 0 59.655
Dommelstroom Interventie Team -12.050 -12.050 -12.050 -12.050
Verordening "Kwaliteit VTH" (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Specificatie investeringen programma 3
2020 2021 2022 2023
Aankoop brandweerkazerne Mierlo 0 0 914.095 0

Aankoop brandweerkazerne Mierlo

Bij de regionalisering van de brandweer is de brandweerkazerne Mierlo overgedragen aan de Veiligheidsregio. Dit had te maken met belastingtechnische redenen, omdat het nog een relatief “nieuwe kazerne” betrof. Destijds is contractueel vastgelegd dat na 10 jaar de kazerne weer terugkomt naar de gemeente. Overigens is dit ook het algemene beleid voor brandweerkazernes. De gemeenten zijn eigenaar van de kazernes en de Veiligheidsregio huurt de panden van de gemeenten.
 
Dommelstroom Interventie Team

Op 28 mei 2018 is in het Driehoeksoverleg+ een presentatie gegeven over het Peelland Interventie Team (PIT) en haar werkwijze. Door een aantal driehoeksleden werd toen aangegeven dat er ook in ons basisteam (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard) behoefte is aan een betere samenwerkingsstructuur en het bundelen van de handhavingsslagkracht door het bestuur. Inmiddels is één en ander ambtelijk uitgewerkt en zijn we zover dat er een Dommelstroom Interventie Team (DIT) kan starten. Het doel is dat het team onder aanvoering van een teamleider, zich proactief gaat richten op het integraal uitoefenen van toezicht en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving ten behoeve van complexe casuïstiek; het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Dit moet leiden tot het vergroten van de zichtbaarheid van de overheid, het vergroten van het vertrouwen in de overheid en het stellen van grenzen en barrières tegen ondermijnende criminaliteit. Vanaf 2020 zullen de jaarlijkse kosten € 12.050,- bedragen.

Verordening "Kwaliteit VTH" (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)

In april 2016 is de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) vastgesteld met als doel om een veilige en gezonde leefomgeving te creëren. De wet VTH regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te komen. Zo is het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk vastgelegd en worden gemeenten verplicht een verordening “kwaliteit VTH” op te stellen. In deze voor Geldrop-Mierlo nog vast te stellen verordening wordt de kritieke massa beschreven. Dus welke capaciteit, kennis en ervaring dient in een organisatie ten minste aanwezig te zijn om de VTH-taken goed uit te voeren. De basis voor de verordening zijn de kwaliteitscriteria 2.2, opgesteld door VNG, IPO en het Rijk en vastgesteld op 1 juli 2019.

Om te voorkomen dat de omgevingsdiensten met tal van uiteenlopende eisen worden geconfronteerd zijn gemeenten verplicht om hun verordening met elkaar af te stemmen voor de basistaken om op omgevingsdienstniveau een gelijk speelveld te bewerkstelligen. Om ook voor de zogenaamde thuistaken een gelijk speelveld te creëren, heeft een Brabant-brede werkgroep een Brabant-brede verordening opgeleverd. Deze gaat uit van een basisniveau en een bodemniveau. Ook staat het gemeenten vrij om een hoger kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in de modelverordening VNG vast te stellen. Dit zijn dus 3 verschillende kwaliteitsniveaus waarvan het bodemniveau de absolute ondergrens is.

Na een kwaliteitsmeting blijkt dat het onderdeel vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Geldrop-Mierlo op bijna alle vlakken voldoet. Een onderdeel echter dat door het bodemniveau zakt betreft het aantal toezichthouders bouwen en ruimtelijke ordening. Hierdoor is het nodig om een extra toezichthouder aan te stellen waarmee de capaciteit wordt uitgebreid van 1 naar het minimum van 2 toezichthouders bouwen en RO. Het gevolg is dat het kwaliteitsniveau van deze taak (veiligheid van bouwwerken en leefbaarheid vanuit ruimtelijke ordening) wordt verhoogd en de kans op calamiteiten wordt verlaagd door meer capaciteit en continuïteit. 

De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 65.000,-. De lijn binnen de organisatie is dat deze formatie voor 80% wordt gedekt uit leges. Wat rest zijn jaarlijkse structurele kosten van € 13.000,-.