Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s): Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen. 1.     Versterken van ondersteuning van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners.
2.     Aanpassen van onze subsidievoorwaarden aan de eisen van deze tijd.
3.     Uitbreiden van de aanpak van preventie en vroegsignalering in het sociaal domein als onderdeel van integraal gebiedsgericht werken zodat problemen worden voorkomen of tijdig gesignaleerd.
4.     Uiterlijk 2020 is Geldrop-Mierlo een dementievriendelijke gemeente.
5.     Bevorderen van een gezonde leefstijl bij al onze inwoners en inzetten op fysieke en mentale gezondheid voor alle leeftijdsgroepen.
6.     Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.
7.     Vorm en inhoud geven aan een fundament voor diversiteit in Geldrop-Mierlo.
Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning. 8.     Handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening door het CMD.
9.     Zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en een externe vertrouwenspersoon.
10.  Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten voor sociale en technische innovatie in het sociaal domein.
Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig. 11.  Gericht werken aan de transformatie aan de hand van een integrale, overkoepelende visie op het Sociaal Domein.
12.  Proactief op zoek gaan naar manieren om de kosten van het sociale domein onder controle te houden.
13.  Effectief, efficiënt en binnen de kaders van onze visie inkopen van vormen van ondersteuning en (jeugd)hulp.
14.  In beeld brengen van cliëntervaringen.
Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. 15.  Mensen stimuleren om hun talenten op sportief gebied te ontwikkelen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.
16.  Vernieuwende concepten voor sport en bewegen ondersteunen. De breedtesport uitbouwen in het kader van JOGG.
17.  Om mensen de ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van cultuur, houden we een kwalitatief sterk en veelzijdig cultuuraanbod in stand, dat waar nodig versterken.
18.  Kinderen en jongeren stimuleren om kennis te maken met cultuur.
Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht. 19.  In de wijk door middel van 'community art' kunstzinnige projecten koppelen aan sociale vraagstukken.
20.  De cultuurverkenner brengt partijen in het culturele veld bij elkaar en zorgt voor meer samenwerking en stroomlijning van het aanbod en het effectiever gebruik maken van bestaande voorzieningen.
21.  Villagemarketing verder vorm geven zodat het bijdraagt aan het verder vorm geven van het culturele gezicht van onze gemeente.
Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig. 22.  Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving.
23.  Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniging gebonden sporter.
24.  Door ontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021 5 maart 2018 2021
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 N.v.t. 18 december 2017
Verordening Jeugdhulp N.v.t. 18 december 2017
Nota “Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden” visie en strategie voor het sociaal domein N.v.t. 15 juni 2020
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg 30 augustus 2016
Nota “Voor Elkaar; Visie op meedoen in de samenleving II” N.v.t. 17 december 2012
Sport en beweegnota N.v.t. 10 december 2018

Wat gaan we ervoor doen?

Geldrop-Mierlo is een sterke en zorgzame gemeenschap waarbij inwoners eigenaarschap tonen, initiatiefrijk, samen redzaam zijn en waarin iedereen mee kan doen.

Doelstellingen

Inwoners die niet mee kunnen doen, worden door de gemeente ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en waar nodig krijgt de inwoner individuele ondersteuning.

Doelstellingen

Het sociaal vangnet voor inwoners is duurzaam ingericht; het sociaal domein is (toekomst)bestendig.

Doelstellingen

Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Doelstellingen

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

Doelstellingen

Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

GGD
De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van gezondheidszorg en preventie.

PlusTeam
Voor ondersteuning en begeleiding van multi-problem casussen wordt gebruik gemaakt van de generalisten van het PlusTeam.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 13 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 488 0 682 737 789 783
5.2 Sportaccommodaties 2.013 0 1.889 1.887 1.843 1.799
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.647 0 1.566 1.560 1.542 1.539
5.4 Musea 113 0 108 108 108 108
5.5 Cultureel erfgoed 274 0 281 279 279 279
5.6 Media 802 0 861 861 861 861
6.2 Wijkteams 549 0 665 665 665 665
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 857 0 819 819 819 819
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.962 0 7.260 7.245 7.245 7.245
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 148 0 203 212 220 220
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 18 0 16 16 16 16
Totaal Lasten 14.884 0 14.351 14.390 14.388 14.334
Baten
5.2 Sportaccommodaties 524 0 598 598 598 598
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 177 0 193 193 193 193
5.5 Cultureel erfgoed 21 0 18 18 18 18
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 482 0 560 560 560 560
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3 0 0 0 0 0
Totaal Baten 1.207 0 1.368 1.368 1.368 1.368

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 6
2020 2021 2022 2023
Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei 0 0 -11.340 -11.046
Verlaging afdrachten monumentenbeleid 8.000 8.000 8.000 8.000
Exploitatie en beheer SCC Hofdael -80.475 -119.534 -53.764 -4.372
Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael 0 -29.750 -29.138 -28.525
Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop -11.242 -10.965 -10.688 -10.410
Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen De Kievit en De Weijer 0 -10.200 -9.990 -9.780
Beschermd wonen 0 0 0 0
Taskforce Sociaal Domein -180.000 -80.000 0 0
Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein -3.000.000 -3.000.000 -1.952.994 -784.291
Wet verplichte GGZ -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
Bestuursopdracht GGD -39.740 7.948 7.948 7.948
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo 0 0 -170.000 -166.500
Specificatie investeringen programma 6
2020 2021 2022 2023
Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei 0 84.000 0 0
Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael 350.000 0 0 0
Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop 95.000 0 0 0
Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen De Kievit en De Weijer 120.000 0 0 0
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo 0 2.000.000 0 0

Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei

Het activiteitenplan geeft aan dat dit onderhoud in 2021 moet plaatsvinden. Wij voeren altijd eerst een keuring uit om na te gaan of het veld langer mee kan dan de reguliere afschrijvingstermijn. Die keuring vindt plaats in 2020. Als daaruit blijkt dat onderhoud naar achteren geplaatst kan worden, dan gaan we dat doen. Dit is een vaste procedure.

Verlaging afdrachten monumentenbeleid

Vanaf 2014 is op basis van de ‘Beleidsregel bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop Mierlo 2014’ een bedrag van € 16.000,- beschikbaar gesteld voor gemeentelijke monumenten. Dit bedrag is beschikbaar voor een bijdrage in het onderhoud van monumenten voor een compensatie aan leges bij aanvragen omgevingsvergunning voor een gemeentelijk monument en voor een abonnement op monumentenwacht inclusief kosten voor een 3-jaarlijkse inspectie. Uit een evaluatie van 2018 is gebleken dat de kosten voor met name de monumentenwacht en leges structureel lager uitvallen. Het beschikbare budget kan daarom worden verlaagd.
 

Exploitatie en beheer SCC Hofdael

Stichting Centrum Hofdael is voor de jaren 2016 tot en met 2021 een subsidie verleend voor de exploitatie en het beheer van het centrum Hofdael. De subsidieverlening is gebaseerd op het bedrijfsplan van 2015. De aannames en veronderstellingen in dat plan zijn helaas niet realistisch gebleken. De belangrijkste oorzaken zijn hogere salariskosten als gevolg van veel meer georganiseerde activiteiten en veel ruimere openingstijden. Het tekort aan vrijwilligers maakt het noodzakelijk dat extra personeel wordt ingehuurd aldus de stichting. Verder is in het oorspronkelijke bedrijfsplan geen rekening gehouden met niet-verrekenbare BTW. De stichting heeft een herijkt bedrijfsplan ingediend dat vergezeld gaat van een meerjarenbegroting. Voor de jaren 2019 t/m 2023 raamt de stichting negatieve resultaten ondanks de gemeentelijke subsidies. Om de geraamde exploitatietekorten te dekken dienen de subsidies te worden verhoogd.

Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael

Per 1 oktober 2016 is het beheer en de exploitatie van het sociaal maatschappelijk en cultureel centrum Hofdael overgedragen van de gemeente Geldrop-Mierlo aan Stichting Centrum Hofdael. De stichting vraagt een bedrag van € 350.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de multifunctionele zaal, opdat zij voldoende inkomsten kan genereren om, conform de in 2016 gemaakte afspraken, te kunnen volstaan met een gemeentelijke subsidie van € 109.449,- in 2021.

Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop

In het activiteitenplan 2019 wordt rekening gehouden met de renovatie van het huidige zand ingestrooide kunstgras hockeyveld 1 en de daarbij behorende veldafrastering, dug-outs en ballenvangers. Ook de sporttechnische laag is aan vervanging toe. Vanuit Hockey Club Geldrop is de wens aangegeven om een waterveld aan te leggen. Hockey Club Geldrop is in de regio de enige club die op dit niveau speelt zonder over een waterveld te beschikken. Zij geeft aan bij de invulling van deze wensen ook financieel haar verantwoordelijkheid te willen nemen. In het activiteitenplan 2019 wordt rekening gehouden met de renovatie van het huidige zand ingestrooide kunstgrashockeyveld 1. Hockey Club Geldrop wil graag een waterveld realiseren. Voor de vervanging van het hoofdveld van Hockey Club Geldrop is een verhoging van het begrote budget nodig. Dit vanwege stijgende bouwkosten en ten behoeve van het aanleggen van een fundering met e-layer. Het meerdere komt voor rekening van Hockey Club Geldrop. De meerkosten van een waterveld ten opzichte van een semi-waterveld worden doorbelast aan Hockey Club Geldrop. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen De Kievit en De Weijer

In de vaste plafonds is firetdoek verwerkt. Bij een technische controle is gebleken dat het doek begint te verpulveren waardoor het ontvlambaar wordt en het brandgevaar toeneemt. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de sporters/bezoekers en ook de veiligheid kan niet langer worden gegarandeerd. De lage plafonds worden per direct vervangen en de hoge plafonds, met een lagere prioriteit, kunnen uiterlijk in 2020 worden vervangen.

Beschermd wonen

Regionaal is het plan van aanpak door de centralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang opgesteld. Een eerste opzet van het verdeelmodel richting gemeenten is onlangs gepresenteerd. Hierin zullen nog zaken aangepast worden en ook de afname als gevolg van de cliënten die uitstromen naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is nog niet verwerkt. Er wordt uitgegaan van ongeveer 30% maar de werkelijke impact wordt pas medio 2020 duidelijk.

We gaan op dit moment in het plan van aanpak uit van een budgettair neutrale uitvoering. De middelen die wij van het rijk vanaf 2022 ontvangen zullen we dus volledig aanwenden om regionaal en lokaal de voorzieningen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te bekostigen.

Taskforce Sociaal Domein

Zie de bijlage Taskforce sociaal domein in deze Meerjarenbegroting. Wij gaan hier specifiek in op het onderdeel 'Reorganisatie CMD' binnen de Taskforce. In het advies van Dock4 over de ombuiging van het CMD wordt in scenario’s gedacht. Het scenario, waarvan aan de Raad wordt voorgesteld het door te voeren, wordt doorgerekend naar de lokale situatie door de Taskforce. De uitvoering van de voorgestelde variant maakt het mogelijk financieel en bedrijfsvoerend beter in control te komen voor wat betreft het Sociaal Domein. De reorganisatie is randvoorwaardelijk voor het behalen van de taakstelling in de Taskforce. Wij gingen ten tijde van de Kadernota uit van de volgende reeks als totaalinvestering voor de Taskforce. Daarin is o.m. een structureel budget opgenomen van 250.000,- voor de reorganisatie van het CMD:

2020: € 430.000,-         

2021: € 330.000,-      

2022: € 150.000,-        

2023: € 150.000,-         

Ten tijde van de Kadernota konden wij slechts een eerste indicatie geven van de investering voor de Taskforce. Dit budget betrof een doorrekening van extra formatie in aanvullende functies op basis van het externe advies van Dock4. Inmiddels wordt dit advies vertaald naar een implementatieplan op maat. Wij zijn inmiddels zover in onze analyse dat wij de raad niet om de benoemde investering van 250.000,- structureel zullen vragen. Het doel is namelijk deze investering in bepaalde nieuwe functies te 'absorberen' door daar efficiency-voordelen tegenover te stellen. Die voordelen vinden plaats op andere bedrijfsonderdelen binnen het CMD. Voor het overige blijft de totaalinvestering voor de Taskforce in stand. Het betreft dan overigens tijdelijke capaciteit welke wij op termijn ook grotendeels zullen absorberen in de reguliere formatie. De reeks uit de Kadernota wijzigt daarmee als volgt:

2020: € 180.000,-

2021: € 80.000,-

2022: € 0,-

2023: € 0,- 

Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein

Zie de bijlage "Taskforce sociaal domein" in deze meerjarenbegroting.

Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ is tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe te voegen aan het gemeentefonds. Voor Geldrop-Mierlo is dit een bedrag van € 48.000. We willen dit geld oormerken voor de taken die met deze nieuwe wet op ons afkomen.

Bestuursopdracht GGD

De financiële gevolgen van de bestuursopdracht GGD betekenen voor gemeente Geldrop-Mierlo vooralsnog een eenmalige kapitaalinjectie van € 39.591,- (€ 1,- per inwoner). Vanaf 2021 voorziet de bestuursopdracht in een structurele korting op de inwonersbijdragen van € 0,20 per inwoner per jaar (€ 0,20 x 39.591 inwoners = € 7.918,20). Dat betekent dat we het bedrag binnen 5 jaar hebben terugverdiend en daarna een structureel voordeel hebben. 

Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo

De kleedkamers van de Hockeyclub Mierlo zijn verouderd. De wens van de club is om het geheel inclusief kantine in één keer te renoveren. De gesprekken hierover lopen nog. De kosten bedragen € 2.000.000,- om de renovatie te realiseren. Dit kan op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden. In de volgende Meerjarenbegroting (2021-2024) staat deze vraag naar middelen als eerste investeringsjaar (2021) op het activiteitenplan. Bij de vaststelling van die Meerjarenbegroting wordt dan (pas) een definitief besluit genomen over de renovatie.