Programma 5. Werk en inkomen

Portefeuillehouder(s): Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk. 1. Zoveel mogelijk inwoners helpen naar betaald werk binnen de beschikbare budgetten.
2. Vergroten van de sturingsmogelijkheden bij Senzer, passend bij de gemeenschappelijke regeling.
3. Vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding. 4. Meer zicht op armoede in onze gemeente zodat onze inwoners gericht en duurzaam ondersteund worden.
In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning. 5. Eerder signaleren van problematische schulden, om te voorkomen dat inwoners door schulden (verder) in de problemen raken.
6. Het verbeteren van de proactieve benadering van inwoners die een steun in de rug nodig hebben in samenwerking met private initiatieven.
7. Handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen.
Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee. 8. Statushouders, asielzoekers en/of vluchtelingen opvangen en samen met betrokken partijen samenwerken om te komen tot een goede integratie.
9. Vormgeven van de uitvoering van nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van inburgering per 1 januari 2020.
10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.
11. Verbeteren van de mogelijkheden voor participatie en het begeleiden naar werk van statushouders.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding" N.v.t 16 april 2012
Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid 2017-2018 10 juli 2017
Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017 2017 e.v. 12 september 2017
Het Vertrouwensexperiment regelarme bijstand 2018-2019 28 mei 2018

Wat gaan we ervoor doen?

Alle volwassen inwoners van onze gemeente kunnen meedoen, bij voorkeur via betaald werk.

Doelstellingen

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is sprake van duurzame armoedebestrijding.

Doelstellingen

In de gemeente Geldrop-Mierlo krijgen inwoners met financiële problemen tijdig ondersteuning.

Doelstellingen

Statushouders voelen zich welkom in Geldrop-Mierlo en doen actief mee.

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer
Voor de uitvoering van de Participatiewet neemt Geldrop-Mierlo deel aan de GR Senzer.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
6.3 Inkomensregelingen 15.322 0 13.398 13.398 13.398 13.398
6.4 Begeleide participatie 1.673 0 1.410 1.529 1.529 1.529
6.5 Arbeidsparticipatie 737 0 1.643 1.597 1.597 1.597
Totaal Lasten 17.731 0 16.452 16.525 16.525 16.525
Baten
0.10 Mutaties reserves 104 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 11.171 0 9.780 9.780 9.780 9.780
6.4 Begeleide participatie 32 0 0 0 0 0
Totaal Baten 11.307 0 9.780 9.780 9.780 9.780

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

Specificatie nieuw beleid programma 5
2020 2021 2022 2023
Verhogen bijdrage begroting Senzer 0 -199.758 -487.994 -330.182

Verhogen bijdrage begroting Senzer

De uitvoeringsorganisatie Senzer en de gemeenten zijn voor de zomer van 2019 geconfronteerd met een forse daling van de BUIG-budgetten. Op dat moment is geconstateerd dat Senzer niet in staat is om onafhankelijk van de zeven samenwerkende gemeenten een voor de gemeenten en de provincie acceptabele en sluitende Meerjarenbegroting op te stellen. Hierop is gezamenlijk door Senzer en de gemeenten besloten om het ‘Krachtteam’ in te richten. Daarin hebben vertegenwoordigers van Senzer en alle gemeenten samengewerkt met de opdracht om te komen tot:

  1.  Een analyse van de situatie.
  2.  Voorstellen voor maatregelen om te komen tot een sluitende Meerjarenbegroting in 2023.

De inzet van het Krachtteam heeft geleid tot een set aan bezuinigende maatregelen die een aanzienlijk deel van het tekort compenseren: 

  • Een bezuiniging van ongeveer 10% op de beïnvloedbare kosten: € 3,4 miljoen is mogelijk. Er moet dan onder andere worden gedacht aan een taakstelling op de personele kosten en een verdere daling van het bijstandsvolume.
  • Een wezenlijke aanpassing van de dienstverlening van Senzer draagt niet bij aan het structureel terugbrengen van het tekort. Als voorbeeld: het afbouwen van loonkostensubsidie leidt tot een stijging van bijstandsuitkeringen.
  • We kunnen risico’s, daar waar mogelijk, vaker opnemen in de risicoparagraaf dan nu werd gedaan en niet begroten.
  • Het Krachtteam is tot de conclusie gekomen dat binnen de huidige opdracht aan Senzer geen verdere mogelijkheden tot bezuiniging zijn die direct tot bezuiniging leiden.

Ondanks de inzet van het Krachtteam moeten we constateren dat het niet mogelijk is voor Senzer om een reële Meerjarenbegroting op te stellen die in het jaar 2023 structureel sluit. Het nog af te dekken tekort staat in de onderstaande tabel weergegeven.

 

2020

2021

2022

2023

Resultaat na maatregelen

0

-1.370.314

-3.347.571

-2.265.000

 

Het af te dekken tekort wordt opgevangen door de eigen bijdrage van gemeenten te verhogen.