Taskforce Sociaal Domein

Onderstaande tekst is afkomstig uit de Kadernota 2020-2023

Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein
In de begroting 2019 en verder wordt uitgegaan van een bedrag voor het Sociaal Domein (jeugdhulp en Wmo) van € 18.671.309,-. Dit bedrag ligt ruim € 1.000.000,- lager dan het bedrag van de bijgestelde begroting 2018. Dit komt omdat de budgetmutaties gedurende het lopende boekjaar 2018 telkens als incidenteel zijn aangemerkt.

* € 2.880.000,- in 2018 versus € 2.500.000,- in 2019 e.v.

Gezien de te verwachte autonome ontwikkelingen en de prognose van de groei in komende jaren is een extra jaarlijks budget van € 3 miljoen nodig in de periode 2019 tot en met 2022. Na die periode hanteren wij vanaf 2023 structureel het niveau van 2017 van € 19.135.599,-. Dit betekent dat in de periode tot en met 2022 de volgende uitgaven extra opgevangen moeten worden:
- extra groei boven de uitgaven in 2018 (autonome ontwikkelingen);
- verlaging van het budget tot het niveau 2017;
- benodigde investeringen voor de taakstellende opdracht (Taskforce).

In voorgaande jaren hebben wij steeds gedacht dat de top van de groei van het aantal mensen dat gebruik maakt van hulp en ondersteuning wel bereikt was en dat een daling zou inzetten. Daarbij zien we ook dat de gemiddelde kosten per klant blijven stijgen door de complexiteit van de hulpvraag. Gezien de ervaring en trends over de afgelopen jaren (landelijke, regionale en lokale cijfers) lijkt die aanname niet langer reëel. Daarom gaan wij er in de aanstaande begroting van uit dat een bepaalde groei blijft bestaan wanneer wij niet interveniëren.

Daarbij kiezen wij ervoor om de trend niet verder financieel door te vertalen in de begroting na 2022. Dit doen we in afwachting van de resultaten van de volgende ontwikkelingen:
- de benodigde doorvoering van de businesscase van het CMD;
- de ontwikkelingen op Rijksniveau;
- de Taskforce.

Het bedrag dat we daarom nu voorstellen om op te nemen in de Meerjarenbegroting 2020-2022 is € 21.671.309,- Dit ligt € 3.000.000,- hoger dan in 2019 begroot.

Onder deze randvoorwaarden streven wij naar onderstaande taakstelling:

De bovenstaande grafiek laat zien dat in de periode tot en met 2023 de volgende uitgaven extra opgevangen moeten worden:
- de extra groei boven de uitgaven in 2018 (autonome ontwikkelingen = tussen oranje en blauwe lijn);
- verlaging van het budget tot het niveau 2017 (= tussen blauwe en rode lijn).

In deze Kadernota hebben wij als aanname gehanteerd voor het aanvullend tekort op het Sociaal Domein: het tekort Sociaal Domein uit de jaarrekening 2018 (€ 2.000.000,-) + het verschil tussen de begroting Sociaal Domein in 2018 ten opzichte van 2019 (€ 1.000.000,-). De blauwe lijn is de huidige begroting inclusief deze aanname. De Taskforce gaat uit van een hoger aanvullend tekort. Dit blijkt uit de groene lijn. Het verschil tussen beide lijnen wordt steeds kleiner en is uiteindelijk gelijk aan elkaar. Deze Kadernota voorziet niet in de dekking tussen het verschil in beide lijnen.

Cijfermatig geeft dit het volgende beeld inclusief investering voor de Taskforce en businesscase CMD: