Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s): Burgemeester B.H.M. Link

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken. 1.     Geldrop-Mierlo vervult een bestuurlijke rol die past bij onze positie in de regio.
2.     Van alle samenwerkingsverbanden wordt het functioneren en de meerwaarde periodiek beoordeeld.
Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar gedragen oplossingen. 3.     Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening.
4.     Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen.
5.     Groeien naar een overheid die verbindt, prioriteert, faciliteert en laat realiseren.
Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is. 6.     Een gemeentelijke organisatie die de persoonlijke levenssfeer van onze burgers eerbiedigt en adequaat beschermt (Privacy/AVG).
7.     Een hoge (juridische) kwaliteit van onze producten en diensten (juridische kwaliteitszorg).

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018-2025 december 2017 2025
Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo 31 augustus 2015
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven 2019-2022 11 maart 2019 2022

Wat gaan we ervoor doen?

In regionaal verband nemen we een zelfbewuste houding aan met als uitgangspunt om elkaar succesvoller te maken.

Doelstellingen

Een gemeentelijke organisatie die in gesprek is en blijft met haar inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Inwoners zien een organisatie die actief naar buiten treedt en samen met haar inwoners zoekt naar....

Doelstellingen

Een gemeentelijke organisatie die het vertrouwen krijgt van haar inwoners en die dit vertrouwen ook zichtbaar voor de inwoners waard is.

Doelstellingen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio Eindhoven. Het doel van de samenwerking is het handhaven en uitbouwen van het unieke economische profiel van de regio. We sluiten aan op de Brainportagenda. Dat doen we via een robuuste verankering en adressering van:

  • Een concurrerend vestigingsklimaat.
  • Regionale, nationale en internationale bereikbaarheid.
  • Duurzame beschikbaarheid van energie.
  • Noodzakelijke transitie van het landelijk gebied.

De focus voor de Metropoolregio ligt op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied.

Stedelijk Gebied Eindhoven
Het Stedelijk Gebied is op basis van de wettelijke bepalingen geen verbonden partij. De aard en de inhoud van de samenwerkingsagenda heeft de gemeenteraad wel aanleiding gegeven om deze samenwerking als een verbonden partij te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en convenant. In het Stedelijk Gebied Eindhoven werken 9 gemeenten samen. Het doel van de samenwerking is om onze positie, als hart en motorblok van Brainport Eindhoven, als derde economisch kerngebied van Nederland te behouden en te versterken. In de samenwerkingsagenda zijn concrete afspraken voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Voorzieningen en Evenementen en het overkoepelende terrein Ruimte opgenomen.

Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.1 Bestuur 1.751 0 2.156 2.132 2.042 1.937
0.2 Burgerzaken 1.708 0 1.384 1.453 1.450 1.450
Totaal Lasten 3.459 0 3.540 3.585 3.492 3.387
Baten
0.1 Bestuur 33 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 797 0 481 500 495 470
Totaal Baten 830 0 481 500 495 470

Vraag naar extra geld (nieuw beleid)

 

 

Specificatie nieuw beleid programma 4
2020 2021 2022 2023
Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders 65.000 65.000 65.000 65.000

Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders

Uit actuariële waardeberekeningen blijkt dat de jaarlijkse storting in de pensioenvoorziening lager uitvalt dan nu is begroot. De begrote storting kan structureel met € 65.000,- worden verlaagd. Hiermee blijft de voorziening voldoende op peil om de lopende pensioenverplichtingen te kunnen betalen.