Meer
Publicatiedatum: 18-12-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 21 1.156 -1.135 21 1.170 -1.149 21 1.166 -1.145 21 1.180 -1.159
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 629 3.738 -3.109 629 3.707 -3.078 629 3.694 -3.065 629 3.688 -3.059

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 172 0 172 171 0 171 153 0 153 91 0 91
3.1 Economische ontwikkeling 33 432 -399 33 417 -384 33 413 -380 33 409 -376
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 55 -51 5 51 -47 5 51 -47 5 51 -47
3.4 Economische promotie 654 475 180 654 482 172 654 490 165 654 497 157

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 79 2.064 -1.985 79 2.062 -1.982 79 2.059 -1.980 139 2.118 -1.979

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 0 2.091 -2.091 0 2.067 -2.067 0 1.977 -1.977 0 1.872 -1.872
0.2 Burgerzaken 481 1.384 -903 500 1.453 -953 495 1.450 -955 470 1.450 -980

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
6.3 Inkomensregelingen 9.780 13.398 -3.618 9.780 13.598 -3.818 9.780 13.886 -4.106 9.780 13.729 -3.948
6.4 Begeleide participatie 0 1.410 -1.410 0 1.529 -1.529 0 1.529 -1.529 0 1.529 -1.529
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.643 -1.643 0 1.597 -1.597 0 1.597 -1.597 0 1.597 -1.597

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
5.1 Sportbeleid en activering 0 682 -682 0 737 -737 0 789 -789 0 783 -783
5.2 Sportaccommodaties 598 1.900 -1.302 598 1.908 -1.311 598 2.034 -1.437 598 1.986 -1.389
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 193 1.647 -1.454 193 1.710 -1.517 193 1.625 -1.432 193 1.571 -1.379
5.4 Musea 0 108 -108 0 108 -108 0 108 -108 0 108 -108
5.5 Cultureel erfgoed 18 273 -255 18 276 -258 18 276 -258 18 276 -258
5.6 Media 0 861 -861 0 861 -861 0 861 -861 0 861 -861
6.2 Wijkteams 0 665 -665 0 665 -665 0 665 -665 0 665 -665
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 1.086 -1.086 0 1.086 -1.086 0 993 -993 0 889 -889
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 560 8.853 -8.292 560 8.837 -8.277 560 8.281 -7.721 560 7.661 -7.101
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 251 -251 0 260 -260 0 268 -268 0 268 -268
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 16 -16 0 16 -16 0 16 -16 0 16 -16

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 328 1.107 -779 761 1.127 -366 761 1.127 -366 761 1.127 -366
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 37 -37 0 37 -37 0 37 -37 0 37 -37
4.2 Onderwijshuisvesting 0 1.583 -1.583 0 1.956 -1.956 0 2.492 -2.492 0 2.435 -2.435
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 870 2.295 -1.425 963 2.386 -1.424 1.055 2.478 -1.423 1.055 2.478 -1.422
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 10.408 -10.408 0 10.272 -10.272 0 9.840 -9.840 0 9.447 -9.447
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 939 -939 0 939 -939 0 892 -892 0 840 -840
7.1 Volksgezondheid 0 1.535 -1.535 0 1.502 -1.502 0 1.516 -1.516 0 1.530 -1.530

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 43 0 43 36 0 36 31 0 31 25 0 25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 52 2.524 -2.472 52 2.586 -2.534 52 2.673 -2.621 52 2.734 -2.682
7.2 Riolering 3.882 2.951 930 4.095 3.169 925 4.313 3.376 937 4.465 3.512 952
7.3 Afval 5.548 4.358 1.191 5.592 4.424 1.168 5.669 4.487 1.181 5.751 4.555 1.197
7.4 Milieubeheer 34 572 -538 31 565 -534 29 571 -542 27 576 -549

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 135 0 135 235 0 235 277 0 277 281 0 281
0.63 Parkeerbelasting 413 11 402 413 11 402 413 11 402 413 11 402
2.1 Verkeer en vervoer 92 4.196 -4.104 92 4.666 -4.574 92 5.041 -4.949 92 5.151 -5.058
2.2 Parkeren 0 184 -184 0 196 -196 0 195 -195 0 194 -194

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 395 518 -122 396 512 -115 396 499 -103 396 499 -102
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 50 -50 0 50 -50 0 50 -50 0 50 -50
8.1 Ruimtelijke ordening 155 328 -173 155 293 -138 155 313 -158 155 280 -124
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.542 17.481 61 21.417 21.355 62 18.814 16.557 2.257 18.555 16.298 2.257
8.3 Wonen en bouwen 841 1.197 -355 841 1.187 -345 841 1.187 -345 841 1.197 -355

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 2.287 6 2.282 1.676 6 1.670 815 2.242 -1.427 -140 2.242 -2.382
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.310 -1.310
0.4 Overhead 182 10.720 -10.538 163 10.826 -10.662 177 10.794 -10.617 177 10.935 -10.758
0.5 Treasury 1.994 365 1.629 1.962 364 1.598 1.926 357 1.568 1.946 351 1.595
0.61 OZB woningen 3.887 154 3.733 4.174 154 4.020 4.479 154 4.324 4.603 155 4.448
0.62 OZB niet-woningen 1.663 30 1.633 1.704 30 1.675 1.747 30 1.717 1.791 30 1.761
0.64 Belastingen overig 308 372 -63 316 374 -58 324 376 -52 332 378 -47
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 54.784 0 54.784 56.594 0 56.594 58.065 0 58.065 59.711 0 59.711
0.8 Overige baten en lasten 0 453 -453 0 1.227 -1.227 0 2.022 -2.022 0 2.823 -2.823
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100

Totaal

Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 108.660 108.660 0 114.910 114.910 0 113.649 113.649 0 114.480 114.480 0