Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 21 1.117 -1.096 21 1.117 -1.096 21 1.099 -1.078 21 1.099 -1.078
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 681 3.678 -2.997 681 3.647 -2.966 681 3.634 -2.953 681 3.628 -2.947

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 172 0 172 171 0 171 153 0 153 91 0 91
3.1 Economische ontwikkeling 33 432 -399 33 417 -384 33 413 -380 33 409 -376
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 55 -51 5 51 -47 5 51 -47 5 51 -47
3.4 Economische promotie 654 475 180 654 482 172 654 490 165 654 497 157

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 79 2.064 -1.985 79 2.062 -1.982 79 2.059 -1.980 79 2.059 -1.979

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 0 2.156 -2.156 0 2.132 -2.132 0 2.042 -2.042 0 1.937 -1.937
0.2 Burgerzaken 481 1.384 -903 500 1.453 -953 495 1.450 -955 470 1.450 -980

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
6.3 Inkomensregelingen 9.780 13.398 -3.618 9.780 13.398 -3.618 9.780 13.398 -3.618 9.780 13.398 -3.618
6.4 Begeleide participatie 0 1.410 -1.410 0 1.529 -1.529 0 1.529 -1.529 0 1.529 -1.529
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.643 -1.643 0 1.597 -1.597 0 1.597 -1.597 0 1.597 -1.597

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
5.1 Sportbeleid en activering 0 682 -682 0 737 -737 0 789 -789 0 783 -783
5.2 Sportaccommodaties 598 1.889 -1.291 598 1.887 -1.289 598 1.843 -1.246 598 1.799 -1.202
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 193 1.566 -1.374 193 1.560 -1.368 193 1.542 -1.349 193 1.539 -1.346
5.4 Musea 0 108 -108 0 108 -108 0 108 -108 0 108 -108
5.5 Cultureel erfgoed 18 281 -263 18 279 -261 18 279 -261 18 279 -261
5.6 Media 0 861 -861 0 861 -861 0 861 -861 0 861 -861
6.2 Wijkteams 0 665 -665 0 665 -665 0 665 -665 0 665 -665
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 819 -819 0 819 -819 0 819 -819 0 819 -819
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 560 7.260 -6.700 560 7.245 -6.684 560 7.245 -6.684 560 7.245 -6.684
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 203 -203 0 212 -212 0 220 -220 0 220 -220
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 16 -16 0 16 -16 0 16 -16 0 16 -16

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 328 1.023 -695 761 1.043 -282 761 1.043 -282 761 1.043 -282
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 37 -37 0 37 -37 0 37 -37 0 37 -37
4.2 Onderwijshuisvesting 0 1.613 -1.613 0 1.984 -1.984 0 2.520 -2.520 0 2.464 -2.464
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 657 2.410 -1.753 750 2.522 -1.772 843 2.614 -1.771 843 2.613 -1.770
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 9.219 -9.219 0 9.184 -9.184 0 9.184 -9.184 0 9.184 -9.184
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 806 -806 0 806 -806 0 806 -806 0 806 -806
7.1 Volksgezondheid 0 1.495 -1.495 0 1.509 -1.509 0 1.524 -1.524 0 1.538 -1.538

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 43 0 43 36 0 36 31 0 31 25 0 25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 52 2.575 -2.523 52 2.610 -2.558 52 2.670 -2.618 52 2.681 -2.629
7.2 Riolering 3.882 2.951 930 4.089 3.163 925 4.307 3.370 937 4.458 3.506 952
7.3 Afval 5.548 4.358 1.191 5.592 4.424 1.168 5.669 4.487 1.181 5.751 4.555 1.197
7.4 Milieubeheer 34 586 -552 31 579 -548 29 585 -556 27 585 -559

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 135 0 135 235 0 235 277 0 277 281 0 281
0.63 Parkeerbelasting 413 11 402 413 11 402 413 11 402 413 11 402
2.1 Verkeer en vervoer 92 4.184 -4.091 92 4.606 -4.514 92 4.862 -4.769 92 4.881 -4.789
2.2 Parkeren 0 184 -184 0 196 -196 0 195 -195 0 194 -194

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 395 518 -122 396 512 -115 396 499 -103 396 499 -102
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 50 -50 0 50 -50 0 50 -50 0 50 -50
8.1 Ruimtelijke ordening 155 288 -133 155 286 -131 155 284 -129 155 251 -96
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.542 17.522 20 21.417 21.396 21 18.814 16.598 2.215 18.555 16.339 2.215
8.3 Wonen en bouwen 841 1.161 -320 841 1.161 -320 841 1.161 -320 841 1.161 -320

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 1.215 426 789 1.152 426 726 1.693 2.662 -969 510 2.662 -2.152
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 1.253 -1.253 0 1.792 -1.792 0 1.808 -1.808 0 1.683 -1.683
0.4 Overhead 182 10.714 -10.532 163 10.823 -10.660 177 10.789 -10.612 177 10.924 -10.747
0.5 Treasury 1.994 365 1.629 1.962 364 1.598 1.926 357 1.568 1.946 351 1.595
0.61 OZB woningen 3.731 154 3.576 3.847 154 3.693 3.967 154 3.813 4.091 155 3.937
0.62 OZB niet-woningen 1.663 30 1.633 1.704 30 1.675 1.747 30 1.717 1.791 30 1.761
0.64 Belastingen overig 308 372 -63 316 374 -58 324 376 -52 332 378 -47
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 54.784 0 54.784 56.594 0 56.594 57.415 0 57.415 59.061 0 59.061
0.8 Overige baten en lasten 0 702 -702 0 1.476 -1.476 0 2.271 -2.271 0 3.072 -3.072
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100

Totaal

Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 107.271 107.271 0 113.893 113.893 0 113.199 113.199 0 113.742 113.742 0