Vertrekpunt Kadernota

Vertrekpunt Kadernota

De Kadernota is op 1 juli jl. geamendeerd vastgesteld door de Raad (GM2019-019944A), met inachtneming van de Memorie van Toelichting waarin de gevolgen van de Meicirculaire op de Algemene Uitkering zijn beschreven.

Rekening houdend met de besluitvorming heeft de Kadernota het volgende meerjarenbeeld opgeleverd:

Eerdere besluitvorming raad:
- RV Herinrichting Kalanderstraat en Haspelstraat -2.208 -2.166 -2.124 -2.082
- 1e tussentijdse rapportage 2019 -57.540 -72.253 -23.159 7.841
Kadernota 2020-2023:
- Indexering -150.500 -301.000 -451.500 -602.000
- Actualisatie budgetten gemeenschappelijke regelingen -155.631 -188.420 -225.724 -400.572
- Uitkomsten Meicirculaire 2019 314.355 60.750 -896.204 868.511
Vertrekpunt Kadernota -541.201 -613.937 -1.182.819 63.300
- waarvan incidenteel -43.258 -363.821 -187.512 -188.385
- waarvan structureel -497.943 -250.116 -995.307 251.685

In de Kadernota en (later) de Memorie van Toelichting is een andere meerjarenbeeld geschetst.  Dit komt omdat de onderstaande onderdelen uit de Kadernota voor kennisgeving zijn aangenomen door de Raad en daardoor niet zijn verwerkt in de bovenstaande begrotingssaldo's. Opgemerkt wordt dat deze onderdelen via het Activiteitenplan van deze Meerjarenbegroting weer opnieuw (in geactualiseerde vorm) worden voorgelegd aan de raad.

Voor kennisgeving aangenomen door de Raad en daardoor niet verwerkt in het begrotingssaldo 2020 2021 2022 2023
Lopende raadsvoorstellen (uit: hoofdstuk 1 van de Kadernota):
- Wijkontwikkelingsplannen Braakhuizen-Zuid -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
- Verzelfstandiging markt -21.377 -17.377 -17.377 -17.377
- Evaluatie OnsPlatform TV -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
- Begrotingswijziging 2019 Cure afval afval afval afval
- Begroting 2020 Cure afval afval afval afval
Volledig activiteitenplan (uit: hoofdstuk 2 van de Kadernota) -3.106.322 -3.077.833 -1.926.289 -848.788
Dekkingsvoorstellen (uit: hoofdstuk 3 van de Kadernota):
- Afzien van toeristenbelasting als doelbelasting 190.000 190.000 190.000 190.000
- Stopzetten bijdragen aan scholen voor conciërge 60.000 60.000 60.000 60.000
- Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool 54.000 54.000 54.000 54.000
- Afzien van wegenbeheerplan (aanpassen niveau) 100.000 100.000 100.000 100.000
- OZB-verhoging van 3% per jaar (cumulatief) 156.400 327.000 511.500 708.600
Totaal Voor kennisgeving aangenomen door de Raad -2.663.299 -2.460.210 -1.124.166 150.435
Vertrekpunt Kadernota + Totaal Voor kennisgeving aangenomen door de Raad = Uitkomsten Memorie van Toelichting, behorende bij Kadernota (MvT GM2019.019944 d.d. 13 juni 2019) -3.204.500 -3.074.147 -2.306.985 213.735