Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2018 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en uit de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij via 12 programma’s in op wat wij in 2018 gedaan hebben om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Ook staan we stil bij de verplichte paragrafen. In de jaarrekening geven we financieel weer hoe 2018 verlopen is.

NEGATIEF SALDO

Het resultaat op de reguliere exploitatie van de jaarrekening 2018 is afgerond € 1,5 miljoen negatief. Daarnaast hebben we op de bouwgrondexploitatie vanwege een door te voeren verrekening een boekhoudkundig tekort van afgerond € 1,1 miljoen. Hieronder gaan we nader in op deze bedragen.

SOCIAAL DOMEIN

Het negatieve resultaat van de reguliere exploitatie komt (voor afgerond € 2 miljoen) uit het tekort op het Sociaal Domein. Over de tekorten op het Sociaal Domein hebben wij veelvuldig gecommuniceerd. Op het moment wordt er gewerkt aan mogelijkheden om deze tekorten te reduceren. Tegelijkertijd proberen wij in aanmerking te komen voor extra compensaties. Alle overige budgetten in de reguliere exploitatie geven samen een plus van afgerond € 0,5 miljoen.

 

GRONDEXPLOITATIE
Bij de jaarrekening 2017 zijn er aanvullende regels voor tussentijdse winstneming bij het grondbedrijf ingegaan. Deze wijzigingen verplichtten ons tot verwerken van (boekhoudkundige, nog niet gerealiseerde) tussentijdse winsten bij de jaarrekening 2017. Deze winsten hebben we bij de jaarrekening 2018 voor een deel weer terug moeten draaien. Dit leidt nu tot een negatief resultaat van afgerond € 950.000,- op de bouwgrondexploitatie. De winst die we in de jaarrekening 2017 tussentijds hebben moeten nemen is gestort in een aparte reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf van € 6,4 miljoen. De terugdraaiing van € 950.000,- die nu plaats vindt, kan hier dan ook uit betaald worden. Het restant van het negatieve resultaat op de bouwgrondexploitatie van ca. € 128.000,-, betreft het reguliere grondbedrijf en komt ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.

 

Via de Kadernota als voorloper op meerjarenbegroting 2020-2023 kijken we naar de toekomst. Gelet op de gepresenteerde tekorten in de eerste 3 jaarschijven van de begroting 2019-2022 en het negatieve beeld van de jaarrekening 2018, doen we daar voorstellen die erop gericht zijn om de financiële positie structureel te verbeteren.