Programma 8. Democratisch bestuur

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester D. Schmalschläger

Wat wilden we bereiken?

1. Streven naar een optimale dienstverlening voor de burger waarin zoveel mogelijk producten helder en digitaal worden aangeboden.

2. Permanente aandacht voor kwaliteitsverbetering in de service voor moderne communicatiemiddelen.

3. In augustus 2015 is de inspraak- en participatieverordening en de verordening burgerinitiatief 2015 vastgesteld. Deze worden geëvalueerd.

4. We hebben behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen.

5. Op basis van een vast te stellen kadernota Verbonden Partijen zal de raad huidige en nieuwe samenwerkingsverbanden beoordelen.

6. De raad evalueert de huidige werkwijze en zal daar waar nodig zijn vergaderstructuur aanpassen en de taakstelling van de auditcommissie en het presidium opnieuw formuleren.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Rekenkamercommissie: Verbonden partijen, inzicht en sturen met financiën N.v.t. 28 september 2015 N.v.t.
Inspraak- en participatieverordening en verordening burgerinitiatief 2015 N.v.t. 28 september 2015 N.v.t.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Om onze dienstverlening verder te optimaliseren is een keuzemenu op de telefoon ingevoerd en als extra service is WhatsApp in gebruik genomen om onze klanten nog beter en sneller van dienst te zijn. Er is een nieuw zaaksysteem aangeschaft en samen met de Dienst Dommelvallei, Nuenen en Son is binnen het programma "Betere dienstverlening en bedrijfsvoering" gestart met het ontwikkelen van een Klanttevredenheidsmonitor voor de fysieke, telefonische en digitale dienstverlening.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.1 Bestuur 1.869 1.827 1.751 76
0.2 Burgerzaken 1.639 1.542 1.708 -166
Totaal Lasten 3.508 3.369 3.459 -90
Baten
0.1 Bestuur 0 0 33 -33
0.10 Mutaties reserves 16 0 0 0
0.2 Burgerzaken 752 762 797 -35
Totaal Baten 767 762 830 -68