Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden we bereiken?

1. Continueren van gestarte/ontwikkelde initiatieven zoals de Buurtsportcoaches en Cruijff Court.

2. Bij actualisering van bestemmingsplannen rekening houden met gebiedsgericht werken.

3. Buurtwerk 2.0 realiseren en verankeren.

4. Werkwijze nastreven waarin de buurtregisseurs de incubator-rol vervullen.

5. Werkwijze nastreven waarbij medewerkers met specifieke kennis worden gerekend tot de flexibele schil van de buurtregisseurs.

 

Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:

6. Het ambtelijk apparaat, het college en de raad gaan naar de mensen toe om hen te prikkelen met ideeën, maar ook om informatie uit te wisselen en ideeën op te halen.

7. Op korte termijn besluit de raad over een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota ”Samen …Werkt” - leven in de woonservice gemeente Geldrop- Mierlo N.v.t. 8 november 2010 N.v.t.
Heroriëntatie Samen Werkt N.v.t. 30 september 2013 N.v.t.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 7 0 7
1.2 Openbare orde en veiligheid 948 968 997 -29
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.750 3.830 3.676 154
Totaal Lasten 4.699 4.805 4.673 132
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 -239 95 -334
1.2 Openbare orde en veiligheid 25 41 41 -1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 651 651 604 48
Totaal Baten 676 452 740 -287