Balans

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.408 1.416
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 45 49
Totaal Immateriële vaste activa 1.453 1.465
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 38.243 35.445
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 26.355 25.683
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 14.770 13.275
Totaal Materiële vaste activa 79.368 74.403
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 170 170
Overige langlopende leningen 12.612 14.704
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 150
Totaal Financiële vaste activa 12.782 15.025
Totaal Vaste activa 93.603 90.893
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 20.985 25.394
Totaal Voorraden 20.985 25.394
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 5.012 3.550
Rekening-courantverhouding met het Rijk 2.800 602
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.351 918
Overige vorderingen 2.643 2.257
Overige uitzettingen 13 13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 11.820 7.340
Liquide middelen
Kassaldi 8 5
Banksaldi 229 787
Totaal Liquide middelen 237 792
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 837 124
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 4.813 10.809
Totaal Overlopende activa 5.650 10.933
Totaal Vlottende activa 38.692 44.459
Totaal Activa 132.295 135.352
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.535 32.535
Bestemmingsreserve 19.200 12.493
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening -2.555 9.264
Totaal Eigen vermogen 49.180 54.291
Voorzieningen.
Voorzieningen.. 14.096 14.314
Totaal Voorzieningen. 14.096 14.314
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 49.430 50.930
Door derden belegde gelden 530 684
Waarborgsommen 1 2
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 49.960 51.616
Totaal Vaste passiva 113.237 120.221
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 0 0
Banksaldi. 3.941 0
Overige schulden 6.784 5.544
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.724 5.544
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 4.352 5.301
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 3.982 4.286
Totaal Overlopende passiva 8.334 9.587
Totaal Vlottende passiva 19.058 15.131
Totaal Passiva 132.295 135.352
Omschrijving 2018 2017
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 68.861 82.298