Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

1. Revitalisering bedrijventerrein(en) (De Smaale).

2. Beleid rondom recreatie en toerisme voortzetten, waarbij speerpunt is het vergroten van de toegankelijkheid en bekendheid van Gulbergen en Strabrechtse Heide.

3. Nieuw bestemmingsplan met recreatieve fietsverbinding Gulbergen.

4. Huidig beleid economisch sterke centra voortzetten.

5. Snelle realisatie van het totale plan centrum Mierlo (realisatie Den Binnen, openbaar gebied).

6. Uitvoering centrumplan Geldrop.

7. Wensen van de raad met betrekking tot gemeentelijke huisvesting in kaart brengen om te komen tot scenario’s. Voorkeursvariant wordt ter besluitvorming voorgelegd.

 

Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:
8. De gemeente heeft behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen. Uiteraard zou deze vergaderruimte voor meerdere doelen ingezet kunnen worden, onder meer ook voor raadsvergaderingen. Op basis van een breed onderbouwd voorstel vanuit het college, dat voor de zomervakantie 2016 aan de raad wordt voorgelegd en waarin rekening wordt gehouden met de huidige en toekomstige behoefte, zal de raad nog dit jaar een definitief besluit nemen.

9. Economie is een grensoverschrijdend verschijnsel. In dat kader is juist samenwerking met de gemeenten in het stedelijk gebied van groot belang. Een brede oriëntatie maakt het mogelijk om de gemeente op economisch gebied nadrukkelijker op de kaart te zetten. Brainport, Agrofood en toerisme zijn speerpunten van het economisch beleid van de gemeente. Naast enkele grote bedrijven faciliteert de gemeente met name het MKB.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Rapport rekenkamercommissie “It takes two to tango” N.v.t. 14 mei 2009 N.v.t.
Toekomstige huisvesting Gemeente N.v.t. 10 november 2005 N.v.t.
Centrumplan Geldrop N.v.t. 5 maart 2012 N.v.t.
Ondernemersfonds Geldrop centrum N.v.t. 5 november 2012 N.v.t.
Ondernemersfonds Mierlo centrum en linten N.v.t. 26 november 2012 N.v.t.
Centrumplan Geldrop N.v.t. 16 december 2013 N.v.t.
Visie op supermarktstructuur N.v.t. 28 september 2015 N.v.t.
Bedrijventerreinenstrategie N.v.t. 1 februari 2016 N.v.t.
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop centrum N.v.t. 11 juli 2016 N.v.t.
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop centrum N.v.t. 11 juli 2016 N.v.t.
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum N.v.t. 11 juli 2016 N.v.t.
Regionale en subregionale detailhandelsvisie N.v.t. 27 juli 2015 N.v.t.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves -37 33 568 -535
3.1 Economische ontwikkeling 458 511 496 15
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 93 102 91 11
3.4 Economische promotie 212 247 257 -10
Totaal Lasten 726 892 1.411 -519
Baten
0.10 Mutaties reserves 58 45 370 -325
3.1 Economische ontwikkeling 32 32 20 12
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 42 36 7
3.4 Economische promotie 462 532 705 -173
Totaal Baten 595 651 1.131 -480