Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

1. Ontwikkelen van ontplooiingsmogelijkheden voor jeugdigen.

2. Projecten gericht op jongeren stimuleren.

3. Met de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) willen we een gezondere leefstijl voor jongeren realiseren door hen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten.

4. Werkwijze hanteren waarin wordt ingestoken op het voorkomen van overlast door jongeren.

5. Beleid voeren dat gericht is op uitbreiding van het aantal brede scholen in gemeente.

6. Stimuleren van schoolmaatschappelijk werk vanuit CMD.

7. Stimuleren van goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in gemeente.

8. Realiseren van gemeentelijk beleid gericht op kwantitatief en kwalitatief leerlingenvervoer.

9. Samenwerking opzoeken met onderwijs en bedrijfsleven om positie van werkenden en werkzoekenden op arbeidsmarkt te verbeteren.

 

Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:
10. Beleid wordt gestuurd vanuit de leefwereld van de jeugd en jongeren. Het Veranderlab stuurt dit beleid en voert de activiteiten mede uit.

11. Het aanpakken van laaggeletterdheid is een speerpunt.

12. De visie van schoolbesturen en de opties rond renovatie/nieuwbouw van het Strabrecht College zijn mede input voor het IHP.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Wet Publieke Gezondheidszorg N.v.t. N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD) N.v.t. N.v.t.
Wet op de Jeugdhulp N.v.t. N.v.t.
Jeugdzorg N.v.t. N.v.t.
Algemeen Jeugdbeleid N.v.t. N.v.t.
Verordening leerlingenvervoer N.v.t.  15-juni-15 N.v.t.
Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg” N.v.t. 21 januari 2013 N.v.t.
Nota “Ik ben de toekomst” Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015 7 december 2010 N.v.t.
Notitie brede scholen N.v.t. 25 juni 2007 N.v.t.
Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) 2015-2020 30 mei 2016 N.v.t.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 728 728 728 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 14 14 14 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.453 1.507 1.817 -310
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.139 1.989 1.780 210
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.247 10.223 11.546 -1.323
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 756 756 927 -171
7.1 Volksgezondheid 1.282 1.326 1.244 82
Totaal Lasten 13.618 16.543 18.056 -1.513
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.725 808 924 -116
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 410 410 450 -40
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 47 -47
Totaal Baten 2.135 1.218 1.421 -203