Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. Dit houdt in dat vanaf het boekjaar 2016 een fiscale aangifte moet worden ingediend. Voor 1 mei 2017 is de voorlopige aangifte gedaan en voor de definitieve aanslag is uitstel aangevraagd. Voor de aanslag 2017 en 2018 is hetzelfde proces gevolgd als voor 2016. De voorlopige aanslag 2018 is opgelegd door de belastingdienst en is gebaseerd op de aanslag 2016. Over 2018 is het bedrag nihil..

De Belastingdienst heeft voor de grondexploitaties en afval inmiddels op de onderdelen waarvoor Vpb-plicht aan de orde is een uitspraak gedaan over de uitgangspunten voor de aangifte. Voor de grondexploitaties is per gemeente een VastStellingsOvereenkomst (VSO) opgesteld. De gevolgen hiervan worden in beeld gebracht en besproken met de belastingdienst. Voor de definitieve aangifte 2016 en 2017 is door de belastingdienst uitstel verleend tot 1 juni 2019.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 8 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Programma 1. Gebiedsgericht werken -4.805 -4.673 -132
Programma 2. Economie en vastgoed -892 -1.411 519
Programma 3. Veiligheid en handhaving -1.921 -2.031 109
Programma 5. Werk en inkomen -16.619 -17.731 1.112
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur -13.374 -14.884 1.510
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs -16.543 -18.057 1.514
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu -3.369 -3.459 90
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer -9.843 -9.847 4
Programma 10. Bouwen en wonen -4.363 -4.813 450
Programma 11. Financiën en belastingen -21.435 -13.149 -8.286
Programma 12. Projecten -12.268 -11.121 -1.148

2. Economie en vastgoed (€ 519.000,-)
De overschrijding op de lasten hebben betrekking op de mutaties in de reserves Centrummanagement en ondernemersinitiatieven, Recreatie en toerisme, Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo en Dekkingsreserve Dorpstraat deel Rabo Dorpstraat thv Plus. Het gaat met name om een storting in de reserve Recreatie en Toerisme van € 157.000,- omdat meer toeristenbelasting is ontvangen. Daarnaast is € 375.000,- in de Dekkingsreserve Dorpstraat deel Rabo Dorpstraat thv Plus gestort als eindafrekening van het project Centrum Mierlo. 

 

3. Veiligheid en handhaving (€ 109.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft betrekking op het taakveld Crisisbeheersing en brandweer. Op dit taakveld zit een verschil van € 84.000,- tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn meer uren aan dit taakveld toegerekend. Per saldo is dit overigens budgettair neutraal omdat op andere taakvelden dan minder is toegeschreven. 

5. Sociale zaken en armoedebeleid (€ 1.112.000,-)

De overschrijdingen op de lasten hebben betrekking op de taakvelden Inkomensregeling en Begeleide participatie. Met name op het gebied van WWB 21 <> 65 jaar is meer uitgegeven. Hier staan ook ontvangsten van het rijk tegenover..

 

6. Zorg, welzijn en cultuur (€1.510.000,-) 

De overschrijdingen op de lasten hebben betrekking op de taakvelden Sportaccommodaties, Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en cultuurparticipatie, Musea, Media, Wijkteams, Maatwerkvoorzieningen (Wmo), Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en Begraafplaatsen en crematoria. De overschrijding zit met name op het Sociaal Domein onderdeel Wmo.

 

7. Jeugdbeleid en onderwijs (€ 1.514.000,-)
De overschrijdingen op de lasten hebben betrekking op de taakvelden Onderwijshuisvesting, Maatwerkdienstverlening 18-, Geëscaleerde zorg 18-. De overschrijding zit met name op het Sociaal Domein onderdeel Jeugd.

 

8. Democratisch bestuur (€ 90.000,-)

De overschrijding op de lasten heeft betrekking op het taakveld Burgerzaken. Door met name het toerekenen van I&A-kosten aan dit taakveld komt hier een overschrijding naar voren. Dit was niet begroot maar is vanuit het BBV wel verplicht doorgevoerd.  

 

9. Natuur milieu en duurzaamheid (€ 4.000,-)

De overschrijdingen op de lasten hebben betrekking op de taakvelden Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Riolering en Milieubeheer. Per saldo gaat het om een gering bedrag.

 

10. Bereikbaarheid en verkeer (€ 450.000,-)

De overschrijdingen op de lasten hebben betrekking op de taakvelden Verkeer en vervoer en Parkeren. De overschrijding zit bijna volledig op het taakveld Verkeer en vervoer. Er is meer uitgegeven aan wegen, straten en pleinen, meer aan straatreiniging, meer aan verkeerseducatie en meer uren zijn toegerekend 

 

In z'n algemeenheid geldt voor alle programma's dat de kostenoverschrijdingen gedeeltelijk gecompenseerd worden door direct gerelateerde opbrengsten. Voor het resterende deel is er sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 4.107.000
Realisatie 2018 4.029.000
Saldo excl. mutaties reserves 78.000
Mutaties reserves (saldo) 342.000
Verklaring van het saldo 420.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbare orde en veiligheid
Overige verschillen < € 25.000,- I 1.000
Totaal baten openbare orde en veiligheid 1.000
Lasten openbare orde en veiligheid
Herverdeling kosten I&A over taakvelden I -21.000
Overige verschillen < € 25.000,- I -6.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid -27.000
Baten samenkracht en burgerparticipatie
Accommodaties kinderopvang S -52.000
Het huurcontract met Korein Kinderplein De Vlinder aan de Deelenstraat is met een lagere huur afgesloten vanwege gedeeltelijke leegstand. De begroting is hier niet op aangepast. Het voormalige kinderdagverblijf aan de Rederijkerstraat is niet langer commercieel verhuurd aan "Ozie", maar (op basis van leegstand) aan Start Ups, die voorheen in de Stationstraat (tijdelijk) gehuisvest was.
Overige verschillen < € 25.000,- I 4.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie -48.000
Lasten samenkracht en burgerparticipatie
Collectieve maatschappelijke dienstverlening I 46.000
Met de LEVgroep zijn afspraken gemaakt over het cursus- en voorlichtingsaanbod. In het verleden ontvingen zij een vast bedrag in de vorm van subsidie. Vanaf 2017 is de afspraak veranderd: de LEVgroep signaleert of er aanbod nodig is en vervolgens wordt dat ingezet en gesubsidieerd. In 2018 zijn er minder cursussen en voorlichtingen ingezet dan begroot. In 2019 onderzoeken wij of deze onderbesteding een structureel of incidenteel karakter heeft.
Jeugdbeleid CMD I 182.000
Deze post heeft betrekking op het Sociaal Domein; de verklaring hiervan staat onder de verschillenanalyse van programma 7.
Overige verschillen < € 25.000,- I -3.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie 225.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 342.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve (€ 342.000,-).
Kapitaallasten I -73.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Activa afgerekend naar "Accommodaties kinderopvang" (- € 40.000,-); - Activa afgerekend naar "Wijkcentrum De Dreef" (- € 17.000,-); - Overige activa (- € 16.000,-).
Totaal 420.000

Programma 2. Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 253.000
Realisatie 2018 83.000
Saldo excl. mutaties reserves 170.000
Mutaties reserves (saldo) -209.000
Verklaring van het saldo -39.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten economische ontwikkeling
Overige verschillen < € 25.000,- I -12.000
Totaal baten economische ontwikkeling -12.000
Lasten economische ontwikkeling
Economische Zaken I -38.000
2018 is het jaar geweest waarin het thema Verweven steeds concreter werd. Dit is ook het jaar waarin verschillende projecten, zoals het Katoenpad en de textielroute zijn gerealiseerd. O.a. via inhuur hebben we extra op dit thema ingezet. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door het overschot op villagemarketing.
Villagemarketing I 79.000
Naast bovengenoemde projecten was 2018 ook het jaar dat gepland was om de stichting Villagemarketing op te richten. De oprichting van deze stichting heeft door de afronding van de fysieke projecten vertraging opgelopen. Dit heeft ertoe geleid dat het geld niet geheel is besteed. Eind 2018 is de stichting opgericht en begin 2019 zullen alle administratieve zaken worden afgerond en kan de stichting zelfstandig gaan handelen.
Overige verschillen < € 25.000,- I 5.000
Totaal lasten economische ontwikkeling 46.000
Baten bedrijfsloket en -regelingen
Overige verschillen < € 25.000,- I -7.000
Totaal baten bedrijfsloket en -regelingen -7.000
Lasten bedrijfsloket en -regelingen
Overige verschillen < € 25.000,- I 11.000
Totaal lasten bedrijfsloket en -regelingen 11.000
Baten economische promotie
Toeristenbelasting S 120.000
Het aantal overnachtingen in onze gemeente is wederom gestegen. Dit heeft te maken met een betere economische situatie, gebiedspromotie en verbeteringen van toeristische voorzieningen. In 2017 was het overschot € 190.000,-. Hiervan is destijds € 120.000,- aangemerkt als incidenteel. Nu er weer sprake is van een overschot (€ 176.000,-), concluderen wij dat die € 120.000,- o.b.v. 2 jaar aangemerkt kan worden als structureel. De overige € 56.000,- zijn uit voorzorg nog als incidenteel aangemerkt. I 56.000
Overige verschillen < € 25.000,- I -3.000
Totaal baten economische promotie 173.000
Lasten economische promotie
Overige verschillen < € 25.000,- I -10.000
Totaal lasten economische promotie -10.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -91.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Recreatie en Toerisme (- € 179.000,-); - Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo (€ 114.000,-); - Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat (€ 243.000,-); - Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus (- € 375.000,-); - Overige activa (- € 14.000,-). S -120.000
Kapitaallasten I -31.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Activa afgerekend naar "Economische zaken" (- € 31.000,-).
Doorbelasting overheadkosten naar projecten I -1.000
Afronding I 3.000
Totaal -39.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 1.838.000
Realisatie 2018 1.947.000
Saldo excl. mutaties reserves -109.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -109.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten crisisbeheersing en brandweer
Overige verschillen < € 25.000,- I 1.000
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer 1.000
Lasten crisisbeheersing en brandweer
Directe salariskosten taakveld Crisisbeheersing en brandweer I -84.000
Vanaf 2017 zijn wij verplicht om directe salariskosten toe te rekenen aan taakvelden. Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. De verschillen tussen alle taakvelden onderling (inclusief de projecten) zorgen samen voor een nadelig effect op het rekeningresultaat. Dit nadelig effect wordt veroorzaakt doordat er in 2018 minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan vooraf is begroot. Onder de verschillenanalyse van programma 12 is dit gespecificeerd.
Overige verschillen < € 25.000,- I -20.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer -104.000
Indirecte baten en lasten
Kapitaallasten I -5.000
Afronding I -1.000
Totaal -109.000

Programma 4. Bestuurlijke samenwerking

4. Bestuurlijke samenwerking I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 0
Realisatie 2018 0
Saldo excl. mutaties reserves 0
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 0
Programma 4 bevat geen taakvelden en is daarom nul.

Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid

5. Sociale zaken en armoedebeleid I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 6.838.000
Realisatie 2018 6.528.000
Saldo excl. mutaties reserves 310.000
Mutaties reserves (saldo) -188.000
Verklaring van het saldo 122.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten inkomensregelingen
Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) I 1.379.000
Het voordeel valt weg tegen de lasten op WWB 21 <> 65 jaar (zie: taakveld Lasten inkomensregelingen). Wij hebben meer inkomsten ontvangen voor bijstandsuitkeringen. Deze inkomsten zetten wij één op één door naar Senzer. Per saldo (baten -/- lasten) resteert een nadelig verschil van € 101.000,-. Dit is te verklaren doordat meer mensen gebruik hebben gemaakt van een bijstandsuitkering. Een oorzaak hiervan is de toename (vanaf 2017) van statushouders.
Bijzondere bijstand I 41.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Overige verschillen < € 25.000,- I -29.000
Totaal baten inkomensregelingen 1.391.000
Lasten inkomensregelingen
WWB 21 <> 65 jaar I -1.480.000
Het nadeel valt grotendeels weg tegen de baten op Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (zie: taakveld Baten inkomensregelingen).
Uitvoeringskosten bijstandsverlening I -636.000
Het nadeel valt grotendeels weg tegen het voordeel op Werkgelegenheids-projecten (zie: taakveld Lasten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk).
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) I 64.000
Er zijn vrijwel geen startersleningen verstrekt.
Bijzondere bijstand I 215.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Jeugdcultuurfonds jeugdsportfonds I -35.000
De dekking voor het verschil van - € 35.000,- betreft de Rijksbijdrage armoedebestrijding onder kinderen. Deze is opgenomen onder de post bijzondere bijstand.
Kwijtschelding naar taakveld 7.3 Afval I -36.000
Er is meer kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing verleend. Dit is meegenomen in de gesloten huishouding afval.
Overige verschillen < € 25.000,- I -23.000
Totaal lasten inkomensregelingen -1.931.000
Baten begeleide participatie
Sociale werkvoorziening I 32.000
De Ergon heeft o.b.v. afspraken uit het verleden een eenmalige uitkering van € 32.000,- aan gemeente Geldrop-Mierlo uitgekeerd. Deze middelen vielen vrij vanuit een reserve van Ergon. Geldrop-Mierlo maakt geen onderdeel uit van de organisatie Ergon (GR WRE).
Totaal baten begeleide participatie 32.000
Lasten begeleide participatie
Sociale werkvoorziening I -283.000
De definitieve beschikking van het Rijk betreft: € 1.637.144,-. Dit is tevens het bedrag dat wij overmaken naar Senzer. Er is dus geen sprake van een nadeel, het verschil ontstaat doordat de begroting achter liep.
Overige verschillen < € 25.000,- I 6.000
Totaal lasten begeleide participatie -277.000
Baten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk 0
Lasten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk
Werkgelegenheidsprojecten I 1.057.000
Het voordeel valt grotendeels weg tegen het nadeel op Uitvoeringskosten bijstandsverlening (zie: taakveld Lasten inkomensregelingen).
Reïntegratietrajecten I -63.000
De uitgaven zijn gelijk aan beschikking Senzer. Er is dus geen sprake van een nadeel, het verschil ontstaat doordat de begroting achter liep.
Inburgering vergunninghouders I 104.000
Het gaat hier om aanvullende middelen om participatieprojecten mee te financieren. Er is in 2018 een subsidie verstrekt om de doelgroep te analyseren en van daaruit te komen tot voorstellen. Die analyse kostte meer tijd dan verwacht waardoor het ontwikkelen van voorstellen niet meer lukte in 2018. Hierdoor is € 38.000,- minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast is bij het ramen van de personeelslasten rekening gehouden met de kosten van een medewerker in vaste dienst, terwijl in werkelijkheid door payrollen € 45.000,- minder is uitgegeven dan begroot. Tenslotte zijn de ongebruikte subsidiemiddelen uit 2017 van € 21.000,- in 2018 terugbetaald door de LEVgroep.
Overige verschillen < € 25.000,- I -5.000
Totaal lasten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk 1.093.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -188.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve (- € 111.000,-), minder kosten aan participatie en integratie vergunninghouders. - Reserve WWB (- € 77.000,-), het vertrouwensexperiment is halverwege 2018 gestart, eerst voorbereidende werkzaamheden en aan het eind van het jaar ook uitvoerende. De eerste volledige financiële verrekening met Senzer zal over het boekjaar 2019 plaatsvinden.
Afronding I 2.000
Totaal 122.000

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 12.049.000
Realisatie 2018 13.664.000
Saldo excl. mutaties reserves -1.615.000
Mutaties reserves (saldo) -13.000
Verklaring van het saldo -1.628.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten sportbeleid en activering
Overige verschillen < € 25.000,- I 0
Totaal baten sportbeleid en activering 0
Lasten sportbeleid en activering
Overige verschillen < € 25.000,- I 32.000
Totaal lasten sportbeleid en activering 32.000
Baten sportaccommodaties
Overige verschillen < € 25.000,- I -46.000
Totaal baten sportaccommodaties -46.000
Lasten sportaccommodaties
Directe salariskosten taakveld Sportaccommodaties I 44.000
Vanaf 2017 zijn wij verplicht om directe salariskosten toe te rekenen aan taakvelden. Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. De verschillen tussen alle taakvelden onderling (inclusief de projecten) zorgen samen voor een nadelig effect op het rekeningresultaat. Dit nadelig effect wordt veroorzaakt doordat er in 2018 minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan vooraf is begroot. Onder de verschillenanalyse van programma 12 is dit gespecificeerd.
Overige verschillen < € 25.000,- I -20.000
Totaal lasten sportaccommodaties 24.000
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Overige verschillen < € 25.000,- I 0
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Sociaal cultureel centrum Hofdael I -125.000
Voor het jaar 2018 is Stichting Centrum Hofdael een exploitatiesubsidie verleend van € 235.462,-. Eind vorig jaar heeft de stichting haar gewijzigde meerjarenbegroting voor de jaren 2018-2025 overlegd. Die begroting laat bovenop de gemeentelijke subsidie een exploitatietekort zien in 2018 van € 125.164,-. De belangrijkste oorzaken zijn: - Salarissen van inhuur: € 120.000,- (geraamd: € 25.500,-). Deze hogere kosten zijn vooral het gevolg van veel meer georganiseerde activiteiten en veel ruimere openingstijden. Het tekort aan vrijwilligers maakt het noodzakelijk dat extra personeel wordt ingehuurd, aldus de stichting. - Niet-verrekenbare BTW: € 19.000,- (geraamd € 0,-). In het bedrijfsplan van de stichting is hiermee geen rekening gehouden. Het definitieve resultaat wordt eerst bekend bij de indiening van de jaarrekening over 2018 (uiterlijk: 30 april 2019).
Culturele verenigingen I 22.000
Hierop worden de subsidies geboekt aan een groot aantal culturele organisaties. De subsidies zijn voor de periode 2017-2020 opnieuw vastgesteld en zijn in totaliteit lager uitgevallen dan in de periode er voor. In 2019 onderzoeken wij of deze onderbesteding een structureel of incidenteel karakter heeft.
Overige verschillen < € 25.000,- I -4.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -107.000
Baten musea
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten musea 0
Lasten musea
Overige verschillen < € 25.000,- I -4.000
Totaal lasten musea -4.000
Baten cultureel erfgoed
Overige verschillen < € 25.000,- I 5.000
Totaal baten cultureel erfgoed 5.000
Lasten cultureel erfgoed
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten cultureel erfgoed 0
Baten media
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten media 0
Lasten media
Overige verschillen < € 25.000,- I -8.000
Totaal lasten media -8.000
Baten wijkteams
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten wijkteams 0
Lasten wijkteams
Overige verschillen < € 25.000,- I -28.000
Totaal lasten media -28.000
Baten maatwerk-voorzieningen (WMO)
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (WMO) 0
Lasten maatwerkvoorzieningen (WMO)
Woningaanpassingen incl uren I 47.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Vervoersvoorzieningen I -72.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Rolstoelvoorzieningen I 18.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Sal T 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) I -35.000
Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn meer uren aan dit taakveld toegerekend.
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (WMO) -42.000
Baten maatwerkdienstverlening 18+
Eigen bijdr maatwerkvoorzieningen en opvang WMO I -69.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Overige verschillen < € 25.000,- I -10.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ -79.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18+
Uitvoeringskosten maatwerkvoorzieningen WMO I -110.000
Op dit product worden onder andere de inhuurkosten van het CMD geboekt. Het tekort wordt veroorzaakt doordat een deel van de onttrekking uit de reserve sociaal domein in de primaire begroting 2018 op deze post was opgenomen. Deze reserve bleek echter bij de jaarrekening 2017 al volledig aangewend. Hierdoor is er naar aanleiding van de jaarrekening 2017 een begrotingswijziging van ruim € 1,2 doorgevoerd op deze post. Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Begeleiding groep WMO I -99.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Begeleiding individueel WMO I 1.458.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Persoonlijke verzorging WMO I 25.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Dagbesteding Wmo I -407.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Vervoersdiensten Wmo I -36.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Zelfstandig leven Wmo I -1.827.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Vervoer (18-) I -6.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
PGB Wmo Begeleiding groep I 123.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
PGB Wmo Persoonlijke verzorging I 14.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Overige verschillen < € 25.000,- I -235.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ -1.100.000
Baten geëscaleerde zorg 18+
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ 0
Lasten geëscaleerde zorg 18+
WMO Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ) I 45.000
€ 10.000 kan verklaard worden door een terugbetaling van een subsidie uit 2017 door de GGzE. Het restant dient ter dekking voor het gehele sociaal domein. Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Overige verschillen < € 25.000,- I -11.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ 34.000
Baten begraafplaatsen
Overige verschillen < € 25.000,- I 2.000
Totaal begraafplaatsen 2.000
Lasten begraafplaatsen
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten begraafplaatsen 0
Indirecte baten en lasten
Reserves I -13.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve speeltuin de Viking (- € 13.000,-), voeding reserve omdat er in 2018 minder is geïnvesteerd dan het jaarlijkse richtbedrag.
Voorzieningen Er is een verliesvoorziening voor Hofdael getroffen. I -100.000
Kapitaallasten I -194.000
Het nadeel op kapitaallasten heeft met name te maken met een afwaardering van ruim € 120.0000,- op het sportpark De Ark.
Overige verrekeningen kostenplaatsen 0
Afronding I -5.000
Totaal -1.628.000
Sociaal Domein 2018
Bijgestelde begroting Jaarrekening
WMO € 6.171.698 € 7.271.450 -1.099.752
Jeugd € 9.677.127 € 11.469.687 -1.792.560
Overige SD € 1.685.024 € 1.096.806 588.218
Overige SD breed € 2.179.441 € 1.909.573 269.868
Totaal € 19.713.290 € 21.747.516 -2.034.226

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 15.405.000
Realisatie 2018 16.831.000
Saldo excl. mutaties reserves -1.426.000
Mutaties reserves (saldo) 116.000
Verklaring van het saldo -1.310.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten openbaar basisonderwijs 0
Lasten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten openbaar basisonderwijs 0
Baten onderwijshuisvesting
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten onderwijshuisvesting 0
Lasten onderwijshuisvesting
Huisvesting openbaar basisonderwijs dv RO I -32.000
1. Onvoorziene glas en vandalisme schades welke niet zijn gedekt door de verzekering. Premiebedrag verzekering is namelijk vele malen duurder dan de jaarlijkse schades in totaal. 2. De OZB onderwijsgebouwen zijn voor rekening gemeente en niet bevoegd gezag (schoolbestuur), deze uitgaven waren niet begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- I -22.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting -54.000
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Accommodaties peuterspeelzalen dv RO S 31.000
De werkzaamheden van Stichting PeuterSpeelzaalWerk Geldrop zijn overgenomen door commerciële kinderopvang organisaties. Zodoende zijn de huurovereenkomsten van de peuterspeelzalen herzien en opnieuw afgesloten met de kinderopvang organisaties, te weten De Grabbelton, Korein, Potje Knor en PSW 't Nut Geldrop.
Overige verschillen < € 25.000,- I 10.000
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken 41.000
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Onderwijs Faciliteiten I 18.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
OAB/VVE I 40.000
De verklaring voor deze post wordt onder post 'voorschoolse educatie gegeven'.
Voorschoolse Educatie I 180.000
Deze toelichting betreft OAB/VVE (Onderwijsachterstandenbeleid en Voor- en Vroegschoolse Educatie) én Voorschoolse educatie. Het overschot is te verklaren op basis van een hogere specifieke doeluitkering (OAB) dan begroot en daarbovenop nog een aanvullende OAB-subsidiebeschikking vanuit het Rijk (totaal € 50.000,-). Daarnaast zijn er minder hoge uitvoeringskosten dan begroot: kosten monitoring vielen lager uit en post onvoorzien is beperkt aangesproken (€ 55.000,-). In 2018 was men druk bezig met het basisaanbod neer te zetten. Kinderopvangorganisaties hebben daarom pas eind 2018 op basis van het resterende budget een subsidieaanvraag voor verdiepende activiteiten aangevraagd. Aangezien activiteiten pas uitgevoerd kunnen worden in 2019, is de subsidie (€ 115.000,-) toegekend voor 2019. Het budget voor 2019 is voldoende toereikend.
Overige verschillen < € 25.000,- I -20.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting 218.000
Baten maatwerkdienstverlening 18-
Uitvoeringskosten Jeugdzorg I 47.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18- 47.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18-
PGB Jeugd I 97.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Vervoerdiensten Jeugd I -33.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Verblijf (incl. behandeling) I -1.544.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Jeugdhulp ambulant I -3.484.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Zelfstandig leven Jeugd I -1.318.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
LRO Landelijk ingekochte zorg I -179.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Uitvoeringskosten Jeugdzorg I 374.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Dagbehandeling jeugd I 343.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Dagbehandeling jeugd I 5.037.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Behandeling zorg met verblijf jeugd I -52.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Sal T 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- I -50.000
Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn meer uren aan dit taakveld toegerekend.
Overige verschillen < € 25.000,- I -514.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18- -1.323.000
Baten geëscaleerde zorg 18-
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18- 0
Lasten geëscaleerde zorg 18-
Jeugdbeschermingreclassering I -73.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Veilig Thuis I -83.000
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein.
Overige verschillen < € 25.000,- I -16.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18- -172.000
Baten volksgezondheid
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten volksgezondheid 0
Lasten volksgezondheid
Openbare gezondheidszorg I 71.000
De subsidie aan de GGD in 2018 betreft € 660.000,-, hiervoor stond € 715.000,- begroot. Deze kosten zijn lager uitgevallen dan in de primaire begroting opgenomen was. In 2018 hebben we € 3.500,- subsidie over 2017 teruggekregen van de GGD. Daarnaast zijn de middelen voor Gezond In op deze post begroot. Onder andere de subsidie voor 'zit met pit' is hieruit betaald. Echter zijn de meeste projecten betreffende Gezond In op een andere post geboekt (Bijv. JOGG).
Overige verschillen < € 25.000,- I 11.000
Totaal lasten volksgezondheid 82.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I 116.000
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve IHP (€ 116.000,-), er is meer onttrokken ter dekking van de kapitaallasten onderwijsinvesteringen.
Kapitaallasten I -264.000
De stijging van de kapitaallasten zit met name op het gebied van onderwijs.
Overige verrekeningen kostenplaatsen 0
Afronding I -1.000
Totaal -1.310.000
Sociaal Domein 2018
Bijgestelde begroting Jaarrekening
WMO € 6.171.698 € 7.271.450 -1.099.752
Jeugd € 9.677.127 € 11.469.687 -1.792.560
Overige SD € 1.685.024 € 1.096.806 588.218
Overige SD breed € 2.179.441 € 1.909.573 269.868
Totaal € 19.713.290 € 21.747.516 -2.034.226

Programma 8. Democratisch bestuur

8. Democratisch bestuur I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 2.607.000
Realisatie 2018 2.629.000
Saldo excl. mutaties reserves -22.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -22.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten bestuur
Bestuurlijke samenwerking I 28.000
Het betreft de terugbetaling van de MRE ivm overgedragen taken (€ 19.500,-) en een terugbetaling ivm afwikkeling Rijk van Dommel en Aa (€ 8.500,-).
Overige verschillen < € 25.000,- I 5.000
Totaal baten bestuur 33.000
Lasten bestuur
College van B&W I -41.000
De kosten hebben te maken met wachtgeldverplichtingen van na de verkiezingen in 2018.
Herverdeling kosten I&A over taakvelden I -10.000
Overige verschillen < € 25.000,- I 63.000
Totaal lasten bestuur 12.000
Baten burgerzaken
Leges rijbewijzen I 37.000
In 2018 zijn er meer rijbewijzen aangevraagd dan begroot. Na de zomer 2018 zijn de inkomsten uit leges al tussentijds verhoogd met € 26.000,-. Dit blijkt te voorzichtig te zijn geweest. Er zijn veel extra aanvragen van met name ouderen omdat de leeftijdsgrens voor de keuring en gezondheidsverklaring van ouderen is opgeschoven van 70 naar 75 jaar en voor deze leeftijdsgroep geldt, dat de geldigheidsduur van het rijbewijs maximaal 5 jaar is in plaats van de reguliere 10 jaar. De extra inkomsten uit leges zijn incidenteel.
Overige verschillen < € 25.000,- I -2.000
Totaal baten burgerzaken 35.000
Lasten burgerzaken
Verkiezingen I 33.000
Het budget is niet volledig gebruikt omdat geplande investeringen (aanschaf tablets) niet noodzakelijk zijn gebleken, maar de belangrijkste reden is de volgende: In 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen en een Referendum. Voor dit referendum heeft de gemeente vanuit het Rijk een vergoeding gekregen. Met deze vergoeding was vooraf geen rekening gehouden. De onderschrijding van het budget is incidenteel.
Salarissen taakveld 0.2 Burgerzaken I -25.000
Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn meer uren aan dit taakveld toegerekend.
Herverdeling kosten I&A over taakvelden I -107.000
Overige verschillen < € 25.000,- I -29.000
Totaal lasten burgerzaken -128.000
Indirecte baten en lasten
Voorzieningen S 65.000
Jaarlijks wordt € 175.000,- toegevoegd aan de voorziening wethouderspensioenen. Gelet op de lage rentestand is de verwachting dat de benodigde storting op basis van actuariële berekeningen ook de komende jaren lager dan dit geraamde bedrag zal zijn.
Kapitaallasten I -2.000
Overige verrekeningen kostenplaatsen I 0
Doorbelasting overheadkosten naar projecten I -36.000
Afronding I -1.000
Totaal -22.000

Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid

9. Natuur, milieu en duurzaamheid I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 1.839.000
Realisatie 2018 1.882.000
Saldo excl. mutaties reserves -43.000
Mutaties reserves (saldo) -21.000
Verklaring van het saldo -64.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Overige verschillen < € 25.000,- I -26.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie -26.000
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Plantsoenen I 28.000
Op beheer en onderhoud is vanwege minder stortkosten en minder overige kosten een positief resultaat te zien. Er heeft wel meer snoeiwerk dan begroot plaatsgevonden.
Sal T 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie I -58.000
Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn meer uren aan dit taakveld toegerekend.
Herverdeling kosten I&A over taakvelden I -8.000
Overige verschillen < € 25.000,- I 23.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie -15.000
Baten riolering
Overige verschillen < € 25.000,- 29.000
Totaal baten riolering 29.000
Lasten riolering
Waterportaal I 64.000
Door het aanpassen van de te nemen KRW-maatregelen op basis van voortschrijdend inzicht en effectiviteit van eerder genomen maatregelen, het inzetten van niet geprognotiseerde subsidies zijn de kosten lager.
Voorbereiding en onderzoek I 65.000
Deze post bestaat (voor een deel) uit een bedrag (€ 70.000,-) om de formatie voor de rioleringszorg op 4 FTE te brengen, zoals vastgelegd in het GRP 2017-2021. Pas in december is de nieuwe medewerker in dienst getreden.
Diverse exploitatie projecten riolering I -36.000
De hier geboekte kosten hebben met name betrekking op niet begrote inhuurkosten.
Overige verschillen < € 25.000,- I -38.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie 55.000
Baten afval
Inzamelkosten KGA en kunststof I -78.000
Door haperende afzet wordt er minder kunststof gerecycled. De vergoeding is gebaseerd op het werkelijke aantal gerecyclede tonnages. Wanneer dit aantal daalt dalen ook de opbrengsten. Daarnaast zijn de sorteerkosten gestegen.
Gebruik milieustraat door beide gemeenten I 80.000
In dit bedrag is nog een eindafrekening van het gebruik van gemeente Heeze-Leende in 2017 opgenomen, dit is een baat van € 50.000,-. Daarnaast is het aantal betalende bezoekers met 15% gestegen ten opzichte van 2017, wat zorgt voor hogere opbrengsten.
Papier- glasinzameling I 40.000
Hogere opbrengsten door hogere marktprijzen van met name metalen.
Opbrengst afval I -71.000
Dit betreffen de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. Het verschil zit in de variabele opbrengsten, dus de tarieven die bewoners betalen voor het aanbieden per lediging (GFT/restafval/ondergronds). De oorzaak is de gratis inzameling van het GFT tijdens de herfst. Vanwege de toegenomen bekendheid hebben inwoners het ledigen van de GFT container in de aanloop naar de gratis periode uitgesteld. Hierdoor zijn er minder (betaalde) ledigingen GFT.
Overige verschillen < € 25.000,- I -4.000
Totaal baten afval -33.000
Lasten afval
Inzamelkosten KGA en kunststof I 46.000
Een gedeelte van de personeelskosten zijn nu verantwoord als overhead, deze kosten drukken nu op de stelposten. Per saldo budgettair neutraal.
Restafval I 34.000
Een gedeelte van de personeelskosten zijn nu verantwoord als overhead, deze kosten drukken nu op de stelposten. Per saldo budgettair neutraal.
Overige kosten afval I -35.000
Cure heeft in de jaarrekening 2018 een post buitengewone lasten van de joint-venture opgenomen van €44.000,-. Later is gebleken dat deze kosten nog niet van toepassing zijn en dit wordt in 2019 verrekend.
Gebruik milieustraat door beide gemeenten I 141.000
Een gedeelte van de personeelskosten zijn nu verantwoord als overhead, deze kosten drukken nu op de stelposten. Per saldo budgettair neutraal.
Papier- glasinzameling I 65.000
Een gedeelte van de personeelskosten zijn nu verantwoord als overhead, deze kosten drukken nu op de stelposten. Per saldo budgettair neutraal.
StelpostenKLvoorzieningen afvalverwijdering I -287.000
Een gedeelte van de personeelskosten zijn nu verantwoord als overhead, deze kosten drukken nu op de stelposten. Per saldo budgettair neutraal.
Salarissen Taakveld 7.3 Afval I 38.000
Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn minder uren aan dit taakveld toegerekend.
Overige verschillen < € 25.000,- I -14.000
Totaal lasten afval -12.000
Baten milieubeheer
Sanering verkeerslawaai. Er heeft een verrekening plaatsgevonden met een vooruit ontvangen subsidie. Dat geeft hier een voordeel. I 47.000
Overige verschillen < € 25.000,- I 5.000
Totaal baten milieubeheer 52.000
Lasten milieubeheer
Herverdeling kosten I&A over taakvelden I -7.000
Overige verschillen < € 25.000,- I -35.000
Totaal lasten milieubeheer -42.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -22.000
Omdat er minder is uitgegeven aan kosten hondenbeleid, was de geraamde onttrekking aan de reserve hondenbeleid niet nodig.
Voorzieningen I 247.000
Er is afgerond € 67.000,- minder in de voorziening riolering gestort dan vooraf begroot. Dat geeft hier een voordeel.
Kapitaallasten I -298.000
De gestegen kapitaallasten hebben voor afgerond € 284.000,- betrekking op riolering.
Overige verrekeningen kostenplaatsen 0
Overboeking balans 0
Afronding 0
Totaal -64.000

Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer

10. Bereikbaarheid en verkeer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 3.188.000
Realisatie 2018 3.613.000
Saldo excl. mutaties reserves -425.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -425.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten parkeerbelasting
Overige verschillen < € 25.000,- I -24.000
Totaal baten parkeerbelasting -24.000
Lasten parkeerbelasting
Overige verschillen < € 25.000,- I 2.000
Totaal lasten parkeerbelasting 2.000
Baten verkeer en vervoer
Verkeersmaatregelen tbv verkeersveiligheid I 39.000
De inkomsten van leges voor vergunningen t.b.v. werkzaamheden aan kabels en leidingen fluctueren jaarlijks. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van werkzaamheden van derden.
Overige verschillen < € 25.000,- I 11.000
Totaal baten verkeer en vervoer 50.000
Lasten verkeer en vervoer
Verkeersmaatregelen tbv verkeersveiligheid I -25.000
De kosten voor het maken van inritten worden gedekt uit de vergoedingen die aanvragers betalen. Afhankelijk van de situatie kunnen de kosten echter voor ons zijn. Deze bedragen fluctueren jaarlijks.
Straatreiniging I -59.000
Er is meer reiniging (zowel onkruidbestrijding als veegwerkzaamheden) uitgevoerd.
Beleidsontwikkeling en algemene verkeerszaken I -49.000
De kosten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid worden niet volledig gedekt door de ontvangen bijdrage van de provincie.
Straatreiniging naar taakveld 7.3 Afval I 31.000
Er zijn minder kosten van straatreiniging aan afval toegerekend.
Salarissen Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer I -157.000
Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn meer uren aan dit taakveld toegerekend.
Herverdeling kosten I&A over taakvelden I -16.000
Overige verschillen < € 25.000,- I -1.000
Totaal lasten verkeer en vervoer -276.000
Baten parkeren
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten verkeer en vervoer 0
Lasten parkeren
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten parkeren 0
Indirecte baten en lasten
Kapitaallasten I -175.000
De gestegen kapitaallasten zitten voor afgerond € 146.000,- op straten, wegen en pleinen.
Overige verrekeningen kostenplaatsen 0
Afrondingen I -2.000
Totaal -425.000

Programma 11. Bouwen en wonen

11. Bouwen en wonen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 726.000
Realisatie 2018 1.550.000
Saldo excl. mutaties reserves -824.000
Mutaties reserves (saldo) -380.000
Verklaring van het saldo -1.204.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten beheer overige gebouwen en gronden
Overige verschillen < € 25.000,- I 8.000
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden 8.000
Lasten beheer overige gebouwen en gronden
NIEGG-kosten I 150.000
Er zijn minder voorbereidingskosten gemaakt voor de nog niet in exploitatie genomen gronden. Ook zijn er minder te beoordelen initiatieven van derden op dit gebied geweest.
Herverdeling kosten I&A over taakvelden I -18.000
Overige verschillen < € 25.000,- I -14.000
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden 118.000
Baten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur 0
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Overige verschillen < € 25.000,- I 4.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.000
Baten ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening I -132.000
Er zijn minder bijdragen in plankosten ontvangen.
BP Tweka-terrein I 171.000
Voor de ontwikkeling van woningbouw op het Twekaterrein is een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten. In 2018 is de 2e nota in rekening gebracht (ca. € 146.500). Dit bedrag is uit hoofde van nota kostenverhaal, via de functie 980, in de betreffende fondsen gestort. Tevens zijn de kosten van de aanpassingen van de parkeervoorzieningen op de Nuenenseweg bij de ontwikkelaar in rekening gebracht (zie bij de lasten).
Overige verschillen < € 25.000,- I 19.000
Totaal baten ruimtelijke ordening 58.000
Lasten ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening I 49.000
Dit budget omvat twee onderdelen: advieskosten ruimtelijke ordening en kosten voor implementatie van de Omgevingswet. Het budget voor de advieskosten ruimtelijke ordening is overschreden, maar voor de implementatie van de Omgevingswet is slechts een heel beperkt gedeelte gebruikt. Dit heeft te maken met de werkzaamheden die voornamelijk in 2019 en 2020 plaats zullen vinden in plaats van 2018 zoals eerder ingeschat.
BP Tweka-terrein I -26.000
Voor de ontwikkeling van woningbouw op het Twekaterrein hebben aanpassingen van de parkeervoorzieningen op de Nuenenseweg plaatsgevonden. Deze kosten zijn uiteindelijk bij de ontwikkelaar in rekening gebracht (zie baten).
Sal T 8.1 Ruimtelijke ordening I -29.000
Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn meer uren aan dit taakveld toegerekend.
Herverdeling kosten I&A over taakvelden I -5.000
Overige verschillen < € 25.000,- I -1.000
Totaal lasten ruimtelijke ordening -12.000
Baten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Algemeen bouwgrondexploitatie
Correctie eerdere winstneming plan St.Cyr/vordering Wooninc. I -125.000
Verlies afgesloten grondexploitatie Brugstraat I -3.000
Tussentijdse winstnemingen 2018 I -947.000
Overige verschillen < € 25.000,-
Totaal baten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) -1.075.000
Lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) 0
Baten wonen en bouwen
Leges Omgevingsvergunningen I 76.000
Vanwege de aanhoudende groei in de bouwsector, en met name vanwege enkele relatief grote bouwprojecten in 2018, zijn de gerealiseerde legesopbrengsten hoger uitgevallen dan begroot.
Overige verschillen < € 25.000,- 0
Totaal baten wonen en bouwen 76.000
Lasten wonen en bouwen
Salarissen Taakveld 8.3 Wonen en bouwen I 43.000
Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn minder uren aan dit taakveld toegerekend.
Herverdeling kosten I&A over taakvelden I -44.000
Overige verschillen < € 25.000,- I 66.000
Totaal lasten wonen en bouwen 65.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -381.000
Betreft m.n. afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitatie (- € 295.000,-).
Voorzieningen 0
Kapitaallasten I -61.000
De afwijking zit afgerond voor 50% op NIEEG en voor 50% op de bouwgrondexploitaties.
Overige verrekeningen kostenplaatsen 0
Overboeking balans 0
Afronding I -4.000
Totaal -1.204.000

Programma 12. Financiën en belastingen

12. Financiën en belastingen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -45.316.000
Realisatie 2018 -50.200.000
Saldo excl. mutaties reserves 4.884.000
Mutaties reserves (saldo) -623.000
Verklaring van het saldo 4.261.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten resultaat van de rekening van baten en lasten
Overige verschillen < € 25.000,- I -16.000
Totaal baten resultaat van de rekening van baten en lasten -16.000
Lasten resultaat van de rekening van baten en lasten
Saldo baten en lasten na bestemming I 196.000
Hier is het resultaat van alle begrotingswijzigingen geboekt.
Totaal lasten resultaat van de rekening van baten en lasten 196.000
Baten overhead
Vervoermiddelen-Onderhoudverbruik materialen alg I -45.000
Er zijn meer kosten voor de diverse tractiemiddelen gemaakt. Ook is vaker via inhuur gebruik gemaakt van een vrachtwagen met chauffeur.
Overige verschillen < € 25.000,- I 69.000
Totaal baten overhead 24.000
Lasten overhead
Ruimte OW-Buitendienst I 158.000
Het voordeel zit m.n. op minder salariskosten.
Ondersteuning BVBestuurszaken en Veiligheid I -42.000
Het nadeel zit m.n. op meer salariskosten.