Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 8, 9, 15 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE);
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
 • Gemeenschappelijke Regeling Senzer te Helmond;
 • Gemeenschappelijke Regeling Cure Afvalbeheer te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam te Geldrop.

Vennootschappen en coöperaties:

 • Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
 • Besloten Vennootschap Breedband Regio Eindhoven.

Stichtingen en verenigingen:

 • Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot.

Overig:
Alhoewel naar de aard geen verbonden partij, wordt hier ook de samenwerking in het stedelijk gebied
Eindhoven (SGE) opgenomen. Reden is dat het belang dat aan deze samenwerking wordt gehecht,
groot is.

In deze paragraaf wordt elke verbonden partij uitgewerkt aan de hand van de volgende indeling:

 • Doel en openbaar belang van de verbonden partij;
 • Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij:
 • Uitgangspunten waarom en wanneer er gebruik wordt gemaakt van de verbonden partij;
 • Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij;
 • Risico’s: welke risico’s zijn er bij deelname;
 • Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico’s bij geen deelname;
 • Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er;
 • Bestuurlijke betrokkenheid: wie zijn er betrokken bij de samenwerking;
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging namens de gemeente;
 • Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatie terugkoppeling;
 • Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking;
 • Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:
DB: Dagelijks bestuur;
GR: Gemeenschappelijke regeling;
NV: Naamloze Vennootschap.

 

Gemeenschappelijke regelingen

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven
Doel en openbaar belang

Samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.  Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Er zijn maatschappelijke opgaven die niet begrensd worden door gemeentegrenzen, maar juist veel verder strekken. Het is goed om deze opgaven dan ook regionaal op te pakken. Op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied kunnen wij samen met andere gemeenten deze onderwerpen gezamenlijk oppakken, waarbij aansluiting wordt gezocht met de Nationale Brainport Agenda. Hierdoor worden (ontwikkelings)-mogelijkheden beter benut. Ook kan het leiden tot kostenbesparing.
Daarnaast zijn wij via de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in de stichting Brainport en de triple helix. Deze stichting bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. Via de Regio Envelop zijn financiële middelen beschikbaar om te investeren in nieuwe ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Nationale Brainport Agenda.

De gemeente brengt haar archief na verloop van tijd onder bij het RHCe, voor zover deze documenten niet vernietigd (moeten) worden.

Veranderingen en ontwikkelingen

Metropoolregio Eindhoven

In december 2018 zijn het Werkprogramma 2019 en het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019-2022 ter zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Bestuurlijke besluitvorming hierover vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart 2019. De (financiële ) vertaling van deze besluitvorming zal plaatsvinden in het Werkprogramma 2020 (najaar 2019)

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

2018 is het jaar geweest van heroriëntatie voor het RHCe. Focus op de wettelijke taken heeft geleid tot meer grip op de financiën en een betere afstemming met de deelnemende gemeenten. Voor wat betreft taken en positionering van de organisatie in de toekomst worden diverse scenario's uitgewerkt. 

Gulbergen

De voormalige stortplaats is officieel nog niet gesloten en de nazorg is nog niet overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant. Voornaamste reden hiervoor is dat er tussen de beheerders van de stortplaats en de provincie nog geen overeenstemming is over de voorwaarden van sluiten en over de overdracht (o.a. toe te passen rekenrente bij bepaling van het doelvermogen).  Bestuurlijk is overeengekomen te onderzoeken of mitigerende maatregelen perspectief bieden op verlaging van het doelvermogen en een quick scan uit te voeren naar de mogelijkheden en effecten van maatregelen als duurzaam stortbeheer, afvalmining, technologische maatregelen, verlenging leverduur afdichting en alternatief gebruik van de stortplaats (zoals voor zonnepanelen).

Risico's In juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Hierin is bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hier worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico's door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico's in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico's opnieuw beoordeeld.
Afbreukrisico van geen deelname Het risico is dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit als zij niet deelneemt aan de Metropoolregio. De Metropoolregio is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.
Alternatieven voor geen deelname Naast de Metropoolregio zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak een convenant gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven.
Bestuurlijke betrokkenheid Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofdstukken 4 e.v. van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door portefeuillehoudersoverleggen en andere overlegorganen. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen zijn geregeld in een onderliggend statuut. 
Bestuurlijke vertegenwoordiging

 Algemeen bestuur: lid: burgemeester, plv. lid: wethouder G.M.J. Jeucken.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad  Structureel jaarlijks driemaal (begroting, bestuursrapportage, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang

Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.    

 

Algemene bijdrage

SRE Stimuleringsfonds

Bijdrage Brainport Development

Streekarchief (RHCe)

Totaal

2018

142.774

145.812

99.020

138.528

526.134

In 2018 is € 19.542,- aan inwonersbijdrage terug ontvangen in verband met afstoten van taken.

Eigen vermogen

2017: 4.037.912 

2018: 4.280.060 (voorlopig)

Vreemd vermogen

 2017: 20.344.823 

2018: 17.412.699 (voorlopig)

Resultaat boekjaar

2017: 388.648 

2018: 1.005.000 (voorlopig)

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven
Doel en openbaar belang

Het Rijk wil dat we overal in ons land op dezelfde wijze en beter dan voorheen vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven zodat het aantal calamiteiten en milieudelicten afneemt.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving. Bovendien moet de samenwerking op termijn ook financieel interessant zijn.

Veranderingen en ontwikkelingen

ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO taken te gaan uitvoeren. De vereiste kwaliteitseisen in de toekomst zouden daartoe de noodzaak zijn. Een deel van de deelnemers ziet mogelijkheden in andere vormen van samenwerking om dit te bereiken.

Risico's

In het geval de omzet achterblijft bij de verwachtingen zijn alle deelnemers aan de GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk.
Omdat het gemeentelijk werkprogramma slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma betreft is de invloed daardoor slechts beperkt.

Afbreukrisico van geen deelname Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op ingericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Indien dit niet gebeurt is het financieel risico als gevolg daarvan voor de deelnemers van de GR.
Alternatieven voor geen deelname Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basis-takenpakket wettelijk verplicht. Voor wat betreft de uitvoering van verzoektaken zou ook de samenwerking in Dienst Dommelvallei soelaas kunnen bieden voor zover dit nodig mocht zijn.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk, plv. lid: wethouder H. v.d. Laar.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang

Jaarlijks wordt een werkprogramma vastgesteld dat voorzien is van een kostenbegroting. Aan de hand van de werkprogramma's van alle leden wordt de begroting opgesteld en de organisatie vorm gegeven. Naast de individuele werkprogramma's is er bovendien nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.

 

Landelijke basistaken

Verzoektaken

Collectieve taken

Eindafrekening werkprogramma  

Opdrachten buiten werkprogramma

Tariefcorrectie (indicatie) 

Totaal

2018

66.700

134.180

38.647

12.443

118.572

  -/-   8.850

361.692

In 2018 is de uitkering surplus algemene reserve 2018 van € 1.145 ontvangen. In 2018 is de tariefcorrectie over 2017 van € 19.085,-  ontvangen.

Eigen vermogen

2017:  1.576.541

2018:  1.514.541 (voorlopig)

Vreemd vermogen

2017: 5.054.918  

2018: 4.254.309 (voorlopig)

Resultaat boekjaar

2017: 0 

2018: 0 (voorlopig)

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Doel en openbaar belang

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

 • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
 • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
 • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
 • Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Op regionale schaal werken aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven. Professionele hulp verlenen als het nodig is. Waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgegaan naar de Veiligheidsregio. De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast.

Veranderingen en ontwikkelingen

Vanwege de ongekende hitte en extreme droogte in 2018 was het aantal branden in de zomermaanden bijna drie keer zo veel als in dezelfde periode in voorgaande jaren. Dit heeft veel gevraagd van met name de brandweer, maar ook van GHOR en bevolkingszorg.

In 2018 zijn twee bestuurlijke visies vastgesteld: de visie op crisisbeheersing en de visie doorontwikkeling GHOR

In 2018 is het ontwerp-Regionaal Risicoprofiel 2019 vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie van de gemeenteraden. Zij kunnen prioriteiten voor het op te stellen beleidsplan aandragen.

Er is intensief gewerkt aan de verdere samenwerking van de Gemeenschappelijke Meldkamers van Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord waardoor de samenvoeging tot de Meldkamer Oost-Brabant in de vernieuwde locatie in 's-Hertogenbosch in 2019 gerealiseerd kan worden.

In 2018 heeft de evaluatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg plaatsgevonden. De uitkomsten worden in 2019 aan het bestuur voorgelegd. Op basis van de evaluatie moet gekomen worden tot een nieuw brandweerzorgplan.

GGD en VRBZO werken samen op het gebied van shared services en in het bijzonder de huisvesting van ambulancezorg.

Daar waar het toegevoegde waarde heeft, wordt samengewerkt met Veiligheidsregio Brabant Noord. In 2018 is samengewerkt rondom de aanschaf van een voertuig: de Multidisciplinaire Commando Unit. Daarnaast is er nauwe samenwerking met betrekking tot de meldkamer, bedrijfsvoering, evenementenbeleid, planvorming en een enkele operationele functionaris.

VRBZO werkt daar waar het relevant is samen met de ODZOB, GGD en met MRE. Een actueel thema daarin is de invoering van de Omgevingswet. 

Risico's

VRBZO is geconfronteerd met kostenstijgingen en afnemende inkomsten die resulteren in een structureel financieel tekort € 2.000.000,- voor de periode 2019 – 2021.
Dit tekort is grotendeels veroorzaakt doordat de indexering voor loonkosten de afgelopen jaren lager is geweest dan de werkelijke loonkostenstijging. Het AB heeft besloten dat de autonome stijging van de loonkosten daarom aanvullend wordt gecompenseerd door gemeenten. Van de structureel geraamde hogere loonkosten van € 1.355.000,- compenseren gemeenten dan structureel € 1.000.000,- via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Afbreukrisico van geen deelname Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr).
Alternatieven voor geen deelname Geen alternatieven.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: burgemeester.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening) en halfjaarlijks (1e en 2e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.
Financieel belang

                                                                                 

Algemene bijdrage

2018

1.682.092

De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring van gedeputeerde staten gesloten geldleningen, volgens door het algemeen bestuur vast te stellen regels en naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente van het desbetreffende kalenderjaar en indien de geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan borgen toelaat.

Eigen vermogen

2017: 7.561.112

2018: 7.390.579 (voorlopig)

Vreemd vermogen

2017: 44.806.322

2018: 49.117.310 (voorlopig)

Resultaat boekjaar

2017: 951.982 

2018: 772.535 (voorlopig)

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond
Doel en openbaar belang

In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering op basis van bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.

Veranderingen en ontwikkelingen

Met de GGD zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van indexering van het beschikbaar te stellen budget. Tot voor enkele jaren werd daar de zogenaamde Helmondse methode toegepast die uitgaat van een index die opgebouwd is uit het gewogen gemiddelde van de loon en prijs index van de voorgaande vier jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van het door het CPB berekende indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen dat jaarlijks in maart bekend wordt gemaakt. Deze index wordt dan toegepast voor zowel de personele als overige exploitatielasten waarbij geen nacalculatie meer zal plaatsvinden.

Risico's

Jaarlijks wordt voor het bestuur, bij het aanbieden van de programmabegroting, een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld. Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2018 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca.
€ 2.000.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca.
€ 1.700.000,- voor het Programma Ambulancezorg.
Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als ‘eigenaar’ van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, toch al garant staan.
In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene
Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie. Eerder heeft het bestuur besloten
dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma’s Publieke Gezondheid en
Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. In de beleidsnotitie 4GR wordt voor beide programma’s een kaderstellende bandbreedte vastgesteld van minimaal € 600.000,- en maximaal € 1.200.000,-. Het wordt daarbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten.
Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen. Na bestemming van het verwachte resultaat 2017 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 310.000,- en de Algemene Reserve AZ ca. € 1.130.000,-. Naar aanleiding van de bespreking en voorstel inzake het verwachte tekort 2018 heeft het bestuur gemeenten verzocht de algemene reserve PG middels een eenmalige bijdrage aan te vullen tot het minimum van € 600.000,-. Dit verzoek is gehonoreerd.
Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema, waarop de GGD in het voorjaar van 2018 in verband met de her-certificering met een positieve uitslag ge-audit is.
In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico’s uitgebreid beschreven.
Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd:
- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Hierbij concreet te denken aan zaken zoals de ophanden zijnde invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen en het risico van overschrijding van de
Werkkostenregeling belastingheffing i.v.m. onze parkeervoorziening. Maar ook het toegenomen risico op naheffingen vanwege achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele andere foutieve toepassing wet- en regelgeving die achteraf wordt geconstateerd. Toegenomen regeldruk (denk bv ook aan de Wet Markt en Overheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, de Wet Meldplicht Datalekken en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en het toegenomen risico bij de WW, WGA en ZWflex maken dit risico pregnanter.
- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cyber-crime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
- O.a. vanwege de gestegen ABP-premie is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering nu pregnant.
- Verder blijft het risico van afname van taken en daaraan verbonden vergoeding actueel.

Afbreukrisico van geen deelname Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD.
Alternatieven voor geen deelname Het zoeken naar andere instanties die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg. Volledig afzien van geen deelname is geen reële optie i.v.m. de in de Wet Publieke Gezondheid opgenomen eis dat de gemeente een GGD in stand moet houden.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname aan het Algemeen Bestuur en commissies door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur en financiële commissie: lid: wethouder G.M.J. Jeucken.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang

De gemeentelijke uitgaven aan de GGD zijn gericht op de gehele bevolking van Geldrop-Mierlo. Diverse bevolkingsgroepen, met name de jeugd van 4 tot 19 jaar, krijgen de nadrukkelijke aandacht. De uitgaven vallen onder de productgroep Gezondheidszorg.

 

Gemeentelijke bijdrage per inwoner

inclusief 1e begrotingswijziging 

2018

 

661.529

In 2018 is de afrekening gemeentelijke bijdrage 2017 van € 3.467,- ontvangen. 

Eigen vermogen

2017: 2.554.890

2018: 2.830.000 (voorlopig) 

Vreemd vermogen

2017: 12.195.362 

2018: 12.663.000 (voorlopig) 

Resultaat boekjaar

2017: -128.882 

2018:  - 16.000 (voorlopig) 

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo 
Doel en openbaar belang

Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap.

Veranderingen en ontwikkelingen

De dienstverlening groeit mee met de wensen van de deelnemende gemeenten. De vraag naar lokaal maatwerk neemt toe. Hieraan wordt medewerking verleend binnen de mogelijkheden die er zijn.
Integrale advisering wordt als steeds belangrijker ervaren, waardoor beleidsadviseurs zich steeds meer ontwikkelen als 'integrale business partners'.
Het toekomstperspectief van de dienst is enigszins onzeker, omdat de gemeente Nuenen c.a. is betrokken in een provinciale herindelingsprocedure. De andere deelnemende gemeenten hebben besloten om zelfstandig te blijven. Daarom is de dienst actief op zoek naar verbreding van de dienst. Meer specifiek is de dienst gericht op het aantrekken van andere gemeenten in het stedelijke gebied rondom Eindhoven als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling of als afnemer van producten en diensten. Verbreding van de dienst moet nieuw toekomstperspectief bieden.

Risico's

Te hoge verwachtingen en te snel resultaat willen zien. Daarbij zal een balans gezocht moeten worden tussen enerzijds dienstverlening aan de individuele deelnemers en efficiency en kwaliteit van het totaal anderzijds.
De bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Nuenen, is door het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten om deze gemeente samen te voegen met Eindhoven, onder druk komen te staan. Mocht de fusie tussen deze twee gemeenten worden voortgezet, dan kan dat ook gevolgen hebben voor Dienst Dommelvallei.

Afbreukrisico van geen deelname Bij geen deelname kunnen geen voordelen van de samenwerking behaald worden.
Alternatieven voor geen deelname De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.
Bestuurlijke betrokkenheid Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat burgemeester en de wethouders G.M.J. Jeucken en H. v.d. Laar.
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat, incl. de voorzitter, uit een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat burgemeester en gemeentesecretaris N. Scheltens.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang

                                                                       

Gemeentelijke bijdrage       

2018

5.554.693

De gemeentelijke bijdrage is inclusief de teruggave van € 153.511 op basis van de jaarrekening 2018.     

Eigen vermogen

2017:  157.000

2018:  318.000 

Vreemd vermogen

2017:  4.363.000 

2018:  2.614.000

Resultaat boekjaar

2017:  291.858

2018:  532.844

GR Senzer te Helmond
Doel en openbaar belang

Senzer voert de Participatiewet uit voor de arbeidsmarktregio Helmond en Peelland. De gemeente Geldrop-Mierlo maakt deel uit van deze arbeidsmarktregio. Ook de dienstverlening aan de Wsw-ers die voorheen in dienst waren van de Atlantgroep valt hieronder.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Wij verwachten dat Senzer passende arrangementen levert voor de doelgroep van de Participatiewet. Hierbij is een budgettair neutrale uitvoering het uitgangspunt. De beschikbare Buigmiddelen en Participatie-middelen van de gemeente Geldrop-Mierlo worden zo veel mogelijk benut. Hierbij merken wij op dat 44% van de Participatie-middelen beschikbaar is voor lokale projecten.
Het verwacht resultaat is dat er uitstroom vanuit de bijstand wordt gerealiseerd en dat de Participatiewet rechtmatig en doelmatig wordt uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare budgetten.

Veranderingen en ontwikkelingen

Met ingang van 1-1-2016 is de gemeente Geldrop-Mierlo toegetreden tot de GR Werkbedrijf Atlant-De Peel. Dit Werkbedrijf is een fusie van De Atlantgroep en het Werkplein in Helmond.
De naam van de gemeenschappelijke regeling is per 1 oktober 2016 veranderd in Senzer.

Risico's

Wij zijn als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling volledig risicodrager voor eventuele tekorten van Senzer.
Om te voorkomen dat er verliezen ontstaan zullen wij onze participatiemiddelen en Buig-middelen zoveel mogelijk inzetten om Senzer goed te laten functioneren. Op deze manier willen wij een budgettair neutrale uitvoering van de Participatiewet realiseren. Door deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling kunnen wij tevens aanspraak maken op een gedeelte van de in het verleden opgebouwde reserves van De Atlantgroep.

Afbreukrisico van geen deelname N.v.t.
Alternatieven voor geen deelname N.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid Senzer is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo participeren.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Dagelijks Bestuur: wethouder G.M.J. Jeucken
Algemeen Bestuur: wethouder P.J. Looijmans.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Jaarlijks zullen het ondernemingsplan en de jaarcijfers aan de raad worden voorgelegd. Tevens worden maandelijks fact-sheets met actuele cijfers naar de raad gestuurd.
Financieel belang

 

Gemeentelijke bijdragen

2018

15.576.469

Eigen vermogen

2017: 19.809.000

2018: 24.448.000

Vreemd vermogen

2017: 23.665.000

2018: 16.565.000

Resultaat boekjaar

2017: 2.023.000 

2018: 4.488.000

GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven
Doel en openbaar belang

Het zo efficiënt mogelijk inzamelen en vermarkten van huishoudelijke afvalstoffen

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Optimale verhouding tussen geleverde dienstverlening en de tarieven die onze burgers betalen. Via zittingen in het bestuur optimaal invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening en transparantie van de kosten.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2009 is door twee van de drie gemeenteraden besloten tot een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die enkel nog zal bestaan uit gemeenten. De raad heeft in de vergadering van 17 december 2012 het college toestemming gegeven om een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure aan te gaan. Deze nieuwe regeling is per 01-01-2013 in werking getreden. Vanaf 01-01-2014 is de uitvoering via de oprichting van Cure B.V. overgegaan naar de Gemeenschappelijke regeling Cure. Cure is daarom 100% overheidsgedomineerd. Vanaf die datum is een aantal taken (waaronder het vermarkten van afvalstoffen) overgedragen van de gemeenten naar Cure. In 2016 is aan de raad een voorstel voorgelegd over deelname in een Joint Venture met DONG Energy uit Denemarken om de REnescience-techniek binnen Cure toe te passen. In 2018 zal duidelijk zijn of van deze nieuwe techniek binnen Cure gebruik gemaakt gaat worden.

Risico's

De visie op de samenwerking hoeft niet altijd bij alle drie de deelnemers hetzelfde te zijn. Financieel risico ligt bij de gemeenten (kostprijs constructie). Uitlezen van containerchips kan niet zomaar gedaan worden door derden. Hier hangt een kostenplaatje aan vast.

Afbreukrisico van geen deelname Wanneer we samenwerken met een andere afval inzamelaar kunnen we minder invloed uitoefenen op de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn we minder flexibel. Zelfstandige uittreding betekent dat de andere deelnemers schadeloos gesteld moeten worden.
Alternatieven voor geen deelname Overstappen op een andere Gemeenschappelijke Regeling of andere overheidsgedomineerde instelling die het volledige afvalbeheer verzorgt.
Bestuurlijke betrokkenheid In Cure participeren de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: wethouder R. van Otterdijk en wethouder G.M.J. Jeucken.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad De raad wordt geïnformeerd wanneer er veranderingen plaatsvinden in het takenpakket. De begroting van Cure wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd.
Financieel belang

 

De kosten

2018

2.287.617

Eigen vermogen

2017: 469.103

2018: 198.000 (voorlopig)

Vreemd vermogen

2017: 18.265.715

2018: 18.079.000 (voorlopig)

Resultaat boekjaar

2017: 469.103 

2018: 198.000 (voorlopig) 

Resultaat boekjaar Geldrop-Mierlo

2017: -/- 94.357 

2018:  17.000 (voorlopig)

GR PlusTeam te Geldrop
Doel en openbaar belang

Ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Doel is het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare burgers en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en jeugdigen van de gemeenten.

Veranderingen en ontwikkelingen

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) inwerking getreden. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en uitgebreidere verantwoordelijkheden met betrekking tot ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wmo.

Risico's

De totale Rijksbijdrage is een open eind financiering. De GR PlusTeam wordt daaruit betaald. Als er heel veel vragen komen, zal het PlusTeam overvraagd worden en zal er (tijdelijk) meer inzet ingekocht moeten worden bij andere aanbieders.

Afbreukrisico van geen deelname De kosten van zorg aan multi-probleem gezinnen zullen duurder zijn als deze opdracht bij derden wordt neergelegd.
Alternatieven voor geen deelname De inkoop zal dan bij andere aanbieders ingekocht moeten worden of vanuit detachering zal inzet georganiseerd moeten worden.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname van de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: voorzitter: wethouder G.M.J. Jeucken.
Algemeen bestuur: lid: wethouder P.J. Looijmans.
Dagelijks bestuur: voorzitter: wethouder G.M.J. Jeucken.
Dagelijks bestuur: lid: wethouder P.J. Looijmans.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Jaarlijks voor wat betreft begroting en rekening. Incidenteel op vraag van de gemeenteraad of het college.
Financieel belang

                                                                                

Gemeentelijke bijdrage               

2018

1.304.685

De gemeentelijke bijdrage is inclusief de teruggave van € 101.802 op basis van de jaarrekening 2018.     

Eigen vermogen

2017: 0

2018: 0 

Vreemd vermogen

2017: 144.000

2018: 298.000

Resultaat boekjaar

2017:   40.147

2018: 135.759

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag
Doel en openbaar belang

De BNG Bank is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Het betalingsverkeer van de BNG Bank richt zich specifiek op zakelijke klanten in de publieke sector. De BNG Bank biedt een volledig pallet aan zakelijke producten. Digitaal, efficiënt en veiligheid staan hierbij centraal.

Veranderingen en ontwikkelingen

Per eind 2018 heeft de BNG Bank duurzame obligaties uitgegeven. De opbrengst hiervan wordt duurzame projectfinanciering alsmede balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties, die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.

Risico's

De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Moody’s, en AA+ van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch. Door deze topratings kan de BNG Bank tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de bank hun klanten lage tarieven bieden. 

Afbreukrisico van geen deelname N.v.t.
Alternatieven voor geen deelname N.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de aandeelhouders. Dit zijn uitsluitend overheden.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Als aandeelhouder: wethouder H. van de Laar.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang

De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.
De gemeente Geldrop-Mierlo bezit 30.186 aandelen à nominaal € 2,50 (totaal € 75.465,-).
De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. Hierbij streeft de BNG niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen.

 

Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd

en heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar.

2018

 

76.371

Eigen vermogen

2017: 4.953.000.000

2018: 4.991.000.000

Vreemd vermogen

2017: 135.072.000.000

2018: 132.550.000.000

Resultaat boekjaar

2017: 393.000.000  

2018: 337.000.000

BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven
Doel en openbaar belang

Het verwerven, exploiteren, doen beheren en het beschikbaar stellen van een glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven voor bedrijven, organisaties en instellingen voor hun eigen gebruik of het beschikbaar stellen van capaciteit aan derden voor niet commerciële doeleinden.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De aanleg van een glasvezelinfrastructuur draagt bij aan de "verglazing" van Geldrop-Mierlo, waardoor communicatie en uitwisseling van gegevens via de digitale snelweg sneller en eenvoudiger wordt.

Veranderingen en ontwikkelingen

N.v.t.

Risico's

Het betreft een besloten vennootschap. De financiële positie is solide. Risico's zijn beperkt o.a. omdat de BV geen personeel in dienst heeft en onze gemeente voor nog geen half procent participeert in het maatschappelijk kapitaal. De werkzaamheden kunnen ook door commerciële, concurrerende partijen worden uitgevoerd, waardoor er altijd een risico blijft bestaan.

Afbreukrisico van geen deelname Gelet op de hoogte van de participatie is het afbreukrisico bij geen deelname gering.
Alternatieven voor geen deelname N.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid Via de algemene vergadering van aandeelhouders.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Wethouder G.M.J. Jeucken woont namens de gemeente Geldrop-Mierlo de algemene vergadering van aandeelhouders bij.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Jaarlijks bij de begroting en jaarrekening.
Financieel belang

 

Het dividend wordt incidenteel uitgekeerd

2018

0

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk.

Eigen vermogen

2017: 4.285.769

2018: 3.972.812 (concept)

Vreemd vermogen

2017: 1.126.520

2018: 1.272.609 (concept)

Resultaat boekjaar

2017: 75.508 

2018: -/- 312.957 (concept)

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond
Doel en openbaar belang

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.
Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat en de Persoonsgerichte Aanpak.
Daarnaast stimuleert en ondersteunt het zorg- en veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen.
In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen.
In 2016 is in het zorg- en veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering.
Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Risico's

Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.

Afbreukrisico van geen deelname Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.
Alternatieven voor geen deelname De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden weer – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang

 

Gemeentelijke bijdrage

2018

9.276

Vermogenspositie en resultaat boekjaar De beide centrumgemeenten (Eindhoven en Helmond) zijn verantwoordelijk voor de financiële jaarrekening, ieder voor hun subregio (regio Eindhoven en Peelregio). Geldrop-Mierlo valt onder de Peelregio.

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot
Doel en openbaar belang

Inkoopuitgaven maken een groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.

Veranderingen en ontwikkelingen

Voor de diensten van BIZOB is per 1 januari 2019 BTW verschuldigd. Deze komt voor rekening van de gemeente.

Risico's

Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.

Afbreukrisico van geen deelname De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.
Alternatieven voor geen deelname In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de gemeenten in Zuidoost-Brabant (behoudens Eindhoven, Helmond, Valkenswaard), Schijndel, Veghel en Uden en 3 samenwerkingsverbanden in Zuidoost-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Twee personen uit cluster 2 (Dommelvallei+) aangedragen door die organisaties gezamenlijk t.w. burgemeester P. Verhoeven van Heeze-Leende en wethouder A. van Holstein van Waalre.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang

 

Gebaseerd op aantal afgenomen dagen

4 dagen x 42 weken x € 580,- per dag

Aanvullende dagen inkoopplan 2018

Totaal

2018


97.440

6.322

103.762

Van de bijdrage 2018 wordt € 64.757.toegerekend aan diverse budgetten. 

In 2018 is de bestemming resultaat 2017 van € 4.724 ontvangen.

Eigen vermogen

2017: 666.145

2018: 786.116 (voorlopig)

Vreemd vermogen

2017: 575.176

2018: 633.621 (voorlopig)

Resultaat boekjaar

2017: 321.197 

2018: 382.095 (voorlopig)

Overig

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Doel en openbaar belang

Het versterken van een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners en het bevorderen van een bloeiende economie c.q. versterken van het vestigingsklimaat.
In de samenwerkingsagenda 2018-2025 zijn vier thema’s benoemd, waarop we door samenwerking het verschil kunnen maken. Het betreft de thema’s economie, wonen, evenementen en voorzieningen, ruimte.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De samenwerkingsagenda is vormgegeven vanuit een samenbindend concept met als doel te zorgen voor een hoge kwaliteit van leven voor onze inwoners en voor een bloeiende economie. De samenwerkingsagenda houdt nadrukkelijk verband met de Brainportstrategie. Er wordt nadrukkelijk ingezet op complementariteit en het voorkomen van dubbelingen met andere samenwerkingsverbanden.

Veranderingen en ontwikkelingen

Na een evaluatie in 2017 is besloten de samenwerking uit te breiden. De samenwerking op de thema's  economie en wonen is uitgebreid met samenwerking op het thema voorzieningen en evenementen en het thema ruimte.

Risico's

De samenwerking is niet in een juridische constructie gegoten. Hierdoor blijven de raden hun bevoegdheden onverkort behouden. Dat betekent dat de negen afzonderlijke raden steeds een gelijkluidend besluit moeten nemen. Het is ook niet mogelijk om een deel van de agenda te accorderen.

Afbreukrisico van geen deelname Niet deelnemen betekent dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit in het stedelijk gebied en niet profiteert van de afspraken die met andere partners zijn/worden gemaakt.
Alternatieven voor geen deelname Alternatief voor het niet participeren in het stedelijk gebied zou samenwerking met andere partners kunnen zijn. Subregio De Peel of de A-2 gemeenten zouden dan in beeld kunnen komen.
Bestuurlijke betrokkenheid In het Stedelijk Gebied Eindhoven, werken negen gemeenten samen. Er is geen zelfstandige bestuurlijke entiteit gecreëerd. Besluitvorming vindt in de negen gemeenteraden plaats. Voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het bestuurlijk platform en de diverse portefeuillehoudersoverleggen.
Bestuurlijke vertegenwoordiging De beslissingsbevoegdheid is bij de gemeentebesturen gebleven. In de voorbereidende organen heeft zitting: burgemeester B.H.M. Link (bestuurlijk platform). In het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en evenementen vertegenwoordigt wethouder R.J.M. van Otterdijk onze gemeente.
In de andere portefeuillehoudersoverleggen, Economie, Wonen, Ruimte, is wethouder G.M.J. Jeucken onze vertegenwoordiger.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad De gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuurlijk platform en de portefeuillehoudersoverleggen geven van tijd tot tijd in de gemeenteraad de stand van zaken aan.
Financieel belang

Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.

 

Secretariaat:

Rijk van Dommel en Aa

Urgentieregeling

Regionale adviescommissie detailhandel

Kosten ROW

Totaal

2018 

17.701

15.000

10.665

1.707

600

45.673

Eigen vermogen

2017: N.v.t. 

2018: N.v.t. 

Vreemd vermogen

2017: N.v.t.

2018: N.v.t. 

Resultaat boekjaar

2017: N.v.t. 

2018: N.v.t.