Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2018
Algemene reserve
10001 Algemene reserve 6.853 1.550 0 3.231 0 5.172
10002 Inkomensreserve 6.000 0 0 0 0 6.000
11001 Algemene reserve grondexploitaties 19.682 1.773 0 6.516 0 14.938
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 0 8.693 0 2.268 0 6.425
Totaal Algemene reserve 32.535 12.015 0 12.015 0 32.535
Bestemmingsreserves
20001 Reserve dorpsgezicht 't Broek 50 0 0 50 0 0
20002 Reserve uitwerking strategische visie 103 0 0 103 0 0
20004 Reserve personeel en organisatie 211 87 0 82 0 217
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 4.856 728 0 638 0 4.946
20006 Reserve Participatie 567 0 0 0 0 567
20008 Reserve transities 0 286 0 286 0 0
20009 Reserve verkoopopbrengst HNG 606 0 0 188 0 418
20010 Reserve geoormerkte gelden gemeentefonds 520 0 0 520 0 0
20011 Reserve investering speeltuin de Viking 27 13 0 0 0 40
20012 Reserve hondenbeleid 203 1 0 0 0 204
20016 Reserve recreatie en toerisme 531 190 0 0 0 721
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven 13 3 0 0 0 16
20020 Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop 16 0 0 16 0 0
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds 670 421 0 0 0 1.091
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 212 236 0 0 0 448
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 890 6.783 0 6.415 0 1.257
20040 Reserve I&A 360 0 0 208 0 152
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 186 108 0 0 0 293
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 29 0 0 0 0 29
Totaal Bestemmingsreserves 10.051 8.854 0 8.506 0 10.399
Dekkingsreserves
21000 Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal 1.200 0 0 0 0 1.200
21001 Dekkingsreserve nutsvoorz centrum Mierlo 188 1 0 115 0 74
21002 Dekkingsreserve prkrn Friso, Margriet 13 0 0 13 0 0
21003 Dekkingsreserve P-magriet thv P-friso 710 0 0 242 0 468
21004 Dekkingsrsv Dorpstr, deel Rabo, dorpstr Plus 234 375 0 1 0 608
21005 Dekkingsrsv voorber onderzoek en Kiosk 97 0 0 0 0 97
21006 Dekkingsrsv kosten tijdelijke huisvesting 0 23 0 7 0 15
21007 FBW Herinrichting Langstraat 0 316 0 13 0 304
21008 FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 0 454 0 0 0 454
21009 FBW Herinrichting Heggestraat 0 109 0 0 0 109
21010 FBW Rotonde centrum Geldrop 0 162 0 0 0 162
21011 FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 0 109 0 0 0 109
21012 FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 0 331 0 0 0 331
21013 FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 0 326 0 0 0 326
21014 FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 0 374 0 0 0 374
21015 FBW Parkeerverwijssysteem 0 23 0 0 0 23
21016 FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 0 283 0 0 0 283
21017 FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 0 98 0 0 0 98
21018 FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 0 281 0 0 0 281
21019 FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 0 284 0 12 0 272
21020 FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 0 37 0 2 0 35
21021 FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 0 402 0 17 0 385
21022 FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 0 248 0 10 0 237
21023 FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 0 119 0 5 0 114
21024 FBW Beleefpad Katoenpad 0 27 0 0 0 27
21025 FBW Kasteelseloop en Molenheide 0 34 0 0 0 34
21026 FBW Herinrichting Stationsomgeving 0 100 0 0 0 100
21027 FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 0 450 0 0 0 450
21028 FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 0 144 0 0 0 144
21029 FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 0 40 0 0 0 40
21030 FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 0 92 0 0 0 92
21031 FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg 0 221 0 0 0 221
21032 FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 0 304 0 0 0 304
21033 FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 0 100 0 0 0 100
21034 FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 0 55 0 0 0 55
21035 FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 0 50 0 0 0 50
21036 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 0 100 0 0 0 100
21037 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 0 75 0 0 0 75
21038 FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 0 20 0 0 0 20
21039 FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 0 525 0 0 0 525
21040 By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 0 108 0 0 0 108
Totaal Dekkingsreserves 2.442 6.795 0 437 0 8.800

Voorzieningen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2018
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders 2.588 164 0 0 137 2.615
50004 Asbest van het Dak 2 0 0 0 2 0
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's 2.590 164 0 0 139 2.615
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
60001 Onderhoud wegen 964 845 0 0 1.148 661
60002 Onderhoud gebouwen 1.445 1.082 0 0 1.044 1.484
60003 Onderhoud gebouwen onderwijs 155 0 155 0 0 0
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 2.564 1.928 155 0 2.193 2.144
Voorzieningen door derden beklemde middelen
50001 Projectfinanciering Zonnepanelen 4.497 0 0 0 143 4.354
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing 0 0 0 0 0 0
70002 Egalisatie rioleringen 4.537 202 0 0 0 4.739
70003 Breedtesport impuls middelen 44 45 0 0 25 64
70005 Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen 5 0 0 0 0 5
70006 Voorziening afgesloten complexen GB 76 13 29 0 5 55
70007 Voorziening voorschoolse educatie 0 119 0 0 0 119
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 9.159 379 29 0 173 9.337

Reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2018
Totaal reserves en voorzieningen 59.341 30.136 184 20.958 2.505 65.831

Toelichting op de reserves

Algemeen
In deze toelichting richten wij ons hoofdzakelijk op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2018. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld reserve Hondenbeleid). Dekkingsreserves staan ter dekking van de afschrijvingslasten van enkele grote projecten of investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Bedragen x €1.000
Algemene reserve Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
10001 Algemene reserve 6.853 1.550 3.231 5.172

Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Voor deze reserve is een minimum afgesproken van € 3,5 miljoen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Vrijval reserve bijdrage gemeentelijk monumenten (€ 16.000,-)
 • Vrijval geoormerkte gelden (€ 520.489,-)
 • Opheffen reserve strategische visie (€ 102.812,-)
 • Opheffen reserve dorpsgezicht Broek (€ 50.000,-)
 • Bijdrage stroppenpot sociaal domein (€ 575.018,-)
 • Resultaat dienstjaar 2017 (€ 285.737,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • corr nota reserves en voorzieningen (€ 22.633,-)
 • Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid (€ 72.500,-)
 • Vergunninghouders (€ 103.990,-)
 • Begrotingswijziging Cure 2018 (€ 580.000,-)
 • 1e tussentijdse rapportage 2018 (€ 2.452.263,-)

Inkomensreserve

Bedragen x €1.000
Inkomensreserve Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
10002 Inkomensreserve 6.000 0 0 6.000

Het doel van deze reserve is zorg dragen voor een vaste rentebaat voor de exploitatie. Door voor deze reserve een vast minimum te hanteren (€ 6.000.000,-) is in ieder geval sprake van een structureel dekkingsmiddel.

Algemene reserve grondexploitaties

Bedragen x €1.000
Algemene reserve grondexploitatie Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
11001 Algemene reserve grondexploitaties 19.682 1.773 6.516 14.938

Het doel van deze reserve:

 • Een buffer voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf;
 • Voeding van de voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf;
 • Het dekken van tekorten op nieuwe stadsvernieuwingsplannen;
 • Het financieren van strategische aankopen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Rentebijschrijving (€ 420.282,-)
 • Vrijval voorziening afgesloten complexen GB  (€ 12.136,-)
 • correctie voorziening afgesloten complexen GB jaarrekening 2020 (€ 8.970,-)
 • Vennootschapsbelasting (€ 659,-)
 • Bijdrage regionale verevening bedrijventerrein (€ 32.420,-)
 • Storting inzake afdracht fondsen 2015-2016 (€ 1.298.072,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Voorfinanciering fonds bovenwijkse voorzieningen (€ 6.415.285,-)
 • Kapitaallasten 2015-2017 ogv nota kostenverhaal (€ 51.699,-)
 • Dotatie verliesvoorziening GB Emopad (€ 44.372,-)
 • Dotatie verliesvoorziening GB Rielse Park (€ 4.227,-)

In 2015 heeft de gemeenteraad de nota Kostenverhaal en de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie vastgesteld. Hierin staan investeringen genoemd die betrekking hebben op bovenwijkse voorzieningen en gedeeltelijk gedekt kunnen worden uit de reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. In de 2e tussentijdse rapportage 2018 zijn de financiële gevolgen hiervan opgenomen. Volgens de regelgeving moeten de afschrijvingskosten ten laste worden gebracht van nieuw te vormen dekkingsreserves. De hoogte van de dekkingsreserves moet gelijk zijn aan de totale boekwaarde van de investeringen die hiervoor in aanmerking komen. In de resterende looptijd komen de jaarlijkse afschrijvingskosten dan ten laste van deze dekkingsreserves. Omdat het totale bedrag om deze dekkingsreserves “te voeden” nog niet in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen aanwezig is, financiert de Algemene Reserve Grondexploitaties dit bedrag (van € 6.415.285,-) voor. De reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen wordt gevoed door bijdragen van het grondbedrijf en van derden. Deze bijdragen worden vanaf komend jaar doorgesluisd naar de Algemene Reserve Grondexploitatie totdat de voorfinanciering volledig is afgelost.

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Bedragen x €1.000
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf 0 8.693 2.268 6.425

Deze reserve is ingesteld naar aanleiding van de jaarrekening 2017. 

De toevoeging betreft het resultaat dienstjaar voor € 8.692.513,-.

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • onttrekkingen inzake afdracht fondsen 2015-2016 (€ 1.298.072,-)
 • onttrekkingen inzake afdracht fondsen 2017 (€ 969.864,-)

Reserve dorpsgezicht 't Broek

Bedragen x €1.000
Reserve dorpsgezicht 't Broek Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20001 Reserve dorpsgezicht 't Broek 50 0 50 0

Het doel van deze reserve is de instandhouding en versterking van de cultuurhistorische waarden in het Beschermd Dorpsgezicht 't Broek in Mierlo. Het maximum van deze reserve is vastgesteld op € 50.000,-. Vanaf 2018 is de betreffende verordening ingetrokken en wordt deze reserve opgeheven. Het resterende saldo van € 50.000,- is vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve uitwerking strategische visie

Bedragen x €1.000
Reserve uitwerking strategische visie Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20002 Reserve uitwerking strategische visie 103 0 103 0

Het doel van de reserve is het bekostigen van maatregelen afkomstig uit strategische visies of toekomstvisies. Vanaf 2018 wordt deze reserve opgeheven. Het resterende saldo van € 103.000,- is vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve personeel en organisatie

Bedragen x €1.000
Reserve Personeel en organisatie Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20004 Reserve personeel en organisatie 211 87 82 217

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Bijdrager teambuilding 2016 en 2017 ( € 11.159,-)
 • Een eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag (€ 5.562,-) [2018];
 • Aanvulling reserve P&O tot € 200.000,- (€ 70.588,-)

De onttrekking betreft de kapitaallasten van het project 'Zaakgericht werken'.

Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP) 4.856 728 638 4.946

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

De toevoegingen hebben betrekking op:

 • Extra dotatie in de reserve overeenkomstig de begroting 2018 (€ 653.093,-
 • IHP gecombineerde nieuwbouw Dommeldal (€ 75.000,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:

 • Rente Integraal Huisvestingsplan (€ 392.466,-)
 • De kapitaallasten van investeringen in basisschool/gymlokaal Ganzebloem overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan (€ 245.534,-);

Reserve participatie

Bedragen x €1.000
Reserve Participatie Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20006 Reserve Participatie 567 0 0 567

Het doel van de reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Vanaf 2018 is de naam van deze reserve gewijzigd in "Reserve Participatie" en wordt er een minimum van € 500.000,- en een maximum van € 1.000.000,- gehanteerd (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Er zijn geen mutaties in 2018 geweest.

Reserve transities

Bedragen x €1.000
Reserve transities Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20008 Reserve transities 0 286 286 0

Vanuit het resultaat dienstjaar 2017 is € 285.737,- gestort in deze reserve. In 2018 is vervolgens € 285.737,- onttrokken ter dekking van het tekort Sociaal Domein 2018. In 2018 is deze reserve samengevoegd met de reserve WWB-inkomensdeel (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve verkoopopbrengst HNG

Bedragen x €1.000
Reserve verkoopopbrengst HNG Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20009 Reserve verkoopopbrengst HNG 606 0 188 418

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Het doel van deze reserve is om dit bedrag jaarlijks vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel.

Het bedrag van € 605.936,- bestaat uit € 435.458,73 aandeel Geldrop en € 170.497,32 aandeel Mierlo en komt 25 jaar lang (van 1996 t/m 2020) ten gunste van de exploitatie.

In 2018 heeft er een afwaardering plaatsgevonden van het saldo aandeel Geldrop en Mierlo van € 187.681,- zodat het saldo aansluit met de opgave van de BNG van totaal € 418.000,-.

Reserve geoormerkte gelden gemeentefonds

Bedragen x €1.000
Reserve geoormerkte gelden gemeentefonds Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20010 Reserve geoormerkte gelden gemeentefonds 520 0 520 0

Via het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen wij de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze gelden zijn vrij besteedbaar. Dat neemt niet weg dat wij wel worden geacht om met dit geld bepaalde zaken te realiseren. De raad kan er dus voor kiezen om bepaalde gelden te oormerken. Deze reserve is destijds ingesteld, omdat het in de praktijk voorkomt dat wij in enig jaar geld ontvangen dat wij willen oormerken, maar waarbij het niet mogelijk is om deze gelden nog hetzelfde jaar voor het beoogde doel in te zetten.

Het beginsaldo van de reserve is € 520.489,-. Het gaat om de volgende geoormerkte gelden:

 • Invoeringskosten WABO 2008 en 2009 (€ 130.893,-);
 • Gelden combinatiefuncties 2011 (€ 65.888,-);
 • Gelden combinatiefuncties 2012 (€ 12.760,-);
 • AWBZ 2012 (€ 92.784,-);
 • Jeugdzorg 2012 (€ 24.279,-);
 • AWBZ 2013 (€ 68.850,-);
 • Transitiekosten RUD 2012 (€ 39.500,-);
 • Armoedebestrijding 2013 (€ 31.000,-);
 • Invoeringsgelden transities 2014 (€ 54.535,-).

De onttrekking betreft de vrijval van deze reserve van € 520.489,- ten gunste van de algemene reserve (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve investering speeltuin de Viking

Bedragen x €1.000
Reserve investering speeltuin de Viking Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20011 Reserve investering speeltuin de Viking 27 13 0 40

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting in te dienen investeringsplan. 

In 2018 is € 23.000,- beschikbaar gesteld voor investeringen op de speeltuin en hiervoor is € 10.273,- aan kosten gemaakt. De restantraming van € 12.728,- is conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve.

Reserve hondenbeleid

Bedragen x €1.000
Reserve hondenbeleid Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20012 Reserve hondenbeleid 203 1 0 204
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid. 
 
De toevoeging betreft een voordeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2018 van € 594,-. 
 
In 2018 geldt dat er een verlaging c.q. verhoging hondenbelasting door de raad is geaccordeerd in de eerstvolgende begroting, wanneer er in twee opeenvolgende jaren overschotten c.q. tekorten zijn op realisatiebasis. Dit houdt in dat de hondenbelasting in 2019 wordt verlaagd. 

Reserve gemeentelijke huisvesting

Bedragen x €1.000
Reserve gemeentelijke huisvesting Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20014 Reserve gemeentelijke huisvesting 0 0 0 0

Het doel van deze reserve is het bekostigen van oplossingen voor gemeentelijke huisvestingsproblemen, zoals de verbouwing van het gemeentehuis.

Deze reserve is omgezet in een dekkingsreserve ter dekking van de kapitaallasten voor het krediet Gemeentelijke huisvesting.

Reserve recreatie en toerisme

Bedragen x €1.000
Reserve recreatie en toerisme Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20016 Reserve recreatie en toerisme 531 190 0 721

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie recreatie en toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

De toevoeging betreft een voordeel van € 189.884,- op de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2018.

Vanaf 2018 is het thema Verweven professioneel verankerd binnen een stichting villagemarketing. Een groot gedeelte van de reserve R&T is als budget door de gemeenteraad aan de stichting toegewezen, waarbij de stichting haar plannen jaarlijks aan de gemeenteraad dient voor te leggen. Het bedrag dat binnen de meerjarenbegroting is waarschijnlijk onvoldoende om al de beoogde plannen te verwezenlijken maar voorlopig kan de stichting hiermee uit de voeten. De stichting heeft zich ingezet op projecten binnen Verweven zoals De Textielroute, het Katoenpad en meer. De stichting gaat zich ook richten op gastvrijheid, uitstraling hele gemeente, inrichting centra, promoten van Geldrop-Mierlo, evenementen en meer.

Buiten de projecten van Stichting Villagemarketing wordt de reserve ook aangewend voor projecten die worden aangejaagd door de regisseur R&T. Het gaat hier om projecten die bijzonder zijn en waardoor Geldrop-Mierlo recreatief en toeristisch naar een hoger niveau kan stijgen, denk bijvoorbeeld aan het Voetbalmuseum van Jos Lensen maar ook de toevoeging van extra knooppunten aan het wandel- en fietsnetwerk, de subsidie van het Weverijmuseum en meer. Voor al dit soort projecten, vaak aangedragen door ondernemers uit Geldrop-Mierlo is budget nodig en de Reserve recreatie en toerisme dient daarmee haar eigen sector.

Vanaf 2018 geldt dat er een verlaging c.q. verhoging toeristenbelasting aan de raad wordt voorgelegd in de eerstvolgende begroting, wanneer er in twee opeenvolgende jaren overschotten c.q. tekorten zijn op realisatiebasis (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

Bedragen x €1.000
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven 13 3 0 16

In de reserve Centrummanagement wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop

Bedragen x €1.000
Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20020 Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop 16 0 16 0

Het doel van deze reserve is het bekostigen van voorzieningen die door eigenaren van gemeentelijke monumenten moeten worden getroffen voor het onderhoud van een monument. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

In 2018 is deze reserve opgeheven. Het resterende saldo van € 16.000,- is vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Op het moment dat er een aanvraag wordt gehonoreerd wordt dekking gezocht in de lopende exploitatie (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Reserve leefbaarheidsfonds

Bedragen x €1.000
Reserve leefbaarheidsfonds Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds 670 421 0 1.091

Het doel van deze reserve is het behandelen van sociale doelstellingen, ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.

In het Regionaal Woningbouwprogramma 2012-2022 is bepaald dat Geldrop-Mierlo een woningbouwopgave heeft van 1.504 woningen. Dit aantal wordt jaarlijks bijgesteld. Op regionaal niveau is afgesproken dat 27% van dit aantal in de sociale sector gerealiseerd moet worden tot en met 2019. In de recent vastgestelde Woonvisie Geldrop-Mierlo is aangegeven dat het gewenste beeld van de gemeente Geldrop-Mierlo anders is dan dat uit het Regionaal Woningprogramma. De gemeente kent nu al een hoger percentage woningen in de sociale sector dan afgesproken en zal zich daarom op dit moment met name richten op nieuwbouw in de vrije sector voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten lager zal zijn dan de genoemde 27%.

Projecten die als gevolg van een lager aandeel sociale woningbouw winstgevend zijn, dragen af aan het fonds verevening sociale woningbouw. Projecten die door een hoger aandeel sociale woningbouw verliesgevend zijn, kunnen een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van actuele marktprijzen en uitgangspunten voor kavels en inhoud van woningen. Op basis van actuele omstandigheden en uitgangspunten, zal het college periodiek bepalen of de berekende afdracht per m2 nog actueel is.

Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is. Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de winstgevender projecten.

 

De toevoegingen betreffen:

 • stortingen vanuit grondverkopen 2017 van € 380.160,-
 • stortingen van derden 2018 € 40.561,-

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen 212 236 0 448

Het doel van deze reserve is het bevorderen van maatschappelijke doeleinden, landschapsversterking, parkeervoorzieningen, recreatieve ontwikkelingen, kunst, duurzaamheid, overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties en zorg, sport en bewegen. 

 

Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota kostenverhaal vastgesteld. In de categorie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling is toen het fonds Investeringen Ruimtelijke ontwikkelingen ingesteld. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten, waarin deze afdrachten zijn (of worden) opgenomen ondertekend of in voorbereiding.

 

De doeleinden voor dit fonds die zijn vastgelegd in de nota kostenverhaal zijn:

 • Maatschappelijke doeleinden;
 • Landschapsversterking;
 • Parkeervoorzieningen;
 • Recreatieve ontwikkelingen;
 • Kunstfonds;
 • Duurzaamheid;
 • Overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties;
 • Zorg, sport en bewegen.

De toevoegingen betreffen:

 • stortingen vanuit grondverkopen 2016  van € 43.334,-
 • stortingen vanuit grondverkopen 2017 van € 190.080,-
 • stortingen van derden 2018 € 2.537,-

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw

Bedragen x €1.000
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen 890 6.783 6.415 1.257

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt.

 

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt. De omschrijving hiervan is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

 

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor de oude reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve Grondexploitaties plaatsvinden.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Voorfinanciering FBW € 6.415.285,-
 • Stortingen vanuit grondverkopen 2017 van € 261.250,- 
 • Stortingen van derden 2018 € 106.438,-

 

De onttrekkingen betreffen:

 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Herinrichting Langstraat € 316.292,- 
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind € 453.919,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Herinrichting Heggestraat € 109.350,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Rotonde centrum Geldrop € 161.960,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Parkeerterrein Weverijmuseum € 108.500,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Herinrichting parkeerterrein Markt € 330.500,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Herinrichting parkeerterrein De Meent € 325.500,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Parkeerterrein Achter de Kerk € 373.500,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Parkeerverwijssysteem € 23.400,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg € 283.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg € 97.500,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg € 281.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) € 283.919,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) € 36.633,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Bogardeind / Gijzenrooiseweg € 402.300,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Aanpass openb Ruimte brede school Coevering € 247.687,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Busbaan Gijzenrooiseweg € 118.525,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Beleefpad Katoenpad € 27.468,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Kasteelseloop en Molenheide € 34.216,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Herinrichting Stationsomgeving € 100.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA € 449.525,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens € 144.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor € 40.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen € 91.500,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg € 221.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII € 303.500,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III  € 100.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide € 55.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein € 50.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind € 100.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn € 75.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk € 20.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg € 525.000,-
 • Stortingen in dekkingsreserve FBW  By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. € 107.500,-
 • Eindafrekening centrum Mierlo € 18.099,-

Reserve I&A

Bedragen x €1.000
Reserve I&A Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20040 Reserve I&A 360 0 208 152

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A) in Dienst Dommelvallei. Deze reserve komt voort uit de overige besluiten jaarrekening 2015, niet zijnde resultaatbestemming.

De onttrekkingen betreffen:

 • IBP € 109.306,-
 • Project Betere Dienstverlening € 98.765,-

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden 186 108 0 293

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incourante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking komen. Het fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

De toevoegingen betreffen:

 • Grondverkopen 2017 € 95.040,-
 • Stortingen van derden 2018 € 12.689,-

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Bedragen x €1.000
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen 29 0 0 29

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van bedrijfsomgevingen. Indien bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstructureerd of herontwikkeld, kan dit resulteren in een verliesgevende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kan sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. De nieuwe bedrijventerreinen bieden daarbij ruimte voor de vestiging van bedrijven die nu gelegen zijn op bestaande bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo. Het fonds is opgericht, omdat revitaliseringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

Er hebben in 2018 geen toevoegingen of onttrekkingen plaatsgevonden.

Dekkingsreserve bouw nieuwe raadzaal

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve bouw nieuwe raadzaal Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21000 Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal 1.200 0 0 1.200

Dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve gemeentelijke huisvesting ter dekking van de kapitaallasten van het krediet bouw vergaderaccommodaties.

Dekkingsreserve nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve nutsvoorzieningen centrum Mierlo Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21001 Dekkingsreserve nutsvoorz centrum Mierlo 188 1 115 74

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

 

Zowel de toevoeging van € 755,- als de onttrekking van € 114.676,- betreft de eindafrekening van het project Centrum Mierlo.

Dekkingsreserve parkeren Friso, Margriet deel Friso

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve parkeren Friso, Margriet deel Friso Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21002 Dekkingsreserve prkrn Friso, Margriet 13 0 13 0

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor parkeren Frisostaat-Margrietstraat.

 

De onttrekking betreffen de kapitaallasten 2018.

Dekkingsreserve P-Margriet thv P-Friso huisnr 40-60 WA

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve P-Margriet thv P-Friso huisnr 40-60 WA Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21003 Dekkingsreserve P-magriet thv P-friso 710 0 242 468

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat.

 

De onttrekking van € 241.925,- betreft de eindafrekening van het project Centrum Mierlo.

Dekkingsreserve dorpstraat, deel RABO, dorpstraat thv Plus

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve dorpstraat, deel RABO, dorpstraat thv Plus Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21004 Dekkingsrsv Dorpstr, deel Rabo, dorpstr Plus 234 375 1 608

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in Dorpsstraat deel Rabo - ter hoogte van de Plus.

 

Zowel de toevoeging van € 374.692,- als de onttrekking van € 747,- betreft de eindafrekening van het project Centrum Mierlo.

Dekkingsreserve voorber. onderzoek en realisatie kiosk

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve voorber. onderzoek en realisatie kiosk Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21005 Dekkingsrsv voorber onderzoek en Kiosk 97 0 0 97

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in onderzoek en realisatie kiosk.

Dekkingsreserve kosten tijdelijke huisvesting

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve kosten tijdelijke huisvesting Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21006 Dekkingsrsv kosten tijdelijke huisvesting 0 23 7 15

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de algemene reserve ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in de tijdelijke huisvesting.

 

De toevoeging van € 22.633,- betreft de storting vanuit de algemene reserve.

De onttrekking van € 7.347,- betreft de kapitaallasten van 2018.

FBW herinrichting Langstraat

Bedragen x €1.000
FBW herinrichting Langstraat Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21007 FBW Herinrichting Langstraat 0 316 13 304

In 2015 heeft de gemeenteraad de nota Kostenverhaal en de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie vastgesteld. Hierin staan investeringen genoemd die betrekking hebben op bovenwijkse voorzieningen en gedeeltelijk gedekt kunnen worden uit de reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. In de 2e tussentijdse rapportage 2018 zijn de financiële gevolgen hiervan opgenomen. Volgens de regelgeving moeten de afschrijvingskosten ten laste worden gebracht van nieuw te vormen dekkingsreserves. De hoogte van de dekkingsreserves moet gelijk zijn aan de totale boekwaarde van de investeringen die hiervoor in aanmerking komen. In de resterende looptijd komen de jaarlijkse afschrijvingskosten dan ten laste van deze dekkingsreserves. Omdat het totale bedrag om deze dekkingsreserves “te voeden” nog niet in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen aanwezig is, financiert de Algemene Reserve Grondexploitaties dit bedrag (van € 6.415.285,-) voor. De reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen wordt gevoed door bijdragen van derden. Deze bijdragen worden vanaf komend jaar doorgesluisd naar de Algemene Reserve Grondexploitatie totdat de voorfinanciering volledig is afgelost.

FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind

Bedragen x €1.000
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21008 FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 0 454 0 454

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Heggestraat

Bedragen x €1.000
FBW Heggestraat Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21009 FBW Herinrichting Heggestraat 0 109 0 109

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW rotonde centrum Geldrop

Bedragen x €1.000
FBW rotonde centrum Geldrop Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21010 FBW Rotonde centrum Geldrop 0 162 0 162

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Parkeerterrein weverijmuseum

Bedragen x €1.000
FBW Parkeerterrein weverijmuseum Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21011 FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 0 109 0 109

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW herinrichting parkeerterrein Markt

Bedragen x €1.000
FBW herinrichting parkeerterrein Markt Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21012 FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 0 331 0 331

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW herinrichting parkeerterrein de Meent

Bedragen x €1.000
FBW herinrichting parkeerterrein de Meent Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21013 FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 0 326 0 326

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW parkeerterrein achter de kerk

Bedragen x €1.000
FBW parkeerterrein achter de kerk Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21014 FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 0 374 0 374

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW parkeerverwijssysteem

Bedragen x €1.000
FBW parkeerverwijssysteem Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21015 FBW Parkeerverwijssysteem 0 23 0 23

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

 

FBW kruispunt Molenstraat/Johan Peijnenburgweg

Bedragen x €1.000
FBW kruispunt Molenstraat/Johan Peijnenburgweg Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21016 FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg 0 283 0 283

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg

Bedragen x €1.000
FBW vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21017 FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 0 98 0 98

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg

Bedragen x €1.000
FBW kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21018 FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 0 281 0 281

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW herinrichting Bogardeind (ijssalon/Beukelaar)

Bedragen x €1.000
FBW herinrichting Bogardeind (ijssalon/Beukelaar) Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21019 FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 0 284 12 272

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW kruispunt Bogardeind ( extra rechtdoorstrook)

Bedragen x €1.000
FBW kruispunt Bogardeind ( extra rechtdoorstrook) Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21020 FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 0 37 2 35

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg

Bedragen x €1.000
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21021 FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 0 402 17 385

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW aanp. openbare ruimte brede school Coevering

Bedragen x €1.000
FBW aanp. openbare ruimte brede school Coevering Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21022 FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 0 248 10 237

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW busbaan Gijzenrooiseweg

Bedragen x €1.000
FBW busbaan Gijzenrooiseweg Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21023 FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 0 119 5 114

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW beleefpad katoenpad

Bedragen x €1.000
FBW beleefpad katoenpad Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21024 FBW Beleefpad Katoenpad 0 27 0 27

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Kasteelseloop en Molenheide

Bedragen x €1.000
FBW Kasteelseloop en Molenheide Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21025 FBW Kasteelseloop en Molenheide 0 34 0 34

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW herinrichting stationsomgeving

Bedragen x €1.000
FBW herinrichting stationsomgeving Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21026 FBW Herinrichting Stationsomgeving 0 100 0 100

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA

Bedragen x €1.000
FBW recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21027 FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 0 450 0 450

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens

Bedragen x €1.000
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21028 FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 0 144 0 144

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor

Bedragen x €1.000
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21029 FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 0 40 0 40

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen

Bedragen x €1.000
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21030 FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 0 92 0 92

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg

Bedragen x €1.000
FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21031 FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg 0 221 0 221

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII

Bedragen x €1.000
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21032 FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 0 304 0 304

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

 

FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

Bedragen x €1.000
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21033 FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 0 100 0 100

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide

Bedragen x €1.000
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21034 FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 0 55 0 55

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein

Bedragen x €1.000
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21035 FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 0 50 0 50

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind

Bedragen x €1.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21036 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 0 100 0 100

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn

Bedragen x €1.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21037 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 0 75 0 75

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk

Bedragen x €1.000
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21038 FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 0 20 0 20

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg

Bedragen x €1.000
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21039 FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 0 525 0 525

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk.

Bedragen x €1.000
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
21040 By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 0 108 0 108

Zie toelichting bij FBW Herinrichting Langstraat.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

 

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenvoorzieningen wethouders

Bedragen x €1.000
Pensioenvoorzieningen wethouders Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders 2.588 164 137 2.615

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van pensioenen en wachtgelden aan (ex)wethouders. Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 1,577%. Vorig jaar bedroeg deze 1,648%. De daling van de rekenrente leidt tot een toename van de berekende voorziening. Er is afgerond € 137.000,- uit de voorziening onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen en er is € 164.000 toegevoegd om de voorziening op peil te brengen. In deze toevoeging zit ook 1 waardeoverdracht.

Asbest van het Dak

Bedragen x €1.000
Asbest van het Dak Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
50004 Asbest van het Dak 2 0 2 0

Deze voorziening is in 2013 ingesteld ter financiering van de subsidieverordening “Asbest van het dak”. Deze verordening heeft als doelstelling om met een subsidie eigenaren te stimuleren asbesthoudende daken te doen verwijderen. De voorziening c.q. subsidieplafond van deze verordening is gemaximeerd op € 30.000,-. De subsidieverordening vervalt zodra het beschikbare budget is besteed.

De onttrekking heeft betrekking op verstrekte subsidies in het kader van de stimuleringsregeling (€ 2.346,-). De voorziening is nu leeg en kan worden opgeheven.

Onderhoud wegen

Bedragen x €1.000
Onderhoud wegen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
60001 Onderhoud wegen 964 845 1.148 661

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) op basis van beleidsplannen, vastgesteld door de raad.


Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoegingen bestaan uit de storting in de voorziening Onderhoud wegen (€ 820.073,-), onderhoud civiele kunstwerken (€ 25.250,-).

De onttrekkingen betreffen de kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2018 (€ 1.148.482,-).

Onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000
Onderhoud gebouwen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
60002 Onderhoud gebouwen 1.445 1.082 1.044 1.484

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het nieuwe onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening. De toevoegingen van € 1.082.231,-  zijn conform begroting, de onttrekkingen van € 1.044.035,- zijn de werkelijke onderhoudskosten gebouwen in 2018.

Onderhoud gebouwen onderwijs

Bedragen x €1.000
Onderhoud gebouwen onderwijs Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
60003 Onderhoud gebouwen onderwijs 155 0 155 0

Het doel van deze voorziening was het bekostigen van het groot onderhoud aan gymnastiekgebouwen in het basisonderwijs op basis van een onderhoudsplan. Er ligt een beleidsplan aan ten grondslag. 
In 2018 is deze voorziening opgeheven. Het saldo uit deze voorziening van € 155.0274,- is overgeheveld naar de voorziening Groot onderhoud gebouwen. In het onderhoudsplan gebouwen worden de meerjarenbedragen voor het onderhoud van de gymzalen opgenomen (uit: RB2017.007080A Nota Reserves en voorzieningen 2017 d.d. 18-12-2017).

Wonen

Bedragen x €1.000
Wonen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
50001 Projectfinanciering Zonnepanelen 4.497 0 143 4.354

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies).  Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting. Daar binnen zijn de volgende specifieke projecten aangewezen:

 • Project “Samen Werkt’ (tot en met 2020)
 • Aandachtsontwikkellocaties (tot en met 2017)
 • Startersleningen (structureel)
 • Duurzaamheidsleningen (structureel)
 • Normalisatie woonwagenlocatie Rielseheideweg (voor een totaalbedrag van € 40.000,-)

 

De aanwendingen bestaan uit:

 • Kapitaallasten startersleningen € 42.311,-
 • Kapitaallasten duurzaamheidsleningen € 9.624,-
 • Beheervergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen € 15.940,-
 • Samen Werkt! € 71.865,-
 • Normalisatie woonwagenlocatie Rielseheideweg (€ 3.432,-);

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bedragen x €1.000
Egalisatie afvalstoffenheffing Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing 0 0 0 0

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen.
Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet meteen gevolgen voor de tarieven.
Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van
afvalinzameling en -verwerking. 

In 2018 was de voorziening leeg dus kon deze niet gebruikt worden. 

Egalisatie rioleringen

Bedragen x €1.000
Egalisatie rioleringen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
70002 Egalisatie rioleringen 4.537 202 0 4.739

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het in 2018 toegevoegde bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Breedtesport impuls middelen

Bedragen x €1.000
Breedtesport impuls middelen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
70003 Breedtesport impuls middelen 44 45 25 64

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. De voorziening is in het verleden gevoed uit de algemene middelen. Ook is hiervoor een rijkssubsidie ontvangen die aan de reserve is toegevoegd.

 

De aanwendingen betreffen:

 • Trainingen Braakhuizen United  € 9.580,-
 • Aanschaf diverse breedtesportzaken t.l.v. voorziening € 15.462,-

 

Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen

Bedragen x €1.000
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
70005 Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen 5 0 0 5

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen.

Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in deze voorziening gestort en op een later moment aangewend voor herplant. 

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x €1.000
Voorziening afgesloten complexen GB Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
70006 Voorziening afgesloten complexen GB 76 13 34 55

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. De voorziening betreft eind 2018 de afgesloten exploitaties: Barrier, Brugstraat en Torenweg.

Voorziening voorschoolse educatie

Bedragen x €1.000
Voorziening voorschoolse educatie Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
70007 Voorziening voorschoolse educatie 0 119 0 119

Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie. Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo (St. PSW) is per 1 maart 2018 ontbonden, hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze middelen worden in 2019 vrijgegeven voor de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.