Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

1. Inzetten op het handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en regelingen.

2. Doorzetten actieve informatiebeleid in samenwerking met private initiatieven.

3. Streven in onze werkwijze om zoveel mogelijk burgers te helpen naar betaalde arbeid binnen de beschikbare budgetten.

4. Stimuleren van activiteiten (voor werkzoekenden) binnen het sociale domein en relatie leggen met re-integratiebeleid.

5. Startersbeurs jongeren voortzetten en jongeren zonder startkwalificatie hulp bieden met vervolgopleiding.

6. Werken aan duurzame armoedebestrijding.

 

Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:
7. De raad zal zich hard maken voor het blijvend en vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo door het uitvoeren van vastgesteld beleid. Daarnaast gaat ze de uitdaging aan mogelijkheden te onderzoeken naar experimenten voor het anders vormgeven van het sociale gezicht.

8. Uitstroom uit WWB heeft hoge prioriteit. Zoveel mogelijk mensen met een uitkering worden begeleid naar (nieuw) werk.

9. Geldrop-Mierlo neemt haar rol in de opvang van vluchtelingen, statushouders en/of asielzoekers. Een sociale opgave, die ook extra kosten met zich mee kan brengen. Het gemeentebestuur borgt een goede en tijdige communicatie met en betrokkenheid van burgers bij mogelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Participatiewet kadernota N.v.t. N.v.t.
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) N.v.t. N.v.t.
Armoedebeleid N.v.t. N.v.t.
Minimabeleid N.v.t. N.v.t.
Schuldhulpverlening N.v.t. N.v.t.
Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen, uitgangspunten duurzame armoedebestrijding" N.v.t.  16-apr-12 N.v.t.
Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid 2017-2018 10 juli 2017 N.v.t.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer
Voor de uitvoering van de Participatiewet neemt Geldrop-Mierlo deel aan de GR Senzer, die zich vanaf 2017 ook extra inspant voor de groep vergunninghouders.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.  Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
6.3 Inkomensregelingen 13.227 13.393 15.322 -1.929
6.4 Begeleide participatie 1.396 1.396 1.673 -276
6.5 Arbeidsparticipatie 1.497 1.830 737 1.093
Totaal Lasten 16.121 16.619 17.731 -1.112
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 292 104 188
6.3 Inkomensregelingen 9.780 9.780 11.171 -1.391
6.4 Begeleide participatie 0 0 32 -32
Totaal Baten 9.780 10.073 11.307 -1.234