Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving Aard % lening-bedrag Oor- spron- kelijk Bedrag Restant 1-1-2018 Restant 31-12-2018 Aflossingen 2018 Jaar van besluitvorming Einde looptijd (**)
Directe garantstellingen
Vaste geldlening U/G Zorgstichting Geldrop 100% 908 30 0 30 1998 2018
Vaste geldlening U/G Stichting basisbibliotheek Dommeldal 100% 631 505 473 32 2013 2033
Vaste geldlening U/G Woningbouw-vereniging Compaen 100% 408 31 0 31 2003 2018
Vaste geldlening U/G St. Golf Riel estate 100% 235 144 133 11 2006 / 2012 2036 / 2022
Vaste geldlening U/G St. Kasteel Geldrop 100% 1.000 807 782 25 2006 2036
Totaal directe garantstellingen 3.181 1.517 1.388 129
Indirecte garantstellingen
Vaste geldlening U/G Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl 50% 52.302 36.559 24.146 12.414 1996 - 2010 2018 - 2036
Vaste geldlening U/G Woningbouw-vereniging Compaen 50% 30.145 23.221 22.327 894 2004 - 2011 2034 - 2041
Vaste geldlening U/G Stichting Wooninc. 50% 21.000 21.000 21.000 0 2016 2046 - 2055
Totaal indirecte garantstellingen 103.447 80.781 67.473 13.308
Totaal 106.629 82.298 68.861 13.437

(*) De kolom "Jaar van besluitvorming" is gebaseerd op het jaar waarop de eerste storting heeft plaatsgevonden.
(**) Het einde van de looptijd in bovenstaande tabel varieert bij een aantal garantstellingen. Dit komt omdat er bij deze garantstellingen sprake is van een samenstelling van (meerdere) geldleningen. In de tabel zijn deze gecomprimeerd weergegeven.

De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen. De inkoopplannen en het contractbeheersysteem zijn als bron gebruikt.

Omschrijving Verbonden t/m Bedrag op jaarbasis
Onderhoud groen 2018 1.134.000
Klein onderhoud wegen 2018 131.000
Kolken reinigen 2020 65.000
Reinigen vrijverval riolering 2018 31.000
Openbare verlichting 2018 zie toelichting
Leerlingenvervoer 2018 600.000
Levering gas / elektriciteit (*) 2019 546.000
Concessieovereenkomst Het Goed 2020 65.000
Zwerfafval Nedvang 2022 46.000
Lediging parkeerautomaten (Securcash) Onbepaalde tijd 32.000
Uitvoering werk en inkomen Onbepaalde tijd 10.000.000
Wmo (**)  Open einde financiering -
Jeugdhulp (**) Open einde financiering -
Metropoolregio Eindhoven (MRE) (GR) Onbepaalde tijd Zie: § Verbonden partijen
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (GR) Onbepaalde tijd Zie: § Verbonden partijen
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) (GR) Onbepaalde tijd Zie: § Verbonden partijen
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) (GR) Onbepaalde tijd Zie: § Verbonden partijen
Dienst Dommelvallei (DD) (GR) Onbepaalde tijd Zie: § Verbonden partijen
Senzer (GR) Onbepaalde tijd Zie: § Verbonden partijen
Cure afvalbeheer (GR) Onbepaalde tijd Zie: § Verbonden partijen
Plus Team (GR) Onbepaalde tijd Zie: § Verbonden partijen
(*) Bedrag is gebaseerd op bestedingen in 2016.
(**) = niet mogelijk om een bedrag te noemen, dit is afhankelijk van het gebruik

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijv. (spaar)verlofaanspraken. Met ingang van 2017 is het individueel keuzebudget ingevoerd en is er geen sprake meer van overlopende rechten op vakantiegeld.

Hypothecaire leningen personeel

Per 31-12-2018 restant nog op te nemen € 125.561,-.

Riolering

Voor het onderhoud van de straat- en trottoirkolken is een meerjarenonderhoudsovereenkomst gesloten met de firma Adriaans uit Mierlo. De opdrachtwaarde bedraagt € 130.778,-. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Vervolgens kan de gemeente de overeenkomst twee maal eenzijdig voor een periode van 1 jaar verlengen.

Voor het reinigen en inspecteren van de riolering is een meerjarenonderhoudsovereenkomst gesloten met de firma Adriaans uit Mierlo. De opdrachtwaarde bedraagt € 61.475,24. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Vervolgens kan de gemeente de overeenkomst twee maal eenzijdig voor een periode van 1 jaar verlengen.

Openbare verplichting

Voor het onderhoud van de openbare verlichting in Geldrop en Mierlo is een meerjarenonderhoudsovereenkomst gesloten met de firma Heijmans uit Eindhoven. De totale (fictieve) opdrachtwaarde bedraagt € 242.181,-. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar (van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018).