Programma 12. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken?

1. Inzetten voor de doelstelling om een gezond en gedegen financieel beleid te voeren waarin totale belastingdruk voor burger wordt beperkt.

2. Streven naar een begroting die de komende jaren blijvend dekkend is.

3. Focussen op de balans tussen bezuinigingen enerzijds, het op niveau blijven houden van alle raadsprogramma’s en een blijvend dekkende begroting anderzijds.

4. De samenwerking met Dienst Dommelvallei verder harmoniseren en verbeterstappen ondernemen om dynamischer te begroten.

5. Een goed op orde zijnde financieel huishouden.

 

Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:
6. Nieuw beleid wordt geformuleerd bij de kadernota. In de daaropvolgende begroting is dit beleid verwerkt.

7. De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

8. De basis voor gemeentelijke tarieven is transparant.

9. De bijdragen aan verbonden partijen moeten controleerbaar zijn.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Raadsinformatiebrief Bestuurlijk proces planning- en controlcyclus 2018 2018 12 maart 2018 N.v.t.
3e tussentijdse rapportage (accountantsversie jaarrekening) 2017 N.v.t. N.v.t.
1e tussentijdse rapportage 2018 28 mei 2018 N.v.t.
Jaarrekening 2017 2 juli 2018 N.v.t.
Uitgangspuntennotitie 2019-2022 2 juli 2018 N.v.t.
2e tussentijdse rapportage 2018 5 november 2018 N.v.t.
Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 12 november 2018 N.v.t.
Nota Reserves en voorzieningen 2018 e.v. 18 december 2017 2022
Financiële verordening 2017 e.v. 18 december 2017 2022
Belastingverordeningen 2018 18 december 2017 N.v.t.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 6 619 701 -82
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 391 196 544 -348
0.4 Overhead 9.579 9.741 9.477 264
0.5 Treasury 865 733 338 395
0.61 OZB woningen 182 182 192 -10
0.62 OZB niet-woningen 26 26 30 -4
0.64 Belastingen overig 364 364 379 -15
0.8 Overige baten en lasten 136 254 4 250
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 350 350 -1 351
Totaal Lasten 11.898 12.465 11.665 800
Baten
0.10 Mutaties reserves 758 4.579 4.038 541
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 16 3.099 -3.083
0.4 Overhead 155 229 252 -23
0.5 Treasury 2.334 1.982 2.777 -795
0.61 OZB woningen 3.382 3.382 3.461 -79
0.62 OZB niet-woningen 1.574 1.574 1.555 18
0.64 Belastingen overig 329 329 328 1
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 48.785 49.650 49.715 -64
0.8 Overige baten en lasten 0 0 -22 22
Totaal Baten 57.316 61.740 65.202 -3.462