Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

1. Uitbouwen bestaande vrijwillige ondersteuning en ontwikkelen nieuwe initiatieven in het kader van Buurtwerk 2.0.

2. Herzien van subsidiebeleid.

3. Laagdrempelig houden van CMD.

4. Inzet op preventiebeleid door preventieaanbod te geven aan burgers.

5. Woonservice gemeente in samenwerking met senioren vormgeven met gemeente als aanjager (uitnodigend beleid).

6. Werken met bijpassende infrastructuur door middel van:

  • Flexibel omgaan met woningaanpassingen en mogelijkheden;
  • Op- uitbouw van digitale infrastructuur;
  • Overkoepelende aanpak infrastructuur initiëren;
  • Woningaanpassing.

7. Stimulatie verenigingsleven vastleggen in beleid.

8. Uitbreiden vrijwilligers beleid via:

  • Stimuleringsprogramma vrijwilligers ontwikkelen;
  • Aanbieden begeleiding vrijwilligers;
  • Hanteren primaire vrijwilligersverzekering.

9. Speciale aandacht voor sport door voortzetten buurtsportcoaches.

10. Realiseren sportservicepunt.

11. Voeren actief beleid kunst en cultuur.

12. Verzelfstandiging SCC Hofdael.

13. Evaluatie sportbeleid.

 

Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:
14. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen worden ondersteund. Concepten zoals bewegen op afstand, beweegtuinen voor ouderen worden voortgezet. De breedtesport wordt in het kader van JOGG uitgebouwd.

15. Uitgangspunt voor het zwembadbeleid is kwalitatief goede zwemvoorziening voor de inwoners van Geldrop-Mierlo.

16. De raad gaat in gesprek met externe deskundigen en lokale partijen waarna het college een toekomstgericht cultuurplan opstelt.

17. De raad stelt in 2016 een bibliotheeknotitie vast.

18. In 2016 zal het subsidiebeleid herijkt worden.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2016 N.v.t. 18 december 2017 N.v.t.
Verordening Jeugdhulp N.v.t. 18 december 2017 N.v.t.
Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) N.v.t. N.v.t.
Nota “Persoonlijk & Dichtbij” visie op meedoen in de samenleving N.v.t. 4 juni 2012 N.v.t.
Verordening maatschappelijke participatie 2013 gemeente Geldrop-Mierlo N.v.t. 17 december 2012 N.v.t.
Nota “Voor Elkaar; Visie op meedoen in de samenleving II” N.v.t. 17 december 2012 N.v.t.
Accommodatiebeleid N.v.t. 30 juni 2008 N.v.t.
Accommodatiebeleid particuliere eigendom N.v.t. 30 november 2009 N.v.t.
Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 N.v.t. 19 december 2016 N.v.t.
Cultuurbeleidsplan 2018-2021 “De kracht van cultuur – Leren, beleven en samen doen” N.v.t. 8 maart 2018 2022

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

GGD
De GGD biedt beleidsadvisering en is een uitvoeringspartner op het gebied van preventie (punt 4).

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 13 -13
5.1 Sportbeleid en activering 510 517 488 29
5.2 Sportaccommodaties 1.862 1.868 2.013 -146
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.597 1.418 1.647 -229
5.4 Musea 94 106 113 -7
5.5 Cultureel erfgoed 278 275 274 1
5.6 Media 794 794 802 -8
6.2 Wijkteams 522 522 549 -27
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 938 773 815 -42
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.873 6.902 8.004 -1.101
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 183 183 148 35
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 17 17 18 -1
Totaal Lasten 14.667 13.374 14.884 -1.510
Baten
5.2 Sportaccommodaties 569 569 524 45
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 415 178 177 0
5.5 Cultureel erfgoed 17 17 21 -5
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 810 560 482 78
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1 1 3 -1
Totaal Baten 1.812 1.325 1.207 118