Programma 4. Bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester D. Schmalschläger

Wat wilden we bereiken?

1. Hanteren van een ruime en open blik in (bestuurlijke) samenwerking maar wel met oog op zelfstandigheid van onze gemeente.

 

Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:
2. Uitgangspunt is een zelfstandig Geldrop-Mierlo, dat samenwerkt waar dit zinvol is.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Regionale agenda SRE N.v.t. N.v.t.
Rekenkamercommissie: Verbonden partijen, inzicht en sturen met financiën N.v.t. 28 september 2015 N.v.t.
Samenwerking in de Dommelvallei N.v.t. 1 november 2012 N.v.t.
Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 N.v.t. 24 juni 2013 N.v.t.
Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo N.v.t. 31 augustus 2015 N.v.t.
Rapport Evaluatie Metropoolregio Eindhoven (juni 2017) N.v.t. 25 september 2017
Rapport Evaluatie Samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven (16 mei 2017) najaar 2017

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en te verstevigen. De samenwerking spitst zich na de evaluatie en de doorstart toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. 

Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

Wat heeft het gekost?

Dit programma bevat geen cijfers.

Bedragen x €1.000
Omschrijving 0 0 0 0