Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Hiermee wordt er een toelichting gegeven over het in 2018 gerealiseerde beleid.

In de programmaverantwoording worden de toelichtingen per programma weergegeven. De opbouw sluit aan bij de meerjarenprogrammabegroting 2018-2021.

Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we er voor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

Bij de vraag "Wat wilden we bereiken?" is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de meerjarenprogrammabegroting 2018-2021. De doelen zijn gebaseerd op het raadsprogramma "Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder" (2014-2018). Indien van toepassing zijn deze doelen aangevuld met punten uit het raadsprogramma "Samen voor Geldrop-Mierlo" (2016-2018). Dit programma is door de raad vastgesteld op 31 maart 2016 en was van het minderheidscollege van de drie overgebleven coalitiepartijen. 

In ieder programma staat bij "Wat heeft het gekost?" een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo:

  • Het “saldo 2018” lasten staat met een “-” bedrag indien de lasten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de lasten lager zijn dan begroot.
  • Het “saldo 2018” baten staat met een “-” bedrag indien de baten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de baten lager zijn dan begroot.
  • Het “saldo 2018” baten/lasten per programma staat met een “-” bedrag indien er sprake is van een voordeel ten opzichte van de begroting en met een “+” bedrag indien er sprake is van een nadeel ten opzichte van de begroting.

De afwijkingen ≥ € 25.000,- tussen begroting na wijziging en werkelijkheid worden toegelicht in het Analyse overzicht van baten en lasten.