Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester D. Schmalschläger

Wat wilden we bereiken?

1. De sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgevingen bevorderen via het buurtwerk 2.0 (tevens rekening houdend met de grens tussen de bezuinigingen en de kwaliteit van de leefomgeving).

2. Werkwijze nastreven waarin gebiedsgericht werken van de BOA’s wordt gestimuleerd en waar de medewerkers die zich bezighouden met handhaving en veiligheid worden gerekend tot de flexibele schil.

3. Werkwijze voortzetten waarin handhaving integraal wordt opgepakt en aansluit op andere programma’s.

4. Het stimuleren van scherper beleid waarin onze bevoegdheden maximaal worden ingezet en bestuursrechtelijke maatregelen worden getroffen op veiligheids- en handhavingsgebied.

5. Opstellen Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid en uitwerken in uitvoeringsprogramma's

6. Opstellen nieuw handhavingsbeleidsplan en uitwerken in uitvoeringsprogramma’s.

7. Instellen van een informatieknooppunt en vervolgens gebruik hiervan stimuleren bij buurtregisseurs en medewerkers van de flexibele schil om de handhavings- en veiligheidsinzet te ondersteunen met objectieve gegevens.

8. Adequate brandweerzorg en professionele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 2015-2018 31 augustus 2015 Medio 2018
Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2017-2018 V.k.a. Medio 2018
Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit 2016-2018 N.v.t. 2019
Handhavingsbeleidsplan ‘Samen gericht handhaven’ 2017-2021 18 december 2017 2021
Uitvoeringsprogramma handhaving 2018 Begin 2018
Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019 2015-2019 N.v.t. 2019

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om onder de regie van het Zorg- en Veiligheidshuis ernstige zorgproblematiek, overlast en criminaliteit te bestrijden om zo de veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.

Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-Brabant (RIEC) en het Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT)
Het RIEC en het BOT ondersteunen gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
De VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van de veiligheidsregio;
  • Het - samen met GGD - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.986 1.921 2.031 -109
Totaal Lasten 1.986 1.921 2.031 -109
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 133 83 84 0
Totaal Baten 133 83 84 0