Overzicht van investeringen en projecten

Krediet Omschrijving krediet Jaar krediet- votering Lasten Baten Saldo Begroting Realisatie tot en met 2017 Realisatie 2018 Verschil begroting en realisatie Verplichting hard Verplichting zacht Verplichting totaal Restant - = negatief + = positief Toelichting
701056 Servicewagen incl. kraan 1 2017 Lasten 68.286 0 68.286 0 0 0 0 0 De servicewagen is in 2018 vervangen. Afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018.
701057 Servicewagen incl. kraan 2 2018 Lasten 70.000 0 0 70.000 72.830 -2.830 70.000 0 De servicewagen is besteld en in 2019 geleverd.
701058 Servicewagen incl. kraan 3 2018 Lasten 70.000 0 0 70.000 72.830 -2.830 70.000 0 De servicewagen is besteld en in 2019 geleverd.
701072 Tractor Fendt 2017 Lasten 78.177 0 78.177 0 0 0 0 0 De tractor is in 2018 vervangen. Afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018.
701073 Tractor 2 2018 Lasten 77.850 0 0 77.850 85.909 -8.059 77.850 0 De tractor is besteld en is begin 2019 geleverd.
721002 Rijbaan Santheuvel 2018 Lasten 1.383.000 0 598.751 784.249 170.020 614.229 784.249 0 De werkzaamheden Santheuvel Oost zijn in 2018 uitgevoerd met uitzondering van de laatste laag asfalt en de groenbeplanting. De raad heeft het besluit genomen om een rotonde en een kruising te maken. Deze plannen worden nu verder uitgewerkt.
Baten -168.015 0 -168.015 0 0 0 0 0
Saldo 1.214.985 0 430.736 784.249 614.229 784.249 0
721003 Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg 2018 Lasten 51.000 0 0 51.000 0 51.000 51.000 0 De uitvoering vindt plaats na de realisatie van de woningbouw op het oude Tweka terrein in 2019/2020.
721004 Slachthuisstraat inclusief riolering 2017 Lasten 311.303 0 45.779 265.524 12.019 253.505 265.524 0 De voorbereidingen zijn gestart, de inspraakprocedure is inmiddels doorlopen en het project wordt in 2019 uitgevoerd. Binnen dit project wordt ook de riolering (grp) vervangen.
721020 Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat 2018 Lasten 100.000 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 De voorbereiding vindt plaats in 2018/2019 en de uitvoering vindt plaats in 2019/2020.
721017 Busstrook zuid. Rijbaan Laan der vier Heemskinderen 2019 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 Dit project wordt in 2019 uitgevoerd. In 2018 is de voorbereiding gestart en is de subsidie ontvangen.
Baten -36.513 0 -36.513 0 0 0 0 0
Saldo -36.513 0 -36.513 0 0 0 0 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW -18.257 0 -18.257 0 0 0 0 0
721022 Reconstructie Ganseboom 2018 Lasten 50.000 0 0 50.000 0 50.000 50.000 0 De voorbereiding vindt plaats in 2019 en de uitvoering in 2019-2020.
721051 Inkorten stationstunnel fase 1 2015 Lasten 0 0 10.625 -10.625 0 0 0 -10.625 Na veelvuldig en intensief overleg met de NS is de gemeente eind november 2016 gestart met het inkorten van de tunnel onder het NS-station in Geldrop. In december zijn deze werkzaamheden afgerond. Inmiddels is ook de tunnelrand netjes afgewerkt en op het dak van de ingekorte tunnel een hek geplaatst. De eindafrekening met de aannemer heeft in 2017 plaats gevonden, net als de verrekening met Wooninc. Het project kan worden afgesloten.
Baten 0 0 -459.339 459.339 0 0 0 459.339
Saldo 0 0 -448.714 448.714 0 0 0 448.714
721055 Inkorten stationstunnel fase 2 2018 Lasten 100.000 0 4.803 95.197 0 95.197 95.197 0 In 2018 is dit project gestart.
721065 Aanleg aansluiting Geldropseweg-Termeerstraat 2012 Lasten 190.000 45.224 5.094 139.682 0 0 0 139.682 De aansluiting wordt niet gerealiseerd. Tegen de plannen waren bezwaren ingediend die door de rechter gegrond zijn verklaard. Het project wordt gesloten
7210073/-83 Openbare verlichting, jaarschijf 2018 2018 Lasten 200.000 0 197.310 2.690 0 0 0 2.690 De vervangingen van masten en armaturen is volgens planning verlopen. Het restant krediet van € 2.690,- wordt opgenomen bij vervangen openbare verlichting 2019
721080 Herinrichting St. Jozefplein 2014 Lasten 1.029.500 173.424 603 855.473 0 855.473 855.473 0 Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St. Jozefplein. Hierbij wachten we de herontwikkeling van de kerk af. De verwachte oplevering is 2018.
721081 Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa 2015, 2016, 2017 en 2018 Lasten 1.299.100 179.867 1.189.184 -69.951 0 0 0 -69.951 Het project is gestart in 2015 en is fysiek opgeleverd eind 2018. Het project behelst de aanleg van een recreatieve fietsverbinding inclusief brug over het kanaal, die het gebied ten zuiden van het kanaal verbindt met het gebied ten noorden van het kanaal. Dit betekent een verbinding van de natuur- en recreatiegebieden die zich ten noorden en ten zuiden van het kanaal bevinden. De aanleg van ontbrekende schakels is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De vrz. is van belang voor de gemeente: zowel economisch (door het aantrekken van meer recreanten) als op het gebied van gebruik voor woon-werkverkeer voor inwoners. Financieel is het project nog niet afgerond. Zo moet er onder meer nog een factuur worden gecorrigeerd en zal er nog sprake zijn van een verrekening. De overschrijding is onder meer te wijten aan de sterk gestegen kosten ten opzichte van het moment waarop de kosten werden ingeschat. Ook is het aantal interne uren zeer aanzienlijk wegens de uiteindelijke complexiteit van het project.
Baten -590.000 -89.933 -380.066 -120.001 -120.000 0 -120.001 0
Saldo 709.100 89.934 809.118 -189.952 -120.000 0 -120.001 -69.951
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW 449.525 0 449.525 0 0 0 0 0
721084 Pluvierstraat 2015 Lasten 140.762 4.688 12.228 123.846 0 123.846 123.846 0 De inspraakprocedure is afgerond, de uitvoering vindt plaats in 2019.
721094 Herinrichting stationsomgeving 2017 Lasten 975.000 41.349 74.254 859.397 0 859.397 859.397 0 De inspraakprocedure is afgerond in januari 2019. Uitvoering vindt plaats in 2019.
Baten -425.000 -340.000 0 -85.000 0 -85.000 -85.000 0
Saldo 550.000 -298.651 74.254 774.397 0 774.397 774.397 0
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW 100.000 0 -112.198 0 0 212.198 212.198 0
721097 Vervangen VRI Sluisstraat - Peijenburgweg 2018 Lasten 195.000 0 0 195.000 0 195.000 195.000 0 In 2018 is er begonnen met de voorbereidingen voor de vervanging van deze VRI, inclusief de aanpassing van dit kruispunt. De voorbereiding loopt door in 2019, uitvoering zal uitlopen naar 2019/2020.
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW 97.500 0 0 97.500 0 97.500 97.500 0
721098 Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat) 2016 Lasten 243.000 0 0 243.000 0 243.000 243.000 0 In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekenhuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2019-2021 zal plaatsvinden.
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW 109.350 0 0 109.350 0 -109.350 -109.350 218.700
724000 Waterkwaliteit Donjon Gracht 2017 Lasten 25.000 11.864 2.568 10.568 0 10.568 10.568 0 In 2018 is er (regulier) onderhoud gepleegd. Resterend krediet wordt gebruikt voor toekomstig onderhoud (aankoop waterplanten, onderhoud eilanden, pomp).
731041 Onderzoek en realisatie podium 2014 Lasten 105.781 9.064 0 96.717 0 96.717 96.717 0 Met betrekking tot het podium in Mierlo is overeenstemming bereikt met het merendeel van de Mierlo’se verenigingen. Ook zijn we het eens geworden over de jaarlijkse benodigde exploitatiekosten waarmee het gewenste gebruik verzekerd lijkt. Zodra de definitieve besluitvorming is afgerond, het proces daartoe is inmiddels ingezet, kan de aanschaf van het podium worden gerealiseerd en het gewenste gebruik in gang worden gezet.
Dekking res. -105.781 -9.064 0 -96.717 0 -96.717 -96.717 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0
73104x Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering) div. Lasten 4.111.812 2.568.370 519.528 1.023.914 0 100.000 100.000 923.914 De uitvoering van Dorpsstraat Vesperstraat en parkeren gemeentehuis is inmiddels gereed. Tijdens de uitvoering van het centrum is in het kader van het verleggen van kabels en leidingen voor herinrichtingen een nieuwe regeling over de vergoedingen hiervan in werking getreden. Aanvankelijk moesten we kosten hiervoor zelf dragen, dit is ook zo geraamd bij het opstellen van de verschillende kredieten, nu is gebleken dat wij geen kosten hiervoor in rekening gebracht krijgen, hetgeen een forse onderschrijding geeft. We verwachtten nog mogelijk kosten ter waarde van € 100.000,- voor het inrichten van een blauwe zone en eventuele handhavingsvoorzieningen in het Molenplein. Voorgesteld wordt om voor deze € 100.000,- een nieuw krediet te vormen en het project Centrum Mierlo te sluiten.
Dekking res. -2.427.633 -1.901.599 -526.034 0 0 0 0 0
Saldo 1.684.179 666.771 -6.506 1.023.914 0 100.000 100.000 923.914
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW 268.860 0 18.102 250.758 0 0 0 250.758
772294 Riolering Vlasstraat, Vesperstraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Beatrixstraat 2016 Lasten 403.601 0 10.234 393.367 182.604 210.763 393.367 0 De werkzaamheden zijn in 2018 aanbesteed; uitvoering vindt plaats 2018/2019.
731090 Villagemarketing - Jaarschijf 2018 2018 Lasten 35.000 0 0 35.000 0 35.000 35.000 0 2018 is het jaar geweest waarin het thema verweven steeds concreter werd. Dit is ook het jaar waarin verschillende projecten, zoals het katoenpad en de textielroute gerealiseerd zijn. Naast de projecten was 2018 ook het jaar dat gepland was om de stichting villagemarketing op te richten. De oprichting van deze stichting heeft door de afronding van de fysieke projecten vertraging opgelopen. Dit heeft ertoe geleid dat het krediet niet is aangewend. Eind 2018 is de stichting opgericht en begin 2019 zullen alle administratieve zaken worden afgerond en kan de stichting zelfstandig gaan handelen. Naast de projecten was 2018 ook het jaar dat gepland was om de stichting villagemarketing op te richten. De oprichting van deze stichting heeft door de afronding van de fysieke projecten vertraging opgelopen.
732008 Revitalisering bedrijventerrein De Smaale fase 2 en 3 2014 Lasten 1.490.352 1.482.863 2.287 5.202 0 0 0 5.202 De laatste beplanting is in 2018 geplaatst, daarmee is het project volledig afgerond.
Baten -448.500 -448.572 0 72 0 0 72
Saldo 1.041.852 1.034.291 2.287 5.274 0 0 0 5.274
756022 Ontsluiting Sang en Goorkens 2014 en 2015 Lasten 35.000 29.177 7.704 -1.881 0 0 0 -1.881 In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project ‘Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens’. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. In 2016 is de kern van dit onderdeel (het mogelijk maken van een rondwandeling door Sang en Goorkens met aanvullende recreatieve vrz.en) door het waterschap aanbesteed. Dit is uitgevoerd en eind juni 2017 officieel geopend. Aanvullend hierop zijn twee aansluitende wandelroutes opengesteld. Via het waterschap is de financiële afrekening ontvangen. Het krediet wordt afgesloten bij de jaarrekening 2018.
756028 Reconstructie openbaar groen 2018 2018 Lasten 112.716 0 110.490 2.226 0 0 0 2.226 De geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restant krediet van € 2.226,- wordt opgenomen bij reconstructie openbaar groen 2019.
758026 vervangen speelvoorzieningen 2018 2018 Lasten 23.000 0 24.464 -1.464 0 0 0 -1.464 De geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd.
721029 Riolering kalanderstraat/Haspelstraat 2016 Lasten 29.001 0 9.260 19.741 0 19.741 19.741 0 Dit project wordt uitgevoerd in 2019.
772201 Riolering Hekelstraat 2016 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 De rioolvervanging wordt meegenomen bij de ontwikkeling van plan Hekelstraat. In het grp zijn daarvoor de kosten opgenomen. Dit krediet is afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018 en wordt t.z.t. opnieuw aangevraagd.
772207 Riolering Beneden Beekloop en Groesstraat 2018 Lasten 181.362 0 0 181.362 0 181.362 181.362 0 De plannen worden momenteel ontwikkeld, de uitvoering zal plaatsvinden in 2019.
772208 Riolering Elsbroekpad 2017 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 De rioolvervanging wordt op een later moment uitgevoerd. In het grp zijn daarvoor de kosten opgenomen. Dit krediet is afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018 wordt t.z.t. opnieuw aangevraagd.
772210 Riolering Margrietstraat, Christinastraat 2017 Lasten 115.878 0 0 115.878 0 115.878 115.878 0 De werkzaamheden worden in 2019-2020 uitgevoerd.
772211 Riolering Nuenenseweg 2017 Lasten 224.488 0 0 224.488 0 224.488 224.488 0 Er wordt heroverwogen of dit project in deze omvang noodzakelijk is. In latere rapportages komen we hier op terug.
772212 Riolering Slinge 2017 Lasten 8.334 0 0 8.334 0 8.334 8.334 0 Dit project wordt in 2019 uitgevoerd.
772213 Riolering Weverstraat 2017 Lasten 67.611 0 0 67.611 0 67.611 67.611 0 De werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.
772226 Aanpak wateroverlast 2017 Lasten 267.000 0 555 266.445 0 266.445 266.445 0 In het Gemeentelijk rioleringsplan (grp) zijn gelden opgenomen voor projecten ter bestrijding van wateroverlast. Momenteel worden plannen uitgewerkt voor de Amroth, de uitvoering zal in 2019 plaatsvinden.
772227 Aanpak wateroverlast Laan van Tolkien 2017 Lasten 513.000 0 477.514 35.486 0 0 0 35.486 Dit project is uitgevoerd.
772229 Riolering Talingstraat 2018 Lasten 109.355 0 0 109.355 0 109.355 109.355 0 De werkzaamheden worden in 2018-2020 uitgevoerd. De werkzaamheden worden gekoppeld aan het (bouw)plan Talingstraat
772283 Riool Jan Cornelis de Rijpstraat 2015 Lasten 98.748 0 85.506 13.243 0 0 0 13.243 Dit project is uitgevoerd.
772288 Riool Ziggenstraat 2015 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgesloten bij de 1e tussentijdse rapportage 2018.
772290 Vervanging pompen en gemalen en besturingssystemen GRP 2018, jaarschijf 2018 2018 Lasten 170.327 0 266.343 -96.016 0 0 0 -96.016 In de oorspronkelijke begroting van het GRP fluctueerde de vervengingsinvesteringen gedurende de planperiode (2018-2022) sterk. De uit te voeren werken worden van jaar tot jaar bezien. De geprognotiseerde uitgaven stroken dan niet per se met de werkelijke uitgaven. Over de hele planperiode van het GRP bezien wordt de begroting niet overschreden.
772292 Riolering Mierloseweg 2016 Lasten 48.707 0 0 48.707 0 48.707 48.707 0 Dit project wordt tijdelijk on hold gezet in verband met ontwikkeling binnen het project Mierloseweg (Tweka).
772293 Riolering Drossaardstraat Schoutstraat Gravenstraat Schepenenstraat 2016 Lasten 328.227 327.096 1.131 0 0 0 0 0 Afgesloten bij de 1e tussentijdse rapportage 2018.
772299 Drukriolering 2018 Lasten 23.127 0 0 23.127 0 23.127 23.127 0 Dit project wordt in 2019 uitgevoerd.
78100400 Aanpak aandachtsontwikkellocaties 2016 Lasten 600.000 1.399 259.483 339.118 0 339.118 339.118 0 Dit krediet is bedoeld om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving - Ruimte - Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern projectleiderschap, herbestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning van eigenaren. Veel van de aandachtontwikkellocaties zijn aangepakt door samen met de eigenaar actief in te zetten op gebiedsontwikkeling. De huidige markt biedt daarvoor weer (al enige tijd) de ruimte. Dit jaar is het budget gebruikt om de voormalige cafetaria in de Kievitstraat aan te kopen. De bestemming van het pand wordt op dit moment aangepast naar wonen.
Dekking vrz. -600.000 -1.399 -259.483 -339.118 0 -339.118 -339.118 0 Dekking uit de vrz. Wonen.
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0
7310xx Herinrichting centrum Geldrop (realisatie) div Lasten 3.990.300 1.422.551 143.323 2.424.426 0 2.424.426 2.424.426 0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2021. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. Momenteel is er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten nu opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen.
Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) Dekking FBW 971.549 0 971.549 0 0 0 0 0
731067 Bewegwijzering centrum Geldrop div Lasten 10.000 0 0 10.000 0 10.000 10.000 0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2020.
731077 Gevelverbetering centrum Geldrop 2016 Lasten 112.957 100.000 31.833 -18.876 0 -18.876 -18.876 0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2019. In 2019 is nog een aanvullend krediet beschikbaar van € 87.043.
732026 Kwaliteitsimpuls centrum Geldrop 2014 Lasten 285.000 251.451 38.597 -5.048 0 0 0 -5.048 Krediet kan bij de jaarrekening 2018 worden afgesloten
,
700300 Zaakgericht werken 2016 Lasten 272.145 171.110 81.712 19.323 0 0 0 19.323 In 2019 worden er nog kosten verwacht in het kader van Beter Zaakgericht Werken.
Dekking res. -272.145 -171.110 -81.712 -19.323 0 0 0 -19.323
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0
70030100 Basisregistratie Grootschalige Topografie 2013 Lasten 249.913 192.639 57.274 0 0 0 0 0 Afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018.
70010023 Vervanging afzuiging kantine 2010 Lasten 7.429 0 0 7.429 0 7.429 7.429 0 Het investeringsbedrag van € 7.429,- is verschoven naar 2018 en 2019.
70010041 Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden 2015 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 Het investeringsbedrag van € 26.500,- is verschoven naar 2019.
70010043 Vervanging bureaus en losse inrichting gemeentehuis 2017 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 Het investeringsbedrag van € 163.750,- is verschoven naar 2019.
70010044 Vervanging bureaustoelen 2017 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 Het investeringsbedrag van € 48.000,- is verschoven naar 2019.
73103000 Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed 2012 Lasten 20.000 12.969 4.807 2.224 0 2.224 2.224 0 Enkele panden zijn verkocht. Vastgoedplan is in 2016 vastgesteld en de uitvoering is ter hand genomen.
73103710 Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen 2014 Lasten 250.000 155.834 94.542 -376 0 0 0 -376 Krediet kan bij de jaarrekening 2018 worden afgesloten
75801750 Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad 2014 Lasten 110.000 46.302 24.995 38.703 0 38.703 38.703 0 Het waterrad is hersteld. Momenteel is men bezig met de zichtbaarheid van het waterrad te verbeteren, de bouwaanvraag is ingediend. Het betreft hier een rijksmonument, zodat de termijnen langer dan normaal zijn. De aanbestedingsprocedure is in 2018 opgestart.
75802002 Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree 2017 Lasten 302.500 13.116 10.402 278.982 0 278.982 278.982 0 Ontwerp is gereed, aanbesteding zal eind 2018 plaatsvinden. Uitvoering 2019.
75802003 Hofdael vervanging klimaatinstallatie 2017 Lasten 7.500 0 5.076 2.424 0 2.424 2.424 0 Ontwerp is gereed, aanbesteding zal eind 2018 plaatsvinden. Uitvoering 2019.
78210100 Dichtmaken standerd molen Mierlo 2016 Lasten 51.901 23.626 28.276 0 0 0 0 0 Afgesloten bij de 2e tussentijdse rapportage 2018.
70000160 Renovatie gemeentehuis 2015 2015 Lasten 3.334.000 145.098 1.350.969 1.837.933 1.837.933 1.837.933 0 Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie. In het krediet is een deelbudget opgenomen voor de kosten van de tijdelijke verhuizing. Uiteindelijk bleek bij de verhuizing dat de tijdelijke gebouwen niet volledig aan de arbo technische en klimatologische eisen voldeden en hiervoor hebben de nodige investeringen moeten plaatsvinden, die niet waren voorzien. Het betreft een overschrijding van € 40.000,-.
Dekking res. -900.000 0 -900.000 -900.000 0 0 0 0 Dekking uit res. Gemeentelijke huisvesting.
Saldo 2.434.000 145.098 841.053 1.447.849 1.837.933 1.837.933 0