Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1
Jaarstukken 2018 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 6
Portefeuillehouder(s) Blz. 7
Wat wilden we bereiken? Blz. 8
Relevante beleidsnota's Blz. 9
Doelstellingen Blz. 10
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 11
01. Continueren van gestarte/ontwikkelde initiatieven zoals de Buurtsportcoaches en Cruijff Court. Blz. 12
02. Bij actualisering van bestemmingsplannen rekening houden met gebiedsgericht werken. Blz. 13
03. Buurtwerk 2.0 realiseren en verankeren. Blz. 14
04. Werkwijze nastreven waarin de buurtregisseurs de incubator-rol vervullen. Blz. 15
05. Werkwijze nastreven waarbij medewerkers met specifieke kennis worden gerekend tot de flexibele schil van de buurtregisseurs. Blz. 16
06. Het ambtelijk apparaat, het college en de raad gaan naar de mensen toe om hen te prikkelen met ideeën, maar ook om informatie uit te wisselen en ideeën op te halen. Blz. 17
07. Op korte termijn besluit de raad over een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap. Blz. 18
Wat heeft het gekost? Blz. 19
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 20
Portefeuillehouder(s) Blz. 21
Wat wilden we bereiken? Blz. 22
Relevante beleidsnota's Blz. 23
Doelstellingen Blz. 24
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 25
01. Revitalisering bedrijventerrein(en) (De Smaale). Blz. 26
02. Beleid rondom recreatie en toerisme voortzetten, waarbij speerpunt is het vergroten van de toegankelijkheid en bekendheid van Gulbergen en Strabrechtse Heide. Blz. 27
03. Nieuw bestemmingsplan met recreatieve fietsverbinding Gulbergen. Blz. 28
04. Huidig beleid economisch sterke centra voortzetten. Blz. 29
05. Snelle realisatie van het totale plan Centrum Mierlo (realisatie Den Binnen, openbaar gebied). Blz. 30
06. Uitvoering centrumplan Geldrop. Blz. 31
07. Wensen van de raad met betrekking tot gemeentelijke huisvesting in kaart brengen om te komen tot scenario’s. Voorkeursvariant wordt ter besluitvorming voorgelegd. Blz. 32
08. De gemeente heeft behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen. Blz. 33
09. Economie is een grensoverschrijdend verschijnsel. In dat kader is juist samenwerking met de gemeenten in het stedelijk gebied van groot belang. Blz. 34
Wat heeft het gekost? Blz. 35
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 36
Portefeuillehouder(s) Blz. 37
Wat wilden we bereiken? Blz. 38
Relevante beleidsnota's Blz. 39
Doelstellingen Blz. 40
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 41
01. De sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgevingen bevorderen via het buurtwerk 2.0. Blz. 42
02. Werkwijze nastreven waarin gebiedsgericht werken van de BOA’s wordt gestimuleerd en waar de medewerkers die zich bezighouden met handhaving en veiligheid worden gerekend tot de flexibele schil. Blz. 43
03. Werkwijze voortzetten waarin handhaving integraal wordt opgepakt en aansluit op andere programma’s. Blz. 44
04. Het stimuleren van scherper beleid waarin onze bevoegdheden maximaal worden ingezet en bestuursrechtelijke maatregelen worden getroffen op veiligheids- en handhavingsgebied. Blz. 45
05. Opstellen Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid en uitwerken in uitvoeringsprogramma’s. Blz. 46
06. Opstellen nieuw handhavingsbeleidsplan en uitwerken in uitvoeringsprogramma’s. Blz. 47
07. Instellen van een informatieknooppunt en vervolgens gebruik hiervan stimuleren bij buurtregisseurs en medewerkers van de flexibele schil om de handhavings- en veiligheidsinzet te ondersteunen met objectieve gegevens. Blz. 48
08. Adequate brandweerzorg en professionele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Blz. 49
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 50
Wat heeft het gekost? Blz. 51
Programma 4. Bestuurlijke samenwerking Blz. 52
Portefeuillehouder(s) Blz. 53
Wat wilden we bereiken? Blz. 54
Relevante beleidsnota's Blz. 55
Doelstellingen Blz. 56
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 57
01. Hanteren van een ruime en open blik in (bestuurlijke) samenwerking maar wel met oog op zelfstandigheid van onze gemeente. Blz. 58
02. Uitgangspunt is een zelfstandig Geldrop-Mierlo, dat samenwerkt waar dit zinvol is. Blz. 59
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 60
Wat heeft het gekost? Blz. 61
Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid Blz. 62
Portefeuillehouder(s) Blz. 63
Wat wilden we bereiken? Blz. 64
Relevante beleidsnota's Blz. 65
Doelstellingen Blz. 66
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 67
01. Inzetten op het handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en regelingen. Blz. 68
02. Doorzetten actieve informatiebeleid in samenwerking met private initiatieven. Blz. 69
03. Streven in onze werkwijze om zoveel mogelijk burgers te helpen naar betaalde arbeid binnen de beschikbare budgetten. Blz. 70
04. Stimuleren van activiteiten (voor werkzoekenden) binnen het sociale domein en relatie leggen met re-integratiebeleid. Blz. 71
05. Startersbeurs jongeren voortzetten en jongeren zonder startkwalificatie hulp bieden met vervolgopleiding. Blz. 72
06. Werken aan duurzame armoedebestrijding. Blz. 73
07. De raad zal zich hard maken voor het blijvend en vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo door het uitvoeren van vastgesteld beleid. Blz. 74
08. Uitstroom uit WWB heeft hoge prioriteit. Zoveel mogelijk mensen met een uitkering worden begeleid naar (nieuw) werk. Blz. 75
09. Geldrop-Mierlo neemt haar rol in de opvang van vluchtelingen, statushouders en/of asielzoekers. Blz. 76
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 77
Wat heeft het gekost? Blz. 78
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 79
Portefeuillehouder(s) Blz. 80
Wat wilden we bereiken? Blz. 81
Relevante beleidsnota's Blz. 82
Doelstellingen Blz. 83
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 84
01. Uitbouwen bestaande vrijwillige ondersteuning en ontwikkelen nieuwe initiatieven in het kader van Gebiedsgericht werken. Blz. 85
02. Herzien van het subsidiebeleid. Blz. 86
03. Laagdrempelig houden van CMD. Blz. 87
04. Inzet op preventiebeleid door preventieaanbod te geven aan burgers. Blz. 88
05. Woonservice gemeente in samenwerking met senioren vormgeven met gemeente als aanjager (uitnodigend beleid). Blz. 89
06. Werken met bijpassende infrastructuur door middel van: Blz. 90
07. Stimulatie verenigingsleven vastleggen in beleid. Blz. 91
08. Uitbreiden vrijwilligers beleid via: Blz. 92
09. Speciale aandacht voor sport door voortzetten buurtsportcoaches. Blz. 93
10. Realiseren sportservicepunt. Blz. 94
11. Voeren actief beleid kunst en cultuur. Blz. 95
12. Verzelfstandiging SCC Hofdael. Blz. 96
13. Evaluatie sportbeleid. Blz. 97
14. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen worden ondersteund. Concepten zoals bewegen op afstand, beweegtuinen voor ouderen worden voortgezet. De breedtesport wordt in het kader van JOGG uitgebouwd. Blz. 98
15. Uitgangspunt voor het zwembadbeleid is kwalitatief goede zwemvoorziening voor de inwoners van Geldrop-Mierlo. Blz. 99
16. De raad gaat in gesprek met externe deskundigen en lokale partijen waarna het college een toekomstgericht cultuurplan opstelt. Blz. 100
17. De raad stelt in 2016 een bibliotheeknotitie vast. Blz. 101
18. In 2016 zal het subsidiebeleid herijkt worden. Blz. 102
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 103
Wat heeft het gekost? Blz. 104
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 105
Portefeuillehouder(s) Blz. 106
Wat wilden we bereiken? Blz. 107
Relevante beleidsnota's Blz. 108
Doelstellingen Blz. 109
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 110
01. Ontwikkelen van ontplooiingsmogelijkheden voor jeugdigen. Blz. 111
02. Projecten gericht op jongeren stimuleren. Blz. 112
03. Met de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) willen we een gezondere leefstijl voor jongeren realiseren door hen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Blz. 113
04. Werkwijze hanteren waarin wordt ingestoken op het voorkomen van overlast door jongeren. Blz. 114
05. Beleid voeren dat gericht is op uitbreiding van het aantal brede scholen in gemeente. Blz. 115
06. Stimuleren van schoolmaatschappelijk werk vanuit CMD. Blz. 116
07. Stimuleren van goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in gemeente. Blz. 117
08. Realiseren van gemeentelijk beleid gericht op kwantitatief en kwalitatief leerlingenvervoer. Blz. 118
09. Samenwerking opzoeken met onderwijs en bedrijfsleven om positie van werkenden en werkzoekenden op arbeidsmarkt te verbeteren. Blz. 119
10. Beleid wordt gestuurd vanuit de leefwereld van de jeugd en jongeren. Het Veranderlab stuurt dit beleid en voert de activiteiten mede uit. Blz. 120
11. Het aanpakken van laaggeletterdheid is een speerpunt. Blz. 121
12. De visie van schoolbesturen en de opties rond renovatie/nieuwbouw van het Strabrecht College zijn mede input voor het IHP. Blz. 122
Wat heeft het gekost? Blz. 123
Programma 8. Democratisch bestuur Blz. 124
Portefeuillehouder(s) Blz. 125
Wat wilden we bereiken? Blz. 126
Relevante beleidsnota's Blz. 127
Doelstellingen Blz. 128
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 129
01. Streven naar een optimale dienstverlening voor de burger waarin zoveel mogelijk producten helder en digitaal worden aangeboden. Blz. 130
02. Permanente aandacht voor kwaliteitsverbetering in de service voor moderne communicatiemiddelen. Blz. 131
03. In augustus 2015 is de inspraak- en participatieverordening en de verordening burgerinitiatief 2015 vastgesteld. Deze worden geëvalueerd. Blz. 132
04. We hebben behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen. Blz. 133
05. Op basis van een vast te stellen kadernota Verbonden Partijen zal de raad huidige en nieuwe samenwerkingsverbanden beoordelen. Blz. 134
06. De raad evalueert de huidige werkwijze en zal daar waar nodig zijn vergaderstructuur aanpassen en de taakstelling van de auditcommissie en het presidium opnieuw formuleren. Blz. 135
Wat heeft het gekost? Blz. 136
Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid Blz. 137
Portefeuillehouder(s) Blz. 138
Wat wilden we bereiken? Blz. 139
Relevante beleidsnota's Blz. 140
Doelstellingen Blz. 141
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 142
01. Via Nedvang wordt aan elke gemeente in Nederland een vergoeding van € 1,19 per inwoner beschikbaar gesteld voor het tegen gaan van zwerfafval. Voor Geldrop-Mierlo is dit een bedrag van circa € 46.000,-. Blz. 143
02. Beleid voeren dat het Manifest Materialentransitie ondersteunt om in 2020 te komen tot 5% restafval. Blz. 144
03. Innovaties bewerkstelligen in samenwerking met lokale marktpartijen om hergebruik te stimuleren. Blz. 145
04. Mede erop sturen dat Cure deze zich verder ontwikkelt als kenniscentrum op afvalinzamelings- en verwerkingsgebied. Blz. 146
05. Regelmatig aanpassen hondenuitlaatroutes in overleg met inwoners. Blz. 147
06. Onderzoek kattenoverlast. Blz. 148
07. Koppelingen van projecten gericht op duurzaamheid aan speerpunten. Blz. 149
08. Geldrop-Mierlo is een ambitieuze, duurzame gemeente. In ieder plan zal duurzaamheid een onderdeel zijn van de besluitvorming..... Blz. 150
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 151
Wat heeft het gekost? Blz. 152
Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 153
Portefeuillehouder(s) Blz. 154
Wat wilden we bereiken? Blz. 155
Relevante beleidsnota's Blz. 156
Doelstellingen Blz. 157
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 158
01. Onderzoeken mogelijkheden achteraf betalen parkeren centrum Geldrop. Blz. 159
02. Vervanging van parkeerapparatuur. Blz. 160
03. Parkeeronderzoek uitvoeren en opstellen ontheffingsbeleid om te komen tot blauwe zone Mierlo-centrum. Blz. 161
04. Voornemen verruiming parkeercapaciteit bij herinrichtingen onderzoeken. Blz. 162
05. Herinrichtingen en verkeerskundige plannen in lijn met het beleid Duurzaam Veilig uitvoeren. Blz. 163
06. Inzetten op het zoeken van nieuwe oplossingen die de doorstroming van verkeer in gemeente verbeteren. Blz. 164
07. Acties volgen die Prorail en Rijkswaterstaat uitvoeren om geluidsoverlast tegen te gaan. Blz. 165
08. Voorzetten en evalueren pilot buurtbus in samenwerking met Stichting Buurtbus. Blz. 166
09. Geldrop-Mierlo moet voor iedereen optimaal bereikbaar zijn. Er komt een bereikbaarheidsbeleid waarin de te treffen maatregelen benoemd worden en een verkeerscirculatieplan wordt uitgewerkt.... Blz. 167
10. De centrumplannen worden versneld uitgevoerd. De raad vraagt het college te onderzoeken of de gekozen ruimtelijke inrichting en ontsluiting van het centrumplan Geldrop, met de kennis van nu, herijkt moeten worden. Blz. 168
Wat heeft het gekost? Blz. 169
Programma 11. Bouwen en wonen Blz. 170
Portefeuillehouder(s) Blz. 171
Wat wilden we bereiken? Blz. 172
Relevante beleidsnota's Blz. 173
Doelstellingen Blz. 174
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 175
01. Uitvoeren van woningbouwprogramma en afspraken uit Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013. Blz. 176
02. Verstrekken van startersleningen. Blz. 177
03. Bij maken bouwplanning dient rekening gehouden te worden met eigen karakter wijk en kernen en groenstructuur. Blz. 178
04. Aanpassen en flexibel maken van bestemmingsplannen waarin rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen in maatschappij. Blz. 179
05. Karakteristieke gebouwen in de gemeente een nieuwe bestemming geven in samenwerking met marktpartijen. Blz. 180
06. Streven naar één gezamenlijke urgentieregeling voor woningzoekenden via regionale afspraken met woningcorporaties en het draaien van verschillende pilots. Blz. 181
07. De raad zal bij de evaluatie van het Grondbedrijf kritisch bezien of het gemandateerde budget voor strategische aankopen kan worden verlaagd. Blz. 182
08. Bij de invoering van de Omgevingswet worden landelijke experimenten gevolgd. Blz. 183
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 184
Wat heeft het gekost? Blz. 185
Programma 12. Financiën en belastingen Blz. 186
Portefeuillehouder(s) Blz. 187
Wat wilden we bereiken? Blz. 188
Relevante beleidsnota's Blz. 189
Doelstellingen Blz. 190
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 191
01. Inzetten voor de doelstelling om een gezond en gedegen financieel beleid te voeren waarin totale belastingdruk voor burger wordt beperkt. Blz. 192
02. Streven naar een begroting die de komende jaren blijvend dekkend is. Blz. 193
03. Focussen op de balans tussen bezuinigingen enerzijds, het op niveau blijven houden van alle raadsprogramma’s en een blijvend dekkende begroting anderzijds. Blz. 194
04. De samenwerking met Dienst Dommelvallei verder harmoniseren en verbeterstappen ondernemen om dynamischer te begroten. Blz. 195
05. Een goed op orde zijnde financieel huishouden. Blz. 196
06. Nieuw beleid wordt geformuleerd bij de kadernota. In de daaropvolgende begroting is dit beleid verwerkt. Blz. 197
07. De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 198
08. De basis voor gemeentelijke tarieven is transparant. Blz. 199
09. De bijdragen aan verbonden partijen moeten controleerbaar zijn. Blz. 200
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 201
Wat heeft het gekost? Blz. 202
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 203
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 204
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 205
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 206
Algemene inleiding Blz. 207
Algemeen Blz. 208
Algemeen Blz. 209
Resultaatbestemming Blz. 210
Resultaatbestemming Blz. 211
Paragrafen Blz. 212
Lokale heffingen Blz. 213
Inleiding Blz. 214
Beleid Blz. 215
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 216
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 217
Rioolheffing Blz. 218
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 219
Leges Blz. 220
Kostendekkendheid leges Blz. 221
Parkeerbelasting Blz. 222
Toeristenbelasting Blz. 223
Lijkbezorgingsrechten Blz. 224
Marktgelden Blz. 225
Hondenbelasting Blz. 226
Reclamebelasting Blz. 227
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 228
Overzicht tarieven Blz. 229
Vergelijking buurgemeenten Blz. 230
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 231
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 232
Inleiding Blz. 233
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 234
Inventarisatie van de risico's Blz. 235
Wijzigingen Blz. 236
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 237
Weerstandsvermogen Blz. 238
Financiële kengetallen Blz. 239
Financiële kengetallen toelichting Blz. 240
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 241
Inleiding Blz. 242
Wegen Blz. 243
Openbare verlichting Blz. 244
Civiele kunstwerken Blz. 245
Groen Blz. 246
Riolering Blz. 247
Gebouwen Blz. 248
Speelvoorzieningen Blz. 249
Financiering Blz. 250
Inleiding Blz. 251
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 252
Financieringsbehoefte Blz. 253
Liquiditeit Blz. 254
Renterisicobeheer Blz. 255
Kredietrisicobeheer Blz. 256
Leningenportefeuille Blz. 257
Bedrijfsvoering Blz. 258
Inleiding Blz. 259
Strategisch HRM plan 2016-2020 Blz. 260
Individueel Keuze Budget Blz. 261
e-HRM Blz. 262
Ziekteverzuim Blz. 263
Arbeidsomstandigheden Blz. 264
Informatievoorziening Blz. 265
Plannen en begroten Blz. 266
Extra projectcapaciteit Blz. 267
Onderzoek I&A processen Blz. 268
Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 269
Informatiebeveiliging Blz. 270
Informatiebeveiligingsbeleid Blz. 271
Privacy Blz. 272
Procedure Datalekken Blz. 273
Control Blz. 274
Facilitaire zaken Blz. 275
Huisvesting Blz. 276
Kengetallen Blz. 277
Verbonden partijen Blz. 278
Inleiding Blz. 279
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 280
Vennootschappen en coöperaties Blz. 281
Stichtingen en verenigingen Blz. 282
Overig Blz. 283
Grondbeleid Blz. 284
Algemeen grondbeleid Blz. 285
Ontwikkelingen woningmarkt Blz. 286
ontwikkelingen woningmarkt Blz. 287
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 288
Vast te stellen exploitaties Blz. 289
De financiële (weerstands)positie Blz. 290
Resultaat 2018 Blz. 291
Reserves en voorzieningen Blz. 292
toelichting reserve grondexploitaties Blz. 293
b. Reserve tussentijdse winstnemingen Blz. 294
Weerstandsvermogen Blz. 295
Verliesvoorziening Blz. 296
Voorziening afgesloten complexen Blz. 297
Meerjarenperspectief Blz. 298
toelichting meerjarenbeeld Blz. 299
Materiële Vaste Activa (gedeelte voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)) Blz. 300
toelichting toekomstige locaties Blz. 301
Beleidsindicatoren Blz. 302
Beleidsindicatoren Blz. 303
Jaarrekening Blz. 304
Balans Blz. 305
Balans Blz. 306
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 307
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 308
Inleiding Blz. 309
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 310
Waarderingsgrondslagen Blz. 311
Vaste activa Blz. 312
Toelichting Vaste activa Blz. 313
Vlottende activa Blz. 314
Vaste passiva Blz. 315
Vlottende passiva Blz. 316
Toelichting op de balans Blz. 317
Vaste activa Blz. 318
Immateriële vaste activa Blz. 319
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 320
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 321
Materiële vaste activa Blz. 322
Verloopoverzicht materiële vaste activa Blz. 323
Toelichting materiële vaste activa Blz. 324
Financiele vaste activa Blz. 325
Verloopoverzicht financiële vaste activa Blz. 326
Toelichting financiële vaste activa Blz. 327
Vlottende activa Blz. 328
Voorraad Blz. 329
Verloopoverzicht voorraad Blz. 330
Verwachte resultaten bouwgronden in exploitatie Blz. 331
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 332
Schatkistbankieren Blz. 333
Liquide middelen Blz. 334
Overlopende activa Blz. 335
Specificatie nog te ontvangen subsidies Blz. 336
Facilitair grondbedrijf Blz. 337
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 338
Vaste passiva Blz. 339
Eigen vermogen Blz. 340
Toelichting eigen vermogen Blz. 341
Voorzieningen Blz. 342
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 343
Toelichting vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 344
Vlottende passiva Blz. 345
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 346
Overlopende passiva Blz. 347
Specificatie vooruit ontvangen subsidies Blz. 348
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 349
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 350
Garantstellingen Blz. 351
Niet in de balans opgenomen verplichtingen (2) Blz. 352
Eigen bijdrage op grond van de Wmo Blz. 353
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 354
Hypothecaire leningen personeel Blz. 355
Riolering Blz. 356
Openbare verplichting Blz. 357
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 358
Programma's Blz. 359
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 360
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 361
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 362
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 363
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 364
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 365
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 366
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 367
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 368
Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid Blz. 369
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 370
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 371
Programma 8. Democratisch bestuur Blz. 372
Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid Blz. 373
Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 374
Programma 11. Bouwen en wonen Blz. 375
Programma 12. Financiën en belastingen Blz. 376
Totaal Blz. 377
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 378
Vennootschapsbelasting Blz. 379
Vennootschapsbelasting Blz. 380
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 381
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 382
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 383
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 384
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 385
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 386
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 387
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 388
Programma 4. Bestuurlijke samenwerking Blz. 389
Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid Blz. 390
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 391
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 392
Programma 8. Democratisch bestuur Blz. 393
Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid Blz. 394
Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 395
Programma 11. Bouwen en wonen Blz. 396
Programma 12. Financiën en belastingen Blz. 397
Overzicht onvoorzien Blz. 398
Overzicht onvoorzien Blz. 399
Overzicht Onvoorzien (2) Blz. 400
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 401
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 402
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 403
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 404
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 405
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 406
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 407
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 408
Reserves en voorzieningen Blz. 409
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 410
Reserves Blz. 411
Voorzieningen Blz. 412
Reserves en voorzieningen Blz. 413
Toelichting op de reserves Blz. 414
Toelichting op de reserves Blz. 415
Algemene reserve Blz. 416
Toelichting algemene reserve Blz. 417
Inkomensreserve Blz. 418
Toelichting inkomensreserve Blz. 419
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 420
Toelichting algemene reserve grondexploitaties Blz. 421
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 422
Toelichting reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 423
Reserve dorpsgezicht 't Broek Blz. 424
Toelichting reserve Dorpsgezicht 't Broek Blz. 425
Reserve uitwerking strategische visie Blz. 426
Toelichting reserve Uitwerking strategische visie Blz. 427
Reserve personeel en organisatie Blz. 428
Toelichting reserve Personeel en organisatie Blz. 429
Reserve onderwijshuisvesting Blz. 430
Toelichting reserve Onderwijshuisvesting / IHP Blz. 431
Reserve participatie Blz. 432
Toelichting reserve participatie Blz. 433
Reserve transities Blz. 434
Toelichting reserve Transities Blz. 435
Reserve verkoopopbrengst HNG Blz. 436
Toelichting reserve Verkoopopbrengst HNG Blz. 437
Reserve geoormerkte gelden gemeentefonds Blz. 438
Toelichting reserve Geoormerkte gelden gemeentefonds Blz. 439
Reserve investering speeltuin de Viking Blz. 440
Toelichting reserve Investeringen speeltuin De Viking Blz. 441
Reserve hondenbeleid Blz. 442
Toelichting reserve Hondenbeleid Blz. 443
Reserve gemeentelijke huisvesting Blz. 444
Toelichting reserve Gemeentelijke huisvesting Blz. 445
Reserve recreatie en toerisme Blz. 446
Toelichting reserve Recreatie en toerisme Blz. 447
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Blz. 448
Toelichting reserve Centrummanagement / ondernemersinitiatieven Blz. 449
Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop Blz. 450
Toelichting reserve Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop Blz. 451
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 452
Toelichting reserve Leefbaarheidsfonds Blz. 453
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 454
Toelichting reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 455
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Blz. 456
Toelichting reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 457
Reserve I&A Blz. 458
Toelichting reserve I&A Blz. 459
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 460
Toelichting reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 461
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 462
Toelichting reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 463
Dekkingsreserve bouw nieuwe raadzaal Blz. 464
Toelichting dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal Blz. 465
Dekkingsreserve nutsvoorzieningen centrum Mierlo Blz. 466
Toelichting dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo Blz. 467
Dekkingsreserve parkeren Friso, Margriet deel Friso Blz. 468
Toelichting dekkingsreserve Parkeren Frisostraat-Margrietstraat Blz. 469
Dekkingsreserve P-Margriet thv P-Friso huisnr 40-60 WA Blz. 470
Toelichting dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat Blz. 471
Dekkingsreserve dorpstraat, deel RABO, dorpstraat thv Plus Blz. 472
Toelichting dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus Blz. 473
Dekkingsreserve voorber. onderzoek en realisatie kiosk Blz. 474
Toelichting dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk Blz. 475
Dekkingsreserve kosten tijdelijke huisvesting Blz. 476
Toelichting dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodaties Blz. 477
FBW herinrichting Langstraat Blz. 478
Toelichting FBW Herinrichting Langstraat Blz. 479
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind Blz. 480
Toelichting FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind Blz. 481
FBW Heggestraat Blz. 482
Toelichting FBW Herinrichting Heggestraat Blz. 483
FBW rotonde centrum Geldrop Blz. 484
Toelichting FBW Rotonde centrum Geldrop Blz. 485
FBW Parkeerterrein weverijmuseum Blz. 486
Toelichting FBW Parkeerterrein Weverijmuseum Blz. 487
FBW herinrichting parkeerterrein Markt Blz. 488
Toelichting FBW Herinrichting parkeerterrein Markt Blz. 489
FBW herinrichting parkeerterrein de Meent Blz. 490
Toelichting FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent Blz. 491
FBW parkeerterrein achter de kerk Blz. 492
Toelichting FBW Parkeerterrein Achter de Kerk Blz. 493
FBW parkeerverwijssysteem Blz. 494
Toelichting FBW Parkeerverwijssysteem Blz. 495
FBW kruispunt Molenstraat/Johan Peijnenburgweg Blz. 496
Toelichting FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg Blz. 497
FBW vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg Blz. 498
Toelichting FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg Blz. 499
FBW kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg Blz. 500
Toelichting FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg Blz. 501
FBW herinrichting Bogardeind (ijssalon/Beukelaar) Blz. 502
Toelichting FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) Blz. 503
FBW kruispunt Bogardeind ( extra rechtdoorstrook) Blz. 504
Toelichting FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) Blz. 505
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg Blz. 506
Toelichting FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg Blz. 507
FBW aanp. openbare ruimte brede school Coevering Blz. 508
Toelichting FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering Blz. 509
FBW busbaan Gijzenrooiseweg Blz. 510
Toelichting FBW Busbaan Gijzenrooiseweg Blz. 511
FBW beleefpad katoenpad Blz. 512
Toelichting FBW Beleefpad Katoenpad Blz. 513
FBW Kasteelseloop en Molenheide Blz. 514
Toelichting FBW Kasteelseloop en Molenheide Blz. 515
FBW herinrichting stationsomgeving Blz. 516
Toelichting FBW Herinrichting Stationsomgeving Blz. 517
FBW recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA Blz. 518
Toelichting FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA Blz. 519
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens Blz. 520
Toelichting FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens Blz. 521
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor Blz. 522
Toelichting FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor Blz. 523
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen Blz. 524
Toelichting FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen Blz. 525
FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg Blz. 526
Toelichting FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg Blz. 527
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII Blz. 528
Toelichting FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII Blz. 529
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III Blz. 530
Toelichting FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III Blz. 531
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide Blz. 532
Toelichting FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide Blz. 533
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein Blz. 534
Toelichting FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein Blz. 535
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind Blz. 536
Toelichting FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind Blz. 537
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn Blz. 538
Toelichting FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn Blz. 539
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk Blz. 540
Toelichting FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk Blz. 541
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg Blz. 542
Toelichting FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg Blz. 543
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. Blz. 544
Toelichting By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. Blz. 545
Toelichting op de voorzieningen Blz. 546
Voorzieningen Blz. 547
Pensioenvoorzieningen wethouders Blz. 548
Toelichting pensioenvoorziening wethouders Blz. 549
Asbest van het Dak Blz. 550
Toelichting voorziening Asbest van het dak Blz. 551
Onderhoud wegen Blz. 552
Toelichting voorziening Onderhoud wegen Blz. 553
Onderhoud gebouwen Blz. 554
Toelichting voorzieningen Onderhoud gebouwen Blz. 555
Onderhoud gebouwen onderwijs Blz. 556
Toelichting voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs Blz. 557
Wonen Blz. 558
Toelichting voorziening Wonen Blz. 559
Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 560
Toelichting voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 561
Egalisatie rioleringen Blz. 562
Toelichting voorziening Egalisatie rioleringen Blz. 563
Breedtesport impuls middelen Blz. 564
Toelichting voorziening Breedtesport impuls middelen Blz. 565
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen Blz. 566
Toelichting voorziening Gemeentelijk herplantfonds Blz. 567
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 568
Toelichting voorziening Afgesloten complexen GB Blz. 569
Voorziening voorschoolse educatie Blz. 570
Toelichting voorziening voorschoolse educatie Blz. 571
Controleverklaring Blz. 572
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap