Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarstukken 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 6  
Portefeuillehouder(s) Blz. 7  
Wat wilden we bereiken? Blz. 8  
Relevante beleidsnota's Blz. 9  
Doelstellingen Blz. 10  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 11  
01. Continueren van gestarte/ontwikkelde initiatieven zoals de Buurtsportcoaches en Cruijff Court. Blz. 12  
02. Bij actualisering van bestemmingsplannen rekening houden met gebiedsgericht werken. Blz. 13  
03. Buurtwerk 2.0 realiseren en verankeren. Blz. 14  
04. Werkwijze nastreven waarin de buurtregisseurs de incubator-rol vervullen. Blz. 15  
05. Werkwijze nastreven waarbij medewerkers met specifieke kennis worden gerekend tot de flexibele schil van de buurtregisseurs. Blz. 16  
06. Het ambtelijk apparaat, het college en de raad gaan naar de mensen toe om hen te prikkelen met ideeën, maar ook om informatie uit te wisselen en ideeën op te halen. Blz. 17  
07. Op korte termijn besluit de raad over een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap. Blz. 18  
Wat heeft het gekost? Blz. 19  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 20  
Portefeuillehouder(s) Blz. 21  
Wat wilden we bereiken? Blz. 22  
Relevante beleidsnota's Blz. 23  
Doelstellingen Blz. 24  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 25  
01. Revitalisering bedrijventerrein(en) (De Smaale). Blz. 26  
02. Beleid rondom recreatie en toerisme voortzetten, waarbij speerpunt is het vergroten van de toegankelijkheid en bekendheid van Gulbergen en Strabrechtse Heide. Blz. 27  
03. Nieuw bestemmingsplan met recreatieve fietsverbinding Gulbergen. Blz. 28  
04. Huidig beleid economisch sterke centra voortzetten. Blz. 29  
05. Snelle realisatie van het totale plan Centrum Mierlo (realisatie Den Binnen, openbaar gebied). Blz. 30  
06. Uitvoering centrumplan Geldrop. Blz. 31  
07. Wensen van de raad met betrekking tot gemeentelijke huisvesting in kaart brengen om te komen tot scenario’s. Voorkeursvariant wordt ter besluitvorming voorgelegd. Blz. 32  
08. De gemeente heeft behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen. Blz. 33  
09. Economie is een grensoverschrijdend verschijnsel. In dat kader is juist samenwerking met de gemeenten in het stedelijk gebied van groot belang. Blz. 34  
Wat heeft het gekost? Blz. 35  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 36  
Portefeuillehouder(s) Blz. 37  
Wat wilden we bereiken? Blz. 38  
Relevante beleidsnota's Blz. 39  
Doelstellingen Blz. 40  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 41  
01. De sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgevingen bevorderen via het buurtwerk 2.0. Blz. 42  
02. Werkwijze nastreven waarin gebiedsgericht werken van de BOA’s wordt gestimuleerd en waar de medewerkers die zich bezighouden met handhaving en veiligheid worden gerekend tot de flexibele schil. Blz. 43  
03. Werkwijze voortzetten waarin handhaving integraal wordt opgepakt en aansluit op andere programma’s. Blz. 44  
04. Het stimuleren van scherper beleid waarin onze bevoegdheden maximaal worden ingezet en bestuursrechtelijke maatregelen worden getroffen op veiligheids- en handhavingsgebied. Blz. 45  
05. Opstellen Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid en uitwerken in uitvoeringsprogramma’s. Blz. 46  
06. Opstellen nieuw handhavingsbeleidsplan en uitwerken in uitvoeringsprogramma’s. Blz. 47  
07. Instellen van een informatieknooppunt en vervolgens gebruik hiervan stimuleren bij buurtregisseurs en medewerkers van de flexibele schil om de handhavings- en veiligheidsinzet te ondersteunen met objectieve gegevens. Blz. 48  
08. Adequate brandweerzorg en professionele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Blz. 49  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 50  
Wat heeft het gekost? Blz. 51  
Programma 4. Bestuurlijke samenwerking Blz. 52  
Portefeuillehouder(s) Blz. 53  
Wat wilden we bereiken? Blz. 54  
Relevante beleidsnota's Blz. 55  
Doelstellingen Blz. 56  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 57  
01. Hanteren van een ruime en open blik in (bestuurlijke) samenwerking maar wel met oog op zelfstandigheid van onze gemeente. Blz. 58  
02. Uitgangspunt is een zelfstandig Geldrop-Mierlo, dat samenwerkt waar dit zinvol is. Blz. 59  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 60  
Wat heeft het gekost? Blz. 61  
Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid Blz. 62  
Portefeuillehouder(s) Blz. 63  
Wat wilden we bereiken? Blz. 64  
Relevante beleidsnota's Blz. 65  
Doelstellingen Blz. 66  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 67  
01. Inzetten op het handhaven van het bestaande niveau van het sociale beleid en regelingen. Blz. 68  
02. Doorzetten actieve informatiebeleid in samenwerking met private initiatieven. Blz. 69  
03. Streven in onze werkwijze om zoveel mogelijk burgers te helpen naar betaalde arbeid binnen de beschikbare budgetten. Blz. 70  
04. Stimuleren van activiteiten (voor werkzoekenden) binnen het sociale domein en relatie leggen met re-integratiebeleid. Blz. 71  
05. Startersbeurs jongeren voortzetten en jongeren zonder startkwalificatie hulp bieden met vervolgopleiding. Blz. 72  
06. Werken aan duurzame armoedebestrijding. Blz. 73  
07. De raad zal zich hard maken voor het blijvend en vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo door het uitvoeren van vastgesteld beleid. Blz. 74  
08. Uitstroom uit WWB heeft hoge prioriteit. Zoveel mogelijk mensen met een uitkering worden begeleid naar (nieuw) werk. Blz. 75  
09. Geldrop-Mierlo neemt haar rol in de opvang van vluchtelingen, statushouders en/of asielzoekers. Blz. 76  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 77  
Wat heeft het gekost? Blz. 78  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 79  
Portefeuillehouder(s) Blz. 80  
Wat wilden we bereiken? Blz. 81  
Relevante beleidsnota's Blz. 82  
Doelstellingen Blz. 83  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 84  
01. Uitbouwen bestaande vrijwillige ondersteuning en ontwikkelen nieuwe initiatieven in het kader van Gebiedsgericht werken. Blz. 85  
02. Herzien van het subsidiebeleid. Blz. 86  
03. Laagdrempelig houden van CMD. Blz. 87  
04. Inzet op preventiebeleid door preventieaanbod te geven aan burgers. Blz. 88  
05. Woonservice gemeente in samenwerking met senioren vormgeven met gemeente als aanjager (uitnodigend beleid). Blz. 89  
06. Werken met bijpassende infrastructuur door middel van: Blz. 90  
07. Stimulatie verenigingsleven vastleggen in beleid. Blz. 91  
08. Uitbreiden vrijwilligers beleid via: Blz. 92  
09. Speciale aandacht voor sport door voortzetten buurtsportcoaches. Blz. 93  
10. Realiseren sportservicepunt. Blz. 94  
11. Voeren actief beleid kunst en cultuur. Blz. 95  
12. Verzelfstandiging SCC Hofdael. Blz. 96  
13. Evaluatie sportbeleid. Blz. 97  
14. Vernieuwende concepten voor sport en bewegen worden ondersteund. Concepten zoals bewegen op afstand, beweegtuinen voor ouderen worden voortgezet. De breedtesport wordt in het kader van JOGG uitgebouwd. Blz. 98  
15. Uitgangspunt voor het zwembadbeleid is kwalitatief goede zwemvoorziening voor de inwoners van Geldrop-Mierlo. Blz. 99  
16. De raad gaat in gesprek met externe deskundigen en lokale partijen waarna het college een toekomstgericht cultuurplan opstelt. Blz. 100  
17. De raad stelt in 2016 een bibliotheeknotitie vast. Blz. 101  
18. In 2016 zal het subsidiebeleid herijkt worden. Blz. 102  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 103  
Wat heeft het gekost? Blz. 104  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 105  
Portefeuillehouder(s) Blz. 106  
Wat wilden we bereiken? Blz. 107  
Relevante beleidsnota's Blz. 108  
Doelstellingen Blz. 109  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 110  
01. Ontwikkelen van ontplooiingsmogelijkheden voor jeugdigen. Blz. 111  
02. Projecten gericht op jongeren stimuleren. Blz. 112  
03. Met de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) willen we een gezondere leefstijl voor jongeren realiseren door hen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Blz. 113  
04. Werkwijze hanteren waarin wordt ingestoken op het voorkomen van overlast door jongeren. Blz. 114  
05. Beleid voeren dat gericht is op uitbreiding van het aantal brede scholen in gemeente. Blz. 115  
06. Stimuleren van schoolmaatschappelijk werk vanuit CMD. Blz. 116  
07. Stimuleren van goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in gemeente. Blz. 117  
08. Realiseren van gemeentelijk beleid gericht op kwantitatief en kwalitatief leerlingenvervoer. Blz. 118  
09. Samenwerking opzoeken met onderwijs en bedrijfsleven om positie van werkenden en werkzoekenden op arbeidsmarkt te verbeteren. Blz. 119  
10. Beleid wordt gestuurd vanuit de leefwereld van de jeugd en jongeren. Het Veranderlab stuurt dit beleid en voert de activiteiten mede uit. Blz. 120  
11. Het aanpakken van laaggeletterdheid is een speerpunt. Blz. 121  
12. De visie van schoolbesturen en de opties rond renovatie/nieuwbouw van het Strabrecht College zijn mede input voor het IHP. Blz. 122  
Wat heeft het gekost? Blz. 123  
Programma 8. Democratisch bestuur Blz. 124  
Portefeuillehouder(s) Blz. 125  
Wat wilden we bereiken? Blz. 126  
Relevante beleidsnota's Blz. 127  
Doelstellingen Blz. 128  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 129  
01. Streven naar een optimale dienstverlening voor de burger waarin zoveel mogelijk producten helder en digitaal worden aangeboden. Blz. 130  
02. Permanente aandacht voor kwaliteitsverbetering in de service voor moderne communicatiemiddelen. Blz. 131  
03. In augustus 2015 is de inspraak- en participatieverordening en de verordening burgerinitiatief 2015 vastgesteld. Deze worden geëvalueerd. Blz. 132  
04. We hebben behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen. Blz. 133  
05. Op basis van een vast te stellen kadernota Verbonden Partijen zal de raad huidige en nieuwe samenwerkingsverbanden beoordelen. Blz. 134  
06. De raad evalueert de huidige werkwijze en zal daar waar nodig zijn vergaderstructuur aanpassen en de taakstelling van de auditcommissie en het presidium opnieuw formuleren. Blz. 135  
Wat heeft het gekost? Blz. 136  
Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid Blz. 137  
Portefeuillehouder(s) Blz. 138  
Wat wilden we bereiken? Blz. 139  
Relevante beleidsnota's Blz. 140  
Doelstellingen Blz. 141  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 142  
01. Via Nedvang wordt aan elke gemeente in Nederland een vergoeding van € 1,19 per inwoner beschikbaar gesteld voor het tegen gaan van zwerfafval. Voor Geldrop-Mierlo is dit een bedrag van circa € 46.000,-. Blz. 143  
02. Beleid voeren dat het Manifest Materialentransitie ondersteunt om in 2020 te komen tot 5% restafval. Blz. 144  
03. Innovaties bewerkstelligen in samenwerking met lokale marktpartijen om hergebruik te stimuleren. Blz. 145  
04. Mede erop sturen dat Cure deze zich verder ontwikkelt als kenniscentrum op afvalinzamelings- en verwerkingsgebied. Blz. 146  
05. Regelmatig aanpassen hondenuitlaatroutes in overleg met inwoners. Blz. 147  
06. Onderzoek kattenoverlast. Blz. 148  
07. Koppelingen van projecten gericht op duurzaamheid aan speerpunten. Blz. 149  
08. Geldrop-Mierlo is een ambitieuze, duurzame gemeente. In ieder plan zal duurzaamheid een onderdeel zijn van de besluitvorming..... Blz. 150  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 151  
Wat heeft het gekost? Blz. 152  
Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 153  
Portefeuillehouder(s) Blz. 154  
Wat wilden we bereiken? Blz. 155  
Relevante beleidsnota's Blz. 156  
Doelstellingen Blz. 157  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 158  
01. Onderzoeken mogelijkheden achteraf betalen parkeren centrum Geldrop. Blz. 159  
02. Vervanging van parkeerapparatuur. Blz. 160  
03. Parkeeronderzoek uitvoeren en opstellen ontheffingsbeleid om te komen tot blauwe zone Mierlo-centrum. Blz. 161  
04. Voornemen verruiming parkeercapaciteit bij herinrichtingen onderzoeken. Blz. 162  
05. Herinrichtingen en verkeerskundige plannen in lijn met het beleid Duurzaam Veilig uitvoeren. Blz. 163  
06. Inzetten op het zoeken van nieuwe oplossingen die de doorstroming van verkeer in gemeente verbeteren. Blz. 164  
07. Acties volgen die Prorail en Rijkswaterstaat uitvoeren om geluidsoverlast tegen te gaan. Blz. 165  
08. Voorzetten en evalueren pilot buurtbus in samenwerking met Stichting Buurtbus. Blz. 166  
09. Geldrop-Mierlo moet voor iedereen optimaal bereikbaar zijn. Er komt een bereikbaarheidsbeleid waarin de te treffen maatregelen benoemd worden en een verkeerscirculatieplan wordt uitgewerkt.... Blz. 167  
10. De centrumplannen worden versneld uitgevoerd. De raad vraagt het college te onderzoeken of de gekozen ruimtelijke inrichting en ontsluiting van het centrumplan Geldrop, met de kennis van nu, herijkt moeten worden. Blz. 168  
Wat heeft het gekost? Blz. 169  
Programma 11. Bouwen en wonen Blz. 170  
Portefeuillehouder(s) Blz. 171  
Wat wilden we bereiken? Blz. 172  
Relevante beleidsnota's Blz. 173  
Doelstellingen Blz. 174  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 175  
01. Uitvoeren van woningbouwprogramma en afspraken uit Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013. Blz. 176  
02. Verstrekken van startersleningen. Blz. 177  
03. Bij maken bouwplanning dient rekening gehouden te worden met eigen karakter wijk en kernen en groenstructuur. Blz. 178  
04. Aanpassen en flexibel maken van bestemmingsplannen waarin rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen in maatschappij. Blz. 179  
05. Karakteristieke gebouwen in de gemeente een nieuwe bestemming geven in samenwerking met marktpartijen. Blz. 180  
06. Streven naar één gezamenlijke urgentieregeling voor woningzoekenden via regionale afspraken met woningcorporaties en het draaien van verschillende pilots. Blz. 181  
07. De raad zal bij de evaluatie van het Grondbedrijf kritisch bezien of het gemandateerde budget voor strategische aankopen kan worden verlaagd. Blz. 182  
08. Bij de invoering van de Omgevingswet worden landelijke experimenten gevolgd. Blz. 183  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 184  
Wat heeft het gekost? Blz. 185  
Programma 12. Financiën en belastingen Blz. 186  
Portefeuillehouder(s) Blz. 187  
Wat wilden we bereiken? Blz. 188  
Relevante beleidsnota's Blz. 189  
Doelstellingen Blz. 190  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 191  
01. Inzetten voor de doelstelling om een gezond en gedegen financieel beleid te voeren waarin totale belastingdruk voor burger wordt beperkt. Blz. 192  
02. Streven naar een begroting die de komende jaren blijvend dekkend is. Blz. 193  
03. Focussen op de balans tussen bezuinigingen enerzijds, het op niveau blijven houden van alle raadsprogramma’s en een blijvend dekkende begroting anderzijds. Blz. 194  
04. De samenwerking met Dienst Dommelvallei verder harmoniseren en verbeterstappen ondernemen om dynamischer te begroten. Blz. 195  
05. Een goed op orde zijnde financieel huishouden. Blz. 196  
06. Nieuw beleid wordt geformuleerd bij de kadernota. In de daaropvolgende begroting is dit beleid verwerkt. Blz. 197  
07. De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is. Blz. 198  
08. De basis voor gemeentelijke tarieven is transparant. Blz. 199  
09. De bijdragen aan verbonden partijen moeten controleerbaar zijn. Blz. 200  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 201  
Wat heeft het gekost? Blz. 202  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 203  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 204  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 205  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 206  
Algemeen Blz. 207  
Algemeen Blz. 208  
Resultaatbestemming Blz. 209  
Resultaatbestemming Blz. 210  
Lokale heffingen Blz. 211  
Inleiding Blz. 212  
Beleid Blz. 213  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 214  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 215  
Rioolheffing Blz. 216  
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 217  
Leges Blz. 218  
Kostendekkendheid leges Blz. 219  
Parkeerbelasting Blz. 220  
Toeristenbelasting Blz. 221  
Lijkbezorgingsrechten Blz. 222  
Marktgelden Blz. 223  
Hondenbelasting Blz. 224  
Reclamebelasting Blz. 225  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 226  
Overzicht tarieven Blz. 227  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 228  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 229  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 232  
Inventarisatie van de risico's Blz. 233  
Wijzigingen Blz. 234  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 235  
Weerstandsvermogen Blz. 236  
Financiële kengetallen Blz. 237  
Financiële kengetallen toelichting Blz. 238  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 239  
Inleiding Blz. 240  
Wegen Blz. 241  
Openbare verlichting Blz. 242  
Civiele kunstwerken Blz. 243  
Groen Blz. 244  
Riolering Blz. 245  
Gebouwen Blz. 246  
Speelvoorzieningen Blz. 247  
Financiering Blz. 248  
Inleiding Blz. 249  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 250  
Financieringsbehoefte Blz. 251  
Liquiditeit Blz. 252  
Renterisicobeheer Blz. 253  
Kredietrisicobeheer Blz. 254  
Leningenportefeuille Blz. 255  
Bedrijfsvoering Blz. 256  
Inleiding Blz. 257  
Strategisch HRM plan 2016-2020 Blz. 258  
Individueel Keuze Budget Blz. 259  
e-HRM Blz. 260  
Ziekteverzuim Blz. 261  
Arbeidsomstandigheden Blz. 262  
Informatievoorziening Blz. 263  
Plannen en begroten Blz. 264  
Extra projectcapaciteit Blz. 265  
Onderzoek I&A processen Blz. 266  
Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 267  
Informatiebeveiliging Blz. 268  
Informatiebeveiligingsbeleid Blz. 269  
Privacy Blz. 270  
Procedure Datalekken Blz. 271  
Control Blz. 272  
Facilitaire zaken Blz. 273  
Huisvesting Blz. 274  
Kengetallen Blz. 275  
Verbonden partijen Blz. 276  
Inleiding Blz. 277  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 278  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 279  
Stichtingen en verenigingen Blz. 280  
Overig Blz. 281  
Grondbeleid Blz. 282  
Algemeen grondbeleid Blz. 283  
Ontwikkelingen woningmarkt Blz. 284  
ontwikkelingen woningmarkt Blz. 285  
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 286  
Vast te stellen exploitaties Blz. 287  
De financiële (weerstands)positie Blz. 288  
Resultaat 2018 Blz. 289  
Reserves en voorzieningen Blz. 290  
toelichting reserve grondexploitaties Blz. 291  
b. Reserve tussentijdse winstnemingen Blz. 292  
Weerstandsvermogen Blz. 293  
Verliesvoorziening Blz. 294  
Voorziening afgesloten complexen Blz. 295  
Meerjarenperspectief Blz. 296  
toelichting meerjarenbeeld Blz. 297  
Materiële Vaste Activa (gedeelte voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)) Blz. 298  
toelichting toekomstige locaties Blz. 299  
Beleidsindicatoren Blz. 300  
Beleidsindicatoren Blz. 301  
Balans Blz. 302  
Balans Blz. 303  
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 304  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 305  
Inleiding Blz. 306  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 307  
Waarderingsgrondslagen Blz. 308  
Vaste activa Blz. 309  
Toelichting Vaste activa Blz. 310  
Vlottende activa Blz. 311  
Vaste passiva Blz. 312  
Vlottende passiva Blz. 313  
Toelichting op de balans Blz. 314  
Vaste activa Blz. 315  
Immateriële vaste activa Blz. 316  
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 317  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 318  
Materiële vaste activa Blz. 319  
Verloopoverzicht materiële vaste activa Blz. 320  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 321  
Financiele vaste activa Blz. 322  
Verloopoverzicht financiële vaste activa Blz. 323  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 324  
Vlottende activa Blz. 325  
Voorraad Blz. 326  
Verloopoverzicht voorraad Blz. 327  
Verwachte resultaten bouwgronden in exploitatie Blz. 328  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 329  
Schatkistbankieren Blz. 330  
Liquide middelen Blz. 331  
Overlopende activa Blz. 332  
Specificatie nog te ontvangen subsidies Blz. 333  
Facilitair grondbedrijf Blz. 334  
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 335  
Vaste passiva Blz. 336  
Eigen vermogen Blz. 337  
Toelichting eigen vermogen Blz. 338  
Voorzieningen Blz. 339  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 340  
Toelichting vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 341  
Vlottende passiva Blz. 342  
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 343  
Overlopende passiva Blz. 344  
Specificatie vooruit ontvangen subsidies Blz. 345  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 346  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 347  
Garantstellingen Blz. 348  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen (2) Blz. 349  
Eigen bijdrage op grond van de Wmo Blz. 350  
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 351  
Hypothecaire leningen personeel Blz. 352  
Riolering Blz. 353  
Openbare verplichting Blz. 354  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 355  
Programma's Blz. 356  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 357  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 358  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 359  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 360  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 361  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 362  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 363  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 364  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 365  
Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid Blz. 366  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 367  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 368  
Programma 8. Democratisch bestuur Blz. 369  
Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid Blz. 370  
Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 371  
Programma 11. Bouwen en wonen Blz. 372  
Programma 12. Financiën en belastingen Blz. 373  
Totaal Blz. 374  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 375  
Vennootschapsbelasting Blz. 376  
Vennootschapsbelasting Blz. 377  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 378  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 379  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 380  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 381  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 382  
Programma 1. Gebiedsgericht werken Blz. 383  
Programma 2. Economie en vastgoed Blz. 384  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 385  
Programma 4. Bestuurlijke samenwerking Blz. 386  
Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid Blz. 387  
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur Blz. 388  
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs Blz. 389  
Programma 8. Democratisch bestuur Blz. 390  
Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid Blz. 391  
Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer Blz. 392  
Programma 11. Bouwen en wonen Blz. 393  
Programma 12. Financiën en belastingen Blz. 394  
Overzicht onvoorzien Blz. 395  
Overzicht onvoorzien Blz. 396  
Overzicht Onvoorzien (2) Blz. 397  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 398  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 399  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 400  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 401  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 402  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 403  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 404  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 405  
Reserves en voorzieningen Blz. 406  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 407  
Reserves Blz. 408  
Voorzieningen Blz. 409  
Reserves en voorzieningen Blz. 410  
Toelichting op de reserves Blz. 411  
Toelichting op de reserves Blz. 412  
Algemene reserve Blz. 413  
Toelichting algemene reserve Blz. 414  
Inkomensreserve Blz. 415  
Toelichting inkomensreserve Blz. 416  
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 417  
Toelichting algemene reserve grondexploitaties Blz. 418  
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 419  
Toelichting reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf Blz. 420  
Reserve dorpsgezicht 't Broek Blz. 421  
Toelichting reserve Dorpsgezicht 't Broek Blz. 422  
Reserve uitwerking strategische visie Blz. 423  
Toelichting reserve Uitwerking strategische visie Blz. 424  
Reserve personeel en organisatie Blz. 425  
Toelichting reserve Personeel en organisatie Blz. 426  
Reserve onderwijshuisvesting Blz. 427  
Toelichting reserve Onderwijshuisvesting / IHP Blz. 428  
Reserve participatie Blz. 429  
Toelichting reserve participatie Blz. 430  
Reserve transities Blz. 431  
Toelichting reserve Transities Blz. 432  
Reserve verkoopopbrengst HNG Blz. 433  
Toelichting reserve Verkoopopbrengst HNG Blz. 434  
Reserve geoormerkte gelden gemeentefonds Blz. 435  
Toelichting reserve Geoormerkte gelden gemeentefonds Blz. 436  
Reserve investering speeltuin de Viking Blz. 437  
Toelichting reserve Investeringen speeltuin De Viking Blz. 438  
Reserve hondenbeleid Blz. 439  
Toelichting reserve Hondenbeleid Blz. 440  
Reserve gemeentelijke huisvesting Blz. 441  
Toelichting reserve Gemeentelijke huisvesting Blz. 442  
Reserve recreatie en toerisme Blz. 443  
Toelichting reserve Recreatie en toerisme Blz. 444  
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven Blz. 445  
Toelichting reserve Centrummanagement / ondernemersinitiatieven Blz. 446  
Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop Blz. 447  
Toelichting reserve Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop Blz. 448  
Reserve leefbaarheidsfonds Blz. 449  
Toelichting reserve Leefbaarheidsfonds Blz. 450  
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 451  
Toelichting reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 452  
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw Blz. 453  
Toelichting reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (nieuw) Blz. 454  
Reserve I&A Blz. 455  
Toelichting reserve I&A Blz. 456  
Reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 457  
Toelichting reserve Fonds herstructurering woongebieden Blz. 458  
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 459  
Toelichting reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen Blz. 460  
Dekkingsreserve bouw nieuwe raadzaal Blz. 461  
Toelichting dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal Blz. 462  
Dekkingsreserve nutsvoorzieningen centrum Mierlo Blz. 463  
Toelichting dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo Blz. 464  
Dekkingsreserve parkeren Friso, Margriet deel Friso Blz. 465  
Toelichting dekkingsreserve Parkeren Frisostraat-Margrietstraat Blz. 466  
Dekkingsreserve P-Margriet thv P-Friso huisnr 40-60 WA Blz. 467  
Toelichting dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat Blz. 468  
Dekkingsreserve dorpstraat, deel RABO, dorpstraat thv Plus Blz. 469  
Toelichting dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus Blz. 470  
Dekkingsreserve voorber. onderzoek en realisatie kiosk Blz. 471  
Toelichting dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk Blz. 472  
Dekkingsreserve kosten tijdelijke huisvesting Blz. 473  
Toelichting dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodaties Blz. 474  
FBW herinrichting Langstraat Blz. 475  
Toelichting FBW Herinrichting Langstraat Blz. 476  
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind Blz. 477  
Toelichting FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind Blz. 478  
FBW Heggestraat Blz. 479  
Toelichting FBW Herinrichting Heggestraat Blz. 480  
FBW rotonde centrum Geldrop Blz. 481  
Toelichting FBW Rotonde centrum Geldrop Blz. 482  
FBW Parkeerterrein weverijmuseum Blz. 483  
Toelichting FBW Parkeerterrein Weverijmuseum Blz. 484  
FBW herinrichting parkeerterrein Markt Blz. 485  
Toelichting FBW Herinrichting parkeerterrein Markt Blz. 486  
FBW herinrichting parkeerterrein de Meent Blz. 487  
Toelichting FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent Blz. 488  
FBW parkeerterrein achter de kerk Blz. 489  
Toelichting FBW Parkeerterrein Achter de Kerk Blz. 490  
FBW parkeerverwijssysteem Blz. 491  
Toelichting FBW Parkeerverwijssysteem Blz. 492  
FBW kruispunt Molenstraat/Johan Peijnenburgweg Blz. 493  
Toelichting FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg Blz. 494  
FBW vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg Blz. 495  
Toelichting FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg Blz. 496  
FBW kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg Blz. 497  
Toelichting FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg Blz. 498  
FBW herinrichting Bogardeind (ijssalon/Beukelaar) Blz. 499  
Toelichting FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) Blz. 500  
FBW kruispunt Bogardeind ( extra rechtdoorstrook) Blz. 501  
Toelichting FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) Blz. 502  
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg Blz. 503  
Toelichting FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg Blz. 504  
FBW aanp. openbare ruimte brede school Coevering Blz. 505  
Toelichting FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering Blz. 506  
FBW busbaan Gijzenrooiseweg Blz. 507  
Toelichting FBW Busbaan Gijzenrooiseweg Blz. 508  
FBW beleefpad katoenpad Blz. 509  
Toelichting FBW Beleefpad Katoenpad Blz. 510  
FBW Kasteelseloop en Molenheide Blz. 511  
Toelichting FBW Kasteelseloop en Molenheide Blz. 512  
FBW herinrichting stationsomgeving Blz. 513  
Toelichting FBW Herinrichting Stationsomgeving Blz. 514  
FBW recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA Blz. 515  
Toelichting FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA Blz. 516  
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens Blz. 517  
Toelichting FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens Blz. 518  
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor Blz. 519  
Toelichting FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor Blz. 520  
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen Blz. 521  
Toelichting FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen Blz. 522  
FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg Blz. 523  
Toelichting FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg Blz. 524  
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII Blz. 525  
Toelichting FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII Blz. 526  
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III Blz. 527  
Toelichting FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III Blz. 528  
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide Blz. 529  
Toelichting FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide Blz. 530  
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein Blz. 531  
Toelichting FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein Blz. 532  
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind Blz. 533  
Toelichting FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind Blz. 534  
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn Blz. 535  
Toelichting FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn Blz. 536  
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk Blz. 537  
Toelichting FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk Blz. 538  
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg Blz. 539  
Toelichting FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg Blz. 540  
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. Blz. 541  
Toelichting By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. Blz. 542  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 543  
Voorzieningen Blz. 544  
Pensioenvoorzieningen wethouders Blz. 545  
Toelichting pensioenvoorziening wethouders Blz. 546  
Asbest van het Dak Blz. 547  
Toelichting voorziening Asbest van het dak Blz. 548  
Onderhoud wegen Blz. 549  
Toelichting voorziening Onderhoud wegen Blz. 550  
Onderhoud gebouwen Blz. 551  
Toelichting voorzieningen Onderhoud gebouwen Blz. 552  
Onderhoud gebouwen onderwijs Blz. 553  
Toelichting voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs Blz. 554  
Wonen Blz. 555  
Toelichting voorziening Wonen Blz. 556  
Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 557  
Toelichting voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 558  
Egalisatie rioleringen Blz. 559  
Toelichting voorziening Egalisatie rioleringen Blz. 560  
Breedtesport impuls middelen Blz. 561  
Toelichting voorziening Breedtesport impuls middelen Blz. 562  
Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen Blz. 563  
Toelichting voorziening Gemeentelijk herplantfonds Blz. 564  
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 565  
Toelichting voorziening Afgesloten complexen GB Blz. 566  
Voorziening voorschoolse educatie Blz. 567  
Toelichting voorziening voorschoolse educatie Blz. 568  
Controleverklaring Blz. 569  
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud