Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.408 1.416
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 45 49
Totaal Immateriële vaste activa 1.453 1.465
Totaal Activa 1.453 1.465

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2018:

Omschrijving Balanswaarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Balanswaarde 31-12-2018
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.416 193 184 17 0 0 1.408
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 49 0 0 4 0 0 45
Totaal 1.465 193 184 21 0 0 1.453

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
In 2018 hebben investeringen plaatsgevonden voor een kwaliteitsimpuls en gevelverbetering centrum Geldrop en is er een voorbereidingskrediet geopend voor nieuwe initiatieven voor het grondbedrijf.
Tevens zijn er diverse ruimte voor ruimte titels verkocht voor een bedrag van € 184.132,-

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 38.243 35.445
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 26.355 25.683
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 14.770 13.275
Totaal Materiële vaste activa 79.368 74.403
Totaal Activa 79.368 74.403

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving Balanswaarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Balanswaarde 31-12-2018
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 4.498 70 130 19 0 0 4.419
Woonruimten 219 259 0 10 0 0 469
Bedrijfsgebouwen 25.119 3.587 0 1.178 0 0 27.528
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2.860 656 0 200 0 123 3.192
Vervoermiddelen 185 146 0 38 0 0 293
Machines, apparaten en installaties 550 82 0 207 0 0 425
Overige materiele vaste activa 1.270 0 0 98 0 0 1.172
Activa in erfpacht 745 0 0 0 0 0 745
Totaal Investeringen met economisch nut 35.445 4.801 130 1.750 0 123 38.243
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 25.683 1.037 0 364 0 0 26.355
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 25.683 1.037 0 364 0 0 26.355
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 13.273 3.020 0 519 1.006 0 14.768
Overige materiele vaste activa 2 0 0 0 0 0 1
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 13.275 3.020 0 519 1.006 0 14.770
Totaal 74.403 8.857 130 2.633 1.006 123 79.368

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen
In 2018 zijn er 'Niet in exploitatie genomen gronden' aangekocht. Verder zijn er ook diverse 'Niet in exploitatie genomen gronden' verkocht.

Woonruimten
In 2018 is het pand aan de Kievitstraat 59 te Geldrop aangekocht.

Bedrijfsgebouwen
In 2018 hebben investeringen plaatsgevonden voor o.a. Strabrecht college, duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen, sociaal cultureel centrum Hofdael en renovatie gemeentehuis.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er zijn kosten gemaakt voor het vervangen van kunstgrasvelden.

Vervoermiddelen
In 2018 is een tractor en een vervoermiddel inclusief kraan verkocht.

Machines, apparaten en installaties
In 2018 is er geïnvesteerd in zaakgericht werken.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er hebben diverse investeringen plaatsgevonden op het gebied van rioolvervanging en bestrijding wateroverlast.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2018 zijn er kosten gemaakt voor diverse herinrichtingen in de openbare ruimte.

Financiele vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 170 170
Overige langlopende leningen 12.612 14.704
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 150
Totaal Financiële vaste activa 12.782 15.025
Totaal Activa 12.782 15.025

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2018 Inves-te-ringen Desin-veste-ringen Af-schrij-vingen Aflos-sing Bijdra-gen van derden Af-waar-dering Boek-waarde 31-12-2018 Voorziening Balans-waarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170
Overige langlopende leningen 14.704 934 0 0 3.026 0 0 12.612 0 12.612
Uitzettingen in 's rijks schatkist met rente typische looptijd van één jaar of langer 150 0 0 0 50 0 0 100 100 0
Totaal 15.025 934 0 0 3.076 0 0 12.882 100 12.782

Overige langlopende leningen
In 2018 zijn er leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject en heeft de gemeente geld gestort bij het SVn ten behoeve van de startersleningen.

Uitzettingen in 's rijks schatkist met rente typische looptijd van één jaar of langer
Gemeente Geldrop-Mierlo heeft een lening verstrekt aan Stichting exploitatie en beheer Sociaal Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael (hierna te noemen Hofdael). De voorziening is gevormd omdat het risico bestaat dat Hofdael niet aan zijn aflossingsverplichting kan voldoen.

Vlottende activa

Voorraad

Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving Boek- Vermeer- Vermin- Boek-
waarde deringen deringen waarde
1-1-2018 31-12-2018
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 25.520 1.705 -6.191 21.034
Totaal 25.520 1.705 -6.191 21.034
Voorziening verlies grex -126 -78 -48
Saldo (totaal minus voorziening) 25.394 1.627 -6.191 20.985

Toelichting op de voorziening

De voorziening verlies grondexploitaties per eind 2018 € 48.000,- en deze heeft betrekking op Emopad en Rielse Park onderdeel van in exploitatie zijnde complexen.

 

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2018 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek- Vermeer- Vermin- Winst- Boek- Voorziening Balans-
waarde deringen deringen uitname waarde dekking waarde
1-1-2018 31-12-2018 verliessaldi 31-12-2018
Spaarpot -662 10 16 -51 -617 -617
Centrum West 254 35 4 285 285
Rielse Park 679 62 741 4 737
Talingstraat 433 230 20 643 643
Waleweinlaan 45 25 70 70
Willem Barentzweg / De Bron 254 59 349 -109 73 73
Strabrechtcollege 408 25 433 433
Emopad 154 17 11 160 44 116
Brugstraat 368 15 380 3 0 0
Luchen Weteringpark 525 29 554 554
Groot Luchen 21.831 2025 4.865 1296 17.695 17.695
Diverse kavels Loeswijk 31 14 45 45
Linze 485 15 500 500
Vesperstraat / De Waag 48 -5 43 43
Dorpsstraat / Johannesschool 334 66 371 -111 140 140
Ellenaar 139 30 186 -87 70 70
Bisschop van Mierlostraat 195 5 200 200
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 25.520 2657 6191 952 21.035 48 20.985

Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten:

Omschrijving complex Boekwaarde Geraamde Geraamde nog Geraamd eind- Geraamd eind-
31-12-2018 nog te maken te realiseren resultaat (nominale resultaat (contante
kosten opbrengsten waarde) waarde)
Spaarpot-Zuid -668.515 265.000 1.350.000 -1.753.515 -1.685.423
Centrum West 285.147 1.181.065 7.822.000 -6.355.788 -5.643.758
Rielsepark 740.630 58.856 795.000 4.486 4.227
Talingstraat 643.175 756.397 4.399.000 -2.999.428 -2.716.675
Waleweinlaan 70.002 116.826 643.500 -456.672 -421.894
Willem Barentszweg -36.740 158.028 730.500 -609.212 -562.818
Strabrecht 432.731 391.182 2.384.500 -1.560.587 -1.413.472
Emopad 170.627 108.872 221.000 58.499 -55.125
Brugstraat - - -
Luchen weteringpark 554.113 250.840 1.128.000 -323.047 -286.856
Groot Luchen 18.991.043 10.223.313 39.725.000 -10.510.644 -9.150.149
Kavels Loeswijk 45.086 78.001 681.500 -558.413 -505.772
Linze 499.981 241.514 1.150.000 -408.505 -377.395
Vesperstraat/De Waag 42.643 266.322 603.000 -294.035 -271.642
Dorpsstraat/Johannes 28.766 70.674 396.000 -296.560 -285.045
Ellenaar -17.397 21.000 238.250 -234.647 -225.535
Bisschop van Mierlostraat 199.564 320.096 1.467.000 -947.340 -824.716
Totaal 21.980.856 16.281.433 79.073.145 -45.964.318 -40.654.305

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2018 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2018 Balanswaarde 1-1-2018
Vorderingen op openbare lichamen 5.012 0 5.012 3.550
Rekening-courantverhouding met het rijk 2.800 0 2.800 602
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.351 0 1.351 918
Overige vorderingen 2.454 189 2.643 2.257
Overige uitzettingen 13 0 13 13
Totaal 11.630 189 11.820 7.340

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 750
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 140 128 219 106
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 610 622 531 643
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 99.943
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 99.943
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 750
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 12.584 11.616 20.125 9.760
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 140 128 219 106

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 8 5
Banksaldi 229 787
Totaal Liquide middelen 237 792
Totaal Activa 237 792

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 837 124
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 4.813 10.809
Totaal Overlopende activa 5.650 10.933
Totaal Activa 5.650 10.933

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2018 Toevoegingen Ontvangen bedragen Stand 31-12-2018
Declaratie BBZ (het Rijk) 83 24 83 24
Algemene uitkering (het Rijk) 0 613 0 613
PGB Jeugd (het Rijk) 0 16 0 16
PGB begeleider 0 79 0 79
PGB hulp bij het huishouden 0 56 0 56
Project Kasteelseloop en Molenheide (het Rijk) 40 0 0 40
Rijk van Dommel en Aa (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 9 0 9
Totaal 124 797 83 837

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2018 2017
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf 346 201
Nog te factureren facilitair grondbedrijf 58 50
Totaal 404 251

Plankosten Kievitstraat (gerelateerd aan Talingstraat)

Achter de Kievitstraat ligt, grenzend aan het gebied van De Dommel en de Kasteeltuinen, een perceel grond van derden, waarvoor in april 2019 een bestemmingsplan is vastgesteld. De boekwaarde per 31 december 2018 bestaat grotendeels uit de reeds gemaakte plankosten. In 2019 zal moeten blijken of de in 2018 overeengekomen bijdrage in de plankosten voldoende is om de gemaakte kosten te kunnen dekken. De actuele boekwaarde van de door de gemeente voor gefinancierde en in de toekomst te verhalen plankosten bedraagt per 31 december € 185.232,-.

Plankosten bestemmingsplan Luchen Weteringpark

Er vinden overleggen plaats met een aantal grondeigenaren over de voorbereiding van het uitwerkingsplan voor een deel van het bestemmingsplangebied. Dit uitwerkingsplan zal waarschijnlijk het komende jaar in procedure worden gebracht. Tegelijkertijd zal dan ook een exploitatieplan in procedure worden gebracht. In 2016 t/m 2018 zijn enige plankosten gemaakt die o.a. gerelateerd zijn aan de voorbereiding van het uitwerkingsplan en exploitatieplan. De actuele boekwaarde van de door de gemeente voor gefinancierde en in de toekomst te verhalen plankosten bedraagt per 31 december € 82.932,-.

Plankosten voor diverse nog af te sluiten anterieure overeenkomsten

Er zijn momenteel voor een viertal projecten al plankosten gemaakt voor nog af te sluiten anterieure overeenkomsten. De actuele boekwaarde van de door de gemeente voor gefinancierde en in de toekomst te verhalen plankosten bedraagt voor deze projecten per 31 december € 77.508,-.

Plankosten Hekelstraat

Voor deze locatie is in 2014 een anterieure overkomst gesloten voor gronden waar de gemeente sindsdien economisch geen eigenaar meer van is. Naar aanleiding van een raadsbesluit in 2016 is begin 2017 een aanvulling op die overeenkomst getekend. Door de gemaakte plankosten is de boekwaarde zodanig opgelopen dat de overeengekomen bijdrage onvoldoende is gebleken om de gemaakte kosten op te vangen. Het tekort bedraagt per 31 december 2018 ongeveer € 24.480,-.

Plankosten voor diverse projecten waarvoor al een anterieure overeenkomst is gesloten

Bij een drietal projecten, waarvoor al een overeenkomst met de ontwikkelaar is gesloten, zijn door de gemeente plankosten gemaakt. De actuele boekwaarde van de door de gemeente voor gefinancierde en in de toekomst nog te factureren plankosten bedraagt voor deze projecten per 31 december € 33.906,-.   

 

Vaste passiva

Eigen vermogen

Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.535 32.535
Bestemmingsreserve 19.200 12.493
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening -2.555 9.264
Totaal Eigen vermogen 49.180 54.291
Totaal Passiva 49.180 54.291

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde resultaat verwijzen wij naar paragraaf Analyse overzicht van baten en lasten.

Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’. De voorzieningen bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen.. 14.096 14.314
Totaal Voorzieningen. 14.096 14.314
Totaal Passiva 14.096 14.314

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 49.430 50.930
Door derden belegde gelden 530 684
Waarborgsommen 1 2
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 49.960 51.616
Totaal Passiva 49.960 51.616

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 2.103.332,21.

Onderhandse leningen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 0 0
Banksaldi. 3.941 0
Overige schulden 6.784 5.544
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.724 5.544
Totaal Passiva 10.724 5.544

Overlopende passiva

In het hieronder genoemde overzicht is de term 'Nog te betalen bedragen' opgenomen. Dit is geen BBV term. De officiële BBV term luidt: 'verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume’.

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 4.352 5.301
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 3.982 4.286
Totaal Overlopende passiva 8.334 9.587
Totaal Passiva 8.334 9.587

De specificatie van het verloop van vooruit ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2018 Vooruitontvangen Lasten Stand 31-12-2018
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk) 3.788 0 0 3.788
Subsidie recreatieve fietsverbindingen Rijk Dommel en Aa (overige Nederlandse overheidslichamen) 380 0 380 0
Subsidie gevelmaatregelen (het Rijk) 41 0 23 18
Subsidie sanering verkeerslawaai Eindhovenseweg (het Rijk) 0 82 9 73
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen) 37 0 0 37
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk) 39 0 3 36
Subsidie Laadinfra 0 30 0 30
Totaal 4.285 112 415 3.982