Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

1. Via Nedvang wordt aan elke gemeente in Nederland een vergoeding van € 1,19 per inwoner beschikbaar gesteld voor het tegen gaan van zwerfafval. Voor Geldrop-Mierlo is dit een bedrag van circa € 46.000,-.

2. Beleid voeren dat het Manifest Materialentransitie ondersteunt om in 2020 te komen tot 5% restafval.

3. Innovaties bewerkstelligen in samenwerking met lokale marktpartijen om hergebruik te stimuleren.

4. Mede erop sturen dat Cure deze zich verder ontwikkelt als kenniscentrum op afvalinzamelings- en verwerkingsgebied.

5. Regelmatig aanpassen hondenuitlaatroutes in overleg met inwoners.

6. Onderzoek kattenoverlast.

7. Koppelingen van projecten gericht op duurzaamheid aan speerpunten.

 

Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:
8. Geldrop-Mierlo is een ambitieuze, duurzame gemeente. In ieder plan zal duurzaamheid een onderdeel zijn van de besluitvorming. Gemeentelijke eigendommen worden verduurzaamd en maatschappelijke initiatieven daar waar mogelijk ondersteund. Het beleid omvat duurzame economie, energie(-gebruik), biodiversiteit en dierenwelzijn.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Afvalstoffenbeleidsplan 2009-2014 29 juni 2009 N.v.t.
Onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) openbaar groen 2012-2015 4 juli 2012 N.v.t.
Advies Klankbordgroep afvalstoffenbeleid N.v.t. 4 juli 2011 N.v.t.
Evaluatie hondenbeleid N.v.t. 26 maart 2012 N.v.t.
Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 6 november 2017 2022
Nieuwe gemeenschappelijke Regeling Cure N.v.t. 26 november 2012 N.v.t.
Groenbeleidsplan N.v.t. 20 januari 2014 N.v.t.
Nota Duurzaamheid 2016-2019 26 september 2016 N.v.t.
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) N.v.t. 26 november 2012 N.v.t.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Cure afvalbeheer
Cure Afvalbeheer is een Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard die zorgt voor afvalinzameling, vermarkting en transport.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
In 2013 is de ODZOB opgericht vanuit de gedachte dat de kwaliteit van vergunningverlening milieu aan bedrijven, het toezicht op deze vergunningen en de handhaving daarvan moet worden verhoogd. Door de uitvoering van deze VTH taken te centraliseren op regionaal niveau is de aanwezigheid van voldoende kennis beter geborgd en wordt de doortastendheid vergroot.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 1 -1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.496 2.408 2.425 -17
7.2 Riolering 2.611 2.532 2.601 -69
7.3 Afval 3.740 4.231 4.115 116
7.4 Milieubeheer 772 673 706 -33
Totaal Lasten 9.619 9.843 9.847 -4
Baten
0.10 Mutaties reserves 21 21 0 21
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 52 52 24 28
7.2 Riolering 3.484 3.404 3.512 -108
7.3 Afval 4.625 4.536 4.375 161
7.4 Milieubeheer 0 12 53 -41
Totaal Baten 8.182 8.025 7.965 61