Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder: Wethouder G.M.J. Jeucken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden we bereiken?

1. Onderzoeken mogelijkheden achteraf betalen parkeren centrum Geldrop.

2. Vervanging van parkeerapparatuur.

3. Parkeeronderzoek uitvoeren en opstellen ontheffingsbeleid om te komen tot blauwe zone centrum Mierlo.

4. Voornemen verruiming parkeercapaciteit bij herinrichtingen onderzoeken.

5. Herinrichtingen en verkeerskundige plannen in lijn met het beleid Duurzaam Veilig uitvoeren.

6. Inzetten op het zoeken van nieuwe oplossingen die de doorstroming van verkeer in gemeente verbeteren.

7. Acties volgen die Prorail en Rijkswaterstaat uitvoeren om geluidsoverlast tegen te gaan.

8. Voorzetten en evalueren pilot buurtbus in samenwerking met Stichting Buurtbus.

 

Vanuit raadsprogramma 2016-2018:
9. Geldrop-Mierlo moet voor iedereen optimaal bereikbaar zijn. Er komt een bereikbaarheidsbeleid waarin de te treffen maatregelen benoemd worden en een verkeerscirculatieplan wordt uitgewerkt.
Het openbaar vervoer moet goed functioneren. Er blijft overleg met buurgemeenten over het openhouden van wegen, en met buurgemeenten, provincie en rijk over de A67.

10. De centrumplannen worden versneld uitgevoerd. De raad vraagt het college te onderzoeken of de gekozen ruimtelijke inrichting en ontsluiting van het centrumplan Geldrop, met de kennis van nu, herijkt moeten worden.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Harmonisatievoorstel openbare verlichting N.v.t. 13 september 2010 N.v.t.
Fietspadenplan N.v.t. 13 september 2010 N.v.t.
Kadervoorstel Parkeren N.v.t. 25 juni 2012 N.v.t.
Discussienota bereikbaarheidsvisie (ontsluitingsvisie) N.v.t. 18 februari 2013 N.v.t.
Aanvullend lokaal openbaar vervoer N.v.t. 3 juni 2013 42450
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig N.v.t. 3 juni 2013 N.v.t.
Beheerplan wegen 2018-2019 5 maart 2018 voorjaar 2019
Bereikbaarheidsagenda 2017-2030 31 oktober 2016 n.v.t.
Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2017-2021 31 oktober 2016 2021

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 673 673 0
0.63 Parkeerbelasting 11 11 9 2
2.1 Verkeer en vervoer 3.758 3.515 3.966 -451
2.2 Parkeren 166 164 165 -1
Totaal Lasten 3.935 4.363 4.813 -450
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 50 50 0
0.63 Parkeerbelasting 412 412 388 24
2.1 Verkeer en vervoer 157 89 139 -50
Totaal Baten 569 551 576 -25