Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 -239 7 -246 95 0 95
1.2 Openbare orde en veiligheid 25 948 -924 41 968 -928 41 997 -956
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 651 3.750 -3.099 651 3.830 -3.179 604 3.676 -3.073

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 58 -37 95 45 33 11 370 568 -198
3.1 Economische ontwikkeling 32 458 -426 32 511 -479 20 496 -476
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 93 -51 42 102 -59 36 91 -55
3.4 Economische promotie 462 212 250 532 247 285 705 257 448

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 133 1.986 -1.853 83 1.921 -1.838 84 2.031 -1.947

Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 292 0 292 104 0 104
6.3 Inkomensregelingen 9.780 13.227 -3.447 9.780 13.393 -3.613 11.171 15.322 -4.151
6.4 Begeleide participatie 0 1.396 -1.396 0 1.396 -1.396 32 1.673 -1.641
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.497 -1.497 0 1.830 -1.830 0 737 -737

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 13 -13
5.1 Sportbeleid en activering 0 510 -510 0 517 -517 0 488 -488
5.2 Sportaccommodaties 569 1.862 -1.293 569 1.868 -1.299 524 2.013 -1.489
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 415 1.597 -1.182 178 1.418 -1.241 177 1.647 -1.470
5.4 Musea 0 94 -94 0 106 -106 0 113 -113
5.5 Cultureel erfgoed 17 278 -262 17 275 -258 21 274 -253
5.6 Media 0 794 -794 0 794 -794 0 802 -802
6.2 Wijkteams 0 522 -522 0 522 -522 0 549 -549
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 938 -938 0 773 -773 0 815 -815
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 810 7.873 -7.062 560 6.902 -6.342 482 8.004 -7.522
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 183 -183 0 183 -183 0 148 -148
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1 17 -15 1 17 -15 3 18 -15

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 1.725 728 997 808 728 80 924 728 196
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 14 -14 0 14 -14 0 14 -14
4.2 Onderwijshuisvesting 0 1.453 -1.453 0 1.507 -1.507 0 1.817 -1.817
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 410 2.139 -1.729 410 1.989 -1.580 450 1.780 -1.330
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 7.247 -7.247 0 10.223 -10.223 47 11.547 -11.500
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 756 -756 0 756 -756 0 927 -927
7.1 Volksgezondheid 0 1.282 -1.282 0 1.326 -1.326 0 1.244 -1.244

Programma 8. Democratisch bestuur

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 0 1.869 -1.869 0 1.827 -1.827 33 1.751 -1.718
0.10 Mutaties reserves 16 0 16 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 752 1.639 -887 762 1.542 -780 797 1.708 -911

Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 21 0 21 21 0 21 0 1 -1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 52 2.496 -2.444 52 2.408 -2.356 24 2.425 -2.400
7.2 Riolering 3.484 2.611 873 3.404 2.532 873 3.512 2.601 911
7.3 Afval 4.625 3.740 885 4.536 4.231 305 4.375 4.115 260
7.4 Milieubeheer 0 772 -772 12 673 -661 53 706 -653

Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 50 673 -623 50 673 -623
0.63 Parkeerbelasting 412 11 402 412 11 402 388 9 379
2.1 Verkeer en vervoer 157 3.758 -3.601 89 3.515 -3.426 139 3.966 -3.827
2.2 Parkeren 0 166 -166 0 164 -164 0 165 -165

Programma 11. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 420 -420 2.737 2.697 40 2.564 2.905 -340
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 275 448 -173 275 450 -175 283 359 -76
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 52 -52 0 52 -52 0 49 -49
8.1 Ruimtelijke ordening 155 240 -85 155 228 -72 213 240 -26
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 16.690 16.666 24 16.724 16.660 64 7.265 8.304 -1.039
8.3 Wonen en bouwen 857 1.342 -485 857 1.348 -492 932 1.293 -360

Programma 12. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 758 6 753 4.579 619 3.960 4.038 701 3.337
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 391 -391 16 196 -180 3.099 544 2.555
0.4 Overhead 155 9.579 -9.424 229 9.741 -9.512 252 9.477 -9.225
0.5 Treasury 2.334 865 1.469 1.982 733 1.249 2.777 338 2.438
0.61 OZB woningen 3.382 182 3.200 3.382 182 3.200 3.461 192 3.269
0.62 OZB niet-woningen 1.574 26 1.548 1.574 26 1.548 1.555 30 1.525
0.64 Belastingen overig 329 364 -35 329 364 -35 328 379 -51
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 48.785 0 48.785 49.650 0 49.650 49.715 0 49.715
0.8 Overige baten en lasten 0 136 -136 0 254 -254 -22 4 -26
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 350 -350 0 350 -350 0 -1 1

Totaal

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 99.943 99.943 0 105.629 105.629 0 101.721 101.721 0