Programma 11. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

1. Uitvoeren van woningbouwprogramma en afspraken uit Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013.

2. Verstrekken van startersleningen.

3. Bij maken bouwplanning dient rekening gehouden te worden met eigen karakter wijk en kernen en groenstructuur.

4. Aanpassen en flexibel maken van bestemmingsplannen waarin rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen in maatschappij.

5. Karakteristieke gebouwen in de gemeente een nieuwe bestemming geven in samenwerking met marktpartijen.

6. Streven naar één gezamenlijke urgentieregeling voor woningzoekenden via regionale afspraken met woningcorporaties en het draaien van verschillende pilots.

 

Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:
7. De raad zal bij de evaluatie van het Grondbedrijf kritisch bezien of het gemandateerde budget voor strategische aankopen kan worden verlaagd. In ieder geval zal het Presidium (vertrouwelijk), dan wel de raad, vooraf geïnformeerd worden over strategische aankopen. Anterieure overeenkomsten bij bestemmingsplannen worden ter inzage gelegd.

8. Bij de invoering van de Omgevingswet worden landelijke experimenten gevolgd. Flexibiliteit van “mantelzorg wonen” is één van de voor Geldrop-Mierlo mogelijke experimenten. De regionale woonvisie kan een versterking zijn voor ons eigen beleid, de aansluiting tussen het gemeentebeleid en de woonvisie is belangrijk.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsregel monumenten en subsidieverordening ’t Broek N.v.t. 15 januari 2007 N.v.t.
Accommodatiebeleid N.v.t. 30 juni 2008 N.v.t.
Rapport rekenkamercommissie ‘Tot op de bodem’ N.v.t. 17 december 2008 N.v.t.
Stimuleringsregelingen woningbouw N.v.t. 7 januari 2010 N.v.t.
Uitwerking kerntakendiscussie op het gebied van gemeentelijk monumentenbeleid N.v.t. 7 november 2011 N.v.t.
Discussienota “Het welstandstoezicht in Geldrop-Mierlo” N.v.t. 28 november 2011 N.v.t.
Concept Regionale Woonvisie N.v.t. 26 maart 2012 N.v.t.
Kadernota Grondbedrijf 2012, Nota Kader Grondprijzen 2012-2016 25 juni 2012 N.v.t.
Afstoten gemeentelijk vastgoed N.v.t. 1 oktober 2012 N.v.t.
Wijziging monumentenverordening N.v.t. 3 juni 2013 N.v.t.
Actualisatie en deregulering welstandsbeleid N.v.t. 30 september 2013 N.v.t.
Beleidsregel Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo 2014 N.v.t. 19 mei 2014 N.v.t.
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 2014-2030 15 december 2014 N.v.t.
Starterslening 2015 N.v.t. 9 november 2015 N.v.t.
Toevoeging Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 2014-2030 26 september 2016 N.v.t.
Prestatieafspraken 2017 tot en met 2020 2017-2020 N.v.t. (bevoegdheid college) 15 december 2017

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
ODZOB heeft alleen een bijdrage op het gebied van welstand.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 420 2.697 2.905 -207
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 448 450 359 91
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 52 52 49 3
8.1 Ruimtelijke ordening 240 228 240 -12
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 16.666 16.660 8.304 8.355
8.3 Wonen en bouwen 1.342 1.348 1.293 55
Totaal Lasten 19.167 21.435 13.149 8.286
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 2.737 2.564 172
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 275 275 283 -8
8.1 Ruimtelijke ordening 155 155 213 -58
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 16.690 16.724 7.265 9.459
8.3 Wonen en bouwen 857 857 932 -76
Totaal Baten 17.977 20.748 11.258 9.490