Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. De sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgevingen bevorderen via het buurtwerk 2.0.

01. De sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgevingen bevorderen via het buurtwerk 2.0.

De sociale kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de – relaties tussen – de bewoners zelf en eventueel andere aanwezige personen. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, multi-probleemgezinnen/-huishoudens, overlast gerelateerd aan illegale bewoning, drugspanden en verwarde personen.

Er wordt op diverse manieren gewerkt om via de methodiek van gebiedsgericht werken de sociale cohesie te bevorderen. Denk hierbij aan de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties om de leefbaarheid (en daarmee de veiligheid) in de wijken te verbeteren.

Om te ondersteunen in multiproblematiek wordt het Plusteam ingezet. Wanneer er sprake is van een overlastgevende situatie waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, werkt het Plusteam samen met partners van het Veiligheidshuis. Ook het afgelopen jaar is deze aanpak voortgezet. Hetzelfde geldt voor buurtbemiddeling.

Bij complexe buurtproblemen kan een beroep worden gedaan op de inzet van buurtbemiddeling.
De mogelijkheden van de nieuwe wet Aanpak woonoverlast worden verder verkend en indien mogelijk toegepast. De verordening (APV) wordt daartoe aangepast en zo spoedig mogelijk aan de raad voorgelegd. Door de invoering van deze nieuwe wet krijgt de burgemeester de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen.

Er wordt verder invulling gegeven aan het geactualiseerde Damoclesbeleid (woning/bedrijfssluiting op grond van bijvoorbeeld het aantreffen van hennep) maar ook aan nieuwe wetgeving op dit gebied. Zo komt er een nieuwe wet om ook sluiting mogelijk te maken wanneer er sprake is van voorbereidingshandelingen tot het maken van drugs en ligt er een wetsvoorstel om te komen tot de Wet gesloten coffeeshopketen, in de volksmond ook wel de “Wietwet” genoemd, om ontheffing te kunnen verlenen aan professionele wiettelers.

Er wordt gewerkt aan het verder uitvoering geven aan landelijke en regionale aanpak van verwarde personen.

De fysieke kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In de gemeente wordt daarbij vooral de aanpak van 'kleine' ergernissen zoals overlast hondenpoep en parkeerproblemen genoemd.

Er zijn diverse aanpakken ontwikkeld om bewoners te wijzen op de gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid voor een buurt. Denk hierbij aan de buurt WhatsApp om samen verdachte situaties (woninginbraken) te signaleren of aan de woning beter te beveiligen tegen inbrekers.

Om te weten wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt vinden, zijn in augustus 2017 de enquêtes om mee te doen aan de Veiligheidsmonitor verspreid – via een steekproef – onder 2.366 inwoners. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek op wijkniveau naar criminaliteit, (on)veiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. De resultaten van dit onderzoek worden in maart 2018 verwacht en worden gebruikt bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid.