Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. Hanteren van een ruime en open blik in (bestuurlijke) samenwerking maar wel met oog op zelfstandigheid van onze gemeente.

01. Hanteren van een ruime en open blik in (bestuurlijke) samenwerking maar wel met oog op zelfstandigheid van onze gemeente.

In het jaar 2018 is er veel energie gestoken in de uitwerking van de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven. Het is een intensief proces geweest, waarbij de gemeenteraden en colleges op een goede manier zijn betrokken. Vanuit de evaluatie is er gestart met het bepalen van de ambities en is het document "de slagvaardige regio" opgesteld. De gemeenteraden hebben tijdens een raadsledenbijeenkomst hun reactie op de ambities gegeven en op basis daarvan is er een bouwstenennotitie opgesteld. Deze notitie is in onze gemeente in de commissie voor Algemene Zaken besproken. De bevindingen van de commissie hebben, tezamen met de reacties van de andere 20 gemeenten in de regio, ten grondslag gelegen aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Vanuit dit document is er gewerkt aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. In de derde raadsledenbijeenkomst in 2018 is het Samenwerkingsakkoord gepresenteerd. Hierna heeft het algemeen bestuur op 12 december 2018 het Samenwerkingsakkoord vrijgegeven aan de gemeente voor het indienen van een zienswijze. Definitieve vaststelling van het Samenwerkingsakkoord is geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2019. Met het Samenwerkingsakkoord is tegemoet gekomen aan de uitkomsten van het rapport "Evaluatie Metropoolregio Eindhoven" van 2017. De doelstellingen zijn duidelijker geformuleerd en de focus is aangebracht door het benoemen van de vier thema's van samenwerking. De governance is aangepast en de taken tussen de Metropoolregio en het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn beter afgebakend. 

Het aanbrengen van de focus in de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven heeft er toe geleid dat bepaalde taken niet langer meer door die organisatie worden uitgevoerd, maar dat ze elders belegd worden. Een deel van die taken is komen te liggen op het bordje van het Stedelijk Gebied Eindhoven. In dit samenwerkingsverband is de aandacht uitgegaan naar deze 'nieuwe' taken en naar de wijze waarop we deze op kunnen gaan pakken. Dit heeft zijn neerslag gekregen in het Werkprogramma 2019, waarin rekening is gehouden met de overgekomen taken van de Metropoolregio. 

De samenwerking met de gemeenten Nuenen en Son en Breugel in de Dienst Dommelvallei is in 2018 ongewijzigd gecontinueerd. Dit in afwachting van helderheid over het voornemen van de provincie Noord-Brabant ten aanzien van het fusieproces tussen de gemeenten Eindhoven en Nuenen. In februari 2019 is die helderheid verschaft en is er ruimte gecreëerd voor het uitwerken van de toekomstscenario's voor de Dienst Dommelvallei.