Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

01. Uitvoeren van woningbouwprogramma en afspraken uit Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013.

01. Uitvoeren van woningbouwprogramma en afspraken uit Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013.

In 2018 is er een samenwerkingsagenda gemaakt voor het Stedelijk gebied Eindhoven, waarvan één onderdeel Wonen betreft. Het “Afsprakenkader Wonen 2017” maakt hier onderdeel van uit en is in 2018 verder uitgewerkt. Binnen het SGE is afgesproken dat voor inbreiding, herstructurering en transformatie tot 2021 geen kwantitatieve afstemming is vereist. Monitoring zal achteraf geschieden. De kwalitatieve invulling van de woningbouwontwikkeling wordt op basis van twee handvatten, Brainport Principles en de kwadrantenbenadering, gewaarborgd. Uitgangspunt daarbij is: in de stad stedelijk milieu, in de dorpen suburbaan wonen. In 2018 is besloten tot het instellen van een coördinatieteam. Dit bestaat uit gemeentelijke ambtenaren met regionale denkkracht en diverse expertises, samen met een provinciale ambtenaar. Dit coördinatieteam monitort onder andere het afsprakenkader en werkt de Brainport Principles en de kwadrantenbenadering uit. De gemeente heeft zitting in dit coördinatieteam.

Een ander onderdeel uit de samenwerkingsagenda betreft het opstellen van een gezamenlijke visie op wonen. Daarmee is in 2018 een start gemaakt. Hierin wordt de regio als één woningmarkt beschouwd en wordt uitgewerkt hoe in de gezamenlijke SGE-gemeenten een complementair aanbod kan worden aangeboden. In deze visie worden verder de ambities neergezet voor het wonen binnen het SGE op middellange termijn ( tot aan 2028) en lange termijn (2040). De visie wordt ontwikkeld in samenspraak met onze partners: corporaties, marktpartijen, bewoners en het bedrijfsleven. De visie wordt in 2019 vastgesteld door de gemeenteraden van het SGE.