Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

02. Projecten gericht op jongeren stimuleren.

02. Projecten gericht op jongeren stimuleren.

  • Jong leiderschap en talentontwikkeling

In 2016 is de succesvolle aanpak van 'jong leiderschap', waaruit het Cruyff court is voortgekomen, doorontwikkeld binnen het Veranderlab jeugd. In het Veranderlab jeugd hebben kinderen en jongeren hun eigen verhaal verteld. De aanpak van het Veranderlab jeugd is in 2018 voortgezet waarbij jong leiderschap en talentontwikkeling de uitgangspunten zijn.

In 2018 is er een jongerenraad geïnstalleerd in Geldrop-Mierlo. De leden van de jongerenraad hebben een traject gevolgd waarin zij hebben geleerd de methodiek 'adviesvangers' toe te passen. De jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad. Dit jaar zijn ze onder andere bezig geweest met:
- Het ontwikkelen van de jongerenraad op procesniveau (werkwijze - groepsvorming).

- De eerste vraag vanuit de gemeenteraad (gevraagd advies).
- Visie /strategie Sociaal Domein.
- Advies gegeven op het speelruimteplan.
- Het opstellen van een communicatieplan.

Het project Braakhuizen United is, in samenwerking met PSV en het jongerenwerk, voortgezet in 2018. Het doel is om de binding in de wijk te vergroten. De geselecteerde spelers krijgen onder meer twee keer per week voetbaltraining door een PSV-trainer in een sporthal in hun eigen wijk. Tijdens het project worden tevens onderwerpen als gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, respect, normen en waarden behandeld.

Hiernaast is ingezet op het project ‘Young Leaders uit de buurt’. Dit is een intensievere variant van de succesvolle aanpak ‘jong leiderschap’. Doel is nu om de inzet van jongeren voor hun persoonlijke ontwikkeling, buurt/wijk en samenleving te verduurzamen en dit geen eenmalige impuls te laten zijn. De jongerenwerkers zijn in 2018 gestart met een train-de-trainer cursus Young Leaders, waarmee de methode lokaal is geborgd en het stokje steeds kan worden overgedragen. Young leaders uit de buurt is gekoppeld aan het landelijk experiment maatschappelijke diensttijd, dat gesubsidieerd wordt vanuit het Ministerie van VWS.

  • Jongerenwerk

Het jongerenwerk van de LEVgroep heeft in 2018 twee groepen Young Leaders gecertificeerd, het project Braakhuizen United uitgevoerd en is er in samenwerking met het CMD een nieuwe activiteit ontwikkeld voor jonge mantelzorgers. Bij de wekelijkse inlopen in Geldrop en Mierlo zijn er activiteiten voor jongeren en worden belangrijke thema’s met jongeren behandeld, zoals 18 worden, groepsdruk en prestatiedruk en weerbaarheid en assertiviteit. Op straat is het jongerenwerk actief met sportactiviteiten en bezoekt het hanggroepen om overlast te voorkomen en verminderen. Het onderzoek naar de herijking van het jongerenwerk is eind 2018 afgerond. Aanbevelingen zoals meer intensief overleg zijn direct opgepakt en de uitvoeringsovereenkomst voor 2019 met de LEVgroep is aangescherpt. In 2019 besluit het college over een mogelijke herinrichting van de dienst jongerenwerk en een nieuwe heldere opdracht voor het jongerenwerk door de gemeente als opdrachtgever.