Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

03. Laagdrempelig houden van CMD.

03. Laagdrempelig houden van CMD.

  • Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

In 2018 ontwikkelt het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) zich door op de ingeslagen weg. De kwaliteit van de dienstverlening en de waardering hiervan zijn bij deze doorontwikkeling centrale punten. De klant staat centraal. Het CMD werkt samen met zowel vrijwilligers als professionele partners om de ondersteuningsvraag van mensen zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. In 2018 zijn een aantal initiatieven zoals de inloop bij de Dreef, het informatiepunt bij Kastanjehof en het formulierenspreekuur verder ontwikkeld. Ook kende de pilot preventieteam Gebiedsgerichte zorg in Mierlo een goede start in 2018. Evaluatie van de pilot volgt in 2019.

In 2018 is een begin gemaakt met de business case voor het CMD. Op deze manier kunnen we ook in de toekomst de dienstverlening van het CMD optimaal laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. Hierbij wordt ook gekeken naar de structuur voor deze afdeling. Daarnaast is formatief geïnvesteerd. De structurele formatie wordt bezien nadat in 2019 de uitkomst van de businesscase is ontvangen.

  • Overige ontwikkelingen Sociaal Domein

Het sociaal domein is continu in ontwikkeling. In 2018 zijn de volgende stappen gezet:

- Gemeente Geldrop-Mierlo heeft voor de regio Zuidoost Brabant (21 gemeenten) het Regionaal Expertteam voor jeugdhulp opgezet. Het opzetten van een dergelijk team was een landelijke verplichting. Het regionaal expertteam richt zich op complexe zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening niet uitkomt. Het regionaal expertteam adviseert over passende jeugdhulp, waarbij de vraag van de jeugdige centraal staat. Het team leert van de complexe casuïstiek en haar ontstaansgeschiedenis en versterkt het leren over de jeugdhulp, de samenwerking binnen de regio en het zorglandschap.

- In samenwerking met de 21 gemeenten van Zuidoost Brabant, hebben wij uitvoering gegeven aan het Werkplan 21 voor de Jeugd. Dit betekent dat er -onder andere- meerdere 'speak and eat' sessies zijn georganiseerd. Tijdens deze sessies zijn wethouders en ambtenaren in gesprek gegaan met jeugdigen en ouders die ervaringsdeskundig zijn op het gebied van jeugdhulp. Dit om te leren wat kan worden verbeterd.

Ook is in het kader van 21 voor de jeugd een aanvraag ingediend voor het transformatiefonds. Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht. Er is van 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar. Het gaat in totaal om € 108 miljoen, waarvan € 54 miljoen door gemeenten ter beschikking is gesteld en € 54 miljoen door het Rijk. Het Transformatiefonds is onderdeel van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd. Inmiddels is de Transformatieaanvraag gehonoreerd voor onze regio (21 gemeenten) voor € 1,5 miljoen per jaar (totaal: € 4,5 miljoen). In 2019 wordt de inzet van de middelen nader bepaald binnen regionale projecten.

- Gemeente Geldrop-Mierlo heeft in 2018 een aanvraag ingediend in het kader van het Fonds tekortgemeenten. Het fonds is in het leven geroepen om gemeenten met grote tekorten over 2016 en 2017 te compenseren. De helft van het fonds is door het Rijk gevoed, de andere helft door gemeenten. De aanvraag is door een onafhankelijke commissie gehonoreerd. Dit betekent dat gemeente Geldrop-Mierlo een eenmalige bedrag heeft ontvangen van € 575.000,-. 

- Op subregionaal niveau van Dommelvallei+ is via een bestuurlijke aanbesteding jeugdhulp (met verblijf) en Wmo begeleiding ingekocht. Per 2018 is de nieuwe Producten Diensten Catalogus van start gegaan. Gedurende 2018 is op basis van ervaringen vanuit de toegang en aanbieders de PDC doorontwikkeld. In 2019 zal deze doorontwikkeling nader vorm krijgen. Deze doorontwikkeling gebeurt op het niveau van de regio 10 (Peel, Helmond, Dommelvallei+). In 2018 is gestart met de opzet om te komen tot een heldere inkoopstrategie voor deze regio. Hoewel we ons nog in een startfase begeven, blijkt de regio 10 een slagkrachtige combinatie.

Daarnaast heeft gemeente Eindhoven op basis van een Dienstverleningsovereenkomst voor de 21 gemeenten specialistische vormen van jeugdhulp ingekocht. Dit betreft: JeugdzorgPlus, jeugdbescherming, jeugdreclassering en ADHD zorg in ziekenhuizen.

Ook koopt de VNG namens alle gemeenten in Nederland zeer specialistische jeugdhulp in. Dit zijn bijvoorbeeld zeer specialistische klinieken waarvan er maar één bestaat in Nederland.

- De decentralisatie van de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van beschermd wonen naar individuele gemeenten staat op dit moment gepland voor 2021. Regionaal is in 2018 gewerkt aan een plan van aanpak om de decentralisatie goed te laten verlopen. Medio 2019 is dit afgerond en kunnen wij ons gaan voorbereiden op deze nieuwe taak.

- Tot slot hebben wij onze relaties met de medische verwijzers (huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen en praktijkondersteuners) nader versterkt door middel van het Zorgplatform. Binnen dit Platform werkt de gemeente samen met de medisch verwijzers om de dienstverlening aan inwoners op uitvoeringsniveau te verbeteren. Dit op het gebied van jeugd, ouderen en GGZ.