Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

04. Inzet op preventiebeleid door preventieaanbod te geven aan burgers.

04. Inzet op preventiebeleid door preventieaanbod te geven aan burgers.

Preventie is een breed begrip en raakt vele beleidsterreinen. Het gaat primair om het voorkomen van negatieve ontwikkelingen en effecten. In 2018 is daarbij de inzet op preventie vergroot.

  • Gezondheidsbescherming en jeugdgezondheidszorg

De gezondheidsbescherming van inwoners is in 2018 wederom uitgevoerd door de GGD. Hieronder valt: infectieziekte bestrijding, medische milieukunde, en technische hygiënezorg. In 2018 is er extra aandacht geweest voor de vaccinaties middels een programma. Dit om de vaccinatiegraad op een hoog niveau te kunnen houden. Daarnaast heeft de GGD samen met andere partners zoals het onderwijs (o.a. Strabrecht college) en GGZ Oost Brabant vorm gegeven aan het preventieproject Storm. Dit is een programmatische aanpak voor preventie van suïcide- en depressie.

De GGD heeft samen met Zuidzorg en Zorgboog uitvoering gegeven aan de jeugdgezondheidszorg. Elke jeugdige inwoner kent hierin een basispakket en daar waar extra aandacht nodig is, zijn er maatwerktrajecten toegepast. 

  • JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)

In 2018 is besloten dat gemeente Geldrop-Mierlo een JOGG-gemeente blijft tot en met oktober 2020. In programma 7 worden de resultaten van JOGG in 2018 toegelicht. 

  • Preventieteams

Er is aan de hand van preventieteams ingezet op vier thema's: gebiedsgerichte zorg, vroegsignalering schulden, "ouder en kind" (ouderschap, scheiden en scholenplan) en mantelzorg. Ieder team is met het betreffende thema aan de slag gegaan. Dit heeft onder meer geleid tot de introductie van een pilot 'gebiedsteam' in Mierlo, een pilot 'Vroegsignalering schulden', maar ook tot het ontwikkelen van uitvoeringsprogramma's voor mantelzorgers, zodat deze doelgroep nog beter, en vroegtijdig, gevonden en ondersteund kan worden. Ook zijn er in 2018 diverse voorlichtingsbijeenkomsten geweest, waaronder een voorlichting voor en door ouders van kinderen met autisme. Op diverse locaties is het nu mogelijk om in contact te komen met het CMD, voorbeelden hiervan zijn het formulierenspreekuur, het Hof van Bethanië, de inloop bij Kastanjehof en de Dreef.

  • Pedagogische Buurt 0.18

In 2018 heeft het praktijkexperiment Pedagogische Buurt 0.18 in de wijk Braakhuizen Noord verder gestalte gekregen. Bijna 150 buurtbewoners zijn geënquêteerd over opvoeden en opgroeien in de buurt. Er zijn zes dialoogsessies gehouden waar jonge en oude buurtbewoners met elkaar over deze onderwerpen hebben gesproken. Verder zijn er 2 vaardigheidstrainingen gegeven aan actieve buurtbewoners over het creëren van een pedagogisch buurtklimaat, waarna zij een buurtactiviteit hebben georganiseerd. Dit heeft bijgedragen aan een succesvolle en druk bezochte Buitenspeeldag in juni 2018. Noorda en Co zal dit project in het kader van preventief jeugdbeleid in 2020 afronden en overdragen aan bewoners, professionele partners in de wijk en de gemeente als facilitator.

  • Activerend Huisbezoek

Het project “Activerend Huisbezoek” richt zich op onze oudere inwoners. Het “Activerend Huisbezoek” heeft als doel ouderen te informeren over zaken als wonen, maatschappelijke participatie en gezondheid in het licht van het ouder worden. In 2018 is hier in samenwerking met de LEVgroep uitvoering aan gegeven. 

  • Anwb Automaatje

In 2018 is het Anwb AutoMaatje gestart. Deze vervoersdienst maakt het voor onze inwoners, die niet zelfstandig kunnen reizen, mogelijk om te participeren in de samenleving. Het AutoMaatje brengt mensen met elkaar in contact en zorgt voor vermindering van eenzaamheid. 

Uiteraard zijn wij continue alert of er meer preventieve of collectieve voorzieningen ontwikkeld kunnen worden.