Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

05. Een goed op orde zijnde financieel huishouden.

05. Een goed op orde zijnde financieel huishouden.

Dit punt splitsen wij op in vijf onderdelen:

1. Planning- en controlcyclus
Aan de hand van de planning- en controlcyclus geven wij jaarlijks inzicht in de geplande werkzaamheden met het daaraan gekoppelde geld (kadernota en begroting), wat de voortgang is (tussentijdse rapportages) en wat er daadwerkelijk is gerealiseerd (jaarrekening).

2. Ontwikkeling algemene uitkering
Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente wordt ontvangen via de algemene uitkering. De ontwikkelingen hiervan hebben wij continu gevolgd. In de documenten van de planning- en controlcyclus is hierover telkens gerapporteerd aan de raad.

3. Belastingheffing
De gemeente heft diverse belastingen: onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en diverse leges. Uitgangspunten hierbij waren in 2018: de onroerendezaakbelasting wordt geïndexeerd met het percentage van de gewogen kostenontwikkeling en de heffingen en leges zijn (maximaal) 100% kostendekkend.

4. Ontwikkelingen BBV
Door de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is de afgelopen jaren gewerkt aan vernieuwingen in regelgeving. De voorliggende jaarrekening is opgesteld conform de nieuwe richtlijnen van het BBV.

5. Nadere ontwikkelingen op financieel gebied
Voor de Vennootschapsbelasting is de voorlopige aangifte over 2016, 2017 en 2018 gedaan. De voorlopige aanslagen 2016 en 2017 zijn betaald, voor 2018 was deze nihil. Voor de definitieve aangifte 2016 en 2017 geldt nog steeds uitstel. De belastingdienst heeft al wel uitgangspunten voor de onderdelen Afval en Grondexploitaties opgesteld en deze worden nog afgestemd.  Er is nog uitstel verleend tot 1 juni 2019.