Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

05. Op basis van een vast te stellen kadernota Verbonden Partijen zal de raad huidige en nieuwe samenwerkingsverbanden beoordelen.

05. Op basis van een vast te stellen kadernota Verbonden Partijen zal de raad huidige en nieuwe samenwerkingsverbanden beoordelen.

In de Raadskamer op 31 oktober 2016 is de kadernota Verbonden Partijen 2016 vastgesteld. Daarbij werd ook de beleidsnotitie die de vier grootste verbonden partijen, werkzaam in het gehele gebied van de Metropoolregio Eindhoven, gezamenlijk hebben opgesteld, vastgesteld. De vier verbonden partijen, de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost, de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en de Metropoolregio Eindhoven, hebben eensluidende afspraken gemaakt over de toe te passen indexering en over de aanbieding van stukken in het kader van de planning en controlcyclus.

Om meer eenduidigheid aan te brengen zijn nu ook op het gebied van reserves en voorzieningen, risicomanagement en tussentijdse rapportages afspraken gemaakt. Met raadsinformatiebrief van 27 februari 2018 bent u van deze afspraken op de hoogte gebracht. De eenduidigheid heeft betrekking op het treasurystatuut, de financiële verordening, de controleverordening, de beleidsregels reserves en voorzieningen, de notitie algemene reserve en een model met informatie voor de paragraaf Verbonden partijen van de jaarrekening van de gemeenten. 

We hebben ook in 2018 meer aandacht aan de verbonden partijen besteed door middel van publicaties in Middenstandsbelangen over de verbonden partijen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.